14
Hparishe Rayuq É Yhûm Má Yesuq Jé Nyi É Hkyô
Bánno buinyì ra-nyí má, Yesuq gi, zang zo râ ga Hparishe suwún rayuq é yhûm má, ê wang nyi tô le, haú mâ é bang gi, Yhang lé gyui gyui chôm wú nyi bum akô. Haú u lé, wuì wam ana dut sû rayuq gi, Yesuq é hí má jé nyi tô ri. Haû mù, Yesuq gi, "Bánno buinyì má nòhpyo lé lhoq gê byî é gi, tarâ wang lhê lhú, a wang é lhú?" ga luî, tarâ sará pé eq Hparishe pé lé myî kat ri. Nghut kôlhang, yhangmoq gi, zim za dut byuq akô. Haú hkûn, Yesuq gi, nòhpyo hui sû lé, zuî to mù, lhoq gê byi luî, nhang kat ri.
Hau htâng, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Nungmoq chyáng mâ é rayuq yuq gi, yhumsing é yhangzo rayuq yuq, haû a nghut jáng, no myang radu du, Bánno buinyì má, wuìhtung má byit gyó le, haú hkûn jáng, a xe htoq yu é za, wó nyî kó râ nghut lhê lhú?" ga myî kat ri. Yhangmoq kúm gi, dang haú hkun lé, haî le a wó tû taí kó nghut ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, ji tô é bang jé réng é zùng jowò pé hkyin yu nyì kô é lé myàng jáng, yhangmoq lé dangtú dông taî é gi, "Byù rayuq yuq nang lé, myiháng poî má ji é nghut jáng, je réng é jowò má hkâ-ê zùng. Hkâsu mù gâ le, náng htoq je aróng wó sû lé le, ji to shirâ abe. Ji tô é nghut jáng gi, nungnhik lé ji tô é yhumsîng hpó lé lô mù, 'Shí yuq lé jowò hui byi aq.' ga luî, náng lé lé taí jáng, nàng hoq hpu luî, hkyî htâng shut huî zùng ra râ nghut lhê. 10 Haû mù luî, supé nang lé ji le, hkyî htâng má ê zûng aq; haú hkûn, nang lé jì sû lé mù luî, 'Buinùm hpó ê, shî je réng é jowò má huî doq zùng aq.' ga luî, nang lé taí jáng, nàng eq rahá zung tô é bíng lhunglhâng bâng é hí má, nàng gi, myoqdong wó râ nghut lhê. 11 Hkâsu mù gâ le, yhumsing gùng lé waq toq é sû ó yuq nghut kôle, lhoq nyhum pyâm é hui râ nghut lhê; yhumsing gùng lé, lhoq nyhum é sû kúm gi, waq toq é hui râ nghut lhê." ga taî ri.
12 Hau htâng, Yesuq yhang lé ji é yhumsîng hpó lé taî é gi, "Napzang, a nghut jáng, myinxûn lé nàng byi tso nau le gi, náng é buinùm wuì, âgu âmâng pé, mungmoq wuì, sùt wó é yhumkyo chang pé lé hkâjî tso. Haú bang lé jì tsô é nghut jáng gi, yhangmoq nang lé dum jì tsô é èq, jeju dum tau kó râ nghut lhê. 13 Nghut kôlhang, nàng poî kut mù, byi tso byi huq nau é nghut le gi, myùng bang, hkyî gyui loq hten bang eq myoqjit é bang lé, jì tso aq. 14 Haû su kut jáng, nàng hkungsô wó nyî râ nghut lhê. Yhangmoq nang lé jeju a wó tau kôlhang, dingmán bang dum dui toq lo é buinyì má, hau é akyû lé, nàng wó hkam yù râ nghut lhê." gâ ri.
Zoshuq Poî Mó Lé Dangtú Yu É Hkyô
Mht 22:1-10
15 Yesuq eq rahá zô zung tô é byù rayuq gi, dang haû wó gyo jáng, "Garai Gasâng é mingdán mâ é zoshuq poî má wó zo râ sû gi, hkungsô wó nyî sû nghut râ." ga luî, Yesuq lé taî ri.
16 Yesuq haú yuq lé tû taî é gi, "Byù rayuq gi, myinzang byi tso râ ga, zoshuq poî mó ralhum hen to mù, byù myo myo lé ji tô ri. 17 Zang byi tso râ yàm jé jáng, yhâng é dui-nhâng zoshâng lé, ji tô é bâng chyáng 'Lé keq hkoi, zoshuq jin to bê.' ga ê châng wut nhang ri.
18 Nghut kôlhang, haú bang banshoq gi, zoshuq poî má a ê râ dông chyat he pyâm akô. Rayuq sû gi, 'Ngò yohtung rahkyang wui tô lhê; haû lé ê wú râ dut ri. Haû mù, ngo lé ahkáng byi shi laq.' ga yhang lé taî ri.
19 Dum rayuq le, 'Ngò, nohtó ngo zúm wui tô lhê; haú pé lé duì nhang chyam wú râ dut ri; ngo lé ahkáng byi shi laq.' ga taí wô ho ri.
20 Dum rayuq le, 'Ngò myiwe hâng tô é a myáng shi mù, a wó lé.' ga taí wô ho ri.
21 Haû jáng, dui-nhâng zoshâng taû lò mù, yhâng é yhumsîng lé haú hkyô banshoq lò taî kyô ri. Haú hkûn, yhumsîng hpó gi, nhikmó gyô yo mù, 'Wà mâ é hkyô mó hkyô zo hkat hkangmó má hân hân ê mù luî, myùng bang, hkyî gyui loq hten bang eq myoqjit bang lé, ê ji lò aq.' ga luî, yhâng é dui-nhâng zoshâng lé nhang kat ri.
22 Hau htâng má, dui-nhâng zoshâng gi, 'Yhumsîng ê, nàng nhang é eq rajung za ban kut bê; nghut kôlhang, zùng râ jowò gi, mân tô ashî.' ga taî ri.
23 Haû su ga jáng, yhumsîng hpó gi, 'Ngá yhûm byíng râ matú, wà yàm hkyô pé eq hkyâm yàm hkyô pé má htoq ê mù, myang é bang lé a wó le wó shoq ê tsing shuî lò aq. 24 Nang lé ngò taí lé, hí lé ji to huî é bang rayuq lháng, ngá é zoshuq poî lé wó chyim wú râ a nghut.' ga luî, yhâng é dui-nhâng zoshâng lé taî ri." gâ ri.
Yesuq É Chángzo Wó Dut Râ Matú
Mht 10:37-38; 5:13; Mrk 9:50
25 Byù hpûng mó Yesuq eq rahá e ló kô é hkûn, Yesuq gi, haú bang lé lhing wú luî, 26 "Ngá chyáng lé sû ó yuq nghut kôle, yhumsing é înu, îwa, yhangmyi, yhangzo eq, yhanggu, yhangmang, yhâng nhammó pé lé le, haû htoq agó, yhumsing é asak lé le, ngo lé chyitdap é htoq má je chyitdap sû gi, ngá é chángzo a wó dut. 27 Yhumsing é tapzîng lé a waq é za, Ngá htâng châng é sû ó yuq nghut kôle, Ngá é chángzo a wó dut.
28 Dangké, nungmoq chyáng mâ é byù rayuq yuq, tsehtung yhûm ralhum saí nau le, yhang gi, yhûm haû ban saí râ matú, ngùn hkâ-myhó bàn râ eq yhang wó tô é ngùn luq a luq é lé, zùng mù luî, hí a sôn wú é byù nyì kó râ lhú? 29 Laqmá mù, apûn awang gi, saî hi to mù luî, a wó lhoq pân é nghut jáng, 30 myàng é bang banshoq èq, 'Shí yuq gi, apûn awang gi, saî hi to mù luî, banshoq a wó saî pán lo nghut ri.' ga luî, yhang lé jóng pyám bekô râ nghut lhê.
31 Dangké, hkohkâm rayuq gi, gyè zan râ hen le, gyezo í mun eq lé sû hkohkâm lé, gyezo ramûn eq za lhom wó zân ûng râ, a wó zân ûng râ lé, zùng mù luî, hí a myit wú é nyì râ lhú? 32 A ûng râ dut le gi, gyè pé we we má nyi tô ashî hkûn lé, lagyo suwún pé lé nhang kat luî, simsaq râ matú htingrám pyám ra râ nghut lhê. 33 Haû eq rajung za, nungmoq chyáng mâ é ó yuq nghut kôlhang, yhumsîng wó é zè banshoq lé, a pyâm to sû gi, ngá é chángzo wó dut râ a nghut.
34 Xo gi, gè lhê. Nghut kôlhang, xomân kân byuq jáng gi, haû lé hai èq dum wó lhoq ngam yù râ lhú? 35 Haû gi, myigung matú le, myìhpún kut râ matú le, akyû a bò lo. Haû mù luî, shinggan shut kúm gi, dú pyám sê akô.
Gyo râ nohkyap dap sû gi, gyô yù sháng gaq." ga taî ri.