6
Bánno Buinyì Má, Yesuq É Chángzô Pé Kyôshi Shap Zô É Hkyô
Mht 12:1-8; Mrk 2:23-28
Bánno buinyì ra-nyí má, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé eq yò hkaû mai sô laî ló é hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, kyôshi ratsuí langshap yû mù, loq èq nè hpuq zô akô. Haû mù luî, Hparishe pé ra-am gi, "Bánno buinyì má a ge kut jung lé, nungmoq gi, haî mù luî haû su kut akô lhú?" ga taî akô.
Yesuq gi, yhangmoq lé, "Dawiq lháng gi, yhâng htâng châng é bang eq rahá zòmut huî é hkûn, hkâsu kut é hkyô lé, nungmoq a nghap wú kó lhú? Dawiq gi, Garai Gasâng é yhûm* Garai Gasâng é yhûm nghu é gi, Yerusalem wà mó má joq é saksé zúm lé gâ é nghut lhê. hkaû má wang ê mù, hkyangjông pé mai lai luî, ó le a ge zô é, kyâng tô é muk lé yù zo mù, yhâng htâng châng é bang lé le, byi tsô é a nghut kó lhú?" ga tû taî ri. Hau htâng, Yhang gi, "Haû Byu Yhangzo gi, haû Bánno buinyi é Yhumsîng nghut lhê." ga yhangmoq lé taî ri.
Loq Jum Shî Sû Lé Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 12:9-14; Mrk 3:1-6
Gotû Bánno buinyì má le, Yesuq gi, tarajong má wàng mù mhoqshit nyi é hkûn, loqyo loq ajum shi byuq é byù rayuq haú má nyi tô ri. Haú hkûn, tarâ sará pé eq Hparishe pé gi, Bánno buinyì má nòhpyo lhoq gê byi râ lhú ga luî, Yhang lé mara wó hûn shoq ga gyám wú nyi akô. Yesuq kúm gi, yhangmoq é i-myit lé sé sû nghut luî, loq jum shî sû lé, "Toq mù, banshoq bâng é hí má, yap shit aq." ga taî kat ri. Haú yuq le, toq mù yap tô ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò nungmoq lé myî wú kôlé, Bánno buinyì má, ge é muzó kut râ, a ge é muzó kut râ, byù asak hkyî râ eq lhoq hten râ pé má hká lhum kut le sheq tarâ wang lhê lhú?" ga luî, yhangmoq lé taî ri.
10 Hau htâng má, yhangmoq banshoq lé lhing wú mù, haû loq jum shî sû lé "Náng é loq nyhang kat aq." ga taî kat é hkûn lé, yhang le loq nyhang kat luî, yhâng é loq gi, shoq za ge byuq bê nghut ri. 11 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, myoq chum nhô chik yhang nhik-yo naû kômù luî, "Yesuq lé hkâsu wá kut pyám râ lhú?" ga luî, rayuq eq rayuq taî lhûm nyi akô.
Raxe Í Yuq Lé Lagyo Ga Myhîng Yu É Hkyô
Mht 10:1-4; Mrk 3:13-19
12 Haû yoq ra-nyí má, Yesuq gi, kyûdung râ ga bùm shut htoq e ló luî, ra-myin mau Garai Gasang lé kyûdûng nyi ri. 13 Maubó jáng Yhâng é chángzô pé lé wut yù mù, yhangmoq chyáng mâ é raxe í yuq lé hkyin yù luî, lagyô pé ga myhîng to byî ri. 14 Haú bang gi, Yesuq èq Petruq ga myìng myhíng byî é Simun eq, yhanggu Andre, Yakuq eq Yohan, Hpilip eq Barhtolume, 15 Mahte eq Htomaq, Alhpe é yhangzo Yakuq eq Zelutuq Zelutuq gâ é lichyúm gi, yhumsîng zui saî é hkyô má gyai yhang myit lòm shirong é sû lé ga lhê. Haú u lé, Israelaq byu pé gi, mingdán luthkyô wó râ matú shikut nyi é hpúng bang lé, Zelutuq gâ lhê. dut é Simun, 16 Yakuq é yhangzo Yudaq eq, Yesuq lé ap pyám râ sû Yudaq Iskarut pé nghut akô.
Hkungsô Wó É Hkyô Eq Dingnyé Wó É Hkyô
Mht 4:23-25; 5:1-12
17 Yesuq gi, yhangmoq eq rahá gyó ló mù, janggyú má yap tô é hkûn; Yhâng é chángzo moq mó le mù, Yuda mau banshoq mâ é bang, Yerusalem wà mó mâ é bang, wuìshuq lung-aû ayàm mâ é Turuq myuq eq Sidun myuq mâ é bang, rajùm rayò gi, 18 Yhâng é dang gyô yù râ eq yhangmoq é nòhpyo lhoq gê nhâng râ matú, rahá za zup míng tô akô. Agè ashop é nat èq zing-ri huî é bang le ge byuq akô. 19 Yhâng é gùng mai htoq é wum-ô èq byù banshoq lé lhoq gê byî nyi é yanmai shiwa byu pé le Yhang lé wó záng shoq ga, ho nyi akô.
20 Haú hkûn, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé wú kat luî taî é gi,
"Myùng bang nungmoq gi, hkungsô wó nyi ri, hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng é mingdán Garai Gasâng é mingdán gâ é gi, Garai Gasang up é lé gâ lhê. gi, nungmoq é mingdán nghut nyi ri.
21 Ahkuî, zòmut wuìshit huî nyi é bang nungmoq gi, hkungsô wó nyi ri, hkâsu mù gâ le, nungmoq nhik dik shoq myàng zo kó râ nghut lhê.
Ahkuî, ngau nyì bang nungmoq gi, hkungsô wó nyi ri, hkâsu mù gâ le, nungmoq myang wuì kó râ nghut lhê.
22 Haû Byu Yhangzô é yanmai nungmoq lé su èq a nguì é, lhoq hpyoq lhoq kâng é, hoq hpu nhang é,
agè ashop nghut é dong jihpoi gamhkui huî é hkûn, nungmoq gi, hkungsô wó nyi ri.
23 Haú hkûn lé, gabú byam chyû nyì keq, hkâsu mù gâ le, wú keq, nungmoq é matú kô é chyunghuq gi, mauhkûng mingdán má joq tô ri. Ngò, nungmoq lé taî lhê, hkâsu mù gâ le, yhangmoq é îchyí îwa pé le myiqhtoî pé§ Myiqhtoî pé le zing-ri huî é yanmai, yhangmoq chyunghuq wó nyi akô. Haû eq rajung za, jamjau huî é bang nga-nhúng le chyunghuq wó râ nghut lhê. lé haû su kut wú bekô."
24 Nghut kôlhang, sùt wó bang nungmoq gi, dingnyé wó râ, hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, yhumsing gùng má nhik shî nhik dik é hkyô lé huî yù bekô.
25 Ahkuî, gyi gyi dau dau myàng zo myàng shuq nyi é bang nungmoq gi, dingnyé wó râ, hkâsu mù gâ le, nungmoq zòmut wuìshit é hui kó râ nghut lhê.
Ahkuî, wui nyi é bang nungmoq gi, dingnyé wó râ, hkâsu mù gâ le, iyon yôn é eq ngaubyi ngau-nhap htoq é hui kó râ nghut lhê.
26 Byù banshoq bang, nungmoq lé ge é byù ga kôjáng, nungmoq gi, dingnyé wó râ,
hkâsu mù gâ le, yhangmoq é îchyí îwâ pé le, myiqhtoi pyoq pé* Myiqhtoi pyoq pé gi, Garai Gasang jéyáng é hui râ. lé, haû su ga taî wú bekô.
Gye Pé Lé Chyitdap Râ Hkyô
Mht 5:38-48; 7:12
27 Hau htoq agó, ngá dang gyô nyì bang nungmoq lé ngò taí kôlé, nungmoq é gye pé lé chyitdap nyì keq; nungmoq lé a naù a wôm é bang lé ge é hkyô kut keq; 28 nungmoq lé nhîng é bang lé, shimân byi keq; nungmoq lé rhoi é bang lé kyûdung byi keq. 29 Nang lé bo-pyuq rahkyam shut pyuq byi sû lé, rahkyam dum hkâm byi shi aq; náng bumó hkyut yu é sû lé, buzo le dum hkyut byi shi aq; 30 nang lé rajung jung dûng é sû lé le, byî pyám aq; náng zè yu pyám byî é su chyáng mai le, hkâdûng yù lo. 31 Nungmoq ô nau é dông supé lé kut nhâng nau é su, yhangmoq lé le kut byi keq.
32 Nungmoq lé chyitdap é bang lé za chyitdap kô le gi, nungmoq é matú hai akyû bò kó râ lhú? Yubak dap bang le, yhumsîng lé chyitdap é bang lé gi, chyitdap nyi akô. 33 Nungmoq lé ge é dông kut nyi é bang lé za, ge é dông kut nyî kô le gi, nungmoq é matú hai akyû bò kó râ lhú? Yubak dap bang le haû su kut nyi akô. 34 Supé lé zè chyi byî le, dum wó tau byi râ su dut é bang lé za, chyi byî le gi, nungmoq é matú hai akyû bò kó râ lhú? Yubak dap bang lháng chyi byî é myhó dum wó yû shoq, yubak dap é bang lé chyi byî akô. 35 Nghut kôlhang, nungmoq gi, nungmoq é gye pé lé chyitdap mù, ge é dông kut byî nyì keq. Dum wó taû yù râ lé myoq a byu é za, chyi ngho byi keq; haû su kut jáng, nungmoq wó é chyunghuq ko râ eq, Myhang htáng htúm Su é yhangzô pé dut râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, jeju a dat bun bang eq agè ashop é bang lé ge é kut nyi ri. 36 Nungmoq é Îwa Garai Gasang shogyo nhikmyin sê é su, nungmoq le shogyo nhikmyîn nyì keq.
A Jéyáng Râ Hkyô
Mht 7:1-5
37 A jéyáng é za nyì keq; haû jáng, nungmoq le jéyáng é a hui kó râ nghut lhê. A doqdân é za nyì keq; haû jáng, nungmoq le doqdân é a hui kó râ nghut lhê. Mara hkyut byi keq; haû jáng, nungmoq le mara hkyut byî é hui kó râ nghut lhê. 38 Byi keq, haû jáng, nungmoq le dum byî é hui kó râ nghut lhê. Mán é bùng mai byíng mui shûn shoq nhûn chyîng, dûn chying kat mù, nungmoq é tanghkoí hkaû má lik kat byî é hui kó râ. Hkâsu mù gâ le, nungmoq lik byî é bung èq, nungmoq lé dum lik byi râ nghut lhê." gâ ri.
39 Hau htoq agó, Yhang dangtú ralhum dông yhangmoq lé dum taî é gi, "Myoqjit sû gi, myoqjit sû lé hkyô wó tûn shit lhê lhú? Yhangnhik í yuq é donghkong má byit gyó kó râ nghut lhê, a nghut kó lhú? 40 Jongzo gi, sará htoq gyaú râ a nghut; nghut kôlhang, gúm shoq mhoq yû bê sû ó nghut kôlhang, yhumsing é sará su dut râ nghut lhê.
41 Yhumsing myoq hkaû má lúng tô é siktúm Siktúm nghu e gi, yubak mara kô é lé taî lhê. lé lháng a myit wú é nhîng, haî mù luî, nunggu nungmâng é myoqwàng Myoqwàng nghu e gi, yubak mara atiq azo lé taî é nghut lhê. lé myang lhê lhú? 42 Yhumsîng é myoq má lúng tô é siktúm lé lháng a myàng sû nhîng, 'Gumang hpó ê, náng myoq má lúng tô é myoqwàng lé, ngò choq pyám byi lé.' nghû luî, náng é gumang hpó lé hkâsu wó taí râ lhú? Gegùn labyoq kut sû ê, náng é myoq má lúng tô é siktúm lé hí choq pyám aq. Haû jáng sheq, nunggu nungmang é myoq má wang tô é myoqwàng lé choq pyám byi râ matú, nàng san za myàng râ nghut lhê.
Agàm Eq Ashi
Mht 7:17-20; 12:34-35
43 A ge é ashi zuî é, ge é shigâm hkâmá le a joq. Ge é ashi zuî é, a ge é shigâm le a joq. 44 Haû mù luî, shigâm hkangmó lé, zuî é ashi lé wú mù wó sê hkyin yu lhê. Dangké, zubyap mai maihpáng-shi ó le a myang hpyoq yù wú, zugyóm mai le tsibyiq shi a wó hpyoq yu wú. 45 Ge é sû gi, yhumsing é i-myit unghkaû mâ é sutdò mai ge é zè pé lé lhoq htoq shit lhê. Agè ashop é sû gi, yhumsing é i-myit unghkaû mâ é agè ashop é sutdò mai, agè ashop é zè pé lé lhoq htoq shit lhê. Haî mù gâ le, yhâng é i-myit unghkaû má byíng mui tô é lé za, yhâng é nhut mai taî htoq lo é nghut lhê.
Luqhtân Htoq Má Yhûm Saí Sû Eq Myì Chîn Dum Má Yhûm Saí Su É Hkyô
Mht 7:24-27
46 Ngò taî é eq rajung za lháng a wó châng kut kô é nhîng, haî mù luî, nungmoq Ngo lé 'Yhumsîng ê, Yhumsîng ê.' nghu nyi akô lhú? 47 Ngá chyáng lé mù, ngá dang gyô yù luî, châng kut é sû ó nghut kôle, hkasû é sû eq wuí é lé ngò nungmoq lé shit kyo kôle. 48 Haú yuq gi, wahpang yhûm saî le, nik nik du luî a dui é lunghtân htoq má apûn awang hi é sû eq wuí lhê. Wuì jê lò luî wuibaù pê èq yhûm haû lé lo gùn kôlhang, ging ging tíng tíng saî to bê nghut luî, haû lé a wó gun nhún. 49 Ngá dang gyô yù mù, a cháng sû gi, apûn awang a saî é za myì chîn dum má wahpang yhûm saí sû eq wuí nyi ri. Wuìbaù pê èq yhûm haû lé lo gun kat é eq, haú hkûn jáng, lêng gyop byuq ri. Yhûm haû byoq hten byuq é gi, yù whuî a bò loshoq dut byuq râ nghut lhê." gâ ri.

*6:4 Garai Gasâng é yhûm nghu é gi, Yerusalem wà mó má joq é saksé zúm lé gâ é nghut lhê.

6:15 Zelutuq gâ é lichyúm gi, yhumsîng zui saî é hkyô má gyai yhang myit lòm shirong é sû lé ga lhê. Haú u lé, Israelaq byu pé gi, mingdán luthkyô wó râ matú shikut nyi é hpúng bang lé, Zelutuq gâ lhê.

6:20 Garai Gasâng é mingdán gâ é gi, Garai Gasang up é lé gâ lhê.

§6:23 Myiqhtoî pé le zing-ri huî é yanmai, yhangmoq chyunghuq wó nyi akô. Haû eq rajung za, jamjau huî é bang nga-nhúng le chyunghuq wó râ nghut lhê.

*6:26 Myiqhtoi pyoq pé gi, Garai Gasang jéyáng é hui râ.

6:41 Siktúm nghu e gi, yubak mara kô é lé taî lhê.

6:41 Myoqwàng nghu e gi, yubak mara atiq azo lé taî é nghut lhê.