20
Yesuq É Ahko Ahkáng Lé Myî Chyam Wú É Hkyô
Mht 21:23-27; Mrk 11:27-33
Ra-nyí lé, Yesuq gi, noqkuq yhûm wàng hkaû má, byu pé lé mhoqshit nyi é eq, gabú danglù hko kyô nyi é hkûn, hkyangjong agyi pé gi, tarâ sará pé, suwún wuî eq rahá kut, Yhâng chyáng lé jé kômù, "Hai ahko ahkâng èq Nàng shí pé lé kut nyi lhê lhú? Ahko ahkáng shî, Nang lé ó yuq byî é lhú? Ngamoq lé taî kyô wú aq." ga Yhang lé myî akô.
Haú hkûn, Yhang gi, "Ngò le, nungmoq lé rajung myî wú kôlé; Yohan byî é baptisma gi, mauhkûng mai lhú? A nghut jáng, byu chyáng mai lhú? Ngo lé taî kyô wú keq?" ga yhangmoq lé myî ri.
Haú hkûn, yhangmoq chôm hpyê lhum kô é gi, "'Mauhkûng mai nghut lhê.', nghû nga-nhúng taí jáng le, 'Haî mù, yhang lé a lumjíng kô é lhú?' ga râ nghut; 'Byu chyáng mai nghut lhê.' nghû jáng le, shiwa byù banshoq gi, Yohan lé, myiqhtoi rayuq ga lumjíng to kô é yanmai, yhangmoq, nga-nhúng lé luqgok èq dú sat kó râ nghut." ga akô.
Haû mù, yhangmoq gi, "Hkâmai nghut é lé, ngamoq a sé." ga tû taî akô.
Yesuq gi, "Haû jáng, Ngò le, hai ahko ahkâng èq shí pé kut é hkyô lé, nungmoq lé a taî kyo." ga, yhangmoq lé taî ri.
Tsibyiq Hkyâm Yhumsîng Eq Hkyâm Saí Zo Bang
Mht 21:3-46; Mrk 12:1-12
Byu pé lé, Yesuq dangtú dông xoq taî kyô é gi, "Byù rayuq gi, tsibyiq hkyâm ralhum saî to mù, hkyâm saí zo bâng chyáng ngho byî to luî, gó ming shut myáng myáng ê nyi byuq ri. 10 Kyôshu yoq jé jáng, yhang gi, hkyâm saí zo bâng èq, hkyâm mâ é tsibyiq shi pé lé lhom byî kat sháng gaq ga, dui-nhâng zoshâng rayuq lé yhangmoq chyáng nhang kat ri. Nghut kôlhang, hkyâm saí zo bang gi, haú yuq lé lhom bat mù, loq kôm taû nhang kat akô. 11 Gotû dui-nhâng zoshâng rayuq lé, yhangmoq chyáng dum nhang kat ri. Nghut kôlhang, yhangmoq gi, haú yuq lé le, lhom bat mù, hoq lhoq hpu luî, loq kôm dum taû nhang kat akô. 12 Sum yuq nghû râ dui-nhâng zoshâng lé dum nhang kat ri. Yhangmoq gi, haú yuq lé le bat cheq luî, hkyâm mai hkat htoq kat akô.
13 Haú hkûn, tsibyiq hkyâm yhumsîng gi, 'Ngò hkâsu kut wú râ lhú? Ngò chyitdap é ngá zo lé, nhang kat wú râ nghut ri. Yhang lé kúm gi, yhangmoq lhom hkungga kó abe.' ga taî ri.
14 Hkyâm saí zo bang gi, yhumsîng hpô é yhangzo lé myàng kôjáng, 'Shí yuq gi, silí wunlí sing yù râ sû nghut lhê; nga-nhúng, silí wunlí haú pé wó yû shoq, yhang lé sat pyám sháng.' ga rayuq eq rayuq taî lhûm bum akô. 15 Haû mù, yhang lé hkyâm shinggan shut dú htoq kômù, sat pyâm akô.
Haû su kut kôjáng, tsibyiq hkyâm yhumsîng gi, yhangmoq lé hkâsu kut râ lhú? 16 Yhang gi, ê mù, haû hkyâm saí zo bang lé sat pyám luî, hkyâm haû lé góbang lé htot ngho byî pyám râ nghut lhê." gâ ri.
Dang haú lé wó gyo bang gi, "Haû su gi, hkâ-nhám le a dut sháng gaq ô!" gâ akô.
17 Hau htâng, Yesuq gi, yhangmoq lé byu wú luî, "Haû jáng gi,
'Yhûm saí bâng èq hkyin htoq pyâm é luqgok gi, htungchyûn mâ é ahkyak dik é luqgok dut bê.' Hkya-on 118:22
ga Chyúmdang má kâ tô é gi, haî gá nau é nghut lhê lhú? 18 Luqgok* Luqgok nghu é gi, Yesuq lé taî ri. haú má gyó záng é sû ó yuq nghut kôle, gyuî gyop byuq râ nghut lhê. Luqgok hau èq gyó nhê záng é sû le, nhê pyeq pyâm é hui râ nghut lhê." ga taî ri.
19 Tarâ sará pé eq hkyangjong agyi pé gi, dangtú shí gi, yhangmoq lé lhoq ang luî taî é hkyô lé, sé kô é yanmai, haú hkûn jáng lháng Yhang lé chyup yû râ matú hkyô ho nyi akô. Nghut kôlhang, byu pé lé gyuq mù a chyup shi kó nghut ri.
Kang Kat É Hkyô Eq Séng Luî Myi É Dang
Mht 22:15-22; Mrk 12:13-17
20 Haû mù, yhangmoq gi, Yesuq é dang má mara wó chyup yû shoq ga, gegùn labyoq kut bang lé jowú nhang nyi akô. Haû gi, ahkáng ayá wó é mauzaû chyáng Yhang lé wó ap pyám râ matú nghut ri. 21 Haû jowú bang gi, "Sará ê, nàng gi, díng díng mán mán taî mhoqshit é eq, byu é myoqdong lé a tê byî é za, Garai Gasâng é hkyô lé, tengmán é dông mhoqshit é sû nghut é lé, ngamoq sê lhê. 22 Hkoséng Kehtaq lé, ngamoq kang kat râ gi, tarâ wang lhê lhú? A wang é lhú?" ga luî, Yhang lé myî wú akô.
23 Nghut kôlhang, Yesuq gi, haú bâng é myit goí é hkyô lé sé mù luî, yhangmoq lé, 24 "Ngo lé, ngùn rachap tûn shit wú keq. Ó yuq é alhô eq masat laiká dap tô ri lhú?" ga myi jáng, 25 yhangmoq gi, "Kehtaq é nghut ri." ga akô.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Haû nghut jang, Kehtaq é lé gi, Kehtaq lé byi keq; Garai Gasâng é lé gi, Garai Gasang lé byi keq." ga yhangmoq lé taî ri.
26 Yhangmoq gi, byu pê hí má, Yhâng é dang má mara a wó ho myang é eq, Yhang tû taî é dâng é yanmai, maú hong byuq kôluî, zim byuq akô.
Dum Dui Toq Lô Râ Hkyô Eq Séng Luî Myî É Dang
Mht 22:23-33; Mrk 12:18-27
27 Haú hkûn, haû dum dui toq hkyô a joq gâ é Saduke pé ra-am gi, Yesuq chyáng lé jé kômù, 28 "Sará ê, myiwe wó é byù rayuq gi, zo dù a dap é za shi byuq é nghut jáng, yhanggu gi, yhangmâng é awut ashín xoq byi râ matú, yhâng rhat lé chui gon ra râ nghut lhê ga, nga-nhúng lé, Mosheq kâ to byî ri. 29 Hí hpyang lé, gumang nhiktâng wuì nyhit yuq nyi akô. Lagám yuq gi, myiwe yù luî, zo dù a dap é za shi ló byuq bê nghut ri. 30 Lanong yuq le, yhangmang mó é chui lé gon mù, zo dù a dap é za shi ló byuq bê. 31 Hau htâng, Lalaq yuq mai Lahkâ yuq jé shoq, chuimó haú lé rayuq htâng rayuq dum gon gon kut kôlhang, zo dù a dap é chyat shi ló byuq bùm bekô nghut ri. 32 Ló htáng má, myiwe myhí haû le châng shi ló byuq bê nghut ri. 33 Haû mù luî, haû dum dui toq é buinyì má, myiwe myhí haû gi, haú nhiktâng wuì mâ é hká yuq é yhangmyi nghut râ lhú? Hkâsu mù gâ le, yhang gi, haû nyhit yuq é yhangmyi dut wú bê sû nghut ri." ga luî, Yhang lé myî wú akô.
34 Haú hkûn, Yesuq gi, "Shî mingkan htoq mâ é byu pé gi, ikun kut é eq myi byi myi yû kut nyi bum akô. 35 Shi é mai dum dui toq râ eq, haú pyat má nyì râ gíng bâng é matú gi, ikun kut é eq myi byi myi yû hkyô joq lo râ a nghut. 36 Haú bang gi, maumang lagyô pé su dut byuq luî, a dat shî lo kô râ nghut lhê. Yhangmoq gi, dum dui toq lô su é yhangzô pé Dum dui toq lô su é yhangzô pé gâ é gi, Yesuq lé lumjíng luî, shi é htâng má dum dui toq lo é bang lé gâ lhê. nghut é yanmai, Garai Gasâng é yhangzô pé nghut bekô. 37 Haû nyé duq nyi é mhanpúng eq séng luî, Mosheq èq kâ tô é má lháng, Yhumsîng gi, 'Ngò gi, Abraham é Garai Gasang, Isak é Garai Gasang, Yakup é Garai Gasang nghut lhê.' Htoq Ló 3:6 ga bo tô é yanmai, shi é bang dum dui toq lô râ hkyô lé tûn shit to bê nghut ri. 38 Garai Gasang gi, shi bê bâng é Garai Gasang a nghut, dui nyì bâng é Garai Gasang ru nghut nyi lhê; hkâsu mù gâ le, lhunglhâng bang gi, Garai Gasâng é hí má dui nyi é bang chyat nghut akô." ga yhangmoq lé tû taî ri.
39 Haú hkûn, tarâ sará pé ra-am gi, "Sará ê, nàng taî é jô ri." ga akô. 40 Haû mù, yhangmoq gi, Yhang lé haî le a wám myî jat lo kó nghut ri.
Hkrisduq Gi, Ó Yuq É Yhangzo?
Mht 22:41-46; Mrk 12:35-37
41 Hau htâng, Yesuq gi, yhangmoq lé, "Byu pé gi, Hkrisduq lé, Dawiq é yhangzo nghut lhê, ga hkâsu mù taî akô lhú? 42-43 Dawiq yhang yhang lháng gi, Hkya-on Kungtôn Laiká má,
'Haû Yhumsîng Garai gi, ngá é Yhumsîng lé, "Ngò, náng é gyè pé lé,
náng é hkyî nang tanghkuq kut pyám byî é hkyíng jé shoq, Ngá é loqyo hkyam Loqyo hkyam nghu é gi, ahko ahkáng wó é jowò nghut lhê. shut zung nyì shi aq." gâ ri.' Hkya-on 110:1
ga kâ tô ri. 44 Haû mù, Dawiq yhang lháng, Hkrisduq lé, Yhumsîng gâ é nghut le gi, Hkrisduq gi, yhangzo za hkâsu ge nghut râ lhú?" ga taî ri.
Tarâ Sará Pé Lé Sidiq Râ Hkyô
Mht 23:1-36; Mrk 12:38-40; Luk 11:37-54
45 Byù banshoq gyô nyi é u lé, Yesuq, Yhâng é chángzô pé lé taî é gi, 46 "Tarâ sará pé lé sidiq nyì keq. Yhangmoq gi, réng é buhîng wut chûng mù, sô yông wún luî, gaì pé má hkunggâ é èq shichyen râ lé le, tarajong pé mâ é ahkyak dik é zùng jang pé eq poî pé mâ é je réng é zùng jowò pé má myang zùng râ lé le, ô nau nyi bum akô. 47 Yhangmoq gi, chuimó pê é yhûm-yò pé lé hpyoq zo hpyoq shuq kôluî, kyû hîng hîng dûng shit mhaû é bang nghut akô. Haû sû é bang gi, je riyhang htan é dông dam byî é hui zo kó râ nghut lhê." gâ ri.

20:17 Hkya-on 118:22

*20:18 Luqgok nghu é gi, Yesuq lé taî ri.

20:36 Dum dui toq lô su é yhangzô pé gâ é gi, Yesuq lé lumjíng luî, shi é htâng má dum dui toq lo é bang lé gâ lhê.

20:37 Htoq Ló 3:6

20:42-43 Loqyo hkyam nghu é gi, ahko ahkáng wó é jowò nghut lhê.

20:42-43 Hkya-on 110:1