19
Yesuq Eq Zake
Yesuq gi, Yerihko wà má wàng mù, sô laî ló nyi ri. Haú hkûn, haú wâ má, Zake gâ é kang guq agyì rayuq nyi ri; haú yuq gi, sutzè wó sû nghut ri. Yhang gi, Yesuq hká yuq nghut é lé myàng naù kôlhang, nyhûm sû nghut é htoq agó, byù rajùm rayò chyîn chyap tô é yanmai, a wó myâng nghut ri. Haû mù, yhang gi, Yesuq lé wó myâng shoq ga, Yesuq laî ló râ hkyô hí shut din ê mù, hkohúm gâm htoq má ê doq zung tô ri.
Yesuq gi, haú jowò má jé jáng, tu wú kat luî, "Zake ê, hân gyó lô aq; hkû-nyí ngò náng yhûm má bíng râ nghut lhê." ga taî ri. Haû jáng, Zake gi, hân hân gyó ló mù, gabú dik é èq Yesuq lé lhom hkulum yu ri.
Haû má nyì bang banshoq gi, haû lé myàng jáng, "Yhang gi, yubak dap sû rayuq chyáng bíng kut râ ga wang e ló bê." ga luî, mara hûn dang taî nyì bum akô.
Zake kúm gi, toq yap mù, "Yhumsîng Yesuq ê, ngò wó é sutzè rawuí gû myùng bang lé gàm byî pyám râ; ngò záng mop zô pyâm é byù rayuq yuq nyi le gi, myi tú dum tau byi râ." ga Yhumsîng Yesuq lé taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Shí yuq le, Abraham é yhangzo* Abraham é yhangzo nghû é lichyúm gi, Abraham su Garai Gasang lé lumjíng é sû lé gâ lhê. rayuq nghut é yanmai, hkû-nyí shí yhûm má hkyi yù hkyô jé bê, 10 hkâsu mù gâ le, haû Byu Yhangzo gi, byuq byuq bê bang lé, hkat hô mù hkyi yù râ matú, jé lé sû nghut lhê." ga luî, Zake lé taî ri.
Hkohkam É Dui-nhâng Zoshâng Raxê Yuq
Mht 25:14-30
11 Haú hkyô lé, yhangmoq gyô nyi bùm kô é hkûn, Yesuq gi, Yerusalem wà mó má jé râ chyâng lò bê nghut é yanmai le, Garai Gasâng é mingdán gi, radá dâm htoq shit lô berâ ga, byu pé myit ngam tô bùm kô é yanmai le, dangtú ralhum dông dum taî jat é gi, 12 "Aróng wó sû byù rayuq gi, hkohkâm ayá ê hkam yù luî, dum taû lò râ ga, wê é ming shut ê râ matú hen nyi ri. 13 Haû mù, yhang gi, Yhâng é dui-nhâng zoshâng raxê yuq lé wut yù mù, rayuq lé ngùn rajoí joí ap byi luî, 'Ngò dum taû jé lô shoq, shi èq hpugá gá nyî láng keq.' ga luî, yhangmoq lé pying tô ri.
14 Yhâng é mingbyû wuì kúm gi, yhang lé a ngui bum é nghut mù luî, yhang e ló é htâng má, 'Shí yuq ngamoq ahtoq má up nyì râ lé, ngamoq a ô naù.' ga luî, ê taí râ matú lagyo châng nhang kat akô.
15 Nghut kôlhang, yhang kúm gi, hkohkâm ayá wó hkam yù luî, dum taû jé lô jáng, yhang ngùn ap byî tô é dui-nhâng zoshâng wuì lé, hpugá gá luî, amyat hkâ-myhó wó ho jat bê hkyô lé sé naû luî, yhangmoq lé wut nhang kat ri.
16 Haú hkûn, sâng-hî yuq gi, lé mù luî, 'Yhumsîng ê, ngò, náng é ngùn rajoí mai, amyat raxê joí wó ho jat yù bê.' ga taî ri.
17 Haú hkûn, yhumsîng hpó gi, 'Arâ! Nghut bê, kyet é dui-nhâng zoshâng ê, nàng gi, je tiq é mû má lháng wó lum é sû nghut é yanmai, wà raxê lé upzo lo aq hkoi.' ga luî, yhang lé taî ri.
18 Htang yuq le, lé mù luî, 'Yhumsîng ê, ngò, náng é ngùn rajoí mai, amyat ngo joí wó ho jat yù bê.' gâ ri.
19 Yhumsîng gi, haú yuq lé, 'Nàng gi, wà ngo wâ lé up lo aq hkoi.' ga taî ri.
20 Dum rayuq le, lé mù luî, 'Yhumsîng ê, náng é ngùn rajoí lé a byuq shoq, ngò panchoq èq htup tô lhê; wú aq, shî nghut lhê. 21 Nàng gi, yhumsîng yhang a tô tô é zè pé lé yù nau é eq, yhumsîng yhang a hô tô é yò mai yâm yù nau é sû, byù wui nghut é yanmai, nang lé ngò gyuq ri.' ga taî ri.
22 Haú hkûn, yhumsîng gi, 'Agè ashop é dui-nhâng zoshâng ê, náng nhut mâ é dang eq rajung za, ngò, nang lé jéyáng râ nghut lhê. Ngò gi, yhumsîng yhang a tô tô é zè pé lé yù nau é eq, yhumsîng yhang a hô tô é yò mai yâm yù nau é sû, byù wuì nghut é hkyô lé, nàng sê to gù nghut le nhîng, 23 ngá ngûn lé, ngò dum taû jé lô jáng, aráng eq amyat wó yû shoq, ngùn hpún kat jang má, haî mù a kat tô é lhú?' ga yhang lé taî ri.
24 Hau htâng, yhumsîng hpó gi, ayàm má yap tô é bang lé, 'Haû ngùn rajoí lé yhâng chyáng mai taû yù luî, raxê joí wó sû lé jat byi keq.' ga taî ri.
25 Haú bang gi, 'Yhumsîng ê, yhang gi, raxê joí wó to bê lé nhîng.' ga akô.
26 Haû jáng, yhang gi, 'Ngò, nungmoq lé taí kôlé, wó sû Wó sû nghu é gi, yhumsing a-tsam lé rago dat chûng sû lé taî é nghut lhê. ó yuq le, jat byî é hui shirâ nghut lhê; a wó su chyáng mai kúm gi, yhang wó tô é lé lháng, yu pyám byi shirâ nghut lhê. 27 Ahkuî, yhangmoq ahtoq má ngò hkohkâm kut râ lé a ô nau é, ngá é gyè pé lé, shí má shuî lé mù, ngá hí má sat pyám keq.' ga hkûnmó hkyô kat ri." gâ ri.
Yesuq Logúng Ji Mù, Yerusalem Wà Mó Shut Wang E Ló É Hkyô
Mht 21:1-11; Mrk 11:1-11; Yhn 12:12-19
28 Yesuq gi, shí hkyô pé lé ban taí jáng, hí má so luî, Yerusalem wà mó shut doq ló nyi ri. 29 Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé eq Tsanlun Bùm mâ é Bethpage wà eq Behtani wà má jé ló kojáng, Yhâng é chángzo í yuq lé, 30 "Nungnhik, hí mâ é wà má ê keq; wà haú má wang é hkûn jáng, ó le a jî wú shî é logúng zo tuî tô láng é lé, ê myâng kó râ nghut lhê; haû lé hpyi yù mù, Ngá chyáng she lò keq. 31 Byù rayuq yuq mai, 'Haû haî mù hpyi nyi akô?' ga nungnhik lé myi kôjáng, 'Shí du lé, haû Yhumsîng râ ri gâ.' nghû tû taí keq." ga pyîng luî, nhang kat ri.
32 Nhang kat é sû nhik ê jé lé, Yesuq taî kat é dông yhang, dut to láng é lé ê myang akô. 33 Yhangnhik logúng zo haú lé hpyi nyì kô é hkûn, yhumsîng wuì gi, "Haû logúng zo lé, haî mù hpyi nyi akô lhú?" ga luî, yhangnhik lé myî akô.
34 Haû jáng, yhangnhik gi, "Shí du lé haû Yhumsîng râ ri gâ." ga taî akô.
35 Yhangnhik gi, haû logúng zo lé Yesuq chyáng she lò mù, yhangmoq é buhîng pé lé logúng ahtoq má buí luî, Yesuq lé doq ji nhang akô. 36 Haû su kut, Yhang ji e ló nyi le, byu pé gi, yhangmoq é buhîng pé lé hkyô má hkang byî akô.
37 Ahkuî, Tsanlun Bùm hkêgyó gyó ló é jowò eq chyáng lo é mai gi, chángzô pé banshoq bang, yhangmoq myang é laklaí kumlhá pê é yanmai, gabú myit mai htê mó o mó èq Garai Gasang lé hkya-on kô é dang gi,
38 "Haû Yhumsing é myìng mai jé lé lo é hkohkâm gi, hkungsô wó nyî sháng gaq ô! Hkya-on 118:26 Mauhkûng htoq má, nguingón nyî sháng gaq ô!
Htoq tsáng myhâng má, Garai Gasang gi, hpungwup shingkang bo nyì sháng gaq ô!"
gâ akô.
39 Haû mù luî, haû byù hpûng hkaû má bo é Hparishe pé ra-am gi, "Sará ê, náng é chángzô pé lé tân pyám aq." ga luî, Yesuq lé taî akô.
40 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò, nungmoq lé taí kôlé, shí bang zim za nyì kó é nghut le gi, luqgok pé garû lô râ nghut lhê." ga tû taî ri.
41 Ahkuî, Yesuq, Yerusalem wà mó eq chyâng lò luî, wà mó haû lé myàng jáng, haû wà mó é matú ngaù mù, taî é gi, 42 "Wà nàng ê! Hkû-nyí lhê é buinyì má, nguingón é hkyô lé nàng bûn sé tô é nghut le gi, gè râ wá! Ahkuî kúm gi, haú hkyô lé nghop to bê nghut mù luî, nàng a sé lo nghut ri. 43 Hkâsu mù gâ le, náng chyáng Garai Gasang lé kûm jé é hkûn, nàng a bun a sé wú kat é yanmai, náng é gyè pé gi, awui ayàm má gyewap xuq mù, náng é lhîng hkyuq mai nang lé lom tô é buinyì jé lô râ nghut lhê. 44 Haú hkûn, nang lé lhoq htên pyám luî, nung zo pé lé le, haú ahkaû má yhang dûn nhê pyet sat pyám bekô râ; nàng gi, luqgok racham htoq má racham lháng a kê lhum loshoq, dut byuq râ nghut lhê." gâ ri.
Yesuq, Noqkuq Yhûm Lé Sêng Pyâm É Hkyô
Mht 21:12-17; Mrk 11:15-19; Yhn 2:13-22
45 Ahkuî, Yesuq gi, Yerusalem noqkuq yhûm má wàng mù, ung zo ung shuq é bang lé, "'Ngá yhûm gi, kyûdung yhûm dut râ nghut lhê.' Esai 56:7 ga kâ to kôlhang, 46 nungmoq gi, jowò shî lé 'damyaq hkyûng' Yer 7:11 kut akô." ga taí uchyang, hkat htoq pyâm ri.
47 Yhang gi, nyí wuî noqkuq yhûm má mhoqshit nyi ri. Hkyangjong agyì pé, tarâ sará pé eq, byu pê é suwún wuî kúm gi, Yhang lé wó sat pyám râ hkyô ho nyi akô. 48 Nghut kôlhang, byù banshoq bang gi, Yhâng mhoqshit é dang lé gyo nau nyì kô é yanmai, wó sat râ hkyô lé, a myang hô kó nghut ri.

*19:9 Abraham é yhangzo nghû é lichyúm gi, Abraham su Garai Gasang lé lumjíng é sû lé gâ lhê.

19:26 Wó sû nghu é gi, yhumsing a-tsam lé rago dat chûng sû lé taî é nghut lhê.

19:38 Hkya-on 118:26

19:45 Esai 56:7

19:46 Yer 7:11