2
Betlehem Wà Mó Má Yesuq Hku Lo É Hkyô
Mht 1:18-25
Buinyì haú pé má, Romaq hkoséng ming banshoq mâ é byù lhunglhâng bang gi, myìng jihpán kat râ matú, hkoséng Kehtaq Augustuq chyáng mai mungdang htoq ri. Jihpán haû lé sâng-hi dàm guq hi é gi, Kuireni ga sû Suriq mau má mauzau kut nyi é hkûn nghut ri. Haú hkûn, byù du jup gi, myìng jihpán kat râ matú, ó le ô é wà shut ló bum akô.
Haû mù, Yosep le Dawiq é awut ashín nghut é yanmai, Galile mau Nazaret wà mai, Yuda mau mâ é Betlehem gâ é Dawiq é wà shut, yhang dûng tô é myiwe Mariq eq rahá myìng kat lhóm râ matú jé doq ló akô; Mariq kúm gi, gungloq laî to bê nghut ri. Haû Betlehem má nyi tô ashî le, Mariq gi, zo hkû râ buinyì jé mù, zomún yuqzo lé bau bê. Yhang gi, zoshâng haû lé panchoq èq htup mù no tso langhkang má lheq tô ri; haî mù gâ le, bíng yhûm má yhangmoq nyì râ jowò a joq lo é yanmai nghut ri.
Sau Zúng Bang Yesuq Chyáng Jé Lé É Hkyô
Ahkuî, haú ginwáng mâ é sau zúng zo bang gi, sau zúng jang má yhangmoq é sau hpúng lé, myín lé zúng nyi akô. Haú hkûn, Yhumsîng é maumang lagyo gi, yhangmoq é hí má lé htoq yap shit to mù, Yhumsing é hpungwup shingkang gi, awui ayàm má duqbang lò luî, yhangmoq gyai gyuq bum akô. 10 Maumang lagyo gi, "Hkâgyuq kó, byù lhunglhâng bâng é matú, gyai yhang gabú é danglù, ngò nungmoq chyáng wun lé lo lhê. 11 Hkû-nyí lhê buinyì má, Hkrisduq* Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong "Mesaia" gâ é eq rajung za nghut lhê. nghu é Yhumsîng nghut é hkyi yù Sû gi, Dawiq é wà má nungmoq é matú hku to bê. 12 Nungmoq é matú kumlhá gi, zoshâng nyheqnú rayuq panchoq èq htup mù, no tso langhkang má lheq to láng ra nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
13 Haú hkûn jáng yhang, mauhkûng bang rajùm rayò htoq lô mù, maumang lagyo haû eq rahá Garai Gasang lé hkya-ôn é dang gi,
14 "Htoq tsáng myhâng má, Garai Gasang gi, hpungwup shingkang bo nyì sháng gaq ô!
Myigùng htoq má le, Yhang ô nau é byu pé má, nguingón é gi, hkâ-nhám le joq nyì sháng gaq ô!"
gâ akô.
15 Maumang lagyô pé, yhangmoq chyáng mai, mauhkûng shut dum ló byuq jáng, sau zúng bang gi, "Sà! Betlehem wà mó má jé shoq yhang, nga-nhúng ê mù, ahkuî za Yhumsîng nga-nhúng lé lé shit kyô laî ló bê hkyô lé ê gôn wú sháng." ga luî, rayuq eq rayuq taí lhûm akô.
16 Hau htâng, yhangmoq gi, hân hân ê luî, Mariq eq Yosep lé le, no tso langhkang má lheq tô é zoshâng nyheqnú lé le, ê myàng akô. 17 Zoshâng haû lé, yhangmoq myàng kôjáng, zoshâng haû eq séng luî yhangmoq lé, lé taî kyô é dang lé, taî pyô kat bekô. 18 Wó gyô é bang banshoq gi, haû sau zúng bang taî kyô é dang lé, maú byuq bum akô. 19 Mariq kúm gi, dut lo é hkyô pé eq wó gyô é dang banshoq lé unghkaû má matsîng yù mù luî, nik nik myit wú nyi ri. 20 Sau zúng bang gi, yhangmoq lé maumang lagyo taî kyô kat é dang eq rajung za, wó gyô yù, wó myang yu é hkyô pé banshoq é yanmai, Garai Gasang lé hkya-on kungtôn uchyang dum taû ló bekô nghut ri.
Yesuq Lé, Noqkuq Yhûm Má Shuî E É Hkyô
21 Zoshâng haû, shit nyí jé mù ahpyo-kuq hpyit byi râ buinyí má, yhang unghkaû má a lúng shi mai maumang lagyo myhîng tô é myìng eq rajung za, yhang lé, "Yesuq" ga luî, myhíng byî akô.
22 Mosheq é tarâ eq rajung za, yhangmoq é lhoq san lhoq sêng é buinyì byíng jáng, Yhumsing é tarâ má, "Zomún yuqzo hkangmó gi, haû Yhumsing é hí má chyoiyúng sû wó nghû râ matú, Yhumsing chyáng ê ap byi râ lhê." Htoq Ló 13:2,12 gâ é eq, 23 "Hpûngkyui razúm, haû a nghut jáng, nghoqmyhû zo í du," Nhong 12:8 hkungga byi râ lhê ga kâ tô é eq rajung za, 24 Mariq eq Yosep gi, zoshâng haû lé shui mù Yerusalem wà mó shut ê akô.
25 Haú hkûn, Simeon gâ é mangzo rayuq, Yerusalem wà mó má nyi ri. Haú yuq gi, dingmán é eq tarâ cháng sû nghut mù, Israelaq lé nhik lhoq tíng râ ahkyíng lé láng nyî sû nghut ri; haû Chyoiyúng Woi-nyí le, yhâng é ahtoq má nyi nyi ri. 26 Yhang gi, haû Yhumsîng Hkrisduq lé a myang é za, shî râ a nghut, ga Chyoiyúng Woi-nyí èq tûn shit tô é hui sû nghut lhê. 27 Yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí èq shui mù, noqkuq yhúmhkaû má ê jé nyi tô é hkûn lé, Mariq eq Yosep gi, zoshâng Yesuq lé htûng tarâ eq rajung za kut byi râ matú, noqkuq yhúmhkaû má shuî wang ló kôjáng, 28 Simeon gi, zoshâng lé loq èq lhom bún yû mù, Garai Gasang lé hkya-ôn é dang gi,
29 "Yhumsîng ê, náng é danggidiq gi, dik bê nghut ri; hkû-nyí náng é jùn ngò gi, nguingón é èq wó shi ló berâ nghut lhê.
30 Haî mù gâ le, byù lhunglhâng bâng é matú, nàng lajang tô é hkyi yù hkyô lé, ngá myoq èq yhang wó myâng bê.
31 Haû gi, byù myû chângjup wó myâng râ matú, nàng lajang to byî é nghut mù,
32 tûngbaù pé lé, tengmán hkyô má buì su duqbó mù hpông shit râ matú le, náng é amyû Israelaq é hpungwup shingkâng matú le nghut nyi ri."
gâ ri.
33 Yhângnu eq yhângwâ nhik gi, zoshâng Yesuq é hkyô lé Simeon taî é yanmai, maú byuq akô. 34 Simeon gi, yhangmoq lé shimân byi mù, Yhâng nu Mariq lé, "Wú aq, zoshâng shî gi, Israelaq ming mâ é byù myo myô é matú lingbat jowò eq myo myô é matú kô lò myhang lò râ hkyô le, byù myo myo taî he pyám râ kumlhá matú le, hkyin tô é hui sû nghut ri. 35 Haû mù, byù myo myô é unghkaû má, myit mi-myit lé lhoq htoq shit râ nghut lhê. Náng é myit nhiklhum má, shâm chûn èq htaû kyâng kat é su gâ é lé, nàng hui zo râ nghut lhê." ga taî ri.
36 Ashe amyû mâ é Hpanuelaq é yhangzo, Annaq gâ é myiqhtoi myhí rayuq nyi ri; yhang gi, ipyat gyai ko bê. Yhang gi, zomyî pyat mai, yhanglâng eq nyhit zân za nyì luî, shit xe myi zân jé shoq chuimó mó nyi to sû nghut ri. 37 Myiwe haû gi, noqkuq yhûm mai a htoq ê za, nyí myín a ga noqkuq dojaú nyî mù, zoshuq gám luî kyûdûng nyi ri. 38 Simeon dang ban taí jáng, Annaq gi, hui lé lô mù, Garai Gasâng jeju lé hkya-on luî, Yerusalem wà mó lé Garai Gasang hkyi yù râ gâ é lé, myit lum to bang lhunglháng lé, zoshâng hau é hkyô taî kyô ri.
39 Yosep eq Mariq gi, kut râ pé lé haû Yhumsing é tarâ joq é dông ban kut jáng, Galile mau mâ é yhangmoq wà Nazaret shut dum taû ló bekô. 40 Zoshâng haû gi, kô lò mù, wum-o bò lo é eq, hpaqchyî byéng-yá le byíng nyi ri. Garai Gasâng jeju le, Yhâng é ahtoq má joq nyi ri.
Noqkuq Yhúmhkaû Má Zoshâng Yesuq Jé Nyi É Hkyô
41 Yhângnu yhângwâ nhik gi, Lhoqlhai Poî jé hkangmó, zàn wuì Yerusalem wà mó má ê ê kut akô. 42 Yesuq raxe í zân jé jáng, poî haû, ê bo lòm ra htûngli joq é eq rajung za, yhangme wuî yhanghpe wuî doq ló akô. 43 Haû poî buinyì lai luî, dum taû lo é hkûn, zoshâng Yesuq gi, Yerusalem wà mó má nyi gyó tô ri; nghut kôlhang, yhângnu yhângwâ nhik gi, a sé kó. 44 Yesuq lé rahá lo é luzúm wui chyáng bò râ su ngàm kômù luî, Yosep eq Mariq gi, ra-nyí buigyùm chap sô ló bê htâng má, mung moq wuì eq, sê lhûm é buinùm ji-myi wui chyáng Yhang lé châng ho akô. 45 Yhangnhik gi, Yesuq lé a myàng kôjáng, Yhang lé châng hô uchyang, Yerusalem wà mó má dum taû jé e ló bekô. 46 Ahkuî, sum nyí nghû râ nyí sheq, noqkuq yhúmhkaû má, tarâ sará pê é gung gûng má zùng to mù, yhangmoq é dang lé gyo yù luî, dum taû myi myi kut nyi é lé, yhangnhik ê myàng akô. 47 Yhâng é dang wó gyô é bang banshoq gi, Yhâng é u-nuq nyau é hkyô lé le, Yhang tû taî é dang lé le, maú nyi akô. 48 Yhang lé myàng jáng, yhangnhik maú byuq kômù luî, yhângnu gi, "Ngá zo ê, haî mù luî ngá-nhik lé isu kut lhê lhú? Wú aq, náng wa eq ngá-nhik gi, myit myo myit chiq é èq, nàng lé jaq châng ho pyám bê." ga luî, Yhang lé taî ri.
49 Yhang gi, "Haî mù luî, ngo lé châng ho akô lhú? mauhkûng mâ é ngá Wâ é yhûm má ngò nyì râ lhê le gi, nungnhik a sé kó lhú?" ga luî, yhangnhik lé tû taî ri. 50 Nghut kôlhang, yhangnhik gi, Yesuq taî é dang lichyúm lé, a sê gyo kó.
51 Yesuq kúm gi, yhangnhik eq rahá Nazaret wà shut taû jé gyó ló luî, yhangnhik nyo é dang lé gyo mù nyì tô ri. Yhângnu Mariq gi, dut laî lò bê hkyô pé banshoq lé, yhâng é myit nhiklhum má matsîng tô ri. 52 Yesuq gi, hpaqchyî byéng-yá kûng zet lo é eq, gunghkyâng kô myhang lò mù, Garai Gasâng é hí má le, byu hí má le, myoqdong wó lo nyi ri.

*2:11 Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong "Mesaia" gâ é eq rajung za nghut lhê.

2:22 Htoq Ló 13:2,12

2:23 Nhong 12:8