12
Gegùn Labyoq Kut É Bang Lé Sidiq Râ Hkyô
Mht 10:28-33; 12:32; 10:19-20
Haû u, byù hkyîng mun zup zîng lò mù, rayuq eq rayuq lháng záng nâng lhum shoq dut nyi é hkûn, Yesuq, Yhâng é chángzô pé lé taî hi é gi, "Gegùn labyoq kut é Hparishe pê é múnchi lé koi sidiq pyám keq. A byông htoq loshoq wó zaú nghop tô é, haî le a joq râ nghut lhê; a sé loshoq wó haq tô é le, haî a joq râ nghut lhê. Haû mù luî, nungmoq, mauchut hkaû má haq taî é dang banshoq lé, myoq myàng maubó má wó gyô bùm kó râ nghut lhê. Gok hkaû má, dangsoq soq é lé le, yhumhkûng htoq mai taî pyo bùm bekô râ nghut lhê.
Ngá buinùm wuì ê, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, gungdu lé za wó sat pyám mù, woi-nyí lé haî le a wó kut é bang lé, hkâgyuq kó. Nghut kôlhang, nungmoq ó lé za gyuq râ é lé gi, Ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, gungdu lé sat pyâm é htâng má, woi-nyí lé ngaraî ming shut wó hkyô kat pyâm é a-tsam wó sû lé kúm gi, gyuq keq. Nghut bê, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, haú yuq lé za, gyuq nyì keq. Johkyáng ngo du lé, gyi htingchap í chap èq wó ûng pyâm lhê a nghut kó lhú? Haû johkyáng radu lé lháng, Garai Gasang gi, tô-myhî pyâm é a nghut. Garai Gasang gi, nungmoq é ulhum mâ é xâm banshoq lé lháng, nghap to gù nghut lhê. Haû mù, hkâgyuq kó; nungmoq gi, haû johkyáng myo myô htoq má lháng gù je bo é bang nghut lhê.
Ngò, nungmoq lé taí kôlé, byu pê hí má Ngo lé lhom yín yu é sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasâng é maumang lagyô pê é hí má, haû Byu Yhangzo gi, haú yuq lé lhom yín yû râ nghut lhê. Nghut kôlhang, byu pê é hí má Ngo lé he-ngik pyâm é sû lé chyaú gi, Garai Gasâng é maumang lagyô pê é hí má, he-ngik pyám râ nghut lhê. 10 Haû Byu Yhangzo lé dang dông shut é sû gi, mara hkyut byî é wó hui ra nghut lhê; nghut kôlhang, haû Chyoiyúng Woi-nyí lé rhoî dang taí pyâm é sû gi, mara hkyut byî é hui râ a nghut.
11 Byu pé nungmoq lé jéyáng râ matú tarajong pé má le, agyì suwún wuî eq ahkáng ayá wó bâng é hí má le, shuî e ló kô é hkûn, hkâsu kut râ lé le, hkâsu nghû tû taí râ lé le, hkâ-myit chiq kó. 12 Hkâsu mù gâ le, haú u lé yhang, Chyoiyúng Woi-nyí gi, nungmoq hkâsu taí râ hkyô lé mhoqshit byi râ nghut lhê." ga taî ri.
Hpaqchyî A Bo É Sahtê Hpó Lé Dangtú Yu É Hkyô
13 Haú hkûn, shiwa hpúng hkaû mai, byù rayuq gi, "Sará ê, ngá-nhik tâng wó é muizè pé lé chôm gam lhum râ matú, ngá mang lé bo taí byi laq." ga luî, Yesuq lé taî ri.
14 Yesuq gi, "Byù nàng ê, nungnhik tang ahtoq má tarâ agyì kut luî, ikun zè gàm byi râ gi, ngo lé ó hkyin tô é lhú?" ga luî, yhang lé tû taî ri. 15 Yesuq yhangmoq lé taî é gi, "Myoqnoq é hkyô banshoq mai, nungmoq é i-myit lé hkûm zìng luî, koi sidiq nyì keq. Hkâsu mù gâ le, byu é asak gi, agùn agó é sutzè má bo é a nghut." gâ ri.
16 Dangtú ralhum dông mai le, yhangmoq lé Yesuq taî é gi, "Sahtê rayuq gi, yhâng é yò pé má guqzo muilhum gyaí já ri. 17 Haû mù luî, yhâng é unghkaû má myit é gi, 'Ngò hkâsu kut wú râ lhi? Ngá é guqzo muilhum pé lé kat to râ jowò a wó lo dut to bê.' gâ ri.
18 Dum nghut jáng, yhang gi, 'Ngò îsu kut wú râ abe, ngá é chyî xau pé lé hpyoq pyám luî, je kô é chyî pé lé saí râ nghut lhê. Chyî haú pé má ngá é guqzo muilhum pé eq sutzè banshoq lé, tsîng kat to luî, 19 ngá é i-myit lé îsu nghû taí râ, "I-myit ê, zanwut myáng myáng é matú, zè gè myo myo ngò tsîng to bê. I-myit nàng zim za kut nyì aq hkoi. Zo mù, shuq mù, ngón ngón nyì aq." ga' gâ ri.
20 Nghut kôlhang, Garai Gasang gi, 'Byù gò ê, náng é asak lé, hkû-myîn yhang, wup yu pyám byî é nghut jáng, nàng tsing hkong tô é zè pé gi, ó yuq é matú dut râ lhú?' ga luî, yhang lé taî ri.
21 Haû eq rajung za, yhumsing é matú sutzè hkong to mù luî, Garai Gasâng é hí má myung nyì sû gi, haú yuq su nghut râ nghut lhê." gâ ri.
Myit A Chiq É Za Garai Lé Lumjíng Râ Hkyô
Mht 6:25-34, 19-21
22 Yesuq, Yhâng é chángzô pé lé dum taî é gi, "Haû mù luî, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq é asak matú haî zo haî shuq râ eq nungmoq é gungdû matú haî wut haî tsang râ lé, hkâ-myit chiq kó. 23 Asak gi, zoshuq htoq má, gungdu gi, mebû htoq má, je ahkyak lhê. 24 Nghonoq pê é hkyô lé myit wú keq; yhangmoq gi, kyô hkyó kyô shu a kut kó; guqchyî eq sutdek lé a wó kó, nghut kôlhang, Garai Gasang gi, yhangmoq lé, byi tso byi huq nyi lhê. Nungmoq gi, nghoq haú pê htoq má je riyhang hpaudap nyi lhê a nghut kó lhú? 25 Nungmoq má, ó yuq wá, myit chiq é èq, yhumsing é asak lé radúng kô wó jat yù kó râ lhú? 26 Haû su mù luî, tiq dik é hkyô lé lháng, nungmoq a wó kut kô é nhîng, haî mù luî gotû hkyô pé lé, myit myô nyi akô lhú?
27 Htutbó ban* Htutbó ban gi, yúng dik é yosô ban nghut lhê. pé hkâsu kut kô lo é lé, myit wú keq. Haú pé gi, mû le a zui, hkyîng le a duì kó nghut ri. Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, Hkohkâm Sholumon hpúng kô dik u lé wut é mebu lháng, ban haû rabó lé a hkyit nghut ri. 28 Lumjíng myit tiq é bang ê, hkû-nyí joq mù, napmá myihkyóm má dú kat pyám hui râ nghut é yosô mhan pé lé za lháng, Garai Gasang haû su kut hut é nghut le gi, nungmoq lé, je riyhang hut râ a nghut kó lhú? 29 Nungmoq gi, haî zo haî shuq râ lé hkâho nyì kó; haû eq séng luî lé hkâ-myit chiq nyî kó. 30 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang lé a sé bang gi, haú hkyô banshoq lé châng hkat ho nyi akô; nghut kôlhang, nungmoq é Îwa Garai Gasang gi, haú pé lé nungmoq râ é hkyô, sé byî nyi lhê. 31 Nungmoq kúm gi, Yhâng é mingdán lé ho nyì keq, haû jáng, haú pé, nungmoq lé puq byi râ nghut lhê.
32 Sau hpúng zô pé ê, hkâgyuq ko, hkâsu mù gâ le, nungmoq é Îwa Garai Gasang gi, Yhâng é mingdán nungmoq lé byí nau nyi ri. 33 Nungmoq wó é zè pé lé ûng pyám luî, myùng bang lé byi keq, yhumsing é matú a dat xau a dat wôm é ngunhtûng saí luî, hkau sû lé a jé, manot èq le a wó zô é sutzè lé mauhkûng htoq má hkong to keq. 34 Hkâsu mù gâ le, náng é sutzè joq jang má, náng é i-myit le jé nyî râ nghut lhê.
Yesuq Dum Jé Lé Lô Râ Hkyíng Lé Machya Nyî Râ Hkyô
Mht 24:45-51
35 Nungmoq gi, hpyihit hit luî, (mû zui râ matú rì rì kut to keq); nungmoq é myibung lé tuq to mù, 36 myiháng poî mai dum taû lò luî, hkúm lo kok é, yhumsîng hpó lé radá dâm hkum lhom wó hpông hâng yù shoq, láng tô é dui-nhâng zoshâng wuì su kut nyî keq. 37 Haû yhumsîng jé lo le, machya nyì láng é dui-nhâng zoshâng wuì gi, hkungsô wó nyi râ. Hkâsu mù gâ le, ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haû yhumsîng hpó gi, yhangmoq lé yuq zung to nhâng luî, yhang gi, dui-nhâng zoshâng su hpyihit hit mù, saí tso saí huq râ nghut lhê. 38 Gunggàm yoq lé nghut kôlhang, woq tûn hkûn lé nghut kôlhang, haû su kut machya nyi é lé, yhumsîng hpó lo myang é nghut le gi, dui-nhâng zoshâng haú bang hkungsô wó nyi ri. 39 Yhumsîng hpó rayuq, hká u má hkau sû lé lô râ lé, sê tô é ru nghut le gi, yhang machya nyì luî, yhâng yhûm lé a wó hput htong nhâng râ nghut é lé, bûn sê nyì keq. 40 Haû mù, nungmoq le rì rì nghut nyî keq; hkâsu mù gâ le, haû Byu Yhangzo gi, a bûn nùng má jé lé lô râ nghut lhê." gâ ri.
41 Haú hkûn, Petruq gi, "Yhumsîng ê, dangtú shî gi, ngamoq lé za, taî é nghut lhê lhú? Haû a nghut jáng, lhunglhâng bang lé taî é dông nghut lhê lhú?" ga myî ri.
42 Haû jáng, Yesuq gi, "Lumgíng é eq hpaqchyî bo é sùt zum sû gi, hká yuq nghut lhê lhú? Haú yuq gi, yhâng yhumsing é dui-nhâng zoshâng wuì lé ahkyíng jé jáng zoshuq gàm byi râ matú, yhumsîng hpô èq hkyin to sû dut râ nghut lhê. 43 Yhumsîng hpó dum taû lo é hkûn, haû su kut nyî láng é dui-nhâng zoshâng gi, hkungsô wó nyi ri. 44 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, yhumsîng hpó haû gi, yhâng é sutzè banshoq, dui-nhâng zoshâng haú lé ap to râ nghut lhê. 45 Nghut kôlhang, dui-nhâng zoshâng haû gi, yhâng é i-myit unghkaû má, 'Ngá é yhumsîng hpó jé lô râ gyai myáng ashî.' ga myit pyám mù, dui-nhâng zoshâng luzúm wuî myiwe, yuqgè lé nhuq bat é eq, zo yê shuq yê î shuq wut nyi é nghut jáng, 46 dui-nhâng zoshâng hau é yhumsîng hpó gi, yhang a myitbyu tô é buinyì eq yhang a sé tô é ahkyíng má jé lô mù, yhang lé jap pyám luî a lumjíng bang eq rahá nyhi pyám râ nghut lhê.
47 Yhumsîng hpô é i-myit lé sê to kôlhang, yhang ô nau é dông a cháng, rì rì le a hen tô é dui-nhâng zoshâng gi, yhâng yhumsing èq nhuq bat é lé, myo myo hui zo râ nghut lhê. 48 Nghut kôlhang, a sé mù kut shut sû kúm gi, shau za bat é hui râ nghut lhê. Haû eq rajung za, Garai Gasang gi, myo shoq wó yû su chyáng mai, myo shoq dûng yù râ nghut lhê. Myo myo ap byî tô é hui su chyáng mai, je myo shoq dum dûng yù râ nghut lhê.
Nguingón Nhâng Râ A Nghut, Lhoq Kang Nhâng Râ Ru Nghut Lhê
Mht 10:34-36
49 Ngò jé lé é gi, myigùng htoq má, myi nyé nhâng râ matú nghut lhê. Myi haû dap to láng é nghut le gi, ngò ô nau é hkyô jup byíng bê. 50 Nghut kôlhang, ngò hkam yù râ é baptisma Shî mâ é baptisma gi, Yesuq, ajung jung hpuzo mù shî hkâm é hkyô lé taî é nghut lhê. rajung joq ashî, haû a hkam yù yù gi, ngò gyai yhang hkâm zo wuî nyi ri. 51 Ngò jé lé é gi, myidàm htoq má simsaq hkyô byi râ matú nghut nhô ngam akô lhú? Haú dông a nghut, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, byu pé lé lhoq pyô lhoq kang râ matú sheq ru nghut lhê. 52 Haû su mù, ahkuî mai rayhûm za mâ é byù ngo yuq gi, rayuq eq rayuq yhangmoq yhangchang byoq gâng lhum mù, sum yuq rahú, í yuq rahú, í yuq rahú, sum yuq rahú dut lo bùm bekô râ nghut lhê. 53 Yhângwa gi, yhâng é yuqzo eq, yuqzo gi, yhângwa eq, yhângnu gi, yhâng é byizo eq, byizo gi, yhângnu eq, yhangmhoí gi, yhâng dumó eq, yhâng dumó gi, yhangmhoí eq kut, ngá é yanmai, rayuq eq rayuq byoq gâng lhûm bùm bekô râ nghut lhê." ga taî ri.
Dut Lò Râ Hkyo É Kumlhá Lé Sê Gam Hkoq Râ Lhê
Mht 16:2-3; 5:25-26
54 Hau htâng shiwa byu pé lé, Yhang taî é gi, "Nungmoq gi, buiwàng hkyam shut mhut htup é lé myàng jáng, 'Maú wo lò berâ.' ga radá dâm lhaq taí taí mu akô, haû eq rajung za le, dut lò lò mu ri. 55 Dum nghut jáng, maupyî shut mâ é laì lo le, 'Buì htân berâ.' ga lhaq taí taí mu akô, haû eq rajung za le dut lò lò mu ri. 56 Gegùn labyoq kut bang ê, nungmoq gi, myigùng eq mauhkung é kumlhá lé, sê gam hkoq yu nyi akô. Haû su nghut kô le nhîng, haî mù luî, shí ipyat mâ é kumlhá lé gi, a sê gam hkoq dut tô akô lhú?
57 Haû eq rajung za, haî mù haû dingmán é hkyô lé yhumsîng yhang yhang a wó doqdân yù kô é lhú? 58 Dangké, nang lé yui tsuq sû eq rahá, tarâ agyì wá chyáng e ló le, hkyô má yhang eq ngón shoq byìn hpyé huî yù aq. Haû a nghut jáng, yui yhumsîng gi, nang lé tarâ agyi chyáng ê dé pyám luî, tarâ agyì gi, htóng hkyó su chyáng, nang lé ap pyám luî, yhang gi, nang lé htóng má lhûng pyám râ nghut lhê. 59 Ngò, nang lé taí lé, yuichyîn haû a ban xap xap gi, htóng haû mai nàng wó htoq ló râ a nghut." ga taî ri.

*12:27 Htutbó ban gi, yúng dik é yosô ban nghut lhê.

12:50 Shî mâ é baptisma gi, Yesuq, ajung jung hpuzo mù shî hkâm é hkyô lé taî é nghut lhê.