10
Yesuq, Chángzô Pé Nyhit Xê Yuq Lé, Nhang Htoq Kat É Hkyô
Hau htâng má, Yhumsîng gi, gotû chángzô pé nyhit xê yuq* Chyúmdang ra-am má gi, chángzo nyhit xê í yuq ga le kâ tô ri. lé hkyin yù mù, Yhang e ló râ wà eq jowò hkangmó shut í yuq razúm zúm kut luî, Yhâng é hí má ê nhang kat ri. Yesuq gi, yhangmoq lé, "Kyô Kyô nghû é gi, Yesuq lé lumjíng naù kôlhang taî kyo râ bang a nyì luî láng tô é bang nghut ri. shû yù râ myo shoq joq kôlhang, mû zui râ byù gi, shaû nyi ri. Haû mù, haû kyô Yhumsîng lé, Yhâng é kyô yò má, kyô shu byù Kyô shu byù nghu é gi, Yesuq é hkyô gabú danglù lé taî kyo bang nghut ri. myo myo nhâng byi râ matú, dung keq. Nungmoq e ló keq! Wamhkui hpúng má nhang hâng kat é sau zô pé lé su, Ngò, nungmoq lé nhang kat é nghut lhê. Ngùn htûng eq, etap, hkyî-tsung pé hkâyu chûng kó, hkyô má ó lé le hkâshichyên kûn nyì kó.
Nungmoq gi, hká yhûm má wàng e ló kô le, 'Shi yhûm nguingón nyî sháng gaq.' nghû luî, hí taí keq. Haú yhûm má nguingón hkyô eq gingdán sû nyi é nghut le gi, nguingón hkyô haû gi, haú yuq é ahtoq má joq to râ nghut lhê. Haû a nghut jáng, nguingón hkyô haû gi, nungmoq chyáng dum taû lo byuq râ nghut lhê. Haú yhûm má nyi to mù, yhangmoq haî byî le haî zo haî shuq keq; hkâsu mù gâ le, mû zui sû gi, zuihpau wó yû gíng lhê; haû mù, nungmoq rayhum htâng rayhûm hkâhtot nyi wún kó.
Nungmoq hká wà má wang ló kôlhang, yhangmoq lhom hap yù kô é nghut le gi, nungmoq é hí má yhangmoq htung to byî é zoshuq lé, zo keq, shuq keq. Haú mâ é nò bang lé lhoq gê byi mù, 'Garai Gasâng é mingdán gi, nungmoq eq chyâng lò bê nghut ri.' nghû luî, yhangmoq lé taî kyo keq. 10 Nghut kôlhang, nungmoq hká wà má wang ló kô le, yhangmoq a lhom hap yu é nghut le gi, haú wâ mâ é hkyô mó má htoq ê mù, 11 'Ngamoq é hkyî má dap tô é nungmoq wà mâ é hpuilhaû lháng, nungmoq lé hkyang pû tsô nyì râ matú ngamoq ko hkyô pyâm to byi bê. Nghut kôlhang, Garai Gasâng é mingdán gi, chyâng lò bê hkyô lé, sé to keq.' nghû luî taí keq. 12 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, haú buinyì§ Haû buinyì gâ é gi, Garai Gasâng tarâ jéyáng é buinyì lé gâ lhê. lé, haú wâ gi, Sodom wà htoq má je hpuzo râ nghut lhê.
13 Kurazin wà mó ê! Nàng dingnyé wó ri! Bet-saida wà mó ê! Nàng dingnyé wó ri! Nungmoq chyáng lé kut shit é laklaí kumlhá pé lé, Turuq myuq eq Sidun myuq má kut shit é ru nghut le gi, yhangmoq, noq noq mai myit lhîng mù, jimê tû wut lhê, myiwap kyaq gyûn lhê kut zung ngûng to bekô râ nghut lhê. 14 Haû mù, tarâ jéyáng é nyí jé jáng, nungnhik gi, Turuq myuq eq Sidun myuq htoq má je hpuzo* Nungnhik je hpuzô é hkyô gi, mauhpo kumlhá myo myo myang é nghut kôlhang, myit a lhîng kô é yanmai nghut ri. kó râ nghut lhê. 15 Dum mù, Kaperna-um wà nàng ê, nàng gi, mauhkûng jé shoq waq toq é hui râ lhú? A nghut, mosumhkung má sheq gyó râ nghut lhê." ga taî ri.
16 Hau htâng má, chángzô pé lé dum xoq taî é gi, "Nungmoq é dang gyo sû gi, ngá é dang gyo sû le nghut bê; nungmoq lé he-ngik é sû gi, ngo lé le he-ngik é sû nghut bê; ngo lé he-ngik é sû gi, ngo lé nhang kat sû lé le, he-ngik é sû nghut bê." gâ ri.
Nyhit Xê Yuq Dum Taû Jé Lo É Hkyô
17 Hau htâng, haû chángzo nyhit xê yuq gi, gabú myit èq dum taû lò mù, "Yhumsîng ê, náng é myìng lé lang jáng, nat gâng pé lháng ngamoq é dang lé gyô bum akô." ga taî akô.
18 Haû su ga taí kôjáng, Yesuq tû taî é gi, "Tsadán gi, mauhkûng htoq mai lhap hpyat é su byit gyó lo é lé ngò myang kat bê. 19 Wú keq! Ngò gi, nungmoq lé, lhangmuì eq gogok pé lé wó nang râ eq gumlau gyè pê é wum-o a-tsam banshoq lé wó ûng râ ahko ahkáng lé byi bê nghut mù luî, hai èq le nungmoq lé wó lhoq hten râ a nghut lo. 20 Nghut kôlhang, nat pé nungmoq é dang gyô é lé za hkâgabú nyî kó, mauhkûng htoq mâ é asak jihpán laiká buk má nungmoq é myìng bo to bê lé sheq gabú nyî keq." ga taî ri.
21 Haú u lé, Yesuq gi, Chyoiyúng Woi-nyí má gabú é myit byíng lô mù, "Mauhkûng eq myigung é Yhumsîng, Âwa ê, Nàng gi, haú pé lé, hpaqchyî byéng-yá bò bang eq myit hpaqchyî sé bâng é hí mai haq nghop to luî, zoshâng wuì lé tûn shit bê nghut é yanmai, Ngò, Nang lé hkya-ôn lhê ô. Nghut bê, Âwa ê, haû gi, Nàng ô nau é hkyô nghut ri.
22 Ngá Wa gi, lhunglháng lé Ngá é loq má ap byi to bê. Garai Gasang Yhangzo ó nghut é gi, Âwa Garai Gasang mai lai luî ó le a sé; Âwa ó nghut é lé le, haû Zo eq haû Zo mai sé nhâng râ matú hkyin yu é bang mai lai luî, ó a sé." ga taî ri.
23 Hau htâng má, Yhâng é chángzô pê shut lhing wú luî, yhangmoq lé baú za haq taí kat é gi, "Nungmoq byu-myàng é hkyô pé lé, myang é myoq pé gi, hkungsô wó nyi ri. 24 Hkâsu mù gâ le, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq wó myâng, wó gyô é pé lé, myiqhtoî pé eq hkohkam pé myo myo gi, myàng naù gyo naù kôlhang, a wó myâng, a wó gyo kó nghut ri." ga taî ri.
Gè É Samariq Byù
25 Haú hkûn, wú keq, tarâ sará rayuq gi, toq luî, Yesuq lé, "Sará ê, ahtum abyuq é asak lé wó yû shoq, ngò hkâsu kut râ râ lhê lhú?" ga luî, Yhang lé myî chyam wú ri.
26 Yesuq gi, "Mosheq é tarâ má hkâsu ga kâ tô ri lhú? Nàng haû lé hkâsu nghap yu nyi lhê lhú?" ga luî, yhang lé myî ri.
27 Haú yuq gi, "'Haû Yhumsîng náng é Garai Gasang lé, náng é myit nhiklhum banshoq, náng é asak woi-nyí lhum gón, náng é wum-o banshoq, náng myit é hkyô banshoq èq, chyitdap râ lhê;' Tarâ Pun 6:5 'náng gûng lé nàng chyitdap é su, náng é chyangnâm mâ é bang lé le chyitdap aq.' Nhong 19:18" ga tû taî ri.
28 Yesuq gi, "Nàng tû taî é dang jô ri; haû su yhang kut aq, haû jáng nàng gi, asak duì râ nghut lhê." ga yhang lé taî ri.
29 Nghut kôlhang, haú yuq gi, yhâng gungdu dingmán é lé, tûn shit naû luî, "Ngá é chyangnâm mâ é sû gi, ó yuq nghut lhê lhú?" ga luî, Yesuq lé myî ri.
30 Yesuq tû taî é gi, "Byù rayuq gi, Yerusalem wà mó mai Yerihko wà shut gyó ló le, damyaq eq htûng huî ri. Damyaq haú bang gi, yhâng é mebu pé lé hkyut shang pyám byi kôluî, rayúm gyut shoq bat nha mù, aluq shoî shî jáng sheq tô pyâm to kôluî ló byuq bekô. 31 Haú u lé, hkyangjong rayuq gi, haú hkyô mai laî âng ló le, haû damyaq hui sû lé myàng jáng, koi laî ló byuq ri. 32 Haû eq rajung za, Lewiq rayuq le, haû mai laî ló é hkûn, haú yuq lé myàng jáng, koi laî ló byuq ri. 33 Nghut kôlhang, Samariq byù rayuq le, haû mai laî ló é hkûn, haú yuq leq tô é lé myàng jáng, wú shogyo luî yhâng chyáng huî ê mù, 34 yhâng é dàm má, xû eq tsibyiq wing shoq gyun luî, rago za htup byi mù, yhâng é logúng má, haú yuq lé bún ke luî, bing-yhûm ralhum má jé shoq shuî ló mù, gôn lajang byî ri. 35 Htang nyí lé, yhang gi, haû bing-yhûm yhumsîng lé ngùn Denari í chap shê byi mù, taî é gi, 'Shí yuq lé wú lajang byi laq, yhâng gùng má nàng myo chung záng é banshoq lé ngò dum taû lò jáng, lo xap râ.' gâ ri." gâ ri.
36 Hau htâng, tarâ sará lé, "Nàng gi, byù haú bang sum yuq má damyaq huí sû é chyangnâm mâ é dông nghut sû gi, hká yuq nghut râ su ngam ri lhú?" ga luî, Yesuq myî ri.
37 Haû tarâ sará gi, "Haú yuq lé shogyo sû nghut ri." ga taî ri.
Yesuq gi, "Nàng le haú dông ló kut aq." ga luî, yhang lé taî kat ri.
Mariq Eq Mahtaq Nhik Chyáng Yesuq Ê Jé É Hkyô
38 Ahkuî, Yesuq eq Yhâng é chángzô pé hkyô xoq sô e ló kô le, wà rawà má jé wang ló é hkûn, Mahtaq gâ é myiwe rayuq gi, Yesuq lé yhâng yhûm má lhom te yu ri. 39 Mahtaq gi, Mariq gâ é yhanggu myiwe zo rayuq wó ri. Mariq haû gi, Yhumsîng Yesuq é hkyî wang má zung to mù, Yhang mhoqshit é dang lé gyô nyi ri. 40 Mahtaq kúm gi, saí tso saí huq é amû myo luî, gyin bûn nyi ri. Haû mù luî, yhang huî ê mù, "Yhumsîng ê, ngá gu gi, saí tso saí huq é amû má, ngo lé baú za rap kut tô é lé, nàng a bo myàng byi lhú? Ngo lé, lé garúm sháng gaq, yhang lé taí byi laq." ga luî, Yesuq lé taî ri.
41 Haú hkûn, Yhumsîng gi, "Mahtaq, Mahtaq, nàng gi, muzó lé za ma nyì mù, myit myo myit chiq é huî nyi ri. 42 Nghut kôlhang, je ahkyak é hkyô gi, rahkat za nghut lhê. Mariq kúm gi, haû je ge é hkyô lé hkyin yù bê nghut ri. Haû lé yhâng chyáng mai wó yu pyám byi râ a nghut." ga luî, yhang lé tû taî ri.

*10:1 Chyúmdang ra-am má gi, chángzo nyhit xê í yuq ga le kâ tô ri.

10:2 Kyô nghû é gi, Yesuq lé lumjíng naù kôlhang taî kyo râ bang a nyì luî láng tô é bang nghut ri.

10:2 Kyô shu byù nghu é gi, Yesuq é hkyô gabú danglù lé taî kyo bang nghut ri.

§10:12 Haû buinyì gâ é gi, Garai Gasâng tarâ jéyáng é buinyì lé gâ lhê.

*10:14 Nungnhik je hpuzô é hkyô gi, mauhpo kumlhá myo myo myang é nghut kôlhang, myit a lhîng kô é yanmai nghut ri.

10:27 Tarâ Pun 6:5

10:27 Nhong 19:18