16
Hpaqchyî Ge Dâ É Sùt Zum Sû
Yesuq, Yhâng é chángzô pé lé taî é gi, "Sahtê rayuq chyáng sùt zum sû rayuq nyi ri. Haú yuq gi, yhâng yhumsing é sutzè pé lé jai hpyuq pyám ri ga, yhâng yhumsing é hí má, yhang lé mara lé hun akô. Haú hkûn, sahtê hpó gi, yhang lé wut yù mù, 'Nàng é hkyô lé ngò wó gyo bê. Haû gi, hkâsu lhú? Nàng sùt zûm é eq séng luî kut tô é jihpán laiká lé lò shit wú aq. Hkâsu mù gâ le, ahkuî mai nàng gi, sùt zum sû wó kut lo râ a nghut lo.' ga taî ri.
Haû jáng, sùt zum sû gi, 'Ahkuî, ngò hkâsu kut lo râ lhú? Ngá é yhumsîng gi, ngo lé sùt zum ayá mai lhoq hkyô pyám bê. Myì du myì hkop zo râ le ngò wum a bò; dung zo dung shuq râ le ngò hoq ri. Ngo lé sùt zûm é ayá mai hkyô pyâm htâng má, supé ngo lé yhangmoq é yhûm má lhom hap yù râ matú, hkâsu kut râ hkyô lé ngò sé bê.' ga wó myit rot jáng, yhang gi, yhâng yhumsîng hpó lé chyîn dap tô é bang rayuq htâng rayuq lé wut yù mù, sâng-hî yuq lé, 'Ngá yhumsîng hpô chyáng nàng chyîn hkâ-myhó dap tô lhê lhú?' ga myi jáng, haú yuq gi, 'Xû rashô pûng dap lhê.' ga tû taî ri.
Haû jáng, sùt zum sû gi, 'Náng é jihpán yù luî, hân zùng mù, ngo xê pûng kut kâ to aq.' ga yhang lé taî ri.
Dum rayuq lé, 'Nàng hkâ-myhó dap tô lhê lhú?' ga myi jáng, haú yuq gi, 'Sungsô rashô bùng dap lhê.' ga tû taî ri. Sutzum sû gi, haú yuq lé, 'Náng é jihpán má shit xê bùng kut kâ to aq.' ga taî ri.
Haû a dingmán é sùt zum sû lé, yhumsîng hpó gi, hpaqchyî ge da sû nghut ri ga hkya-ôn ri. Ngò shî lé taî é gi, mingkan zo wuî gi, yhangmoq é mingkan eq sêng é hkyô pé má, maubó gung é yhangzo pê* Maubó gung é yhangzô pé nghu é gi, Garai Gasâng é yhangzô pé lé taî é nghut lhê. htoq hpaqchyî je bò kô é yanmai nghut lhê. Haû mù luî, Ngò nungmoq lé taî kyo kôle, a tara é sutzè pê èq buinùm ho nyì keq, haû mù, sutzè haû htûm byuq jáng, nungmoq lé, ahtum abyuq joq tô é yhûm má, lhom hap yu é hui kó râ nghut lhê.
10 Tiq é mû má wó lum é sû ó yuq nghut kôlhang, mû mó má le wó lûm râ nghut lhê. Tiq é mû má lhum a zuî é sû ó yuq nghut kôlhang, mû mó má le lhumzui râ a nghut. 11 Haû mù, mingkan sutzè má lháng nungmoq lé a wó lûm kô é nghut le gi, haû tengmán é sutzè lé, nungmoq chyáng ó yuq wá kâm ap byi râ lhú? 12 Supé é sutzè má, nungmoq lé a wó lûm kô é nghut le gi, nungmoq sîng âng é sutzè lé, nungmoq chyáng ó yuq wá kâm ap byi râ lhú?
13 Dui-nhâng zoshâng ó yuq nghut kôlhang, yhumsîng í yuq lé wó dojaú râ a nghut. Hkâsu mù gâ le, yhang gi, rayuq lé a jú kut mù, rayuq lé, chyitdap râ nghut lhê; haû a nghut jáng, rayuq lé gi, lhumzui mù, rayuq lé gi, hpau a tap kut râ nghut lhê. Nungmoq gi, Garai Gasang lé le, ngunzè lé le, radá dâm wó dojaú kó râ a nghut." ga taî ri.
14 Ngùn myoqnoq é Hparishe pé gi, dang haû banshoq lé wó gyo kôjáng, Yesuq lé wuìzuì kut pyám byî akô. 15 Haû mù luî, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, byu pê hí má yhumsing gùng lé yhumsîng dingmán bang su kut shit mhaû é bang nghut akô; nghut kôlhang, Garai Gasang gi, nungmoq é i-myit unghkaû lé sé sû nghut lhê. Byù é hí má hpaudap é pé gi, Garai Gasâng é hí má achaq achyut é nghut nyi ri.
16 Jep é tarâ Jep é tarâ gâ é gi, Garai Gasang, Mosheq mai nga-nhúng lé byî tô é tarâ lé gâ lhê. eq myiqhtoî pê é dang, ahko ahkáng wó tô é ahkyíng gi, wui-myhup sará Yohan jé lé é buinyì jé shoq nghut bê. Haú hkyíng mai gi, Garai Gasâng é mingdán hkyô gabú danglù lé, hko kyô nyì mù, yuq du jup gi, haú hkyô má htûng chying wang ló bum akô. 17 Jep é tarâ mâ é tiq dik é dangjí eq myihkyet zo ralhum lé wó lhoq hten râ htoq, mauhkûng eq myigùng hten râ gi, je luì râ nghut lhê.
18 Dangké, yhumsing é yhangmyi lé kâng pyám mù, myiwe gotû dum hâng yu é sû ó yuq nghut kôle, su-myi lú é sû nghut bê; yhumsing é yhanglâng eq gang bê myiwe lé hâng yu é sû le, su-myi lú é sû dut bê nghut ri." ga taî ri.
Sahtê Hpó Eq Lazaruq
19 Yesuq dum xoq taî é gi, "Radàm lé, sahtê rayuq gi, nè é eq nú-nhâm é mebu wut mù luî, nyí nyí buì buì zo ngón shuq ngón nyi ri. 20 Yhâng é hkúmdong má gi, ragùngdû é jeq byi tô é Lazaruq gâ é dung zo sû rayuq lé, lé nyhi tô akô. 21 Haú yuq gi, sahtê wá é siboî mai gyó é agyó ahtâng lé, wú zô nau nyi ri. Hkui pé le yhâng é dàm pé má, lé yoq byî nyi akô.
22 Htâng má, haû dung zo sû shi byuq jáng, maumang lagyô pé gi, mauhkûng má nyi é Abraham é tanghkoí má yhang lé shuî ló byî akô. Sahtê wá le shi byuq luî, yhûm pyám bekô nghut ri. 23 Sahtê wá gi, ngaraî ming má dik shoq hpuzô nyì mù luî, tu wú kat le, we we má Abraham lé le, yhâng é tanghkoí mâ é Lazaruq lé le, myàng kat ri. 24 Haû mù, yhang gi, 'Âwa Abraham ê, ngo lé shogyo yù laq ô. Ngò gi, shî myi htum má achyí aku nyé é hui zô nyi ri. Haû mù, Lazaruq gi, yhâng é loqnyhui û èq wuì má tik yû mù, ngá é shô má wuì ra-poq zo hkâlháng lé tik cham byi sháng gaq, yhang lé ngá chyáng nhang kat byi laq ô!' ga luî, dûng wut nyi ri.
25 Haú hkûn, Abraham gi, 'Ngá zo ê, asak dui tô é u lé, nàng nyì ngón yuqyo tô é hkûn, Lazaruq gi, asho awui dut é lé, bûn nyì aq. Ahkuî, yhang kúm gi, shî má lo nyi byán to bê; nàng chyaú gi, jamjau hui zô nyì bê. 26 Haû mai gotû gi, shî mai nungmoq chyáng dap lé naû bang a wó dap shoq le, haû mai ngamoq chyáng ó a wó dap lé râ matú le, ngamoq eq nungmoq é gyoro má, nik dik é langhkung mó èq kyo pyâm to bê nghut ri.' ga tû taî ri.
27 Sahtê wá gi, 'Âwa ê, haû nghut le gi, ngò, nang lé dúng nau ri. Ngá gû pé ngo yuq nyi ashî; yhangmoq le îsu hpuzô é jowò má a jé sháng gaq, 28 yhangmoq myit lhîng shoq ló taî pun râ matú, Lazaruq lé ngá wâ yhûm shut nhang kat byi laq ô!' ga luî, dûng wut ngau nyi ri.
29 Abraham gi, 'Yhangmoq chyáng, Mosheq eq myiqhtoî pé nyi lhê; haú bâng dang lé gyô yù kó sháng gaq.' ga taî ri.
30 Sahtê wá gi, 'Âwa Abraham ê, haû su a nghut. Shi byuq é bang mâ é rayuq yuq yhangmoq chyáng dum taû lo é nghut le kúm gi, yhangmoq myit lhîng kó râ nghut lhê.' ga taî ri.
31 Abraham gi, 'Mosheq eq myiqhtoî pê é dang lé yhangmoq a gyo kô é nghut le gi, shi byuq é bang mâ é rayuq yuq dum dui toq ló mù, ló taî kyo kôlhang, kâm gyo kó râ a nghut.' ga luî, yhang lé tû taî ri." gâ ri.

*16:8 Maubó gung é yhangzô pé nghu é gi, Garai Gasâng é yhangzô pé lé taî é nghut lhê.

16:16 Jep é tarâ gâ é gi, Garai Gasang, Mosheq mai nga-nhúng lé byî tô é tarâ lé gâ lhê.