HPILIPI
Pê Chyáng Hun Kat é Laiká
(Philippians)
1
Hkrisduq Yesuq é jùn nhik, Poluq eq Timohti gi, Hpilipi wà mó má nyi é, Yesuq Hkrisduq má sân-yúng bang lhunglháng eq, hpúng-up, hpungte pé lé, dang kyô kat lhê.
Nga-nhûng é Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô.
Jeju Hkya-ôn É Hkyô
Ngò gi, nungmoq lé myit bûn kat hkangmó, ngá é Garai Gasang lé jeju hkya-ôn nyi lhê. Ngò gi, kyûdung hkangmó, hkâ-nhám le nungmoq banshoq bâng é matú gabú myit èq dung byî nyi lhê. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, sâng-hî nyí mai ahkuî jé shoq, gabú danglù má ngò eq chôm zùm yap nyi é yanmai nghut lhê. Haû nungmoq má ge é muzó kut hi é sû Garai Gasang gi, Yesuq Hkrisduq é buinyì jé shoq muzó haû lé lhoq pán râ nghut lhê nghû, ngò hkyak myit lum tô lhê.
Nungmoq banshoq bang gi, ngá é i-myit má bo to bê bang nghut é yanmai, nungmoq banshoq bang eq séng luî, ngò shí dông myit nyi é gi, gíng lhê; hkâsu mù gâ le, ngò kyum hut huî tô é u lé le, haû gabú danglù hkyô lé taî hûng luî, lhoq gîng é u lé le, nungmoq gi, ngò eq rahá Garai Gasâng jeju chôm hkâm yu é bang nghut lhê. Hkrisduq Yesuq é chyitdap myit dông, nungmoq banshoq bang lé, ngò hkâ-í myit chyit nyi é hkyô lé, Garai Gasang gi, ngá é saksé nghut lhê.
Hau htoq agó, nungmoq gi, je ge é hkyô lé dat gam hkoq mù, Hkrisduq é buinyì má sanséng luî mara a bo é za, 10 Garai Gasâng é hpungwup shingkang eq hkya-on kungtôn hkyo é matú, Yesuq Hkrisduq é yanmai lo é dingmán hkyo é ashi wó byíng nyî sháng gaq nghû le; 11 nungmoq é chyitdap myit gi, tengmán é hpaqchyî eq wó sê é nyan banshoq má je riyhang kô jat lò sháng gaq nghû le, ngò kyûdûng nyi lhê.
Dui Nyi Le Gi, Hkrisduq É Matú
12 Gumang wuì ê, ahkuî ngò nungmoq lé sé nhâng nau é hkyô gi, ngò má haî dut laî lò bê hkyô pé gi, gè gè yhang gabú danglù rîng jat lò râ matú dut lò bê nghut ri. 13 Hau é yanmai, haû hkohkâm-wâng zúng é lhunglhâng bang eq gotû banshoq bâng é hí má, Hkrisduq é yanmai ngò kyum hut huî é hkyô, de de dut htoq bê nghut ri. 14 Hau htoq agó, ngò htóng lúng é yanmai, haû Yhumsîng Yesuq má gumang wuì nghut é myo mi-myo gi, myit wum wó yû kômù, Garai Gasâng é mungdang lé, je riyhang a gyuq a kyum wám hko kyo bekô nghut ri.
15 Gè gè yhang byù ra-am gi, Hkrisduq é hkyô lé manon é myit eq lú lhum bat zik é myit mai hko kyô nyi bum akô. Nghut kôlhang, byù ra-am gi, ge é myit mai hko kyô bum akô nghut ri. 16 Ge é myit mai hko é bang gi, gabú danglù lé hûng râ matú ngo lé hkyin é hkyô lé, yhangmoq sé kômù, chyitdap myit èq hko kyô é bang nghut akô. 17 Haû góbang chyaú gi, sansêng é i-myit eq a nghut é za, ngò kyum wut é hkyô má wuîhke jamjau jat byi râ matú, myit nyi bùm kô é nghut mù luî, Hkrisduq é hkyô lé yhumsing é wuízat é dông za, hko taî nyi bum akô nghut ri. 18 Nghut kôlhang, haû gi, haî râ ri lhú? Yhumsîng wuízat é dông hko é nghut nghut, tengmán é dông hko é nghut nghut, hkyô hkat hkangmó má Hkrisduq é hkyô lé hko pyo kat é nghut mù luî, ngò gi, hau é yanmai, gabú nyi lhê.
Gè gè yhang, ru gabú nyi shirâ nghut lhê. 19 Hkâsu mù gâ le, nungmoq kyûdung byî é eq Yesuq Hkrisduq é Woi-nyí garúm é yanmai, ngò má dut laî lò bê hkyô gi, ngò wó luthkyô dut râ nghut é lé ngò sê lhê. 20 Ngò myit láng tô é eq myit myoqbyù tô é má, ngò gi, hoq nó haî a râ é za, hí hkun lhê su, ahkuî le, dui nyì kôlhang, shi byuq kôlhang, gyuq kyum myit a bo é hkyô lé wó yû mù luî, Hkrisduq gi, ngá gûng má hkya-on waq toq é hui râ nghut lhê. 21 Hkâsu mù gâ le, ngò, asak dui nyi le gi, Hkrisduq é matú, shî jáng gi, ngá e amyat nghut ri. 22 Nghut kôlhang, ngò gi, gungsho má rû dui nyì mù, ngò kut é muzó má ashi zuî lo é nghut le gi, hká lhum lé sheq hkyin yu le gè râ lhú? 23 Ngò gi, hkyô í hkat gyoro má hká hpyang le a hkap dut tô ri; shi ló luî Hkrisduq eq rahá nyì râ lé gi, ngò ô nau ri, hkâsu mù gâ le, haû gi, je ge é hkyô nghut ri. 24 Nghut kôlhang, ngò gungsho má dui nyi le gi, nungmoq é matú akyû je bò râ nghut lhê. 25 Haû mù, ngò gi, shí hkyô lé hkyak myit lum to luî, lumjíng hkyô má nungmoq kô jat lo é eq gabú nyî râ matú, nyi gyó luî, nungmoq lhunglhâng bang eq nyi nyì râ hkyô lé, ngò sê lhê. 26 Haû mù luî, ngò nungmoq chyáng dum jé lé é hkûn, ngá é yanmai, Hkrisduq Yesuq má nungmoq é gabú hkyô gi, je riyhang jat lò râ nghut lhê.
27 Haî wà dut kôlhang, nungmoq gi, Hkrisduq é gabú danglù eq gingdán é dông nyiyap keq. Haû jáng, ngò, nungmoq chyáng jé mù huî lhûm é hkûn nghut nghut, we gang lhum tô é hkûn nghut nghut, nungmoq gi, woi-nyí ralhum má za yap gîng to mù, haû gabú danglù lé lumjíng hkyô má, i-myit rahkat zâ èq shikut nyì kô é hkyô lé le; 28 nungmoq gi, hká hkyô má nghut kôlhang, gyè pê èq kyuq zô é lé a gyuq lò kô é hkyô lé le, ngò sé râ nghut lhê. Haû gi, yhangmoq é matú htên byoq hui râ kumlhá dut lò bê nghut lhê; nghut kôlhang, nungmoq gi, hkyi yù hui râ nghut lhê. Haû gi, Garai Gasang kut é nghut lhê. 29 Hkâsu mù gâ le, Hkrisduq má wó lumjíng râ é jeju za a nghut, Yhang é matú wuîhke jamjau hui râ jeju le, nungmoq hkam yù bekô nghut ri. 30 Haû gi, hí hpyang nungmoq ngò má myang wú é eq, ahkuî nungmoq ngá é hkyô lé wó gyô wú é, ngò hui zô é jamjau hkyô eq rajung za nghut nyi ri.