5
Sâng-hi Ji Yù Huî É Chángzô Pé
Mht 4:18-22; Mrk 1:16-20
Radàm má lé, Yesuq gi, Genesarat nhông yàm má yap tô le, Garai Gasâng é mungdang gyo râ ga, shiwa byu pé, Yhâng chyáng chyîn chyap wang lé lô kô é hkûn, nhông gin-gau yàm má lhaî razúm joq tô é lé, Yhang myang kat ri. Ngogûn dú bang kúm gi, lhaî mai htoq mù, yhangmoq é gùn pé lé chî nyi akô. Yesuq gi, Simûn é lhaî má wàng mù gin-gau mai rachyit lhoq kang nhâng luî, haû lhaî htoq má zung to mù, shiwa byu pé lé mhoqshit taî kyô nyi ri.
Dang ban taí jáng, Yesuq gi, Simun lé, "Wuì nik é shut hui luî, ngozo wó kông yù râ matú, nungmoq é gùn pé lé dú hkyô kat keq." ga taî ri.
Simun gi, "Yhumsîng ê, ngamoq amàn ra-myin mau shikut wú kôlhang, haî le a wó; nghut kôlhang, náng dang é yanmai, ngò gùn dú hkyô kat râ nghut lhê." ga tû taî ri.
Gùn pé lé hkyô kat kôjáng, yhangmoq gi, ngozo gyai myo shoq lé wó kông yù kômù, gùn lháng jeq ló râ su dut é yanmai, lhaî gó lhum mâ é luzúm wuî lé, lé garúm yû râ matú loq lik lik kat kôjáng, haú bang lé lô mù, haû lhaî í lhum aluq myup ló shoq ngozo lé kat pyíng bekô.
Simun Petruq gi, haú lé myàng jáng, Yesuq é hkyî wang má hkyihput htuq mù, "Yhumsîng ê, ngá chyáng mai ló byuq aq, haî mù gâ le, ngò gi, yubak dap é byù nghut nyi lhê." ga taî ri. Haî mù luî gâ le, Simun le, yhang eq nyi tô é lhunglhâng bang le, haû su ngozo wó yu é yanmai, maú nyi bùm kômù nghut ri. 10 Simûn é luzúm nhik, Zebedi é yhangzo Yakuq eq Yohan le, haû su chôm maú byuq akô.
Hau htâng, Yesuq gi, "Hkâgyuq, ahkuî mai nàng gi, byù lé châng kóng sû dut râ nghut lhê." ga luî, Simun lé taî ri. 11 Yhangmoq gi, wuiyàm má jé jáng, lhaî pé eq yhangmoq é zè banshoq lé tô pyâm to luî, Yesuq htâng cháng bekô nghut ri.
Manggâm Dap Bang Lé Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 8:1-4; Mrk 1:40-45
12 Radàm lé, Yesuq gi, wà rawà má nyi tô lé, ragùngdû é manggâm dap é byù rayuq lé lo ri; haú yuq gi, Yesuq lé myàng jáng, hkyihput htuq luî, "Yhumsîng ê, Nàng dóng é nghut le gi, ngo lé Nàng wó lhoq sân-yúng byi râ nghut lhê." ga dûng wut ri.
13 Yesuq gi, loq lhâm kat mù, haú yuq lé ê záng luî, "Ngò dóng lhê, sân-yúng aq hkoi." ga taî ri; haú hkûn jáng, haú yuq é manggâm gi, ge byuq bê nghut ri.
14 Yesuq gi, "Nàng, shí hkyô ó lé le hkâtaî kyo. Nghut kôlhang, náng é gungdu lé, hkyangjong hpô chyáng ló tûn shit mù, nàng sân-yúng bê hkyô lé yhangmoq é matú saksé dut sháng gaq, Mosheq tarâ tô tô é eq rajung za, hkungga ló nhông byi aq." ga, yhang lé taí hkûm kat ri.
15 Nghut kôlhang, Yesuq é hkyô gi, je riyhang taî pyo hû jam ló mù luî, shiwa byù rajùm rayò gi, Yhâng é dang gyo râ matú le, yhangmoq é nòhpyo lhoq gê byí nhâng râ matú le, lé zup míng tô akô. 16 Yesuq kúm gi, Yhang baú tsik za yoso shut htoq ê mù, kyû ê dung dung kut ri.
Gùngjum Shî Sû Lé, Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 9:1-8; Mrk 2:1-12
17 Ra-nyí lé, Yesuq mhoqshit nyi é hkûn, Hparishe pé eq tarâ sará pé le, Yesuq nâm má zung tô akô; haú bang gi, Galile mau wà hkyap hkangmó mâ é bang eq Yuda mau, Yerusalem wà mó mâ é bang nghut akô. Yhumsîng Garaî é wum-o a-tsam le nòhpyo lhoq gê râ matú Yesuq eq rahá nghut nyi ri. 18 Haú hkûn, byù ra-am gi, gùngjum shî sû rayuq lé taphkang mai waq lé lô kômù, haú yuq lé, yhúmhkaû má nyi tô é Yesuq é hí má, wó lheq byi shoq ga hkyô ho nyi akô. 19 Byù lûm myô chyîn chyap to mû, haû nò sû lé hká dông le a wó shuî wàng kôluî, haû yhumhkûng htoq shut waq doq ló mù, haú yuq lé taphkang eq roq, shiwa hpong gung gûng, Yesuq é hí ang ang má hkyô hang kat akô.
20 Yesuq gi, yhangmoq é lumjíng myit lé byu myàng jáng, "Byù nàng ê! Náng é yubak mara lé hkyut pyám byi bê." ga taî ri.
21 Haú hkûn, Hparishe pé eq tarâ sará pé gi, "Shî su ga luî, Garai Gasang lé rhoî dang taî é sû gi, ó yuq wá nghut lhê lhú? Garai Gasang za a nghut jáng, yubak mara wó hkyut pyám byi sû gi, ó yuq wá nghut lhê lhú?" ga luî, myit són wuî nyi bum akô.
22 Yesuq gi, yhangmoq myit són wuî nyi é hkyô lé sé mù, "Nungmoq é i-myit hkaû má, haî mù shí pé lé myit són wuî nyi akô lhú? 23 'Náng é yubak mara lé hkyut pyám byi bê.' nghû taí râ eq, 'Toq luî, hkyô so aq.' nghû taí râ má, hká hkun je taí lui lhê lhú? 24 Nghut kôlhang, haû Byu Yhangzo* Byu Yhangzo gâ é gi, Yesuq Yhânggùng yhang lé le taí e nghut lhê, Mesaia lé le taî é nghut lhê. gi, mingkan htoq má, mara hkyut byi râ ahkáng wó Sû nghut é lé, nungmoq lé sé nhâng nau lhê." ga mù, haû gùngjum shî sû lé, "Ngò, nàng lé taí bá, toq aq, náng é taphkang yu chûng luî, yhûm taû ló aq hkoi." ga taî ri. 25 Haú hkûn jáng, yhang gi, yhangmoq é hí má toq yap mù, yhâng é taphkang waq chûng luî, yhâng é yhûm shut Garai Gasang lé hkya-on kungtôn uchyang ló byuq bê. 26 Byù banshoq bang gi, gyai maú byuq kômù luî, Garai Gasang lé hkya-on kungton akô nghut ri. Yhangmoq gyai gyuq maú dik é èq le, "Hkû-nyí, nga-nhúng, mauhpo amû pé lé myàng bê." ga taí nyi akô.
Yesuq Gi, Lewiq É Yhûm Má Yubak Dap Bang Eq Rahá Zo Shuq É Hkyô
Mht 9:9-13; Mrk 2:13-17
27 Hau htâng má, Yesuq sô e ló le, Lewiq gâ é kang guq sû rayuq yhâng é kang guq zúm má zung tô é lé ê myàng mù, haú yuq lé, "Ngá htâng cháng aq." ga taî ri. 28 Lewiq gi, haú mâ é zè banshoq lé tô pyâm to mù, toq luî, Yhâng htâng cháng bê nghut ri.
29 Hau htâng, Lewiq gi, yhâng é yhûm má Yesuq é matú zoshuq poî mó kut byî ri; poî haú má kang guq bang myo myo eq byù góbang le, yhangmoq eq rahá za zô zung nyi bum akô. 30 Haû mù luî, Hparishe pé eq yhangmoq hpúng mâ é tarâ sará pé kúm gi, "Nungmoq gi, haî mù luî kang guq bang eq yubak dap bang eq rahá zo shuq nyi akô lhú?" ga, Yhâng é chángzô pé lé mara hûn dang taî akô.
31 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Wángzán bang chi sará a ra kó, nòhpyo hui bang za sheq ru râ lhê. 32 Ngò gi, dingmán bang lé wut yù râ matú jé lé é a nghut, yubak dap bang myit lhîng râ matú sheq jé lé é ru nghut lhê." ga tû taî ri.
Zoshuq Gám Hkyô Eq Séng Luî, Yesuq Taî É Hkyô
Mht 9:14-17; Mrk 2:18-22
33 Dum, yhangmoq gi, "Yohan é chángzô pé gi, zoshuq gám mù kyûdung dung kut akô; Hparishe pê é chángzô pé le, haû su kut akô; nghut kôlhang, náng é chángzô pé gi, haî mù zô nyì shuq nyi akô lhú?" ga Yesuq lé taî akô.
34 Yesuq, yhangmoq lé tû taî é gi, "Bíng pé gi, lusik eq rahá nghut nyi to ashî hkûn, yhangmoq lé zo shuq wó gám nhâng râ lhú? 35 Nghut kôlhang, lusik Lusik gâ é gi, Yesuq lé taí nau é nghut lhê. lé yhangmoq chyáng mai shuî yu pyâm é hkyíng jé râ nghut lhê; haú buinyì pé má kúm gi, yhangmoq, zoshuq gám kó râ nghut lhê." gâ ri.
36 Dangtú dông mai le, Yesuq, yhangmoq lé taî é gi, "Mebu sik mâ é lâng cheq yû mù, mebu xau má hpo é gi, ó a kut wú kó; haû su kut é nghut jáng, mebu sik lé le lâng cheq pyâm é dut mù, pán jap sik le mebu xau eq du lhum râ a nghut. 37 Tsibyiq wing asik lé le, shokuq htûng axau má ó a kat wú kó. Kat é nghut jáng, tsibyiq wing asik gi, htûng lé lhoq buq goq nhâng mù, tsibyiq wing le yui shun byuq, htûng le htên byuq, dut râ nghut lhê. 38 Haû su a dut shoq gi, tsibyiq wing asik lé, shokuq htûng asik má kat ra râ nghut lhê. 39 Tsibyiq wing axau shuq nyî bê sû gi, asik lé a shuq naû nghut râ; hkâsu mù gâ le, 'Axau sheq je nghâm ri.' ga taí râ." gâ ri.

*5:24 Byu Yhangzo gâ é gi, Yesuq Yhânggùng yhang lé le taí e nghut lhê, Mesaia lé le taî é nghut lhê.

5:35 Lusik gâ é gi, Yesuq lé taí nau é nghut lhê.