13
Myit A Lhîng Jáng Shi Hten Byuq Râ
Haú hkûn, haú má nyi é byù ra-am gi, mauzau Pilat èq Galile byù ra-am lé sat mù yhangmoq é sui eq yhangmoq nóng jaú é hkungga lé nyhô pyâm é hkyô, Yesuq lé lé taî kyô akô. Yesuq gi, "Galile byù haú bang haû su kut hui zo kô é yanmai, yhangmoq gi, gotû Galile byu pé banshoq htoq má, yubak je myô akô nghû, nungmoq myit ngam akô lhú? Haû su a nghut! Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq le, myit a lhîng kô é nghut le gi, banshoq bang haû eq rajung za shi hten byuq kó râ nghut lhê. Haû htoq agó, Siloam wà mâ é machya gyop gyó luî, nhê sat huî é byù raxe shit yuq gi, Yerusalem wà mó mâ é byù banshoq bang htoq má mara je kô akô nghû, nungmoq myit ngam nyi akô lhú? Haû su a nghut! Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq le, myit a lhîng kô é nghut le gi, banshoq bang haû eq rajung za shi hten byuq kó râ nghut lhê." ga taî ri.
Yesuq dangtú dông dum taî é gi, "Byù rayuq gi, yhâng é tsibyiq hkyâm má, maihpáng gâm ragàm hô tô ri. Yhang agàm haú má, ashi ê ho wú le, zui tô é a myàng nghut ri. Haú hkûn, yhang gi, 'Wú aq, ngò sum zân tup maihpáng gâm haú má ashi ê ho wú le, a myàng nghut ri; haû lé htuq pyám aq. Haî mù, maumyî aha agó kut yuq nhang tô lhê lhú?' ga luî, tsibyiq hkyâm zúng sû lé taî ri.
Hkyâm zúng sû gi, 'Yhumsîng ê, hkûzân za gi, yuq tô wú shi sháng gaq, shigâm hau é lhînghkyuq má ngò du lhîng to mù, myìhpún kat luî bóm byi wú shirâ. Htang zàn má ashi zuî é nghut le gi, yuq to sháng gaq, ashi a zui é nghut le kúm gi, htuq pyám râ nghut lhê.' ga luî, hkyâm yhumsîng lé tû taî ri." gâ ri.
Bánno Buinyì Má Gùng Loq Hten Sû Lé, Lhoq Gê Byî É Hkyô
10 Bánno buinyì lé, Yesuq gi, tarajong ralhum má, mhoqshit nyi ri. 11 Haú hkûn, haú má raxe shit zân tup nat dap luî, gùng loq lhoq hten huî é myiwe rayuq le nyi tô ri. Yhang gi, dàngngóm luî, gungdu ratsuí lháng a wó lhoq nyhâng lô é sû nghut ri. 12 Yesuq gi, myiwe haû lé myàng jáng, yhâng chyáng wut yù mù, "Myiwe myhí ê, nàng, nòhpyo mai gè berâ." ga luî, 13 yhâng é ahtoq má loq ke byî ri. Haú hkûn jáng, myiwe haû gi, nyàng za dum wó yap luî, Garai Gasang lé hkya-ôn nyi ri.
14 Haû mù, Bánno buinyì lé, Yesuq nòhpyo lhoq gê byî é yanmai, tarajong má up sû gi, wú nhik-yo luî, "Mû wó zuî é buinyì hkyuq nyí joq tô le, buinyì haú pé má, lé wó lhoq ge yù lhê. Haû mù, Bánno buinyì má gi, hkâkut kó." ga luî, shiwa byu pé lé taî kat ri.
15 Haú hkûn, Yhumsîng Yesuq gi, "Gegùn labyoq kut bang ê, nungmoq yuq hkangmó gi, Bánno buinyì lé, yhumsing é no, logúng pé lé, hkup mai hpông htoq yû mù uchyam byi huq huq kut akô a nghut lhú? 16 Haû nghut le gi, raxe shit zân gón Tsadán èq tuî to huî é, Abraham é yhangzo yhangshu myiwe zo shî lé, Bánno buinyì má Tsadán loq mai, hkyut byi a gíng râ lhú?" ga tû taî ri.
17 Haû su ga taí jáng, Yhang eq i-myit shai lhum é bang banshoq gi, hoq hpû byuq bum akô. Shiwa byù banshoq bang kúm gi, Yhang kut é mauhpo amû banshoq é yanmai, gabú nyi bum bekô nghut ri.
Angshi Cham Eq Munchi Dangké
Mht 13:31-33; Mrk 4:30-32
18 Haú hkûn, Yesuq taî é gi, "Garai Gasâng é mingdán gi, haî eq wuí lhê lhú? Ngò hai eq taî kê wú râ lhú? 19 Haû gi, byù rayuq mai, yhâng é hkyâm má hô tô é angshi cham eq wuí ri. Angshi cham haû gi, yuq kô lò mù agàm mó dut lò jáng, hau é akoq pé má, maulat nghoq zô pé wó zung nô yu akô." gâ ri.
20 Yhang dum xoq taî é gi, "Garai Gasâng é mingdán lé, ngò hai eq taî kê wú râ lhú? 21 Haû gi, myiwe zo rayuq èq sungsô mún sum bûng má yu nyhó luî, haú pé banshoq lé wó lhoq daú nhang é múnchi eq wuí ri." gâ ri.
Chyap É Hkúmdong
Mht 7:13-14, 21-23
22 Hau htâng, Yesuq gi, Yerusalem wà mó shut laî e ló uchyang, rawà bàn rawà má wàng mù, mhoqshit byî ri. 23 Haú hkûn, byù rayuq gi, "Yhumsîng ê, hkyi yu é hui râ bang gi, shau za nghut râ lhú?" ga luî, Yesuq lé myî ri.
24 Yesuq gi, "Chyap é hkúmdong mai, Garai Gasâng é mingdán má wó wâng shoq shikut keq. Hkâsu mù gâ le, ngò, nungmoq lé taí kôlé, byù myo myo gi, wó wâng shoq ga shikut wú kó râ. Nghut kôlhang, a wó wâng kó râ nghut lhê. 25 Yhumsîng hpó,* Yhumsîng hpó gi, Garai nghut lhê. Yhûm gi, Garaî é mingdán lé taî é nghut lhê. hkum toq myhî pyâm é htâng má sheq, nungmoq gi, hkúmdong hí má yap to mù, hkum lé kok uchyang, 'Yhumsîng ê, ngamoq lé hkum hpóng byi laq ô!' ga luî, wut dung jáng, haú yuq gi, 'Nungmoq ó nghut é lé le, hkarâ é bang nghut é lé le, ngò a sé.' ga tû taî râ nghut lhê.
26 Haû jáng, nungmoq gi, 'Ngamoq gi, nàng eq rahá zo wú shuq wú bê bang nghut lhê; ngamoq é wà hkyô pé má le, nàng mhoqshit byî wú bê nghut lhê.' ga taí bekô râ.
27 Nghut kôlhang, yhumsîng hpó kúm gi, 'Nungmoq ó nghut é lé le, hkarâ é bang nghut é lé le, ngò a sé. Age ashop dông kut é bang banshoq ê, ngá chyáng mai gâng ló byuq keq.' ga tû taí kat râ nghut lhê.
28 Garai Gasâng é mingdán má, Abraham, Isak, Yakup pé eq myiqhtoî pé banshoq bang nyi to kô é lé, nungmoq wó myâng kôlhang, nungmoq gi, shinggan shut hkat pyâm é hui luî, haú jowò má ngaubyi ngaù nhap eq zuì kyik kyik shoq hpuzô nyi bùm bekô râ nghut lhê. 29 Hau hkûn, buihtoq, buiwàng, maupyî, mautsûng mâ é mingdán myo myo mai byu pé lé luî, Garai Gasâng é mingdán zoshuq poî má myang zùng kó râ nghut lhê. 30 Haú hkûn, ahkuî htâng gyó nyî bang gi, hí bekô râ; ahkuî hî to bang gi, htâng gyó bekô râ." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
Yerusalem Wà Mó Eq Séng Luî, Yesuq Taî É Hkyô
31 Haú u lé, Hparishe pé ra-am gi, Yesuq chyáng lé luî, "Shí jowò mai htoq ló byuq aq. Hkâsu mù gâ le, Herut gi, nang lé sat râ hen nyi ri." ga luî, Yhang lé taî akô.
32 Haû jáng, Yesuq gi, "'Hkû-nyí, napmá, Hkû-nyí, napmá gâ é gi, Yesuq mingkan htoq má mû zui râ ahkyíng lé taî é nghut lhê. ngò nat gang hkat pyám luî, nò zo hpyo zo lhoq gê byi râ nghut lhê; sum nyí nghû râ buinyì Sum nyí nghû râ buinyì gâ é gi, Yesuq mingkan htoq má mû ban zuî é buinyì lé taî é nghut lhê. má sheq, ngá mû bàn râ nghut lhê.' nghû luî, agè ashop é wamhkui haû lé ló taî kyo keq. 33 Haî wá dut kôlhang, hkû-nyí, napmá, sânghpe nyí, ngò gi, e ló râ dut ashî. Hkâsu mù gâ le, myiqhtoî pé gi, Yerusalem wà mó mai lai luî gotû jowò má a shi wú kó nghut ri.
34 Yerusalem ê, Yerusalem ê, myiqhtoî pé lé sat pyám pyám kut mù, náng chyáng nhang kat é bang lé, luqgok èq dú sat sat kut é myuq nàng ê, woqzìng gi, yhangzô pé lé, yhâng é dùng hkaû má tsîng lhûng yu é su, nungzô pé lé, Ngò hkâ-myhó dâm shuî tsîng yù naù kôlhang, nàng a dóng nghut ri. 35 Wú keq, nungmoq é yhûm gi, nungmoq é matú chamchyuiyuì dut pyâm to berâ nghut lhê; Ngò, nungmoq lé taí kôlé; 'Yhumsîng é myìng mai jé lé lo é Sû gi, hkungsô wó nyì sháng gaq.' Hkya-on 118:26 nghû, nungmoq a taí taí gi, Ngo lé wó myâng kó râ a nghut lo." ga luî, yhangmoq lé taî ri.

*13:25 Yhumsîng hpó gi, Garai nghut lhê. Yhûm gi, Garaî é mingdán lé taî é nghut lhê.

13:32 Hkû-nyí, napmá gâ é gi, Yesuq mingkan htoq má mû zui râ ahkyíng lé taî é nghut lhê.

13:32 Sum nyí nghû râ buinyì gâ é gi, Yesuq mingkan htoq má mû ban zuî é buinyì lé taî é nghut lhê.

13:35 Hkya-on 118:26