3
Wui-myhup Sará Yohan Mhoqshit É Hkyô
Mht 3:1-12; Mrk 1:1-8; Yhn 1:19-28
Romaq hkoséng Kehtaq Tiberuq gi, hkó zung é raxe ngo zân nghut é hkûn, Yuda mau má Pontu Pilat gi, mauzau ayá má; Galile mau má, Herut gi, mauzau ayá má; Ituri eq Trakuni mau má, Herut yhanggu Hpilip gi, mauzau ayá má; Abili mau má, Lusanu gi, mauzau ayá má; Anna eq Kayahpaq gi, hkyangjong mó mû má, kut nyi akô. Haú hkûn, Garai Gasâng é mungdang gi, yoso má nyi tô é, Zahkariq é yhangzo Yohan chyáng jé lé ri. Haû mù, yhang gi, Yodan làng yàm jowò hkangmó má, sô jón wún luî, yubak mara hkyut pyám byî é hui râ matú myit lhîng mù, wui-myhup hkâm* Wui-myhup hkâm gâ é gi, baptisma lé gâ é nghut lhê. yù râ hkyô lé, hko kyô nyi ri. Haû gi, myiqhtoi Esai-aq laiká má,
"Haû yoso má, byù rayuq garû taî é htê gi,
'Haû Yhumsing é matú, hkyô hen to keq, Yhâng é matú hkyô lhoq nyhang to keq;
wuìhkung langhkop hkangmó lé lhoq pyíng ra râ nghut lhê;
bùm eq wingkáng hkangmó lé hpyit pyám ra râ nghut lhê;
agoí aguq é hkyô hkat hkangmó lé lhoq nyhâng ra râ nghut lhê;
ahkung ahkop dut é hkyô hkat hkangmó lé lhoq rhá ra râ nghut lhê.
Haú hkûn, byù banshoq gi, Garai Gasâng é hkyi yù hkyô lé myàng râ nghut lhê.'" Esai 40:3-5
ga luî, kâ tô é eq rajung za nghut ri.
Shiwa byù rajùm rayò gi, Yohan é loq má wui-myhup hkâm yù râ ga luî htoq lé lô kôjáng, Yohan taî é gi, "Duq htan é lhangmuì amyû pé Lhangmuì amyû pé gâ é gi, Lukaq 3:7-10 má bo é Hparishe eq Saduke pé lé taî é nghut ri. ê, jé lô râ yubak dam mai wó hpang lut kó sháng gaq ga, nungmoq lé ó yuq taî pûn é lhú? Myit lhîng hkyô eq gingdán é ashi zui keq. 'Nga-nhúng gi, Abraham é yhangzo yhangshû pé nghut lhê.' Nga-nhúng gi, Abraham é yhangzo yhangshû pé nghut lhê gâ é gi, Abraham é yhangzo yhangshu nghut é yanmai, Garai Gasang jéyáng é lé a hui râ ga, myit yu é hkyô nghut ri. nghû luî, yhumsing é i-myit unghkaû má hkâtaí kó. Hkâsu mù gâ le, ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, Garai Gasang gi, luqgok shí pé mai, Abraham é matú yhangzô pé wó hpan htoq kat lhê. Ahkuî lháng, Garai Gasang gi, Yhâng é wazung lé haû sikgâm wang pé má tô to bê nghut ri; haû mù, ge é ashi a zui é agàm hkangmó lé gi, htuq lhêng pyám mù, myi má dú kat pyám râ nghut lhê." gâ ri.§ Bun zo shí lhûm é lichyúm gi, myit a lhîng bang lé, Garai Gasang jéyáng é buinyì jé râ nghut lhê ga naû é nghut ri.
10 Haú hkûn, shiwa byu pé gi, "Haû nghut le gi, ngamoq hkâsu kut le gè râ lhú?" ga luî, yhang lé myî akô.
11 Yhang gi, "Bu í dung wó sû gi, bu a wó sû lé, gàm byi sháng gaq; zo shuq wó sû le, a wó sû lé, gàm byi sháng gaq." ga luî, yhangmoq lé tû taî kat ri.
12 Kang guq bang le, wui-myhup hkâm yù râ ga lé lô mù, "Sará ê, ngamoq gi, hkâsu kut le ge râ lhú?" ga luî, yhang lé myî akô.
13 Yhang gi, "Nungmoq hkyui yù râ masat tô é htoq lai shoq hkâyû kó." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
14 Gyezô pé ra-am le, "Ngamoq gi, hkâsu kut le gè râ lhú?" ga luî, yhang lé lé myî akô.
Yohan gi, "Ó lé le hkâkyuq zo ko; a tara é dông mara le hkâhûn kó; nungmoq wó e ahpaû èq gé bûn nyì keq." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
15 Shiwa byu pé kúm gi, Hkrisduq lé myit láng nyi tô é bang nghut é yanmai, Yohan lé haú yuq nghut lhê laq ga yhumsing é i-myit unghkaû má myit wú nyi bum akô. 16 Haú hkûn, banshoq bang lé Yohan taî é gi, "Ngò gi, nungmoq lé, wui èq za wui-myhup hkám byî lhê; nghut kôlhang, ngá htoq má wum-o a-tsam je bo é sû rayuq jé lé lô râ nghut lhê. Ngò gi, yhâng é hkyî-tsung tui lé hpyî râ lháng a gingdán; Yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí má le, myi má le, nungmoq lé wui-myhup hkám byi râ nghut lhê. 17 Yhang gi, loq má byò chung to mû, guq chyarâng mâ é guq bùm lé hik sân pyám luî, já é guq cham lé gi, guqchyî má tsing kat to mù, guqsôm lé kúm gi, hkâ-nhám le shi byuq a sê é myî èq nyhê hkyô pyám râ nghut lhê." gâ ri.* Haû eq rajung za, Hkrisduq gi, a ge é byu pé eq ge é byu pé lé gam hkoq pyám râ nghut lhê. 18 Haû mù, Yohan gi, byù haú bang lé gotû dang myo myo èq lhoq pun lhoq kying mù, gabú danglù lé hko kyô nyi ri.
19 Nghut kôlhang, hkâ-myháng a myáng má mauzau Herut gi, yhanggû é yhangmyi Herudiaq lé lú yu é hkyô eq, yhang kut shut é gotû a ge é mû banshoq é yanmai, Yohan gi, yhang lé tân mhoqshit bê nghut ri. 20 Mara haú pê htoq agó, Herut dum kut jat yu é mara gi, Yohan lé htóng má lhûng kat é nghut ri.
Yesuq, Wui-myhup Hkâm Yu É Hkyô
Mht 3:13-17; Mrk 1:9-11
21 Yohan lé htóng má a lhûng kat shimá, byù myo myo gi, wui-myhup hkâm yu nyì kô é hkûn, Yesuq le Yohan chyáng wui-myhup hkâm yù mù, kyûdûng nyi le, mauhkûng bóng lô mù, 22 haû Chyoiyúng Woi-nyí gi, hpûngkyui gunghkyâng sû é dông mai Yhâng ahtoq má lé gyó nô ri. Haú hkûn, "Nàng gi, Ngò chyitdap é Ngá zo nghut lhê; Náng é ahtoq má Ngò gabú myit ngón nyi lhê." ga mauhkûng mai danghtê htoq lo ri.
Yesuq É Byù Xik Shap Kyô É Hkyô
Mht 1:1-17
23 Yesuq gi, Yhang mû zuî hi é hkûn, asak sum xê zàn kô nghut bê; Yhang lé byù hkyam dông gôn wú jáng, Yhang gi, Yosep é yhangzo nghut ri; Yosep gi, Heli é yhangzo, Heli gi, Mahtat é yhangzo, 24 Mahtat gi, Lewiq é yhangzo, Lewiq gi, Melahki é yhangzo, Melahki gi, Yannai é yhangzo, Yannai gi, Yosep é yhangzo, 25 Yosep gi, Matahtiaq é yhangzo, Matahtiaq gi, Amo é yhangzo, Amo gi, Nahum é yhangzo, Nahum gi, Esali é yhangzo, Esali gi, Nagai é yhangzo, 26 Nagai gi, Maat é yhangzo, Maat gi, Matahtiaq é yhangzo, Matahtiaq gi, Semai é yhangzo, Semai gi, Yosek é yhangzo, Yosek gi, Yodaq é yhangzo, 27 Yodaq gi, Yohan é yhangzo, Yoanan gi, Resa é yhangzo, Resa gi, Zerubabelaq é yhangzo, Zerubabelaq gi, Shalahtila é yhangzo, Shalahtila gi, Neri é yhangzo, 28 Neri gi, Melahki é yhangzo, Melahki gi, Adi é yhangzo, Adi gi, Kusam é yhangzo, Kusam gi, Elamadam é yhangzo, Elamadam gi, Era é yhangzo, 29 Era gi, Yoshuq é yhangzo, Yoshuq gi, Elieze é yhangzo, Elieze gi, Yorim é yhangzo, Yorim gi, Mahtat é yhangzo, Mahtat gi, Lewiq é yhangzo, 30 Lewiq gi, Simeon é yhangzo, Simeon gi, Yudaq é yhangzo, Yudaq gi, Yosep é yhangzo, Yosep gi, Yonam é yhangzo, Yonam gi, Eliakim é yhangzo, 31 Eliakim gi, Mela é yhangzo, Mela gi, Menaq é yhangzo, Menaq gi, Matahta é yhangzo, Matahta gi, Nahtan é yhangzo, Nahtan gi, Dawiq é yhangzo, 32 Dawiq gi, Yese é yhangzo, Yese gi, Obet é yhangzo, Obet gi, Bua é yhangzo, Bua gi, Salamun é yhangzo, Salamun gi, Nashon é yhangzo, 33 Nashon gi, Aminada é yhangzo, Aminada gi, Arni é yhangzo, Arni gi, Hesrun é yhangzo, Hesrun gi, Hparet é yhangzo, Hparet gi, Yudaq é yhangzo, 34 Yudaq gi, Yakup é yhangzo, Yakup gi, Isak é yhangzo, Isak gi, Abraham é yhangzo, Abraham gi, Htara é yhangzo, Htara gi, Nahura é yhangzo, 35 Nahura gi, Seruk é yhangzo, Seruk gi, Re-u é yhangzo, Re-u gi, Hpelek é yhangzo, Hpelek gi, Ebera é yhangzo, Ebera gi, Shela é yhangzo, 36 Shela gi, Kainan é yhangzo, Kainan gi, Arhpaza é yhangzo, Arhpaza gi, Shem é yhangzo, Shem gi, Noaq é yhangzo, Noaq gi, Lamek é yhangzo, 37 Lamek gi, Mehtusela é yhangzo, Mehtusela gi, Enuk é yhangzo, Enuk gi, Yaret é yhangzo, Yaret gi, Mahelela é yhangzo, Mahelela gi, Kainan é yhangzo, 38 Kainan gi, Enu é yhangzo, Enu gi, Shet é yhangzo, Shet gi, Adam é yhangzo, Adam gi, Garai Gasâng é yhangzo nghut ri.

*3:3 Wui-myhup hkâm gâ é gi, baptisma lé gâ é nghut lhê.

3:6 Esai 40:3-5

3:7 Lhangmuì amyû pé gâ é gi, Lukaq 3:7-10 má bo é Hparishe eq Saduke pé lé taî é nghut ri.

3:8 Nga-nhúng gi, Abraham é yhangzo yhangshû pé nghut lhê gâ é gi, Abraham é yhangzo yhangshu nghut é yanmai, Garai Gasang jéyáng é lé a hui râ ga, myit yu é hkyô nghut ri.

§3:9 Bun zo shí lhûm é lichyúm gi, myit a lhîng bang lé, Garai Gasang jéyáng é buinyì jé râ nghut lhê ga naû é nghut ri.

*3:17 Haû eq rajung za, Hkrisduq gi, a ge é byu pé eq ge é byu pé lé gam hkoq pyám râ nghut lhê.