18
Chuimó Myhí Eq Tarâ Agyi É Hkyô Lé Dangtú Yù É Hkyô
Yesuq, Yhâng é chángzô pé lé, myit wum a gyuî é za, hkâ-nhám le kyûdûng nyì râ hkyô lé, dangtú dông mhoqshit é gi, "Wà rawà má, Garai Gasang lé le a gyuq hoq, byù lé le haî su a ngàm é tarâ agyì rayuq nyi ri. Haú wâ má chuimó myhí rayuq le nyi ri. Yhang gi, haû tarâ agyì wá chyáng ê luî, 'Ngò eq amû htoq sû lé, yhâng é mara eq rajung za, jéyáng byi laq.' ga luî, ê dum taí taí kut nyi ri.
Nghut kôlhang, tarâ agyì wá gi, ahkyíng rayoq zo jé shoq tarâ a jéyáng byî é tô tô ri. Hau htâng má, yhang gi, 'Ngò, Garai Gasang lé le a gyuq a hoq, byù lé le haî su a ngàm, nghut kôlhang, chuimó myhí shí yuq é amû lé, ngò a jéyáng a doqdan byî é nghut le gi, yhang dum lé lé kut mù, ngo lé myit hpêbù nhâng râ dut ri. Haû mù, ngò yhâng é amû lé jéyáng byi râ.' ga, yhâng é unghkaû má myit yu ri." gâ ri.
Haû mù luî, Yhumsîng Yesuq gi, "A ding a mán é tarâ agyì wá taî é dang mai mhoq yû keq. Garai Gasang gi, Yhang lé nyí myín wut dûng nyi é, Yhang hkyin yu to bê bang lé, tarâ é dông a kut byî é gi, myáng myáng nyi to râ lhú? Ngò, nungmoq lé taí kôlé, Garai Gasang gi, yhangmoq lé hân yhang tengmán é dông jéyáng byi berâ nghut lhê. Nghut kôlhang, haû Byu Yhangzo jé lé é buinyì má, lumjíng hkyô lé gi, mingkan htoq má myang wú shirâ lhú?" ga taî ri.
Hparishe Eq Kang Guq Sû Kyûdûng É Hkyô
Yhumsing gùng lé dingmán bun luî, byù góbang lé wú tiq é bang ra-am lé, Yesuq dangtú dông taî é gi, 10 "Byù í yuq kyûdung kó râ ga, noqkuq yhûm má doq e akô. Rayuq gi, Hparishe, rayuq gi, kang guq sû nghut ri. 11 Hparishe hpó gi, yap to luî, 'Garai Gasang ê, ngò gi, byù góbang su lú zo lú shuq é hkyô le a kut, agè ashop é hkyô le a cháng, su-myi le a lú é htoq agó, shî kang guq sû su le, a nghut é yanmai, ngò nàng lé jeju bûn lhê ô! 12 Ngò gi, rabat má zoshuq í dâm gám nyi lhê; ngò wó yu é gû mâ é xê gambùm ragambùm le kat nyi lhê.' ga luî, yhang baú yhang gotû kut dûng nyi ri.
13 Kang guq sû kúm gi, we we má yap to mù, mauhkûng shut lháng a wám tu wú é za, wànggàng bat luî, 'Garai Gasang ê, shî yubak dap sû ngo lé, shogyô yù laq ò!' ga dûng ri.
14 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, kang guq sû kúm gi, Garai Gasâng é hí má mara hkyut san byî é lé wó yû luî, yhûm shut dum taû ló bê; nghut kôlhang, Hparishe wá gi, a wó nghut ri. Hkâsu mù gâ le, yhumsing gùng lé waq toq sû ó yuq nghut kôle, lhoq nyhum pyâm é hui râ nghut lhê; yhumsing gùng lé lhoq nyhum é sû kúm gi, waq toq é hui râ nghut lhê." ga taî ri.
Zoshâng Wuì Lé Yesuq Shimân Byî É Hkyô
Mht 19:13-15; Mrk 10:13-16
15 Byu pé gi, zonú wuî lé Yesuq záng htung byi sháng gaq ga, Yhâng chyáng shuî lé lo bum akô. Chángzô pé gi, haû lé myàng jáng, lhom tân hkûm akô nghut ri. 16 Nghut kôlhang, Yesuq gi, zoshâng wuì lé, wut yù luî, "Haû zoshâng wuì lé, Ngá chyáng lé nhâng keq; yhangmoq lé hkâhkûm zing to kó; hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng é mingdán gi, haû sû é bâng é mingdán ru nghut lhê. 17 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Garai Gasâng é mingdán lé, zoshâng su kut a lhom hap yu é nghut le gi, mingdán haú má gè gè yhang wó wâng râ a nghut." ga taî ri.
Ayá Wó É Sahtê Hpó
Mht 19:16-30; Mrk 10:17-31
18 Ayá wó é byù rayuq le, Yesuq lé, "Ge é Sará ê, ahtum abyuq é asak wó yû râ matú, ngò haî kut ra râ lhú?" ga myî ri.
19 Yesuq gi, "Haî mù, Ngo lé ge é Sará nghu lhê lhú? Garai Gasang mai lai luî, ge é ó yuq le a nyì. 20 Jep é tarâ má, 'Su-myi sulàng hkâlú, byù hkâsat, hkâhkau, a teng a mán é saksé hkâhkám, nángnu nángwa lé hkungga aq.' Htoq Ló 20:12-16 gâ é dang pé lé, nàng sé gû bê." ga luî, yhang lé tû taî ri.
21 Haú yuq gi, "Haú pé banshoq lé, ngò, zoshâng hkûn mai cháng bê nghut lhê." ga taî ri.
22 Yesuq gi, dang haú lé wó gyo jáng, "Nàng kut râ rajung râ tô ashî; nàng wó miwó lé ûng pyám luî, myùng bang lé byî pyám aq; haû jáng, nàng, mauhkûng htoq má sutzè wó râ nghut lhê; haû mù, Ngá htâng lé cháng aq." ga luî, yhang lé taî ri.
23 Haú yuq gi, dang haú lé wó gyo jáng, sutzè gyai wó sû nghut é yanmai, gyai yhang myit a ngón dut byuq ri. 24 Yesuq gi, haú yuq lé wú luî, "Sutzè wó bang gi, Garai Gasâng é mingdán má wàng râ matú, haû-í yhang wuî ri-nhung! 25 Sutzè wó sû rayuq, Garai Gasâng é mingdán má wó wâng râ htoq, gola-uq radu âpno mai wó wang lai râ gi, je luì râ nghut lhê." ga taî ri.
26 Dang haú lé wó gyô é bang gi, "Haû su ru nghut le gi, ó yuq za hkyi yu é hui râ nghut lhê lhú?" ga myî bum akô nghut ri.
27 Haú hkûn, Yesuq gi, "Byù a wó kut é hkyô lé, Garai Gasang gi, wó kut lhê." ga taî kyô ri.
28 Haú hkûn, Petruq gi, Yesuq lé, "Wú aq, ngamoq gi, wó miwó tô pyâm to luî, Náng htâng cháng bê nghut lhê." ga taí jáng,
29 Yesuq gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Garai Gasâng é mingdán é yanmai, yhumsing é yhûm, yhumsing é yhangmyi, yhumsing é âgu âmang, yhumsing é înu îwa, yhumsing é yhangzô pé lé, pyâm to sû ó yuq nghut kôle, 30 shí pyat má, akyû myo myo wó hkam yù râ htoq agó, htang pyat má le, ahtum abyuq é asak a wó yu é gi, a nyì râ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
Yesuq, Yhang Shî Hkám Râ Lé Dum Taî É Hkyô
Mht 20:29-34; Mrk 10:46-52
31 Yesuq gi, Yhâng é lagyô pé raxe í yuq lé gotû kut wut yù mù, "Gyô wú keq, nga-nhúng gi, Yerusalem wà mó shut doq ló nyi é nghut lhê. Haú má jé jáng, haû Byu Yhangzo eq séng luî, myiqhtoî pé kâ tô é banshoq gi, dik lò berâ nghut lhê. 32 Hkâsu mù gâ le, Byu Yhangzo gi, tûngbaù pê é loq má ap pyâm é hui luî, haú bâng èq Yhang lé, wuìzuì kut pyâm é, rhoî rip e, sôkan byé gyûn é, nhuq bat é kut yû mù, sat pyám kó râ nghut lhê. 33 Hau htâng sum nyí nghû râ buinyì má, Yhang gi, dum dui toq lô râ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
34 Lagyo pé gi, dang haú pé rahkun lé lháng a sê gyo kó; dang hau é lichyúm gi, yhangmoq é hí má zaú nghop tô é nghut é yanmai, Yhang haî taí nyi é hkyô pé lé yhangmoq a sé kó nghut ri.
Dung Zo É Myoqjit Sû Lé, Yesuq, Myoq Dum Myàng Nhang É Hkyô
35 Ahkuî, Yesuq Yerihko wà nàm má jé lo nyi le, myoqjit é byù rayuq gi, hkyô yàm má zùng mù, dung zô nyi ri. 36 Yhang gi, byù rajùm rayò sô laî ló é htê lé wó gyo jáng, haû haî dut nyi é hkyô lé, myi kat ri. 37 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Nazaret wà byù Yesuq laî ló ri." ga luî, yhang lé taî kyo akô.
38 Haû su gâ é lé wó gyo jáng, yhang gi, "Dawiq é Yhangzo Yesuq ê, ngo lé shogyo yù laq ô!" ga wut dûng kat ri.
39 Hí má laî ló é bang gi, zim za nyì râ matú yhang lé tân hkûm akô; nghut kôlhang, yhang gi, "Dawiq é Yhangzo ê, ngo lé shogyo yù laq ô!" ga, je riyhang htê mó o mó èq wut dûng kat ri.
40 Haû mù, Yesuq gi, yap kat mù, byù haú yuq lé Yhâng chyáng shuî lé lô nhang kat ri. Myoqjit sû Yhâng nàm má jé lé jáng, Yesuq gi, 41 "Ngò, nàng lé haî kut byi râ ô nau ri lhú?" ga, yhang lé myi kat ri.
Haú yuq gi, "Yhumsîng ê, ngò myoq myàng nau ri." ga tû taî ri.
42 Hau hkûn, Yesuq gi, "Náng myoq myàng sháng gaq! Náng é lumjíng myit gi, nang lé lhoq gê byi bê nghut ri." ga, yhang lé taî ri. 43 Haú yuq gi, haú hkûn jáng, yhang myoq wó myâng mù, Garai Gasang lé hkya-on uchyang Yesuq htâng cháng bê. Lhunglhâng bang haû lé myàng kôjáng, Garai Gasang lé hkya-ôn nyi bum akô.

18:20 Htoq Ló 20:12-16