11
Yesuq Mhoqshit É Kyûdung Dang
Mht 6:9-13; 7:7-11
Ra-nyí lé, Yesuq gi, jowò rawò má kyûdûng nyi ri. Yhang kyû ban dung jáng, Yhâng é chángzo rayuq gi, "Yhumsîng ê, Yohan gi, yhâng é chángzô pé lé kyûdung râ hkyô mhoq byî é su, ngamoq lé le mhoq byi laq." ga Yhang lé taî ri.
Haú hkûn, Yhang gi, "Nungmoq kyûdûng le,
'Mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é ngamoq é Âwa ê,
Náng é myìng gi, chyoiyúng nyî sháng gaq.
Náng é mingdán jé lô sháng gaq.
Ngamoq nyí wuî râ é zoshuq lé, ngamoq lé nyí wuî byi laq.
Ngamoq lé shut é byù banshoq bâng é mara lé, ngamoq hkyut pyám byî é yanmai, ngamoq é mara lé le hkyut pyám byi laq.
Ngamoq lé, agúng alaú hkyô má hkâwâng nhâng.'
nghû keq." ga luî, yhangmoq lé mhoqshit ri.
Yesuq yhangmoq lé dum taî é gi, "Dangké, nungmoq chyáng mâ é rayuq sû gi, buinùm wó é nghû sháng, yhang gi, gunggàm yoq má haú yuq chyáng ê luî, 'Buinùm hpó ê, ngo lé muk sûm long byam chyi byî kat laq, haî mù gâ le, ngá buinùm rayuq byìn we mai ngá chyáng jé nyi tô ri. Ngò gi, yhang lé byi tso râ haî le a joq byam dut tô ri.' ga taî é hkûn, yhúmhkaû shut mâ é sû gi, 'Ngo lé, hkâlé lhoq hkyik lo, hkum le myhî pyám bê, ngá zoshâng wuì le ngò eq rahá yhupjang má yhup to bekô. Ngò, nang lé haî le a wó toq yû byi lo.' ga tu kat ri. Ngò, nungmoq lé taí kôlé, buinùm nghut é yanmai za gi, muk a kâm toq byi lo kôlhang, zuq zuq dûng nyi é yanmai, haú yuq lé, yhang ra châ é banshoq toq yû byi râ nghut lhê.
Haû mù, ngò, nungmoq lé dum taí kôlé, dung keq, haû jáng, nungmoq lé byi râ nghut lhê; hô keq, haû jáng, nungmoq myàng kó râ nghut lhê; hkum má kok keq, haû jáng, nungmoq lé hpóng byi râ nghut lhê. 10 Hkâsu mù gâ le, ó yuq nghut kôle, dung sû wó râ; hô sû myàng râ; hkum kok sû lé gi, hpóng byi râ nghut lhê.
11 Nungmoq îwâ pé má, ó yuq wá, yhumsing yhangzo muk dûng le, luqgok byi kó râ lhú? Ngozo dûng le, lhangmuì byi kó râ lhú? 12 Woq-ú dûng le, gogok byi kó râ lhú? 13 Agè ashop é bang nungmoq lháng gi, nungmoq é zo wuî lé, ge é chyunghuq dat byi kô le nhîng, mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é nungmoq é Îwa gi, Yhang lé dûng é bang lé, je riyhang haû Chyoiyúng Woi-nyí byi râ nghut lhê." ga taî ri.
Mara Hûn É Dang Lé Yesuq Tû Taî É Hkyô
Mht 12:22-30, 43-45; Mrk 3:20-27
14 Radàm lé, Yesuq gi, byù rayuq lé dang a wó nyô shoq kut tô é nat gang lé, haú yuq chyáng mai hkat htoq pyâm ri. Nat haû htoq ló byuq é htâng má, dang a wó nyô sû gi, dang wó nyo nyi é yanmai, byù moq mó gi, chôm maú byuq bum akô. 15 Nghut kôlhang, yhangmoq chyáng mâ é ra-am gi, "Yhang gi, nat gâng pê é zau Bezebulaq é wum-o a-tsam èq za, nat gâng pé lé wó hkat pyâm é nghut ri." ga taî bum akô nghut ri. 16 Ra-am le, Yhang lé, mauhkûng mâ é kumlhá tûn shit wú laq ga dûng chyam wú akô.* Byu pé gi, Yesuq lé Garai Gasang nhang kat é hkyô lé saksé myàng naù luî, mauhpo kumlhá dûng nyi akô.
17 Yesuq kúm yhangmoq myit nyi é hkyô lé sé mù taî é gi, "Ikun byoq é mingdán hká lhum nghut kôle, hten byuq râ za nghut lhê; haû eq rajung za, ikun byù yhangchang rayuq eq rayuq byoq lhûm é yhûm htu gi, byoq gâng lhum râ za nghut lhê. 18 Nat pé le yhangmoq yhangchang byoq gâng lhûm nyì kô é nghut le gi, Tsadán é mingdán gi, hkâsu kut wó gîng to râ lhú? Ngò isu nghu taî é gi, nungmoq ngo lé Bezebulaq é wum-o a-tsâm èq za, nat gâng pé lé hkat pyâm ri ga kô é yanmai nghut lhê. 19 Ngò gi, Bezebulaq é wum-ô èq za, nat gâng pé lé hkat htoq é nghut jáng, nungmoq é chángzô pé gi, ó yuq é wum-o a-tsâm èq za, nat gâng pé lé hkat pyám kô é nghut lhê lhú? Haû mù luî, yhangmoq gi, nungmoq lé jéyáng é bang dut bekô râ nghut lhê. 20 Nghut kôlhang, Ngò gi, Garai Gasâng é wum-ô èq nat gâng pé lé hkat htoq pyâm é nghut jáng, Garai Gasâng é mingdán Garai Gasâng é mingdán gâ é gi, byù htoq má le, nat htoq má le, Garai Gasâng yhang uphkang é lé gâ é nghut lhê. gi, nungmoq chyáng jé bê nghut ri.
21 Wum-o bo é sû rayuq gi, yhâng é yhûm lé, shâm, lhâm chûng luî zúng tô é nghut jáng, yhâng é sutzè pé gi, rago za wó joq to râ nghut lhê. 22 Nghut kôlhang, yhâng htoq wum je bo é sû lé luî, haú yuq lé, lé zân ung pyâm é nghut le gi, yhang lum tô é shâm, lhâm lé, hkyom yu pyám byi luî, yhâng é sutzè pé lé, gam yu pyám byi râ nghut lhê. Haû eq rajung za, Yesuq gi, Tsadán lé zân ûng bê nghut é yanmai, agè ashop é nat pé lé byu pê chyáng mai, wó hkat pyám bê nghut ri.
23 Ngá hkyam shut a dap sû gi, Ngo lé gyè kut sû nghut lhê. Ngò eq rahá a shuî tsing sû gi, lhoq pyo pyâm é sû nghut nyi ri.
24 Haû agè ashop é nat gi, byù rayuq chyáng mai htoq ló mù, kyuq huî é jowò pé má sô yông e ló luî, no râ jowò hkat ho wú le, a myang hô nghut ri. Haú hkûn, yhang gi, 'Ngò nyi laî lo é yhûm má dum taû ló wú râ.' ga taî ri. 25 Yhang dum taû jé ló wú le, yhûm haû gi, shum pyám mù san za rago dut to láng é lé ló myang ri. 26 Haû jáng, yhang gi, dum taû ê mù, yhâng htoq je wuî é nat nyhit nat lé shuî lò luî, haú má lo wàng nyi to bekô. Haû mù, haú yuq é nyì yap sâmlai gi, hí lhê htoq má je wuî lò bê nghut ri." ga taî ri.
27 Haû su ga, Yesuq taî nyi é hkûn, haû shiwa hpong mâ é, myiwe zo rayuq htê mó o mó èq Yhang lé taî é gi, "Nang lé wun é ûng wam eq nàng shuq é nauwang gi, hkungsô wó nyi ri ô!" gâ ri.
28 Yesuq gi, "Garai Gasâng é mungdang gyô yù luî châng kut é bang gi, je riyhang hkungsô wó kó râ nghut lhê." ga taî ri.
Mauhpo Kumlhá Lé Dung Kô É Hkyô
Mht 12:38-42; Mrk 8:12
29 Shiwa byu pé jat myô zup zîng lo é hkûn lé, Yesuq taî é gi, "Shí ipyat lhê é byu pé gi, agè ashop é bang nghut akô. Yhangmoq gi, limik kumlhá dûng nyi bùm kôlhang, Yonaq é kumlhá mai lai luî, gotû haî le tûn shit râ a nghut. 30 Yonaq gi, Ninewe wà byù pê hí má kumlh᧠Kumlhá gi, Yonaq, ngozô wamdau má sum nyí lúng é su, Yesuq le, shî bê mai sum nyí nghû râ nyí má, dum dui toq lô râ hkyô lé taí nau é nghut ri. dut é su, haû Byu Yhangzo gi, shí pyat lhê é byu pê hí má, kumlhá dut râ nghut lhê. 31 Maupyî mâ é hkohkâm myhí gi, maumyî ló htâng é mai lé lô mù, Sholumon é hpaqchyî dang lé, lé gyô yù bê nghut mù, haû tarâ jéyáng é buinyì má, shí ipyat mâ é byu pé eq rahá toq lô luî, yhangmoq lé mara hûn râ nghut lhê. Wú keq, Sholumon htoq ko sû gi, ahkuî shî má jé nyi to bê. 32 Ninewe wà byu pé gi, Yonaq, mungdang hko kyô é hkûn myit lhîng kô é nghut mù, tarâ jéyáng é buinyì má, shí ipyat eq rahá toq lô luî, yhangmoq lé mara hûn kó râ nghut lhê. Wú keq, Yonaq htoq ko sû gi, ahkuî shí má jé nyi to bê.
Myibung Su Duqbó Râ Hkyô
Mht 5:15; 6:22-23
33 Myibung lé tuq mù go pyâm é jowò má tô tô é le, mûng eq nghop tô é le, ó a kut wú kó. Nghut kôlhang, wang lé lô bang myoq wó myâng râ matú kúm gi, tsungjang má tsung to to chyat kut akô. 34 Náng é myoq gi, náng gungdû é myibung* Myibung gâ é gi, tengmán é mungdang lé wó sê yu é a-tsam lé, taî é nghut ri. nghut nyi ri. Náng é myoqjí ge é nghut le gi, náng é gungdu gón má maubó byíng mui to râ nghut lhê. Nghut kôlhang, náng myoq a ge é nghut le gi, náng é gungdu gón gi, mauchut tuq dut nyì râ nghut lhê. 35 Haû mù, náng chyáng bo é maubó gi, mauchut byuq é, a chut byuq é lé wú nyî aq. Nàng lumjíng é hkyô eq nàng myit é hkyô gi, mauchut tuq a dut sháng gaq, sidiq nyì aq. 36 Náng é ragùngdu gón má duqbó é nghut le gi, rawò má le mauchut é jowò a joq é za, myibung nang lé duqbó byî nyi é su, náng gungdu gón má duqbó nyî râ nghut lhê." ga taî ri.
Hparishe Pé Eq Tarâ Sará Pé Lé, Yesuq Mara Hun É Hkyô
Mht 23:1-36; Mrk 12:38-40; Luk 20:45-47
37 Yesuq haû su ga ban taî é htâng má, Hparishe rayuq gi, yhang eq zang rahá zo râ matú, Yesuq lé ji ri. Haû mù, Yesuq gi, haú yhûm má wang ê mù zang zo râ ga siboî nàm má zung tô ri. 38 Nghut kôlhang, Hparishe wá gi, zang zo râ hí má Yesuq loq a chî é lé, myàng luî maú nyi ri. Yudaq htûng tarâ má gi, zang a zo shi má loq chi râ lhê.
39 Haû mù luî, Yhumsîng Yesuq yhang lé taî é gi, "Nungmoq Hparishe pé gi, góm eq zanghkoq lé ahtoq shut za chî yúng nyî kômù, nungmoq é unghkaû má gi, lú zo lú shuq é eq agè ashop é hkyô pé byíng zan tô ri. 40 Byù bâm pé ê, ahte Ahte gâ é gi, i-myit unghkaû lé taî ri. lé le, ahtoq§ Ahtoq gâ é gi, gungdu lé taî ri. lé le, saí sû gi, Garai Gasang rayuq za nghut é lé, a sé kó lhú? 41 Nghut kôlhang, ahte má bo é zè pé lé, ra châ é bang lé byî pyám keq; haú hkûn, nungmoq é matú banshoq gi, sân-yúng lô râ nghut lhê.
42 Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri, hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, gau-tsáng, shingtón pé eq zangxun mhan-haq ajù jù mâ é, xê gambùm ragambùm lé gi, Garai Gasang lé byi nyì kômù, tarâ dingmán é hkyô eq Garai Gasang chyitdap é hkyô lé gi, lhaî pyâm tô akô. Xê gambùm ragambùm byî é lé le cháng luî, tarâ dingmán é hkyô eq Garai Gasang lé chyitdap é hkyô lé le, kut nyî râ lhê.
43 Hparishe pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri, hkâsu mù gâ le, tarajong pé mâ é ahkyak dik é zùng jang pé lé le, gaì pé má hkunggâ é èq shichyên é dang lé le, nungmoq ô nau nyi bum akô.
44 Nungmoq gi, dingnyé wó ri, hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, ahkô a dong lo mù, byu pé a sé luî, ahtoq mai sô laî é lupdùng eq du akô." ga taî ri.
45 Haú hkûn, tarâ sará rayuq gi, "Sará ê, nàng haû su gâ é gi, ngamoq lé le rhoi lhôm nyi é nghut bê." ga Yhang lé tû taî ri.
46 Haû su ga jáng, Yesuq gi, "Nungmoq tarâ sará pé le, dingnyé wó ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, byu pé lé, wùn waq râ wuî é noqkuq htûng tarâ wòlai lé wùn nhâng luî, yhumsîng yhang gi, wò haú lé loqnyhuî èq lháng, a bo záng wú kó nghut ri.
47 Nungmoq gi, dingnyé wó ri, hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, nungmoq é îchyí îwâ pé sat pyâm é myiqhtoî pê é lup lé luptsuq tsuq akô. 48 Haû mù luî, nungmoq gi, nungmoq é îchyí îwa pê é muzó lé, myit bo huî é bang nghut nyi akô. Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, myiqhtoî pé lé sat pyám mù, nungmoq gi, lup haú pé lé luptsuq tsuq akô. 49 Haû mù luî, Garai Gasang, Yhâng é hpaqchyî byéng-yá mai taî é gi, 'Myiqhtoî pé eq lagyô pé lé, ngò yhangmoq chyáng nhang kat râ nghut lhê; haú bang mâ é ra-am lé gi, yhangmoq lhom sat pyám mù, ra-am lé gi, zing-ri kó râ nghut lhê.' gâ ri. 50 Haû su mù luî, mau htoq xâng hkûn lhê é, Abelaq é sui mai, hkungga gyap eq noqkuq yhûm gyoro má sat pyám huî é Zahkariq é sui jé shoq, shun pyâm é myiqhtoî pê é sui banshoq bâng é manglat gi, shí pyat mâ é byu pé lé hûn râ nghut lhê. 51 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, manglat haú pé lé gi, shí pyat mâ é byu pé lé, gè gè yhang hûn râ nghut lhê.
52 Tarâ sará pé ê, nungmoq gi, dingnyé wó ri, hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, byu pé Garai Gasang lé sé ra zoqshi lé yu pyám byi kômù, yhumsîng yhang le a sé, sé naû bang lé le, hkûm zing tô akô nghut ri." ga taî ri.
53-54 Yesuq haû mai htoq ló é hkûn, tarâ sará pé eq Hparishe pé gi, Yhang lé gyè kut mù, Yhâng é dang má mara wó myâng shoq ga, wuî é dangmyi myo myo myi luî, gyám wú nyi akô nghut ri.

*11:16 Byu pé gi, Yesuq lé Garai Gasang nhang kat é hkyô lé saksé myàng naù luî, mauhpo kumlhá dûng nyi akô.

11:20 Garai Gasâng é mingdán gâ é gi, byù htoq má le, nat htoq má le, Garai Gasâng yhang uphkang é lé gâ é nghut lhê.

11:22 Haû eq rajung za, Yesuq gi, Tsadán lé zân ûng bê nghut é yanmai, agè ashop é nat pé lé byu pê chyáng mai, wó hkat pyám bê nghut ri.

§11:30 Kumlhá gi, Yonaq, ngozô wamdau má sum nyí lúng é su, Yesuq le, shî bê mai sum nyí nghû râ nyí má, dum dui toq lô râ hkyô lé taí nau é nghut ri.

*11:34 Myibung gâ é gi, tengmán é mungdang lé wó sê yu é a-tsam lé, taî é nghut ri.

11:38 Yudaq htûng tarâ má gi, zang a zo shi má loq chi râ lhê.

11:40 Ahte gâ é gi, i-myit unghkaû lé taî ri.

§11:40 Ahtoq gâ é gi, gungdu lé taî ri.