8
Yesuq Htâng Châng É Myiwe Wuì
Hau htâng hkâ-myháng a myáng má, Yesuq gi, Garai Gasâng é mingdán hkyô eq sêng é gabú danglù lé taî kyo uchyang, Yhâng é lagyo raxe í yuq eq rahá za, rawa htâng rawà jé e ló ri. Hau htoq agó, nat gang dap é mai le, nòhpyo mai le Yesuq èq lhoq ge yu é myiwe wuì, nat nyhit nat lhoq htoq pyám byi huî é, Magadalaq wà mâ é Mariq le, Herut é ikun zum sû Kuza é yhumsîng myhí Yoanaq le, Susannaq le, gotû myiwe wuì myo myo le, Yesuq eq rahá nghut akô. Haú bang gi, yhumsîng wó du é í Yesuq eq lagyô pé lé byi zo byi huq nyi akô.
Kyôshi Sân É Hkyô
Mht 13:1-23; Mrk 4:1-20
Wà hkang wà mó mâ é bang gi, Yesuq chyáng zup zîng lé lo bùm kômù shiwa byù moq mó zup míng tô é hkûn, Yesuq dangtú dông taî kyô é gi, "Kyô hkyó sû rayuq gi, kyôshi san râ ga htoq e ló ri. Yhang, kyôshi sân kat é hkûn, ra-am gi, hkyô má gyó ang mù, byu èq záng nâng pyeq pyâm lhê, maulat nghoq pê èq hte zo pyâm lhê dut ri. Ra-am gi, luqgok yò má gyó ang mù, yuq htoq lo é hkûn, myigùng a teq é yanmai nyhuî shi byuq akô. Ra-am gi, zugyóm hkaû má gyó ang luî, zubyap eq rahá yuq htoq lô mù, wup pyâm é hui bê nghut ri. Nghut kôlhang, ra-am gi, myìhpún bo é jang má gyó ang mù, yuq kô lò jáng, rashô tú myô jat lo ri." ga taî ri.
Yhang haû su ga taî nyi é hkûn, "Gyô yù râ nohkyap dap sû gi, gyô yù sháng gaq!" ga le, htê mó èq taî kat ri.
Haú hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, dangtú shî hai lichyúm nghut lhê lhú ga, Yhang lé myî akô. 10 Yhang gi, "Garai Gasâng é mingdán eq sêng é sê gyo wuî é hkyô pé lé sê gyo râ ahko ahkáng, nungmoq lé byî to bê. Nghut kôlhang, góbâng matú gi,
'Wú to kôlhang, a myàng kó sháng,
gyô nyì kôlhang, a sê gyo kó sháng.' Esai 6:9
nghû, ngò dangtú dông taî lhê.
11 Ahkui lhê é dangtú shi é lichyúm gi, îsu nghut ri: kyôshi gi, Garai Gasâng é mungdang nghut nyi lhê. 12 Hkyô má gyó âng é kyôshi gi, haî eq wuí lhê lhú gâ le, haû mungdang lé byu pé wó gyô é htâng má, lumjíng é má le, hkyi yu é má le, a jé kó sháng gaq ga luî, yhangmoq é i-myit hkaû mai nat Tsadán èq mungdang haû lé, lé yu pyâm é hui bang eq wuí lhê. 13 Luqgok yò pé má gyó âng é kyôshi gi, haî eq wuí lhê lhú gâ le, haû mungdang lé wó gyo jáng, gabú myit èq hap yù kôlhang, amyit a wó chín mù, rayoq rabun za lumjíng luî, gunglaú huî é nyí má, dum htak ló byuq é bang eq wuí lhê. 14 Zugyóm má gyó âng é kyôshi gi, haî eq wuí lhê lhú gâ le, haû mungdang lé gyô yù luî, yhumsing é asak dui e ló é hkyô má, shí ipyat lhê é myit wui myit hke hkyô, ngùn zè sutgan eq mingkan ngón hkyô má myup byuq luî, mo é ashi a zuî é bang eq wuí lhê. 15 Hpún bo é myigùng má gyó é kyôshi kúm gi, haî eq wuí lhê lhú gâ le, haû mungdang lé lhumzui luî ge é i-myit èq ban gyô yù mù, ging tíng shoq zuî zìng luî, wó jân é i-myit èq ashi zuî é bang eq wuí lhê.
Myibung Htûn É Hkyô
Mrk 4:21-25
16 Myibung lé tap mù, aû èq nghop tô é le, yhupchong ô má tô tô é le, ó a kut wú kó. Nghut kôlhang, wang lé lô bang myoq wó myâng râ matú kúm gi, tsungjang má tsung to to chyat kut akô. 17 Hkâsu mù gâ le, a htoqzê loshoq haq tô é zè haî le a joq, a sé a byông htoq loshoq wó zaú tô é zè le haî a joq nghut ri. 18 Haû mù luî, nungmoq hkâsu wó gyô yu é hkyô lé sidiq nyì keq, haî mù gâ le, wó to sû lé gi, jat byi shirâ, a wó su chyáng mai kúm gi, yhang wó to bûn é mâ é lé lháng, yu pyám byi shirâ nghut lhê." ga taî ri.
Yesuq É Yhângnu Eq Yhanggu Pé
Mht 12:46-50; Mrk 3:31-35
19 Haú hkûn, Yesuq é yhângnu eq yhanggu pé gi, Yhâng chyáng lé lô kô le, shiwa byu pé lûm chyûn chyap to kômù, Yhâng chyáng a wó wang ê kó nghut ri. 20 Haú hkûn, Yhang lé, "Náng nu eq nunggu pé gi, nang lé hui naû luî, shinggan má láng yap bum akô." ga taî kyo akô.
21 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Garai Gasâng é mungdang lé gyô yù luî, châng é bang gi, Ngá nu eq Ngá gû pé nghut akô." ga luî, yhangmoq lé tû taî kat ri.
Laidun Mó Lé Yesuq Lhoq Zîm É Hkyô
Mht 8:23-27; Mrk 4:35-41
22 Ra-nyí lé, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé, "Nga-nhúng nhông he hpoq shut dap e ló sháng." ga taí luî, lhaî má wàng mù gû dap e ló akô. 23 Yhangmoq gû dap e ló é hkûn lé, Yesuq gi, yhup myhî tô ri. Haú u lé, nhông haú má laidun mó lò luî, lhaî má wuì byíng lô mù, yhangmoq myup shî râ su dut lò nyì bekô nghut ri.
24 Haû mù, yhangmoq gi, Yesuq chyáng huî ê luî, Yhang lé nhaû pun mù, "Yhumsîng ê, Yhumsîng ê, nga-nhúng myup ló nyi ri." ga taî akô.
Haú hkûn, Yhang toq luî, laidun eq wuìlhêng pé lé tân kat jáng, haú pé gi, zim za dut ló byuq bê. 25 Haû mù, Yesuq gi, "Nungmoq é lumjíng myit gi, hkâmá nghut akô lhú?" ga luî, yhangmoq lé myî ri.
Yhangmoq kúm gi, gyuq maú byuq bùm kôluî, "Shí yuq gi, hkasû é byù nghut lhê lhà? Yhang hkunmó hkyó jáng, laì eq wuìlhêng pé lháng gyo byi ri-nhung!" ga luî, rayuq eq rayuq myî lhûm bum akô nghut ri.
Nat Lé Hkat Htoq Byî É Hkyô
Mht 8:28-34; Mrk 5:1-20
26 Hau htâng, yhangmoq gi, Galile mau tû tap mâ é Gerase byu pê é mau má jé dap e ló bekô. 27 Yesuq kong shut doq ló le, haú wâ mâ é nat gang dap é sû rayuq gi, Yhang lé hui ri. Haú yuq gi, yhûm má le a nyi é za, mebu a dap é, lupdùng má myáng myáng nyi nyì sû nghut ri. 28 Haú yuq gi, Yesuq lé myàng jáng, wut garu luî, yhâng é hkyî wang má paî gop to mù, "Myhang htâng é Garaî Yhangzo Yesuq ê, Nàng gi, ngò eq haî séng lhê lhú? Ngo lé a zing-ri râ matú, ngò nang lé dûng nyi lhê." ga luî, htê mó èq taî garû nyi ri. 29 Hkâsu mù gâ le, Yesuq gi, agè ashop é nat lé haú yuq gùng mai htoq ló râ matú, tân pyâm é yanmai nghut ri. Byù haú yuq lé nat gâng èq adàm dàm wang júng hkangmó, loq eq hkyî má toqjâng tuî èq tuî shung, kyum xâng tô é eq, zúng tô é nghut kôlhang, lâng hpyit pyám pyám kut é htoq ago, nat gâng èq yhang lé yoso hkaû shut lângmhap yù yù kut nyi ri.
30 Yesuq gi, yhang lé, "Náng myîng haî gâ lhê?" ga myî kat é hkûn, yhang gi, "Legio* Legio gâ é lichyúm gi, gyezo 4000 eq 6000 gyoro bo é gyedap lé taî ri. gâ lhê." ga tû taî ri. Haî mù gâ le, yhâng chyáng nat gang myo myo wang lúng tô é yanmai nghut ri. 31 Nat jùm gi, yhangmoq lé nik dik htûm é Lasang-dong shut a kôn kat râ matú, Yesuq lé chôm dûng nyi bum akô.
32 Haú u lé, waq rajùm mó gi, bùm yàm má dû but zô nyi bum akô nghut ri. Haû mù, yhangmoq gi, waq pê chyáng wàng nhâng laq ga, Yesuq lé ahkáng dum dung dung kut kojáng, Yesuq gi, yhangmoq lé ahkáng byi kat ri. 33 Haû mù luî, nat gang jùm gi, byù haú yuq chyáng mai htoq ló kôluî, waq pê chyáng wàng byuq bekô nghut ri. Haú hkûn, waq haú jûm gi, gampyoq mai nhông hkaû shut rut din yán wang ló kôluî, myup shi byuq bekô nghut ri.
34 Waq zúng bang gi, haû su dut é lé myàng jáng, hpang din ló kômù, myuq hkaû mâ é bang eq awui ayàm mâ é bang lé ló taî kyô akô nghut ri. 35 Haû mù, wó gyô é bang gi, haú hkyô lé wú râ matú htoq lé lo akô. Yhangmoq gi, Yesuq chyáng jé lé kô é hkûn, nat gang htoq byuq hui sû, Yesuq é hkyî wang má mebu wut to luî, byù gè rayuq su zùng to láng é lé myàng kômù, gyuq dan bùm bekô nghut ri. 36 Nat dap sû lé hkâsu kut luî lhoq ge yu é hkyô lé myang é bang gi, góbang lé taî kyô akô nghut ri. 37 Haú hkûn, Gerase byu pê é mau mâ é lhunglhâng bang gi, gyuq dan dik kôluî, Yesuq lé yhangmoq é mau mai htoq ló byuq râ matú, chôm dûng tôngbán akô. Haû mù luî, Yesuq gi, taû ló byuq râ matú lhaî má wàng bê nghut ri.
38 Nat htoq byuq huî é sû gi, Yesuq htâng cháng râ matú, Yesuq lé dûng tôngbán ri. 39 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "Nàng, yhûm shut sheq ló mù, Garai Gasang, nang lé hkâ-í kut byi bê hkyô lé, ló taî kyo aq." ga luî, yhang lé ló nhâng bê nghut ri. Haú hkûn, yhang htoq ló mù, Yesuq yhang lé hkâ-í kut byi bê hkyô lé, haú wà rawà bang lé ló taî kyô ri.
Ya-iruq É Yhangzo Byizô É Hkyô Eq, Yesuq É Bu Lé Lé Záng É Myiwe Rayuq É Hkyô
Mht 9:18-26; Mrk 5:21-43
40 Ahkuî, Galile byu pé gi, Yesuq dum taû lò râ lé láng nyî kô é nghut mù, Yhang dum taû gû dap lo é hkûn gabú myit eq lhom te yu akô. 41 Haú hkûn, Ya-iruq gâ é tarajong má up sû rayuq gi, jé lé lô mù, Yesuq é hkyî wang má hkyihput htuq luî, yhâng yhûm má lé râ matú ji nyi ri. 42 Hkâsu mù gâ le, raxe í zân bò bê é, yhangzo byizo te gi, shi ló nyi é yanmai nghut ri.
Haû mù, Yesuq cháng e ló le, shiwa byu pé gi, Yhang lé záng htûng lo bum akô. 43 Haú u lé, raxe í zân sui yuî luî ngunzè lhunglháng ban pyám shoq chi sará pê chyáng yâ wú kôlhang, hká yuq le a wó yâ gè byi é Ngunzè lhunglháng ban pyám shoq chi sará pê chyáng yâ wú kôlhang, hká yuq le a wó yâ gè byi gâ é, Chyúmdang ra-am má gi, bo lhê; ra-am má gi, a bò. myiwe myhí rayuq le haú hkaû má bo tô ri. 44 Myiwe haû gi, Yesuq é nunghtáng má huî lé mù, Yhâng é bushi htâng má ê záng kat eq, suí yui é ana gi, ge byuq bê nghut ri.
45 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngo lé, ó yuq záng bê lhú?" ga luî myi jáng, lhunglhâng bang gi, a sé ga he nyi bùm kô é hkûn lé, Petruq gi, "Yhumsîng ê, shiwa byu pé gi, náng é lhînghkyuq mai náng chyáng chyîn chyap wang lo bùm kô é yanmai, nang lé záng bekô râ nghut lhê?" ga taî ri.
46 Yesuq gi, "Byù rayuq ngo lé lé záng mù, ngá chyáng mâ é hpungwup a-tsam htoq ló é lé, ngò châng sé kat ri." ga taî ri.
47 Haû jáng, myiwe myhí haû gi, yhang a wó haq zaú to lô é hkyô lé sé jáng, req req nán lé lô mù, Yesuq é hkyî wang má ngóm gop kat luî, haî mù Yhang lé záng é hkyô eq, hká dông ge ló byuq é hkyô pé lé, shiwa byù banshoq bâng é hí má Yesuq lé taî kyô nyi ri. 48 Yesuq gi, "Ngá zo ê, náng é lumjíng myit gi, nang lé lhoq gê byi bê nghut ri, ngón za ló aq hkoi!" ga luî, myiwe haû lé taî kat ri.
49 Yesuq gi, dang ru taî nyi ashî hkûn, tarajong má up sû Ya-iruq é yhûm mai byù rayuq jé lé lô luî, "Nung zo gi, shi byuq bê, haû sará lé hkâlhoq hkyik nyî lo." ga luî, Ya-iruq lé taî kyô ri.
50 Yesuq gi, dang haû lé wó gyo jáng, "Hkâgyuq, za lumjíng aq, haû jáng, yhang ge byuq râ nghut lhê." ga luî, Ya-iruq lé taî ri.
51 Yesuq gi, Ya-iruq é yhûm má jé é hkûn lé, Petruq, Yohan, Yakuq, eq haû myiwe zô é yhângnu eq yhângwa mai lai luî, yhûm haú má, ó lé le a wàng nhâng kut ri. 52 Haú u lé, lhunglhâng bang zoshâng hau é yanmai, ngaubyi ngau-nhap èq yón nyi akô. Yesuq kúm gi, "Hkâ-ngaû kó, yhang shi byuq é a nghut, yhup myhî tô é sheq ru nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
53 Zoshâng gi, shi byuq bê lé yhangmoq sé kôluî, yhangmoq gi, Yesuq lé wuìzuì kut pyám byî akô. 54 Yhang kúm gi, myiwe zo hau é loq má zuî to mù, "Zoshâng ê, toq aq." ga taî kat ri. 55 Haû mù luî, yhâng woi-nyí dum taû wàng mù, haú hkûn jáng toq yap ri. Haû jáng, Yesuq gi, zoshâng haû lé zôjung byi keq, ga yhangmoq lé taî kat ri. 56 Haû myiwe zô é yhângnu eq yhângwa nhik gi, gyai maú byuq akô. Nghut kôlhang, Yesuq gi, haû dut é hkyô ó lé le a taî kyo râ matú, yhangnhik lé taí hkûm tô ri.

8:10 Esai 6:9

*8:30 Legio gâ é lichyúm gi, gyezo 4000 eq 6000 gyoro bo é gyedap lé taî ri.

8:43 Ngunzè lhunglháng ban pyám shoq chi sará pê chyáng yâ wú kôlhang, hká yuq le a wó yâ gè byi gâ é, Chyúmdang ra-am má gi, bo lhê; ra-am má gi, a bò.