4
Yesuq Lé Tsadán Gunglaú É Hkyô
Mht 4:1-11; Mrk 1:12-13
Yesuq gi, Chyoiyúng Woi-nyí èq byíng mù, Yodan làng mai dum taû lo é hkûn, Chyoiyúng Woi-nyí gi, Yhang lé yoso shut shuî e ri. Haú má, Yesuq gi, buinyì myi xê nyí jé shoq, nat Tsadán èq gunglaú é huî ri. Buinyì haú gyoro má, Yesuq gi, haî le a zô é yanmai, zòmut hui bê nghut ri.
Haû mù luî, nat Tsadán gi, "Nàng, Garai Gasâng é Yhangzo nghut le gi, luqgok shî lé muk dut nhâng aq." ga luî, Yhang lé taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "'Byù gi, muk èq za asak duì râ a nghut.' ga luî, Chyúmdang má kâ tô ri." Tarâ Pun 8:3 ga yhang lé tû taî ri.
Hau htâng, nat Tsadán gi, Yesuq lé, gyai yhang myhang é bùm htoq má shuî doq ló mù, mingkan má joq é mingdán pé banshoq lé razup má za tûn shit luî, "Shî ahkáng ayá banshoq eq haû mingdán é hkikhkâm hkyô banshoq, ngò nang lé wó byî lhê; hkâsu mù gâ le, haú pé banshoq gi, ngo lé ap byî to bê nghut mù, ngò byí nau é sû ó yuq lé nghut kôlhang, byi râ nghut lhê. Haû mù, Nàng, ngo lé noq é nghut jáng, shí pé banshoq Náng é dut râ nghut lhê." ga, Yesuq lé taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "'Haû Yhumsîng náng é Garai Gasang lé za, nàng noqkuq dojaú ra râ nghut lhê.' Tarâ Pun 6:13 ga luî, Chyúmdang má kâ tô ri." ga luî, yhang lé tû taî ri.
Nat Tsadán gi, Yesuq lé Yerusalem wà mó má shuî ê mù, noqkuq yhum je myhang é shûhtâng htoq má yap nhang to luî, "Nàng, Garai Gasâng é Yhangzo nghut le gi, shî mai byam gyó kat wú aq. 10 Hkâsu mù gâ le,
'Nang lé upzúng byî nyì râ matú, Garai Gasang gi, Yhâng é maumang lagyô pé lé taî to râ nghut mù,
11 luqgok má náng é hkyî a ló htung shoq, yhangmoq é loq èq Nang lé lhom bún yû kó râ nghut lhê.' Hkya-on 91:11-12
ga luî, Chyúmdang má kâ tô ri." ga taî ri. 12 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "'Haû Yhumsîng, nungmoq é Garai Gasang lé, wó chyam wú râ a nghut.' Tarâ Pun 6:16 ga luî, Chyúmdang má bo tô ri." ga, yhang lé tû taî ri.
13 Nat Tsadán gi, gunglaú é hkyô pé banshoq ban kut jáng, ahko ahkáng láng wú uchyang yhâng chyáng mai byam gâng nyi byuq ri.
Yesuq Lé Nazaret Wà Bang He-ngik Pyâm É Hkyô
Mht 4:12-17; 13:53-58; Mrk 1:14-15; 6:1-6
14 Yesuq kúm gi, Chyoiyúng Woi-nyí wum-o byíng é èq Galile mau shut dum taû lo ri. Haú mau jowò hkangmó má, Yhâng é hkyô lé taî pyo ló bùm bekô. 15 Yhangmoq é tarajong pé má, Yesuq mhoqshit byi mù, lhunglhâng bang gi, Yhang lé taî hkya-ôn nyi bum akô.
16 Hau htâng má, Yhang nyi kô lo é Nazaret wà má dum taû jé ló bê; Yhang gi, hkâ-nhám le kut nyi é eq rajung za, Bánno buinyì* Bánno buinyì gâ é gi, Yudaq byu pé nòmu é buinyì lé gâ lhê. Ahkui lhê é dông ga jáng, Bánno buinyì gi, bat htoq hkyuq nyí lé âng ri. lé tarajong má wang ê mù, laiká nghap râ ga toq yap é hkûn, 17 Yhang lé myiqhtoi Esai-aq chyúmding byi kôjáng, Yhang chyúmding haû lé hpông kat le,
18 "Yhumsîng é Woi-nyí gi, ngá é ahtoq má nyi nyi ri;
hkâsu mù gâ le, asho awuî é bang lé gabú danglù hkô kyo râ matú, Yhang ngo lé hkyin yù bê.
Htóng lúng bang lé lhoq htoq râ hkyô eq, myoqjit bang lé myoq dum myàng nhâng râ hkyô hkô kyo râ matú le,
zik zo huî é bang lé nhang kat nhâng râ eq,
19 Yhumsîng, Yhâng é byu pé lé hkyi yù râ ahkyíng zanwut lé hkô kyo râ matú le, Yhang, ngo lé nhang kat bê nghut ri." Esai 61:1-2
ga luî, kâ tô é jowò lé myang záng mù nghap ri.
20 Hau htâng, Yesuq gi, chyúmding haú lé ding mù, shuî-u sû lé tau byî pyám luî, dum zung tô ri; tarajong mâ é byù lhunglhâng bang gi, Yesuq lé chôm wú tô é hkûn, 21 Yesuq gi, "Nungmoq é nohkyap má, ahkuî wó gyô é Chyúmdang shî gi, hkû-nyí yhang lo dik bê." ga luî, yhangmoq lé taî hi kat ri.
22 Lhunglhâng bang gi, Yhang ge é hkyô lé saksé hkám byi kômù, Yhâng é nhut mai htoq é jeju bo é dang lé le, maú kôluî, "Shí yuq gi, Yosep é yhangzo a nghut lhú?" ga taî bum akô.
23 Haû mù luî, Yesuq gi, "Nungmoq gè gè yhang, 'Chi sará ê, yhumsing gùng lé lhoq ge yù aq.' Chi sará ê, yhumsing gùng lé lhoq ge yù aq gâ é sanghkyang gi, "Mesaia nghut le gi, mauhpo mû wó tûn shit râ nghut lhê." gâ é nghut lhê. gâ é sanghkyang èq le, 'Nàng, Kaperna-um wà má kut shit wú é hkyô ngamoq wó gyo bê, haû eq rajung za, nàng, náng é yhum mau má le, kut shit wú aq.' ga luî le, ngo lé taí kó râ nghut lhê." ga taî ri.
24 Yhang dum xoq taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, myiqhtoi ó yuq le yhumsing é yhum mau má myoqdong wó wú é a nghut. 25 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Eliyaq é pyat lé, Israelaq ming má chuimó myo myo nyi bum akô. 26 Nghut kôlhang, haú ming má súm zan eq lhamó hkyuq hkyap yhang, mau a wò dut byuq mù, mutmó gyó tô é hkûn, Garai Gasang gi, yhangmoq mâ é rayuq chyáng le, Eliyaq lé a nhang kat é za, Sidun mau Zarephta wà mâ é, chuimó myhí rayuq chyáng sheq nhang kat byî é nghut lhê. 27 Myiqhtoi Elisha é pyat má le, Israelaq ming má, manggâm dap é byù myo myo nyì kôlhang, yhangmoq chyáng mâ é rayuq le wó sân-yúng yù kô é a nghut; Suriq byù Naman ga sû tûngbaù hpó za sheq wó sân-yúng é nghut lhê." ga taî ri.
28 Tarajong hkaû mâ é lhunglhâng bang gi, haú hkyô lé wó gyo kôjáng, gyai yhang nhik-yo nau bùm kômù, 29 toq yap luî, Yhang lé wà mai hkat htoq mù, yhangmoq é wà xuq tô é bùm gùng htoq mâ é gampyoq má, ê chyûn hpyit hkyô pyám râ ga shuî e ló akô. 30 Nghut kôlhang, Yesuq kúm gi, byù hpûng haû mai so hkoq htoq ló byuq bê nghut ri.
Agè Ashop É Nat Lé Yesuq Hkat Htoq É Hkyô
Mrk 1:21-28
31 Hau htâng, Yesuq gi, Galile mau mâ é Kaperna-um wà má jé ê mù, Bánno buinyì má byu pé lé mhoqshit hi ló bê nghut ri. 32 Yhangmoq gi, Yhang mhoqshit é hkyô lé mauhong nyi akô; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, ahko ahkáng bo é dang dông taî nyi é yanmai nghut ri.
33 Yesuq, tarajong hkaû má mhoqshit byî nyi é hkûn, nat gang wang júng é byù rayuq htê mó o mó èq taî é gi, 34 "Ê, Nazaret wà byù Yesuq ê, ngamoq gi, Nàng eq haî sêng lhê lhú? Ngamoq lé lhoq hten râ matú, Nàng jé lé é nghut lhê lhú? Nàng gi, Garai Gasâng é Chyoiyúng Sû nghut é lé, ngò sê lhê." gâ ri.
35 Haú hkûn, Yesuq gi, "Hkâjop, yhâng chyáng mai htoq ló aq." ga yhang lé tân kat jáng, nat gi, haú yuq le yhangmoq é gung gûng má lhoq lheq to mù, a nò nhang é za, yhâng chyáng mai htoq ló byuq ri.
36 Haû mù luî, shiwa byù banshoq bang gi, gyai yhang maú byuq kômù, rayuq eq rayuq, "Shí yuq é dang gi, hkasû é dang wá nghut lhê lhú? Yhang gi, ahkáng ayá èq le, wum-o bo é èq le, agè ashop é nat pé lé hkunmó hkyó jáng, haú bang htoq ló byuq akô." ga taî lhûm bum akô. 37 Haú hkûn, haú mau mâ é awui ayàm jowò hkangmó má jàm shoq, Yhâng é hkyô lé taî pyo hû ló bûm bekô nghut ri.
Yesuq Nòhpyo Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 8:14-17; Mrk 1:29-34
38 Yesuq gi, haû tarajong mai toq ló mù, Simun é yhûm má wang ló ri. Simun é yhâng-aumó gi, alì gyai nyé no nyi é nghut mù luî, lhoq gê byí râ matú, Yesuq lé garúm dung byî akô. 39 Yesuq gi, Simun é yhâng-aumó nàm má yap to mù, nòhpyo haû lé tân kat jáng, Simun é yhâng-aumó gi, ge ló byuq bê; haú hkûn jáng, yhang gi, toq mù, yhangmoq lé gaí tso gaí huq bê nghut ri.
40 Buì wang ló jáng, nòhpyo hui bang eq awáng nòhpyo ajung jung dap é bang lhunglháng lé, Yesuq chyáng shuî lé lô kômù, yhangmoq rayuq htâng rayuq é ahtoq má Yesuq gi, loq ke byi luî, lhoq gê byî ri. 41 Nat gâng pé gi, Yesuq lé, "Nàng gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut ri." ga luî, wut taí mù byù myo myô chyáng mai htoq ló byuq akô; Yesuq gi, Hkrisduq nghut é hkyô lé, yhangmoq sé kô é yanmai, yhangmoq lé dang a wó taí loshoq, Yesuq tân pyâm ri.
42 Maubó lô jáng, Yesuq gi, htoq ló mù, gaû é jowò yoso hkaû má ê nyi tô ri; shiwa byu pé kúm gi, Yhang lé hkat hô kômù, myang hô kôjáng, yhangmoq chyáng mai a ló byuq râ matú châng hkûm wú akô. 43 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "Garai Gasâng é mingdán é gabú danglù lé, gó wâ pé má le ngò hko kyo râ râ ashî, haû é matú, Garai Gasang gi, ngo lé nhang kat bê nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri. 44 Haû mù, Yesuq gi, Yuda mau mâ é tarajong pé má, hko kyô wún nyi ri.

4:4 Tarâ Pun 8:3

4:8 Tarâ Pun 6:13

4:11 Hkya-on 91:11-12

4:12 Tarâ Pun 6:16

*4:16 Bánno buinyì gâ é gi, Yudaq byu pé nòmu é buinyì lé gâ lhê. Ahkui lhê é dông ga jáng, Bánno buinyì gi, bat htoq hkyuq nyí lé âng ri.

4:19 Esai 61:1-2

4:23 Chi sará ê, yhumsing gùng lé lhoq ge yù aq gâ é sanghkyang gi, "Mesaia nghut le gi, mauhpo mû wó tûn shit râ nghut lhê." gâ é nghut lhê.