15
Byuq Byuq É Sau
Mht 18:12-14
Ra-nyí lé, Yesuq é dang gyo kó râ ga, kang guq bang eq yubak dap bang gi, Yhâng chyáng lé zîng bum akô. Haú hkûn, Hparishe pé eq tarâ sará pé gi, "Shí yuq gi, yubak dap bang lé lhom hap yù mù, yhangmoq eq rahá za, zo shuq nyi ri." ga taî put nyi bum akô.
Haû mù, Yesuq yhangmoq lé dangtú dông taî é gi, "Nungmoq má, sau rashô du wó luî radu byuq byuq é nghut le, gaú xe gaû du lé yoso mhan yô má nyhi pyâm to mù, byuq byuq é sau haû lé, myàng shoq a châng ho yu é, ó yuq wá nyì kó râ lhú? Byuq byuq é sau haú lé myang hô jáng, gyaí gau é i-myit èq goqsân htoq má bún kê chûng mù, yhûm má jé jáng, yhâng é buinùm ji-myi wuì eq, yhumkyo chang pé lé ji yù mù, 'Ngá é byuq byuq é sau lé, ngò dum myang ho yù bê, ngò eq rahá chôm gabú sháng.' ga taí râ nghut lhê. Haû eq rajung za, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, myit lhîng a râ é dingmán bang gaú xe gau yuq lé gabú é htoq, myit lhîng é yubak dap sû rayuq é yanmai, mauhkûng htoq má, je riyhang gabú jowò dut râ nghut lhê.
Byuq Byuq É Ngùn Chap
Dum nghut jáng, dangtú ralhum gi, myiwe rayuq, ngùn raxê chap wó é má, rachap byuq byuq é nghut le, yhang gi, myibung tap mù rayhum ê shum luî, myang yù shoq rago za, ho wú râ a nghut lhú? Haû lé ho myàng jáng le, yhâng é buinùm ji-myi wuì eq yhumkyo chang pé lé ji yù mù, 'Byuq byuq é ngá ngûn chap lé dum myang ho yù bê, ngò eq rahá chôm gabú sháng.' ga taí râ nghut lhê. 10 Haû eq rajung za, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, myit lhîng é yubak dap sû rayuq é yanmai, Garai Gasâng é maumang lagyô pé hí má, gabú jowò dut râ nghut lhê." gâ ri.
Byuq Byuq É Yuqzo
11 Yesuq xoq taî é gi, "Byù rayuq gi, yuqzo í yuq wó ri. 12 Haû nhik mâ é tiq sû yuq gi, yhâng wa lé, 'Âwa ê, ngò wó gíng é sutzè, ngo lé gàm byi laq.' ga dung jáng, yhâng wa le yhangnhik tâng lé sutzè gàm byî kat ri.
13 Hau htâng hkâ-myháng a myáng má, yhangzo tiq sû yuq gi, sutzè banshoq hkyom yu chûng mù, mau we shut ê luî, haú jowò má, mingkan ngón hkyô châng é má yhang wó é ngunzè banshoq lé langsâ pyám bê. 14 Haû su kut ngunzè wó mi-wó lé ban langsâ pyâm é htâng má, haú mau má mutmó gyo é yanmai, yhang gi, asho awui dut lo nyì bê nghut ri. 15 Haû mù, haú mau mâ é byù rayuq chyáng, langchyáng ê kut le, haú yuq gi, yhang lé waq rém jang shut nhang kat mù, waq lé lhom zúng nhang ri. 16 Haú hkûn, yhang gi, waq jùm zô é shigyang cham pé lé lháng, zo naû shoq dut kôlhang, ó yuq le a byi zo kó nghut ri.
17 Haû mù, yhang myit bûn lo é gi, 'Ngá wâ chyáng nyi é langchyâng pé gi, agùn agó myàng zô nyì kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, ngò gi, shí jowò má, zo mut wuìshit é eq shi ló râ dut bê. 18 Ahkuî, ngò toq mù, ngá wâ chyáng taû ló luî, "Âwa ê, ngò gi, Garai Gasang lé le, nang lé le, shut bê. 19 Ahkuî mai ngò gi, nung zo nghû râ a gíng lo, hau é yanmai, náng é langchyáng rayuq dông za ngo lé nyì nhâng laq." nghû luî, ló taí râ.' gâ ri. 20 Hau htâng, yhang toq luî, yhâng wâ chyáng ló le, yhang we we má ru nghut ashî hkûn mai, yhâng wa gi, yhang lé lhom myàng jáng, wú shogyo luî, din ê mù, yhangzô é lingzing má ê po pyik dap to luî, bopuq puq byî ri.
21 Haú hkûn, yhangzo gi, 'Âwa ê, ngò gi, Garai Gasang lé le, nang lé le, shut bê. Ahkuî mai, ngò gi, nung zo nghû râ a gíng lo.' ga luî, yhâng wa lé dûng tôngbán ri.
22 Yhângwa kúm gi, yhâng é langchyâng pé lé, 'Réng dik é mebu hân hân yu lé mù, yhang lé hut byi keq; yhâng é loq má, loqchyop chyop byi keq; hkyî má le hkyî-tsung tsung byi keq. 23 Tsô myum tô é nojûng zo le yu sat keq. Haû mù, nga-nhúng gi, zoshuq poî kut mù chôm ngón sháng. 24 Haî mù gâ le, ngá zo shí yuq gi, shi byuq é mai, ahkuî dum duì bê; byuq byuq é mai le, ahkuî dum myàng bê.' ga taî ri. Haû mù, yhangmoq gi, ngón ngón zo shuq ló bekô.
25 Haú u lé, yhangzo ko sû yuq kúm gi, yò má nyi tô ri. Yhang gi, yò mai yhûm shut jé lo nyi é hkûn, zìng ût bat luî gó nyi é htê lé lò wó gyô ri. 26 Haû mù, langchyáng rayuq lé wut yù luî, haú hkyô lé yhang myî wú le, 27 langchyáng haû gi, 'Nung gu dum taû jé lô bê. Haû mù, náng wa gi, nung gu wáng wáng zán zán dum taû jé lo é lé lhom myàng luî, tsô myum tô é nojûng zo lé sat bê nghut ri.' ga taî kyô ri.
28 Dang haû lé wó gyo jáng, yhang gi, gyô nhik-yo luî, yhúmhkaû shut a wàng lo kut ri. Haû mù, yhâng wa htoq ê luî, yhang lé ê chyuq ri. 29 Yhangzo kúm gi, 'Wú aq, ngò, shî-myháng shîlo náng é jùn dông kut luî, hkâ-nhám le náng dang lé a lu laî wú. Nghut kôlhang, ngò ngá é luzúm wuî eq ngón kún râ matú, bainám zo radu lháng radàm le nàng a byi wú shi. 30 Shiwa myhî pé eq zum yap wún luî, náng é sutzè lé lhoq pân pyâm é sû nung zo haû dum taû jé lô jáng kúm gi, tsô myum tô é nojûng zo lé, yhâng é matú nàng sat byi bu-nhung!' ga luî, yhâng wa lé tû taî ri.
31 Yhângwa gi, 'Ngá zo ê, nàng gi, hkâ-nhám le ngò eq rahá yhang nyi nyi lhê mù, ngá é sutzè joq mijoq banshoq gi, náng é chyat nghut lhê. 32 Nghut kôlhang, shî nung gu gi, shi byuq é mai ahkuî dum duì bê; byuq byuq é mai le, dum myàng bê. Haû mù, gabú hpo nghut bê.' ga luî, yhang lé taî ri." gâ ri.