7
Romaq Gyezau Rayuq É Lumjíng Myit
Mht 8:5-13; Yhn 4:43-54
Yesuq gi, shiwa byu pé lé ban mhoqshit é htâng má, Kaperna-um wà shut wang ló ri. Haú hkûn, Romaq gyezau rayuq é chyitdap dui-nhâng zoshâng gi, shî-nò no nyi ri. Haú u lé, gyezau hpó gi, Yesuq é hkyô lé wó gyo jáng, yhâng é dui-nhâng zoshâng lé lhoq gê byi râ matú, Yesuq lé ê ji lò keq ga, Yudaq suwún wuî lé nhang kat ri. Haú bang gi, Yesuq chyáng jé ê kô é hkûn, "Yhang gi, nàng shí hkyô kut byi râ matú gingdán é sû, yhang nghut nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhang gi, nga-nhûng amyû lé chyitdap é eq, ngamoq matú tarajong le kut byi sû nghut ri." ga luî, Yhang lé zuq zuq dûng wut nyi akô. Haû mù luî, Yesuq gi, yhangmoq eq rahá za e ló ri.
Haú yhûm eq hká hé a wê é má jé jáng, Romaq gyezau hpó, yhâng é luzúm wuî lé taí nhang kat é gi, "Yhumsîng Yesuq ê, náng gûng lé hkâlhoq hkyik lo. Nàng, ngá é laishîn-htâng má, lé nang râ lháng ngò má a gingdán. Haû mù, ngò, náng chyáng jé lé râ matú gingdán é sû a nghut; Nàng, dang rahkun za taî kat laq, haú hkûn, ngá é dui-nhâng zoshâng ge ló râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, ngò le ahkáng ayá wó é zau rayuq é a-ô mâ é zau nghut lhê; ngá é a-ô má le gyezô pé nyi lhê, rayuq lé 'Ê aq!' nghu le, yhang e ló lhê; góyuq lé, 'Lò aq!' nghu le, yhang lò lhê; ngá jûn lé le, 'Shî kut aq!' nghu le, yhang kut lhê." gâ ri.
Yesuq gi, dang haú lé wó gyo jáng, haú yuq é hkyô lé maú byuq luî, Yhang htâng châng é shiwa byu pé lé lhing wú mù, "Ngò, nungmoq lé taí kôlé, Israelaq amyû má lháng, shî í lumjíng é sû lé, Ngò a myang wú." ga taî ri. 10 Nhang kat é bang yhûm má dum taû jé jáng, no nyi é dui-nhâng zoshâng gi, ge to láng é lé ló myang akô.
Shî Sû Lé Dum Lhoq Tui É Hkyô
11 Hau htâng hkâ-myháng a myáng má, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé eq, shiwa byù moq mó le mù rahá za Na-in gâ é wà shut e ló akô. 12 Haû wà wàng hkum má jé lo é hkûn lé, chuimó myhî é yuqzo te gi, shî mù, yhâng é màng lé waq htoq lé lo akô. Wà byù myo myo le, chuimó myhí haû eq rahá châng lé lo akô. 13 Yhumsîng gi, haû chuimó myhí lé myàng jáng, yhang lé wú shogyo luî, "Hkâ-ngaû." ga taî ri.
14 Yesuq gi, gung shut huî ê mù, loq èq ê záng kat ri. Haú hkûn, waq tô é bang le jâng yap to byî akô. Yhang gi, "Zorâm ê, ngò, nang lé taî lhê, toq aq." ga taî ri. 15 Haú hkûn, shî bê sû gi, toq zûng mù dang taî lo ri. Yesuq gi, zorâm haû lé yhângnû chyáng dum ap byî ri.
16 Byù lhunglhâng bang gyuq maú bùm kôluî, Garai Gasang lé hkya-ôn é dang gi, "Myiqhtoi mó, nga-nhûng chyáng lé pô htoq bê nghut ri. Garai Gasang gi, Yhâng é amyû lé garúm râ ga lé kûm wú nyi ri." ga taí nyi akô. 17 Haû Yesuq é hkyô eq sêng é ludang lé, Yuda mau eq haú mau awui ayàm jowò hkangmó má taî pyo myhîn ló bum akô.
Yesuq Eq Wui-myhup Sará Yohan É Hkyô
Mht 11:1-19
18 Haú hkûn, wui-myhup sará Yohan é chángzô pé gi, haú hkyô banshoq yhang lé lo taî kyô akô. 19 Haû mù luî, Yohan gi, yhâng é chángzo í yuq lé ji yù mù, haû Yhumsing chyáng nhang kat luî, "Nàng gi, haû jé lé lô râ Sû nghut lhê lhú? Haû a nghut jáng, ngamoq, góyuq lé láng ra shirâ lhú?" ga, myí nhang kat ri.
20 Haú nhik gi, Yesuq chyáng jé jáng, "'Nàng gi, haû jé lé lô râ sû nghut lhê lhú? Haû a nghut jáng, ngamoq góyuq lé myoqbyu láng nyî ra shirâ lhú?' ga luî, Wui-myhup Sará Yohan gi, ngá-nhik lé náng chyáng myí nhang kat ri." ga taî akô.
21 Haú u yhang, Yesuq gi, nò zo hpyo zo, nolì nojàng huî é bang eq agè ashop é nat dap jun dap é byù myo myo lé, lhoq gê byî ri. Myoqjit bang myo myo lé le, myoq dum myàng nhang ri. 22 Haú hkûn, Yesuq gi, yhangnhik lé, "Myàng mi-myàng, wó gyo má wó gyo, Yohan lé ló taî kyo keq; myoqjit bang, myoq wó myâng bekô; hkyî hten bang le, wó so bekô; manggâm dap bang le, lhoq gê byî é hui bekô; nojit bang le, wó gyo bekô; shî bê bang le, lhoq dui toq é hui bekô; myùng bâng é matú, gabú danglù hko kyô nyì bê nghut lhê. 23 Ngá é yanmai, Ngo lé lum shut é hkyô a bò sû gi, hkungsô wó nyi ri." ga taî ri.
24 Yohan é chángzô nhik ló byuq é htâng má, Yesuq gi, Yohan eq séng luî, byù moq mó lé taî é gi, "Nungmoq gi, haî lé hpuq wú râ matú, haû yoso shut e akô lhú? Lai èq hik nhûn é jamgàm lé wú râ matú nghut akô lhú? 25 Haû a nghut jáng, haî lé wú râ matú e akô lhú? Nú-nhâm é mebu wut sû lé wú râ matú e akô lhú? A nghut! Wú keq, gyai hpaû é mebu wut luî agùn agó wó bang gi, hkohkâm-wâng pé má sheq ru nyi lhê. 26 Haû nghut le gi, haî lé wú râ matú ê kô é lhú? Myiqhtoi rayuq lé lhú? Haû kúm nghut ri. Ngò, nungmoq lé taí kôlé, Yohan gi, myiqhtoî htoq lháng gyaú sû nghut lhê. 27 Haú yuq é hkyô lé, Chyúmdang má kâ tô é gi,
'Wú aq, Náng é hkyô lajang láng râ matú, Ngá é lagyo lé, Náng é hí má Ngò nhang kat râ nghut lhê.' Mal 3:1
gâ ri. 28 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, myiwe wuì mai hku kat é bang má, Yohan htoq je kô é rayuq lháng a nyì, nghut kôlhang, Garai Gasâng é mingdán má je tiq dik sû gi, Yohan htoq je kô lhê." gâ ri.
29 Mingbyû lhunglhâng bang eq kang guq bang gi, dang haú pé lé wó gyo kôjáng, Yohan byî é baptisma lé hkâm yù kô é nghut mù luî, Garai Gasâng é dingmán é hkyô lé sê gyô yu akô. 30 Hparishe pé eq tarâ sará pé kúm gi, Yohan byî é baptisma a hkam yù kômù luî, Garai Gasang hen lajang é hkyô lé yhumsing gung é matú he-ngik pyâm akô.
31 Yesuq dum taî é gi, "Haû mù luî, byù myû shî lé, Ngò, hai èq taî kê wú râ lhú? Yhangmoq hai eq wuí akô lhú? 32 Yhangmoq gi,
'Nungmoq é matú, ngamoq sampyí mut byi kôlhang, nungmoq gi, a gó kó,
ngamoq ngaù hkyangsâng kôlhang, nungmoq gi, a ngaù kó.'
ga luî, gaì pé má zùng uchyang rayuq eq rayuq wut taî lhûm nyi é zoshâng wuì eq wuí akô. 33 Hkâsu mù gâ le, Wui-myhup Sará Yohan jé lé luî, muk a zo, tsibyiq a shuq é nyi le le, 'Yhang gi, nat gang dap sû nghut ri.' ga luî, nungmoq taî akô. 34 Haû Byu Yhangzo jé lé luî, zo mù shuq mù kut jáng le, 'Shí yuq gi, zo myoq shuq myoq noq sû eq, kang guq bang eq yubak dap bâng é buinùm hpó nghut ri.' ga dum taî akô. 35 Nghut kôlhang, hpaqchyî byéng-yá é yhangzô pé gi, hpaqchyî byéng-yá tengmán é hkyô lé saksé hkám byî nyi akô."* Nghut kôlhang, Garai Gasâng é hpaqchyî byéng-yá lé lhom hap yu é banshoq bang gi, Garai Gasâng é hpaqchyî byéng-yá haû, tengmán ri ga saksé hkám nyi akô. gâ ri.
Yubak Dap É Myiwe Rayuq, Yesuq Lé Xû But Byî É Hkyô
36 Hparishe rayuq gi, Yesuq lé yhâng chyáng zang zo râ matú ji kat ri. Haû mù, Yesuq gi, haû Hparishe é yhûm má wàng luî zo râ matú zung tô ri. 37 Haú hkûn, wú keq, haú wâ mâ é yubak dap é myiwe rayuq gi, Yesuq haû Hparishe é yhûm má zô zung tô é lé sé jáng, gyai hpau dap é namngón xû bo é luq hpyû bòng yu lé luî, 38 Yesuq é nunghtáng hkyî wàng má ngau yap to mù, Yhâng é hkyî má ngaubyî èq záng lhoq teq byi jáng, ûxam èq but sut pyám byî ri. Dum nghut jáng, nhut èq puq luî mura lé but byî ri.
39 Yesuq lé ji é Hparishe wá gi, haú lé myàng jáng, "Shí yuq myiqhtoi nghut le gi, Yhang lé záng htûng é sû, ó yuq nghut é eq hkâsû é yubak dap é myiwe nghut é lé, Yhang sé râ nghut lhê." ga luî, yhâng é unghkaû má myit nyi ri.
40 Yesuq gi, "Simun ê, Ngò, nang lé taí râ rajung joq ri." ga taî ri.
Simun le, "Sará ê, taí aq." ga taî kat ri.
41 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngùn chyi zo sû rayuq chyáng, chyîn dap é byù í yuq nyi ri. Rayuq gi, denari Denari rachap gi, ra-nyí lhê é byù rayuq é zuihpau eq wuí ri. ngo shô chap, rayuq gi, ngo xê chap dap ri. 42 Haú nhik gi, chyîn xap râ ngùn a wó kôluî, chyîn yhumsîng gi, yhangnhik lé xap a ra lò gâ pyâm ri. Haû mù luî, haú nhik mâ é hká yuq gi, yhang lé je chyitdap râ lhú?" ga myî ri.
43 Simun gi, "Je myo lhoq lhut hui sû, nghut râ su ngam ri." ga tû taî ri.
Yesuq gi, "Nàng myit e dông jô ri." ga taî ri.
44 Haú hkûn, Yesuq, myiwe zo haû lé lhing wú luî, Simun lé, "Nàng myiwe zo shî lé myang lhê lhú? Ngò, nàng é yhûm má wang le, hkyî chi râ uchyam, nàng a byi, yhang kúm gi, ngaubyî èq ngá hkyî lé tik byi luî, yhâng é xam èq sut pyám byi bê. 45 Nàng gi, ngo lé nhut èq a puq nghut ri; yhang kúm gi, ngò yhúmhkaû má wang é mai ngá hkyî má a no loshoq puq nyi râ. 46 Nàng gi, ngá ulhum má xû a but byî wú, yhang kúm gi, ngá é hkyî má nàm ngón é mura but byi bê nghut ri. 47 Haû su mù, ngò, nàng lé taí lé, haû myiwe gi, je chyitdap luî, yhang wó é yubak myo myo lé hkyut pyám byî é hui bê. Shau za mara hkyut pyám byî é hui sû gi, shau za chyitdap sû nghut ri." ga taî ri.
48 Yesuq gi, myiwe haú lé le, "Ngò, náng é yubak mara hkyut pyám byi bê." ga taî ri.
49 Rahá zung tô é bang gi, "Yubak mara lháng wó hkyut pyám byi sû, shí yuq gi, ó wá nghut lhê lhú?" ga luî, myit nyi bum akô.
50 Yesuq gi, "Náng é lumjíng myit èq nang lé hkyi yù bê, ngón za ló aq hkoi." ga luî, myiwe haû lé taî kat ri.

7:27 Mal 3:1

*7:35 Nghut kôlhang, Garai Gasâng é hpaqchyî byéng-yá lé lhom hap yu é banshoq bang gi, Garai Gasâng é hpaqchyî byéng-yá haû, tengmán ri ga saksé hkám nyi akô.

7:41 Denari rachap gi, ra-nyí lhê é byù rayuq é zuihpau eq wuí ri.