LUKAQ
é Gabú Danglù Laiká
(The Gospel of Luke)
1
Aróng wó dik é sû Htohpiluq ê, ngamoq chyáng dut laî lò bê hkyô pé lé, sâng-hi mai yhumsing myoq èq yhang, myang é bang eq, mungdang wùn waq é bang mai shap kyô gyó lô mù luî, byù myo myo gi, shikut luî kâ to bekô nghut ri. 3-4 Ngò le haú pé banshoq lé awang mai ahpyo hpyot jihkúm nuqguq ho myî yù luî, nàng wó sê yu to bê hkyô pé gi, je lhoq gîng é dut sháng gaq nghû, náng é matú banshoq tok za kâ kat byi râ lé, ngò wó myit ri.
Wui-myhup Sará Yohan Hku Lé Lô Râ Gâ É Hkyô
Yuda mau má Herut hkohkâm up é u lé, Abiyaq hkyangjong hpúng má Zahkariq ga sû hkyangjong rayuq nyi ri. Yhang myi gi, Arun amyû mâ é, Elizabet ga sû nghut ri. Haú nhik gi, Yhumsîng Garaî é jep é tarâ eq htûngtarâ banshoq lé, rago za cháng mù, Garai Gasâng é hí má dingmán é su nhik nghut akô. Nghut kôlhang, Elizabet gi, baùdung dung sû nghut é yanmai, yháng nhâm gi, zo dù a dap kó. Yhangnhik gi, asak ipyat le ko bekô nghut ri.
Ahkuî, Zahkariq gi, dum lhing hkyuq lo é hkyangjong mû lé, yhâng é hpúng eq rahá, Garai Gasâng é hí má lé zui le, haû Yhumsing é noqkuq yhûm ahkaû má namngón hkungga ê wang nyhé râ matú, hká yuq nghut râ lé hkyangjông pê é htûngli eq rajung za byù hkyîn shosé she wú é hkûn, yhâng chyáng âng ri. 10 Haû mù yhang namngón hkungga lé nyhê é u lé, shiwa byù banshoq gi, yhumpán má, kyûdûng nyi akô.
11 Haú hkûn, Yhumsîng Garaî é maumang lagyo gi, namngón jung nyhê é hkungga gyap é loqyo hkyam má, Zahkariq lé, lé yap shit ri. 12 Zahkariq gi, maumang lagyo haú lé myàng jáng, dan gyuq nyi ri. 13 Nghut kôlhang, maumang lagyo gi, "Zahkariq ê, hkâgyuq, náng é kyûdung dang lé Garai Gasang gyo byi bê. Haû mù luî, náng é yhumsîng myhí Elizabet gi, náng é matú yuqzo rayuq bau byi berâ nghut lhê; nàng gi, yhang lé Yohan nghû myhíng byi ra râ nghut lhê. 14 Yhang gi, náng é matú gabú hpo eq nguingón é hkyô dut berâ nghut lhê. Yhang lé baû lo é yanmai, byù myo myo le gabú lo bùm berâ nghut lhê. 15 Hkâsu mù gâ le, yhang gi, haû Yhumsîng Garaî é hí má ahko ahkáng wó mù luî, byù mó dut râ sû nghut lhê. Yhang gi, tsibyiq wing eq îhpe lé ge shuq râ sû a nghut; yhâng nû é unghkaû mai yhang, Chyoiyúng Woi-nyí èq byíng nyî râ sû nghut lhê. 16 Yhang gi, Israelaq yhangzo yhangshû pé myo myo lé, Yhumsîng yhangmoq é Garai Gasâng chyáng lhing lò nhâng râ sû nghut lhê. 17 Îwâ pê é myit nhiklhum lé gi, zô wui shut, nyo é a gyo bang lé gi, dingmán bâng é hpaqchyî hkyô shut lhing lò nhâng luî, haû Yhumsîng jé lé râ matú hen tô é byù myû dut nhâng râ matú, Yohan gi, Eliyaq é woi-nyí wum-o wó é eq, Yhumsing é hí má e ló râ nghut lhê." ga luî, yhang lé taî ri.
18 Haú hkûn, Zahkariq gi, "Haú hkyô lé ngò hkâsu kut wó sé râ lhú? Ngò le mang byuq bê, ngâ é yhumsîng myhí le asak ipyat ko bê." ga luî, maumang lagyo lé tû taî ri.
19 Maumang lagyo haû gi, "Ngò gi, Garai Gasang eq rahá nyi é sû Gabrielaq nghut lhê. Nang lé gabú danglù shî taî kyo aq ga luî, Yhang, ngo lé nhang kat é nghut lhê. 20 Ahkyíng jé jáng, ngá dang gi, gè gè dut lò râ nghut lhê. Dang shí pé lé nàng a lumjíng é yanmai, mû haû dut lo é buinyì jé shoq, nàng gi, nhut jit byuq râ nghut lhê." ga luî, yhang lé tû taî ri.
21 Haû u, shiwa byu pé gi, Zahkariq noqkuq yhûm ahkaû má haû-í myáng shoq lúng byuq é hkyô lé láng maú nyi akô. 22 Zahkariq dum htoq lo le, dang a wó nyo byuq mù shiwa byu pé lé loq lik za lik shit nyi ri. Haû mù luî, yhangmoq gi, noqkuq yhûm ahkaû má yhang myoqwup shing-rán rajung jung myàng ang bê lé, wú sê yu akô nghut ri.
23 Ahkuî, Zahkariq gi, hkyangjong jong âng é buinyì ngap jáng, yhûm shut dum taû ló byuq bê. 24 Hau htâng má, yhâng é yhumsîng myhí Elizabet gi, zogûng dut lò mù luî, hká le a htoq e za lhamó ngo hkyap yhúmhkaû má lúng byuq ri. 25 Haú hkûn, yhang gi, "Byu pê hí má ngò hui zô é hoq hpu hkyô lé, Garai Gasang gi, myàng byi luî, shî su dut nhang é dông mai huî sêng pyám byî é buinyì má, Yhang ge é hkyô lé, ngo lé tûn shit bê nghut ri." ga taî ri.
Yesuq Hku Lé Lô Berâ Gâ É Hkyô
26 Ahkuî, Elizabet zogûng dut é lhamó hkyuq hkyap jé jáng, Garai Gasang gi, maumang lagyo Gabrielaq lé Galile mau, Nazaret wà má nyi é, zomyi gyíng rayuq chyáng nhang kat ri. 27 Zomyi hau é myìng gi, Mariq gâ ri; yhang gi, Dawiq amyû mâ é Yosep gá su èq dûng tô é zomyi nghut ri. 28 Maumang haû gi, Mariq chyáng jé jáng, "Mariq ê, nguingón nyî sháng gaq; Nàng, hkungsô wó nyi ri; Haû Yhumsîng Garai gi, nàng eq rahá nyi nyi ri ò!" ga taî ri.
29 Mariq gi, dang haû lé gyo sing nán mù, shî su gâ é dang gi, haí jung gá naû é nghut lhê lhú ga luî, myit maú nyi ri. 30 Haú hkûn, haû maumang lagyo gi, "Mariq ê, hkâgyuq, nàng gi, Garai Gasâng é hí má myoqdong wó bê nghut ri. 31 Wú aq, nàng zogûng dut lò mù luî, yuqzo rayuq bau râ nghut lhê. Yhâng é myìng lé gi, 'Yesuq' nghû luî, nàng myhíng byi ra râ nghut lhê. 32 Yhang gi, hpung bô sû dut râ nghut mù, Myhang htáng htúm Su é Yhangzo gâ é hui râ nghut lhê. Yhumsîng Garai Gasang gi, yhang lé, yhâng é îchyí îwa Dawiq é hkohkâm tanghkuq lé, byi râ nghut mù luî, 33 Yhang gi, Yakup yhûm* Yakup yhûm nghu e gi, Israelaq amyû lé gâ lhê. lé hkâ-nhám le ru-up nyì râ nghut lhê. Yhâng é mingdán le htum nghu é joq râ a nghut." ga luî, yhang lé taî ri.
34 Haú hkûn, Mariq gi, "Ngò gi, zomyi gyíng ru nghut ashî, haû gi, hkâsu wó dut râ lhú?" ga luî, maumang lagyo lé tû taî ri.
35 Haû maumang lagyo gi, "Chyoiyúng Woi-nyí náng é ahtoq má jé lé mù, Myhang htáng htúm Su é wum-o a-tsam gi, nàng lé shum gum to byi luî, haû baû lò râ Chyoiyúng sû le gi, Garai Gasâng é Yhangzo ga kó râ nghut lhê. 36 Hau htoq agó, wú aq, náng é amyû suisho baùdung myhí Elizabet lháng, mang bê le yuqgè zo wun to bê. Ahkuî, zogûng dut é lhamó hkyuq hkyap wàng bê nghut ri. 37 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang a wó kut é haî le a joq." ga luî, yhang lé tû taî ri.
38 Haú hkûn, Mariq gi, "Yhumsing é jùnmyhí ngò nghut nyi lhê; náng é dang eq rajung za ngá chyáng dut lò sháng gaq." ga tû taî ri. Hau htâng, maumang lagyo gi, yhâng chyáng mai ló byuq bê.
Elizabet Lé Mariq Ê Huî É Hkyô
39 Hau htâng hkâ-í a myáng má, Mariq gi, Yuda mau bum mau mâ é wà rawà shut hân hân e ló luî, 40 Zahkariq é yhûm má wàng mù, Elizabet eq huî nyo lhûm ri. 41 Mariq é danghtê lé Elizabet wó gyo jáng, yhâng é unghkaû mâ é zoshâng gi, byam chyû lo ri. 42 Elizabet le, Chyoiyúng Woi-nyí byíng to mù luî, Mariq lé htê mó èq taî é gi, "Myiwe banshoq má, nàng gi, hkungsô wó dik sû nghut ri. Náng é unghkaû mâ é zoshâng le hkungsô wó nyi ri ô! 43 Ngá Yhumsing é yhângnu ngá chyáng jé lé é jeju gi, hai é yanmai nghut bê lhú? 44 Wú aq, náng danghtê lé wó gyo kat jáng, ngá unghkaû mâ é zoshâng gi, gabú luî byam chyû nyi ri. 45 Haû Yhumsîng taî é dang gi, gè gè dik lò râ nghut lhê ga luî, lumjíng é myiwe gi, hkungsô wó nyì ri." gâ ri.
Mariq É Hkya-on Dang
46 Haú hkûn, Mariq gi,
"Ngá é i-myit mai haû Yhumsîng lé hkya-on nyi lhê,
47 ngá é woi-nyí le, Garai Gasang ngá é hkyi yù Sû má gabú nyi lhê.
48 Ngò Yhâng é jùnmyhí myit nyhum nyi é lé, Yhang myàng byi bê nghut ri.
Wú aq, ahkuî mai ipyat dedu má, ngo lé gi, hkungsô wó nyî sû, gâ nyì bekô râ nghut lhê.
49 hkâsu mù gâ le, Wum-o Bo Dik é Garai Gasang gi, ngo lé mauhpo mû mó kut byi bê nghut ri,
Yhâng é myìng gi, chyoiyúng nyi ri ô.
50 Yhang lé gyuq hoq nyî bâng é ahtoq má, Yhang shogyo nhikmyîn é hkyô gi,
pyat bán hkangmó jé shoq hkâ-nhám le joq nyì râ nghut lhê.
51 Yhâng é wum-o bo é loq èq mauhpo mû mó pé lé tûn shit bê.
Yhumsîng myit é hkyô má nghutbûn nyi é bang lé, Yhang lhoq pyo pyám bê.
52 Zaugun suwún wuî lé gi, zau zûng tanghkuq mai lhoq hkyô pyám mù,
i-myit nyhûm bang lé gi, lhoq myhâng bê nghut ri.
53 Zòmut hui bang lé gi, ge é zoshuq gyi shoq byi tso mù,
sutzè wó bang lé gi, akôm nhang kat bê nghut ri.
54-55 Nga-nhûng é îchyí îwâ pé lé taî tô é dang eq rajung za, Abraham eq yhangzo yhangshu pé lé,
hkâ-nhám le shogyo nhikmyîn nyì râ gâ e lé myit bûn nyi é yanmai,
Yhâng é dui-nhâng zoshâng Israelaq byu pé lé hku baú nyi ri."
ga luî, taî ri.
56 Mariq gi, Elizabet chyáng lhamó sum hkyap kô nyì mù luî, yhûm shut dum taû lò byuq bê.
Wui-myhup Sará Yohan Baû É Hkyô
57 Hau htâng, Elizabet gi, zoshâng bau râ buinyì jé mù, yuqgè zo bau bê. 58 Yhang lé haû-í kô é jeju Yhumsîng tûn shit é hkyô lé, yhâng é yhumkyo buinùm wuì eq mung moq gumang wuì wó gyo kojáng, yhang eq rahá gabú nyi akô.
59 Ahkuî shit nyí jé jáng, yhangmoq gi, zoshâng haû lé ahpyo-kuq hpyit byi râ matú lé kôluî, yhâng wâ é myìng eq rajung za, Zahkariq ga myhíng byi râ dâ akô. 60 Nghut kôlhang, yhâng nu gi, "A nghut, Yohan nghû sheq myhíng râ nghut lhê." ga tû taî ri.
61 Yhangmoq gi, "Náng é amyû suisho má le, haû su gâ é myìng rayuq le a bo wú shi." ga luî, yhang lé taî akô.
62 Haú hkûn, zoshâng haû lé hkâsu nghû myhíng nau lhê laq ga, yhâng wa lé loq lik lik shit mù myî akô. 63 Zahkariq gi, kâ jung longpá dûng yù mù, "Yhâng é myìng gi, Yohan nghut lhê." ga kâ shit ri. Haû mù, lhunglhâng bang gi, maú byuq bum akô. 64 Haú hkûn jáng, Zahkariq gi, nhut hkum bóng lô mù, dang wó nyô lui, Garai Gasang lé hkya-ôn nyi ri. 65 Haû su dut é hkyô lé, wó gyô é awui ayàm lhînghkyuq mâ é lhunglhâng bang gi, gyuq maú byuq bùm kômù, Yuda mau bum mau ramau gón taî pyo ló bum akô. 66 Wó gyô é lhunglhâng bang gi, haú hkyô lé yhumsing é i-myit unghkaû má kat to mù, "Zoshâng shî gi, hkâsu dut lò râ sû nghut lhê lhú?" ga myit wú nyi akô. Haî mù gâ le, haû Yhumsing é loq gi, yhang eq rahá nghut nyi é yanmai nghut ri.
Zahkariq É Myiqhtoi Dang
67 Haú hkûn, zôshang é yhângwa Zahkariq gi, Chyoiyúng Woi-nyí byíng lô mù, myiqhtoi dang dong taî é gi,
68 "Haû Yhumsîng, Israelaq é Garai Gasang lé hkya-on sháng ô!
Haî mù gâ le, Yhang gi, Yhâng é amyû lé, lé kûm wú mù luî, lé hkyi yù bê nghut ri.
69 Garai Gasang gi, Yhâng é dui-nhâng zoshâng, Dawiq é amyû mai nga-nhûng é matú
wum-o bo é hkyi yu é hkyuî Hkyi yu é hkyuî gi, Yhumsîng Yesuq lé taî é nghut ri. lé, yuq htoq lô nhâng bê.
70 Shí hkyô gi, a-nham pyat mai yhâng é chyoiyúng myiqhtoî pê é nhut mai taî tô é eq rajung za nghut ri.
71 Haû hkyuî gi, nga-nhúng lé nga-nhûng é gye pê chyáng mai le, a nguì a naù bang banshoq é loq mai le, hkyi yù râ nghut lhê.
72 Îwa Garai gi, nga-nhûng é îchyí îwa pé lé shogyo nhikmyin hkyô lé tûn shit râ matú, Yhang byî tô é chyoiyúng dangshikaq lé a tô-myhí nghut ri.
73 Haû gi, nga-nhûng é chyiké Abraham lé byi tô é danggidiq nghut lhê.
74-75 Nga-nhúng lé gye pê loq mai hkyi yù râ eq, nga-nhúng asak dui tô é buinyì banshoq má,
Yhâng é hí má a gyuq a kyum é za, chyoiyúng é eq dingmán é hkyô mai,
Yhang lé wó dojaú nyî nhâng râ matú, Yhang jé lé é nghut lhê.
76 Ngá zo ê, nàng gi, Yhumsing é hí má, e ló mù luî, Yhâng é hkyô lé hen lajang byi râ sû nghut é yanmai,
nang lé Myhang htáng htúm Su é myiqhtoi ga kó râ nghut lhê.
77 Nàng gi, Garai Gasâng é byu pé lé, yhangmoq é yubak mara hkyut pyám byî é dong,
hkyi yu é hui râ hkyô lé taî kyo râ sû nghut lhê.
78 Haî mù gâ le, Garai Gasâng é shogyo nhikmyin é yanmai, napsûn buì Napsûn buì gâ é gi, Yesuq lé taî é nghut lhê. gi, mauhkûng mai nga-nhûng chyáng htoq lé lô râ nghut lhê.
79 Yhang gi, mauchut hkaû§ Mauchut hkaû gâ é gi, Garai lé a sé mù woi-nyí má shi tô é bang lé gâ lhê. eq shî wup hkaû má lúng to bang lé builoq su duqbó byi râ eq,
nga-nhúng lé nguingón simsaq é hkyô shut shuî e ló râ sû nghut lhê." ga ri.
80 Zoshâng haû gi, kô lò mù, woi-nyí wum-o bo lò luî, Israelaq byu pê chyáng htoq shit lo é buinyì jé shoq, yoso pé má nyi nyi ri.

*1:33 Yakup yhûm nghu e gi, Israelaq amyû lé gâ lhê.

1:69 Hkyi yu é hkyuî gi, Yhumsîng Yesuq lé taî é nghut ri.

1:78 Napsûn buì gâ é gi, Yesuq lé taî é nghut lhê.

§1:79 Mauchut hkaû gâ é gi, Garai lé a sé mù woi-nyí má shi tô é bang lé gâ lhê.