17
Mara Hkyut É Hkyô Eq Lumjíng Myit
Mht 18:6-7, 21-22; Mrk 9:42
Yesuq, Yhâng chángzô pé lé taî é gi, "Byu pé lé mara kut shut nhang é hkyô gi, joq htoq lô râ za nghut lhê. Nghut kôlhang, mara kut shut nhang é hkyô lé lhoq htoq é sû gi, dingnyé wó râ. Zoshâng shí bang mâ é rayuq lé, mara kut shut nhang é sû gi, yhâng é lingzing má luqluí long mó tuî hut byi luî, wuimau má ê dú hkyô pyâm é huî é nghut le gi, yhang é matú je gè râ nghut lhê. Nungmoq gi, yhumsîng gùng yhumsîng sidiq keq.
Nunggu nungmang nàng lé mara kut shut é nghut le gi, yhang lé tan luî, mhoqshit aq; yhang myit lhîng é nghut le gi, yhang lé mara hkyut pyám byi aq. Ra-nyí má za, yhang nang lé nyhit dàm shut mù, 'Ngò myit lhîng bê.' ga luî, nang lé nyhit dàm dum tôngbán le, tôngbán hkangmó, nàng, yhâng é mara lé hkyut pyám byi aq." gâ ri.
Haú hkûn, lagyô pé gi, "Ngamoq é lumjíng myit lé lhoq ko byi laq." ga Yhumsîng lé dûng akô.
Haû jáng, Yhumsîng gi, "Nungmoq é lumjíng myit angshi cham í za hkâlháng bò kô é nghut le gi, shî hangwâ gàm lé, 'Sikgâm ê, amyit eq roq bún luî, wuìshuq lung-aû má, ê yuq to aq ô.' gâ le, nungmoq é dang lé sikgâm haû gyo byi râ nghut lhê.
Dangké, nungmoq mâ é rayuq yuq chyáng, yò hpuq é, a nghut jáng, sau zúng é dui-nhâng zoshâng rayuq nyi é nghut le, dui-nhâng zoshâng haû yohtung pá mai jé lo é hkûn, yhang lé, 'Hân zùng mù zang zo aq.' ga luî, ó yuq wá taí kó râ lhú? Haû dui-nhâng zoshâng lé sheq, 'Ngò zo râ myinzang lajang aq. Ngò bàn zo shoq hpyidum má hpyihit hit mù, xun zang wú nyî aq. Ngò bàn zo jáng sheq nàng wó zo râ nghut lhê.' ga luî, taí râ a nghut kó lhú? Taí mitaí banshoq lé, dui-nhâng zoshâng ban zui saí byî é nghut kôlhang, yhang lé jeju bûn é dang ó yuq wá taî wú akô lhú? 10 Haû eq rajung za, nungmoq gi, taí mitaí ban kut jáng sheq, 'Nga-nhúng gi, jeju bun a gíng é dui-nhâng zoshâng pé nghut nyi lhê; kut râ é mû lé za lhoq pân é bang nghut lhê.' nghû taí keq." ga taî ri.
Manggâm Dap Bang Raxê Yuq Lé, Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
11 Ahkuî, Yesuq gi, Yerusalem wà mó shut e ló nyi le, Samariq mau eq Galile mau gyoro mai laî e ló ri. 12 Yhang, wà rawà shut wang ló é hkûn, manggâm dap é byù raxê yuq eq huî ri. Haú bang gi, we mai yap to mù, Yesuq lé, 13 "Yesuq, Zau ê, ngamoq lé shogyô yù laq ô." ga luî, wut garû bum akô.
14 Yesuq gi, yhangmoq lé myàng jáng, "Nungmoq é gungdu lé, hkyangjông pê chyáng ló tûn shit keq." ga yhangmoq lé taî ri. Yhangmoq gi, hkyô má ru sô nyi ashî le lháng, sân-yúng ló byuq bekô.
15 Yhangmoq chyáng mâ é rayuq gi, yhumsing gungdu ge byuq é lé myàng jáng, Yesuq chyáng dum taû ê mù, htê mó èq Garai Gasang lé hkya-ôn é eq, 16 Yesuq é hkyî wang má paî gop to luî, Yhang lé jeju hkya-ôn nyi ri. Haú yuq gi, Samariq byù nghut ri.
17 Haû mù, Yesuq gi, "Sân-yúng byuq é gi, raxê yuq a nghut lhú? Gau yuq gi, hká ló byuq bekô? 18 Shî tûngbaù rayuq mai lai luî, dum taû lé mù Garai Gasang lé hkya-ôn é byù, rayuq le a nyì lo kó lhú?" ga taî ri. 19 Hau htâng, Yesuq gi, haú yuq lé, "Toq mù ló aq, náng é lumjíng myit gi, nang lé lhoq sân-yúng byi bê nghut ri." ga taî ri.
Garai Gasâng É Mingdán Jé Lô Râ Hkyô
Mht 24:23-28, 37-41
20 Radàm lé, Hparishe pé gi, Garai Gasâng é mingdán hkâ-nhám jé râ hkyô, Yesuq lé myî akô. Haû jáng, Yesuq gi, "Garai Gasâng é mingdán jé lé râ gi, myoq èq wú luî myàng râ a nghut. 21 Garai Gasâng é mingdán gi, nungmoq yuq jup é ahkaû má nghut nyi é yanmai, 'Wú keq, shí má joq ri, mhó má joq ri.' ga luî le, byu pé gi, wó taí kó râ a nghut." ga luî, yhangmoq lé tû taî ri.
22 Chángzô pé lé le Yesuq taî é gi, "Haû Byu Yhangzô é buinyì ra-nyí lé, nungmoq myàng nau dik é ahkyíng jé râ. Nghut kôlhang, nungmoq gi, Byu Yhangzo lé wó myâng kó râ a nghut. 23 Haú buinyì má, byu pé gi, nungmoq lé, 'Yhang shí má nyi ri.' haû a nghut jáng, 'Yhang hê má nyi ri.' ga taí kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, hkâ-ê; hkâcháng kó. 24 Hkâsu mù gâ le, maumyî rahkyam má hpyat é maulhap gi, maumyî gó hkyam jé shoq duqbó é su, haû Byu Yhangzo dum jé lé é buinyì má le dut râ nghut lhê. 25 Nghut kôlhang, haû su a dut htoq shimá, Yhang gi, zing-rî é myo myo lé le, ipyat shi mâ é byu pê èq he-ngik pyâm é lé le, hui shirâ nghut lhê.
26 Noaq é tsîn pyat má dut é su, haû Byu Yhangzo jé lé é buinyì má le dut râ nghut lhê. 27 Byu pé gi, Noaq, wuì-sanghpo mó hkaû má wang é hkûn jé shoq, zo zo shuq shuq, myi byi myi yû, myiháng kut luî, nyi nyi bum akô. Haú hkûn, dowuî díng lô mù, yhangmoq banshoq lé lo lhoq htên pyám bê nghut ri.
28 Haû eq rajung za, Lot é pyat má le, byu pé gi, zo mù, shuq mù, ung zo wuì zo, ho zo ho shuq, yhûm kut luî nyi nyi akô. 29 Nghut kôlhang, Sodom wà mai Lot htoq ló é buinyì má, mauhkûng mai, myi eq hang gi, mau su wò gyó lô luî, lhunglháng lé lhoq htên pyám bê nghut ri.
30 Haû Byu Yhangzo, lé htoq shit é buinyì má le, haû eq rajung za dut râ nghut lhê. 31 Haú buinyì má, yhumhkûng* Yudaq byu pê é yhumhkûng gi, rá é nghut lhê mù, nyi kún jang kut akô. htoq má nyi tô é sû gi, yhúmhkaû mâ é zè lé, a ló gyó wang yù lo sháng gaq. Yò má nyi tô é sû gi, haû eq rajung za, yhûm shut a taû ló lo sháng gaq. 32 Lot é yhangmyi Lot é yhangmyi gi, Sodom wà shut dum taû lhing wú é yanmai, Garai Gasang lhoq hten pyâm é hui sû nghut lhê. lé bûn nyì keq. 33 Yhumsing é asak duì hkyô hô sû ó yuq nghut kôle, asak sum râ nghut lhê; asak sum pyâm é sû kúm gi, asak wó duî râ nghut lhê. 34 Ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, haú myîn lé, yhupjang ralhum má byù í yuq nyi to kô le, rayuq gi, shuî yu é hui mù, rayuq gi, myit gyó to râ nghut lhê. 35 Myiwe í yuq luí má rahá za chôm luí nyi tô le; rayuq gi, shuî yu é hui mù, rayuq gi, myit gyó pyâm to râ nghut lhê. 36 Yohtung má byù í yuq nyi to le, rayuq gi, shuî yu é hui luî, rayuq gi, myit gyó pyâm to berâ nghut lhê." gâ ri.
37 Haú hkûn, chángzô pé gi, "Yhumsîng Yesuq ê, haû gi, hká gyo má dut râ lhú?" ga luî, Yesuq lé myi kôjáng, Yhang gi, "Màng leq é jang má, langdâ pé, lé zîng bùm râ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé tû taî ri.

*17:31 Yudaq byu pê é yhumhkûng gi, rá é nghut lhê mù, nyi kún jang kut akô.

17:32 Lot é yhangmyi gi, Sodom wà shut dum taû lhing wú é yanmai, Garai Gasang lhoq hten pyâm é hui sû nghut lhê.