2
Yesuq, Myit Lhoq Nyhum É Hkyô
Hkrisduq eq rading ralhum za nghut nyi é yanmai, myit wum byî é hkyô, Yhâng é chyitdap myit mai nhik tîng é hkyô, Woi-nyí eq zùm yap é hkyô, nú-nhâm é myit eq shogyo nhikmyîn é hkyô rajung jung lé, nungmoq wó yu é nghut le gi, nungmoq gi, haû i-myit huî é hkyô rahkat za, chyitdap myit rajung za, myit nhiklhum eq myit é hkyô má ralhum za kut nyi é dông, ngá é gabú hkyô lé, byíng jup nhâng keq. Yhumsing é wuízat é dông le, akôm gyáng pyâm é dông le, haî le a kut é za, myit lhoq nyhum nyì mù, góbang gi, nungmoq htoq má je gyaú lhê nghû myit yu nyì keq. Nungmoq yuq hkangmó gi, yhumsîng eq sêng é lé za a nghut, góbang eq sêng é lé le, myit byi râ lhê.
Hkrisduq Yesuq má bo é myit yhang, nungmoq chyáng bò râ dut lhê.
Yhang gi, Garai Gasang su roq za nghut nyì kôlhang, Garai Gasang eq rawuí za nghut é hkyô lé lú zing nyì râ matú a myit é za,
Yhânggùng lé lhoq gôm pyám luî, dui-nhâng zôshang é gunghkyâng lé yu chûng mù, xângzo byù gùng roq lé dut bê nghut ri.
Xângzo byù rayuq dông nghut nyi é hkûn, Yhânggùng lé Yhang lhoq nyhum pyám luî,
haû tapzîng htoq má lháng tap sat pyâm é hui shoq jìno gyô ri.
Haû mù luî, Garai Gasang gi, Yesuq é myìng lé mauhkûng htoq mâ é hkyihput,
myidàm htoq mâ é hkyihput eq moming mâ é hkyihput hkangmó htuq paí luî,
10 haû Îwa Garai Gasâng é hpungwup shingkâng é matú, Yesuq Hkrisduq gi, Yhumsîng nghut lhê nghû,
nhut shô hkangmó yín yû sháng gaq ga,
11 myhang htâng é jowò má Yhang lé lhoq toq tô é eq, myìng lhunglhâng é htoq má gyaú é myìng haû,
Yhang lé byî to bê nghut ri.
Kyî Pé Su Duqbó Nyî Râ Hkyô
12 Haû mù luî, ngò chyitdap é luzúm wuî ê, nungmoq gi, hkâ-nhám le jìno gyô nyi é eq rajung za, ngò, nungmoq eq rahá nyi é u lé su za a nghut, ngò eq wê gâng tô é hkûn le, nungmoq hkyi yù hui bê hkyô lé, gyai gyuq hkunggâ é myit eq je riyhang lhoq htoq nyî keq. 13 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, Yhang ô nau é hkyô lé, kut naû râ myit èq wó kut râ hkyô lé nungmoq má lhoq htoq byî nyi é sû nghut lhê.
14 Haî kut kôlhang, taí put lhûm é dông, haû a nghut jáng, dang jet jet lhûm é dông hkâkut kó. 15 Haû jáng sheq, myit goí é, agè ashop é pyat hkaû má, nungmoq gi, mara a bo é, sân-yúng é, shut hkyô a bo é, Garai Gasâng é yhangzô pé dut kó râ nghut lhê. 16 Hau htoq agó, nungmoq gi, asak mungdang lé chung htoq uchyang, mauhkûng mâ é kyî pé su, yhangmoq chyáng wó duqbó nyî kó râ nghut lhê. Haú hkûn, ngò gi, ajè a din pyâm é, a nghut jáng, muzó lé akôm a zui pyâm é yanmai, Hkrisduq é buinyì má gumrông jowò wó berâ nghut lhê. 17 Nghut kôlhang, ngò gi, shuq jung hkungga* Shuq jung hkungga gâ é gi, tsibyiq wing ragóm lé myì htoq má hut pyâm é dông Garai lé gyuq hkunggâ é hkyô lé tûn shit é nghut lhê. Bun zo shî má shî hkâm é hkyô lé taí nau é nghut lhê. ralhum su, nungmoq é lumjíng myit mai nhongjaú byî é shigu hkungga ahtoq má hut gyûn pyâm é hui le lháng, gabú luî, nungmoq banshoq bang eq rahá chôm gabú nyi lhê. 18 Haû eq rajung za, nungmoq le gabú luî, ngò eq rahá chôm gabú nyì râ dut lhê.
Timohti Eq Epahprodi Nhik Lé Nhang Kat Râ Gâ É Hkyô
19 Ngò gi, nungmoq chyáng Timohti lé hân za wó nhang kat râ lé, haû Yhumsîng Yesuq má myit myoqbyu nyi lhê; haú hkûn sheq, nungmoq eq sêng é ludang lé ngò wó sé jáng, ngò myit ngón râ nghut lhê. 20 Nungmoq é hkyô lé, yhang su hkyak za ge myit chiq byî é byù gotû rayuq le ngò a wó. 21 Hkâsu mù gâ le, yuq du jup gi, Yesuq Hkrisduq eq sêng é hkyô lé a nghut é za, ó le ó eq sêng é hkyô lé za ho nyi bum akô nghut ri. 22 Yhang kúm gi, zo rayuq mai îwa lé htuqbâng é su, haû gabú danglù hkyô má ngò eq rahá dojaú é yanmai, yhâng lumluq é hkyô tûn shit é lé, nungmoq sê nyi lhê. 23 Haû mù luî, ngò gi, ngò má hkâsu dut râ lé sê é hkûn yhang, yhang lé nhang kat râ matú ngò myit myoqbyu nyi lhê. 24 Hau htoq agó, hkâ-myháng a myáng má, ngò yhang le nungmoq chyáng wó jé nhâng râ nghut lhê nghû, haû Yhumsîng má hkyak lum nyi lhê.
25 Nghut kôlhang, ngò gi, ngá é gumang hpó le nghut mù, mû zui luzúm eq sarhé luzúm nghut é, ngò râ é hkyô má wú gon byi râ matú nungmoq nhang kat é, nungmoq é gunglik le nghut é sû, Epahprodi lé nungmoq chyáng dum nhang taû kat byi râ lhê nghû, ngò myit hpyit to bê nghut lhê. 26 Hkâsu mù gâ le, yhang gi, nungmoq lhunglhâng bang lé myàng nau nyi é za a nghut, yhang no é hkyô lé nungmoq wó gyo bekô nghut é yanmai, gyai yhang myit myo myit chiq nyi ri. 27 Gè gè yhang, yhang gi, aluq shoî shî shoq no pyâm é nghut lhê. Nghut kôlhang, Garai Gasang gi, yhang lé shogyo nhikmyîn yu ri; yhang lé baú a nghut, ngò yón htoq yón a dut nyì râ matú, ngo lé le shogyo nhikmyîn yu ri. 28 Haû mù luî, yhang lé nungmoq lhom dum myàng jáng, nungmoq myang gabú râ matú le, ngò yón é hkyô yom ló byuq râ matú le, yhang lé ngò hân hân nhang kat byí nau ri. 29 Nungmoq gi, gyai yhang gabú é myit èq, haû Yhumsîng má yhang lé lhom hkûlum yù mù, yhang su dut é bang lé hkungga keq. 30 Hkâsu mù gâ le, yhang gi, ngo lé nungmoq a wó garúm é hkyô lé garúm râ matú, yhâng é asak lé lháng a ha loshoq kut mù, haû Hkrisduq é muzó é yanmai, aluq shoî shoî shi é hui zô ri.

*2:17 Shuq jung hkungga gâ é gi, tsibyiq wing ragóm lé myì htoq má hut pyâm é dông Garai lé gyuq hkunggâ é hkyô lé tûn shit é nghut lhê. Bun zo shî má shî hkâm é hkyô lé taí nau é nghut lhê.