9
Lagyo Raxe Í Yuq Lé Nhang Htoq Kat É Hkyô
Mht 10:5-15; Mrk 6:7-13
Yesuq gi, haû lagyo raxe í yuq lé wut yù mù, nat gang banshoq lé wó hkat htoq pyám râ matú eq, nolì nojàng wó lhoq gê râ matú, yhangmoq lé wum-o a-tsam eq ahko ahkáng byî ri. Hau htâng má, Garai Gasâng é mingdán hkyô hko kyo râ eq, nòhpyo lhoq gê byi râ matú nhang htoq kat ri. Yesuq gi, yhangmoq lé, "Hkyowui é matú, dumbáng, etap, zoshuq, ngùn eq, bu htaí lháng hkâwûn hkâchûng kó. Nungmoq hká yhûm má wàng kôlhang, haú wâ mai dum htoq ló é buinyì jé shoq, haú yhûm má za nyi nyi keq. Nungmoq lé a lhom hap yu é bang lé gi, yhangmoq é wà mai htoq ló é hkûn, nungmoq lé a lhom hap yu é saksé dut sháng gaq, nungmoq é hkyiwa má dap é hpuilhaû lé yhangmoq é myoq hí má ko hkyô pyâm to keq." ga taî kat ri. Haû mù, yhangmoq gi, htoq e ló luî, wà hkang wà mó má haû gabú danglù hko kyo uchyang, hká jé hkâmá nòhpyo lhoq gê byî wún akô.
Herut Maú Úng-âng É Hkyô
Mht 14:1-12; Mrk 6:14-29
Haû su dut é hkyô banshoq lé, mauzau Herut wó gyô yù luî myit wuî nyi ri. Hkâsu mù gâ le, ra-am gi, Yohan shi é mai dum dui toq lô bê ga, ra-am gi, Eliyaq dum pô htoq lo ri ga, haû mai, ra-am gi, hí hpyang lhê é myiqhtoi rayuq yuq dum dui toq lô bê ga luî, taî bùm kô é yanmai nghut ri. Herut gi, "Yohan é ulhum lé, ngò hpyit pyám nhâng bê, nghut kôlhang, shî í wá taî byông bùm kô é gi, ó wá nghut lhê lhú?" ga luî, Yesuq lé myàng shoq ga ho nyi ri.
Byù Ngo Hkyîng Lé Yesuq Zoshuq Byi Tsô É Hkyô
Mht 14:13-21; Mrk 6:30-44; Yhn 6:1-14
10 Lagyô pé dum taû lo é hkûn, yhangmoq kut laî lo é hkyô pé, Yesuq lé taî kyô akô. Haú hkûn, Yesuq gi, yhangmoq lé shuî chûng mù, Bet-saida gâ é wà mó shut tsik za e ló byuq ri. 11 Shiwa byu pé gi, haú hkyô lé châng sé kômù, Yhâng htâng châng e ló akô. Yesuq le yhangmoq lé lhom hap yù mù, Garai Gasâng é mingdán hkyô lé taî kyo luî, nòhpyo gè naù bang lé, lhoq gê byî ri.
12 Buigyùm zó má, lagyo raxe í yuq gi, Yhâng chyáng huî ê mù, "Haû shiwa byu pé lé, awui ayàm mâ é yhûm pé eq wà pé má ló mù, zoshuq hô zo luî ló yhup kó sháng gaq, ló nhâng aq. Hkâsu mù gâ le, ahkuî nga-nhúng gi, yoso má nghut nyi ri." ga luî, Yhang lé taî akô.
13 Haú hkûn, Yesuq gi, "Nungmoq, yhangmoq lé rajung jung byi tso keq." ga tû taî ri.
Yhangmoq gi, "Shî myhô bang lé tso râ zoshuq a ê wui le gi, ngamoq chyáng muk-yo muk ngo long eq ngozo í du mai lai luî, haî le a wó nghut ri." ga taî akô. (Hkâsu mù gâ le, yuqgè wuì baú lháng ngo hkyîng kô nghut ri.)
14 Nghut kôlhang, Yesuq gi, "Shí bang lé rahpúng má ngo xê xê kô kut luî, zùng nhang to keq." ga luî, Yhâng e chángzô pé lé taî ri. 15 Yhangmoq lé Yesuq taî é eq rajung za, banshoq bang lé zùng nhang to bekô. 16 Haú hkûn, Yesuq gi, haû muk ngo long eq ngozo í du lé yù mù, mauhkûng shut tu wú to luî, jeju ban hkya-on jáng, haú lé ajap jap hpé luî, shiwa byu pé lé, châng to byi râ matú, Yhâng é chángzô pé lé byi kat ri. 17 Haú hkûn, yhangmoq banshoq bang zô gyî bùm kô é htâng má, haû chángzô pé gi, zô myhit tô é pé lé, raxe í mung byíng shoq wó guq tsîng yu ashî kô nghut ri.
Yesuq Gi, Hkrisduq Nghut Lhê Ga Petruq Taî É Hkyô
Mht 16:13-28; Mrk 8:27—9:1
18 Radàm lé, Yesuq gi, Yhang baú kyûdûng nyi é hkûn, chángzô pé le, Yhang eq rahá nghut akô. Hau htâng, Yhang gi, yhangmoq lé, "Shiwa byu pé gi, ngo lé ó yuq nghut lhê ga, taî akô lhú?" ga myî ri.
19 "Ra-am gi, Wui-myhup Sará Yohan ga; góbang gi, Eliyaq ga; dum ra-am gi, hí hpyang lhê é myiqhtoi rayuq yuq dum dui toq lo é nghut ri ga, taî akô." ga luî, yhangmoq tû taî akô.
20 Dum, Yhang gi, yhangmoq lé, "Nghut kôlhang, nungmoq gi, ngo lé ó yuq nghut lhê nghu akô lhú?" ga myî ri.
Haú hkûn, Petruq gi, "Nàng gi, Garai Gasang nhâng byî é Hkrisduq nghut ri." ga tû taî ri.
21 Shí hkyô ó lé le a taî kyo sháng gaq ga, Yesuq, yhangmoq lé taî hkûm pyâm ri. 22 Haû mù, Yhang gi, "Haû Byu Yhangzo gi, zing-rî é myo myo hui zo luî, suwún wuî, hkyangjong agyi pé, tarâ sará pê èq he-ngik pyâm é hui mù, sat pyâm é hui ra râ nghut lhê, hau htâng sum nyí nghû râ buinyì má, lhoq toq yu é hui râ nghut lhê." ga taî ri.
23 Hau htâng, banshoq bang lé Yhang dum xoq taî é gi, "Ngá htâng cháng naû sû ó yuq nghut kôle, yhumsing gùng yhumsîng he-ngik pyám mù, nyí wuî yhumsing é tapzîng lé waq chûng* Tapzîng lé waq chûng nghu é gi, Yesuq é yanmai jamjau huî é lé taî é nghut lhê. luî, cháng ra râ nghut lhê. 24 Hkâsu mù gâ le, yhumsing é asak lé hkyi yù naù sû ó yuq nghut kôle, asak sum râ nghut lhê; nghut kôlhang, Ngá é yanmai, yhumsing é asak sum pyâm é sû kúm gi, asak hkyi yu é hui râ nghut lhê. 25 Byù gi, mingkan gón lé wó sing to kôlhang, yhumsing é asak woi-nyí sûm byuq é nghut le gi, yhang é matú, haî akyû bò râ lhú? 26 Ngò eq Ngá é dang lé, lhom hap yù râ lé hoq é sû ó yuq lé le, haû Byu Yhangzo gi, yhumsing é hpungwup shingkang eq, Yhâng Wâ é hpungwup shingkang, haû chyoiyúng maumang lagyô pê é hpungwup shingkâng èq jé lé é hkûn, hoq pyám râ nghut lhê. 27 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shi má yap tô é bang ra-am gi, Garai Gasâng é mingdán lé a myang é za shî kó râ a nghut." gâ ri.
Mosheq Eq Eliyaq Yesuq Lé Hui Nyo É Hkyô
Mht 17:1-8; Mrk 9:2-8
28 Dang haû taî é htâng, shit nyí kô nghut jáng, Yhang gi, kyûdung râ ga Petruq, Yohan, Yakuq pé lé shuî chûng mù, bùm shut doq ló ri. 29 Kyû dûng nyì le, Yesuq é myoqdong gi, ihpyô isâm htaî lò mù, Yhâng é mebu gi, lhap su duq bang lo ri. 30 Haú hkûn, wú keq, Mosheq eq Eliyaq gi, hpungwup shingkang eq htoq lé lô luî, Yesuq eq dáng nyo lhûm nyi akô. 31 Yhangmoq gi, Garai Gasang myit tô é hkyô Yerusalem wà mó má Yesuq shî hkâm é dông mai dik lò râ nghut é hkyô lé taî lhûm nyi akô. 32 Petruq eq yhâng luzúm nhik gi, yhup mui nyi akô; nghut kôlhang, yhangmoq bûn lo é hkûn lé, Yesuq é hpungwup shingkang lé le, Yhang eq rahá yap to su nhik lé le, myang kat akô. 33 Haû nhik Yesuq chyáng mai gâng ló nyi é hkûn, Petruq gi, Yesuq lé, "Yhumsîng ê, shí jowò má nga-nhúng nyi le ge ri, haû mù, Nàng é matú ralhum, Mosheq é matú ralhum, Eliyaq é matú ralhum kut, ngamoq lé, zúm sûm lhum saí nhâng laq." ga taî kat kôlhang, yhang haî taî nyi é lé, yhang a sé.
34 Petruq dang taî nyi ashî hkûn lé, mhut jé mù, yhangmoq lé htup zíng lo nyi ri. Mhut haû htup lo nyi é yanmai, yhangmoq gi, gyuq byuq akô. 35 Haû mhut hkaû mai htoq lo é htê gi, "Shí yuq gi, Ngá zo nghut lhê; Ngò hkyin yu é Sû le nghut lhê; Yhâng é dang gyo keq." gâ ri. 36 Dang htê haû zim jáng, Yesuq yhang baú nyi tô é lé, yhangmoq myang akô. Yhangmoq myang é hkyô lé, buinyì haú bun haú yoq má, ó lé le a taî kyô é zim za nyi byuq akô.
Nat Gang Dap É Yuqgè Zo Rayuq Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
Mht 17:14-18; Mrk 9:14-27
37 Hau htâng nyí, yhangmoq bùm haû mai gyó ló kô le, byù moq mó gi, Yesuq lé lhom te yu akô. 38 Haú hkûn, byù hpúng haú mâ é byù rayuq wut garû htoq ló é gi, 39 "Sará ê, wú aq, ngá é zo te yuqzo gi, nat wang júng mù dàn so dàn loq garû lo lhê, guttsû gi, agut gut dut shoq langhtân nhang lo lhê kut mù, nat gi, yhang lé gyai myáng shoq zing-rî yù yù kut nyi ri. 40 Nat haû lé hkat pyám byi kó laq nghû luî, Náng é chángzô pé lé ngò dûng wú kôlhang, yhangmoq a wó hkat pyám byi kó. Haû mù, ngá zo lé lhoq gê byi râ matú, ngò gi, nang lé gyai myit lum é eq dûng kat lhê." gâ ri.
41 Haû mù luî, Yesuq gi, "Lumjíng myit a bo é eq agè ashop é amyû pé ê, Ngò gi, hkâ-myháng jé shoq nungmoq eq rahá nyì mù, wó jân nyì râ lhú? Nung zo lé, shí shut shuî lé lô aq." ga tû taî ri.
42 Zoshâng haû, lé lo nyi le lháng, nat gang gi, yhang lé lhoq lhêng to mù langhtân nhang ashî. Yesuq kúm gi, haû agè ashop é nat lé tân kat luî, zoshâng haú lé lhoq gê byi mù, yhâng wa lé dum ap byî ri. 43 Nyì mi-nyì gi, Garai Gasâng é kô dik é hpungwup a-tsam lé maú hong nyi bum akô.
Lhunglhâng bang gi, Yesuq kut é muzó haû lé maú nyi bùm kô le, Yesuq gi, 44 "Haû Byu Yhangzo gi, byu pê é loq má ap pyâm é hui zo râ nghut lhê. Dang shí hkun lé nungmoq é no má rago gyô wun to keq." ga luî, chángzô pé lé taî ri. 45 Yhangmoq kúm gi, dang haú lé a sê gyo kó, hkâsu mù ga le, haû gi, yhangmoq é matú a sê gyo sháng gaq ga luî, nghop tô ashî yanmai nghut ri. Dang hau é lichyúm lé, Yesuq chyáng yhangmoq a wám myi kó nghut ri.
Ó Yuq Gi, Kô Dik Sû Nghut Râ Lhú?
Mht 18:1-5; Mrk 9:33-40
46 Hau htâng, lagyô pé gi, hká yuq sheq, kô dik sû nghut lhê lhú ga, rayuq eq rayuq taî myíng myô lhûm nyi akô. 47 Yesuq kúm gi, yhangmoq é unghkaû má myit nyi é hkyô lé sé byi luî, zoshâng rayuq lé shuî yù mù, Yhâng nàm má shap to luî, 48 "Shî zoshâng lé Ngá é myìng mai hap sû ó yuq nghut kôle, Ngo lé hap yu é sû nghut bê; Ngo lé hap yù sû ó yuq nghut kôle, haû Ngo lé nhang kat é Sû lé hap yu é le nghut lhê. Haû mù luî, nungmoq banshoq má, je tiq sû gi, je ko sû nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
49 Haú hkûn, Yohan gi, "Yhumsîng ê, Náng é myìng láng luî, nat gâng pé lé hkat pyám byî wún é byù rayuq lé, ngamoq myang ri. Yhang gi, ngamoq chyáng a lòm sû nghut é yanmai, yhang lé ngamoq hkûm pyâm é nghut lhê." ga taî ri.
50 Yesuq kúm gi, "Yhang lé hkâhkúm kó, nungmoq é gyè hkyam shut a nyì sû gi, nungmoq é hkyam shut nyì sû nghut lhê." ga luî, yhang lé taî ri.
Samariq Wà Bang Yesuq Lé A Lhom Hap Yu É Hkyô
51 Ahkuî, Yesuq gi, Yhang lé mauhkûng shut shuî toq yû râ buinyì chyâng lò bê nghut mù, Yerusalem wà mó shut ê râ lé myit hpyit to luî, Yhâng é hí má lagyo nhang kat ri. 52 Lagyo haú bang gi, Yhâng matú râ é hkyô lajang láng râ ga, Samariq wà rawà má wang ló akô. 53 Nghut kôlhang, Yesuq gi, Yerusalem wà mó shut laî e ló é sû nghut é yanmai, haú wâ bang gi, Yhang lé a lhom hap yù kó. 54 Haú hkûn, lagyo Yakuq eq Yohan nhik gi, haû lé myàng jáng, "Yhumsîng ê, yhangmoq lé lhoq htên pyám râ matú, ngá-nhik mauhkûng mai myi wut hkyó le, a gè lhú?" ga luî, Yesuq lé myî akô. 55 Yhang kúm gi, lhing wú luî yhangnhik lé, tân pyâm ri, 56 haû mù luî, yhangmoq gi, gó wâ shut e ló byuq akô.
Yesuq É Htâng, Hkâsu Kut Cháng Râ Hkyô
Mht 8:19-22
57 Yhangmoq haú hkyô má e ló kô le, byù rayuq gi, "Nàng hká e le hká ngò cháng râ." ga luî, Yesuq lé taî ri.
58 Yesuq gi, haú yuq lé, "Wamhkuî pé gi, hkyûng wó akô, nghoq pé le, nghoqsut wó akô. Nghut kôlhang, haû Byu Yhangzo gi, ulhum to jang lháng a wó é nghut ri." ga taî pyám ri.
59 Dum rayuq lé, "Ngá htâng cháng aq." ga taí jáng, haú yuq gi, "Yhumsîng ê, ngá wa lé, ló yhûm pyám râ ahkáng hí byi shi laq." ga taî ri.
60 Yesuq gi, yhang lé, "Shî bê bang Shî bê bang gâ é gi, woi-nyí má shi to bang lé gâ lhê. gi, shî bê bang yhangchang yhûm lhum kó sháng gaq; nghut kôlhang, nàng gi, Garai Gasâng é mingdán hkyô lé, ê hko kyo aq." ga taî ri.
61 Byù rayuq dum, Yhang lé, "Yhumsîng ê, ngò le náng htâng cháng râ, nghut kôlhang, ngá yhumbyù lé hí hkyang ló shit to râ ahkáng byi shi laq." ga taî ri.
62 Yesuq gi, "Yò hpuq li zui mù htâng shut lhing wú sû ó yuq nghut kôlhang, Garai Gasâng é mingdán eq a gingdán." ga luî, yhang lé taî ri.

*9:23 Tapzîng lé waq chûng nghu é gi, Yesuq é yanmai jamjau huî é lé taî é nghut lhê.

9:60 Shî bê bang gâ é gi, woi-nyí má shi to bang lé gâ lhê.