21
Chuimó Myhí Kat É Alu
Mrk 12:41-44
Yesuq tu wú kat é hkûn lé, noqkuq yhûm mâ é alu sidek má, wó bang alu kat nyi bùm kô é lé myang ri. Dum nghut jáng, gyi htingchap ngùn zo í chap za kat é, myung é chuimó myhí rayuq lé le myang ri. Haû mù, Yhang gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shî myung é chuimó myhí gi, góbang banshoq htoq má je myo kat bê nghut ri. Hkâsu mù gâ le, haû góbang banshoq gi, yhumsîng agùn agó wó é mâ é lé, lé kat akô; yhang kúm gi, myùng sû nghut kôle, yhâng asak lé baú ra ngùn lhunglháng lé kat bê nghut ri." ga taî ri.
Ló Htûm Buinyì Má Dut Lò Râ Hkyô
Mht 24:1-21, 29-35; Mrk 13:1-19, 24-31
Noqkuq yhûm lé, yúng é luqgok pê èq le, alu chyunghuq pê èq le, mhôn tô ri ga, chángzô pé ra-am hkya-ôn bùm kôjáng, Yesuq gi, "Nungmoq myang nyi é shí pé gi, luqgok rachâm htoq racham lháng a kê lhum loshoq, hpyoq hpyi pyâm é buinyì jé râ nghut lhê." ga taî ri.
Haû su ga jáng, yhangmoq gi, "Sará ê, haû nghut le gi, haú hkyô pé gi, hkâ-nhám dut lô râ lhú? Haû dut râ chyâng lò jáng, hkasû é kumlhá htoq lô râ nghut lhê lhú?" ga, Yhang lé myî akô.
Haú hkûn, Yhang gi, "Nungmoq gi, hkyô shuî nghoq é a hui kó sháng gaq, sidiq nyì keq. Hkâsu mù gâ le, 'Ngò gi, Mesaia nghut lhê.' ga le, 'Ahkyíng chyâng lò bê.' ga le, Ngá myîng lé lâng é byù myo myo pô htoq lô kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, nungmoq gi, yhangmoq htâng hkâcháng kó. Majan htoq é eq, gumlau toq é hkyô lé, wó gyo kôjáng, hkâgyuq hkâ-kyûm kó, haú hkyô pé hí dut lò râ nghut lhê. Nghut kôlhang, ló htâng é buinyì gi, haú hkûn jáng dut râ a nghut shi." ga taî ri.
10 Hau htâng, Yhang, yhangmoq lé dum taî é gi, "Ra-myû eq ra-myû, mingdán ralhum eq ralhum majan zân lhûm lò kó râ nghut lhê. 11 Jowò myo myo má, layàng mó nún lo é, nolì nojàng myô lo é eq mutmó gyó lo é pé, dut lò râ nghut lhê; gyuq chiq jung pé eq kumlhá mó le, mauhkûng htoq mai htoq shit lô râ nghut lhê.
12 Nghut kôlhang, haû hkyô banshoq a dut shimá, Ngá mying é yanmai, byu pé gi, nungmoq lé chyup yû luî, zing-rî yù mù, tarajong pé eq htóng pé má ap pyám kó râ nghut lhê, hau htoq agó, nungmoq gi, hkohkam pé eq zau pê chyáng ê ap byî é le, hui kó râ nghut lhê. 13 Haû su é pé mai, nungmoq gi, ngò eq séng luî, saksé wó hkám râ hkyô htoq lô berâ nghut lhê. 14 Nghut kôlhang, hkâsu nghû lhom tû taí râ hkyô lé, hí mai a myit wuî nyì râ lé, nungmoq myit hpyit to keq. 15 Hkâsu mù gâ le, nungmoq é gye pé lhunglhâng bang, haî le a wó lhom tû taí loshoq, ngò, nungmoq lé dang eq hpaqchyî byi râ nghut lhê. 16 Nghut kôlhang, nungmoq gi, înu îwâ pé, âgu âmâng pé, mungmoq eq buinùm ji-myi wui èq lháng, ap pyâm é hui kó râ nghut lhê. Yhangmoq gi, nungmoq chyáng mâ é ra-am lé lháng, sat pyám kó râ nghut lhê. 17 Byù lhunglhâng bang gi, Ngá é yanmai, nungmoq lé a nguì kut kó râ nghut lhê. 18 Nghut kôlhang, nungmoq é xâm rahkat lháng wó htên byuq râ a nghut.* Shí má gi, asak woi-nyí a shî râ hkyô lé taî é nghut lhê. 19 Nungmoq gi, wó jân é hkyô mai, asak lé wó yû kô râ nghut lhê.
20 Yerusalem wà mó lé gyè hpúng mó èq lóm tô é lé, nungmoq myàng jáng, wà mó haû htên byuq râ ahkyíng chyâng lò bê lé, bûn sê nyì keq. 21 Haú hkûn lé, Yuda mau má nyi é bang gi, bùm pé shut hpang doq ló kó sháng gaq; haû wà hkaû má nyi é bang le, hpang htoq kó sháng gaq; wà tiq wà zo pé má nyi é bang le, wà hkaû shut a wàng kó sháng gaq. 22 Hkâsu mù gâ le, Chyúmdang má kâ to má kâ to banshoq dik lò râ matú, buinyì haú pé gi, mara dam byî é buinyì pé dut râ nghut lhê. 23 Haû buinyì pé má, zogûng dut é myiwe wuì eq naú huq ashî nghut é înu wuì gi, gyai yhang wuîhke kô râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, shí mîng ahtoq má wuîhke mó eq, shí amyu ahtoq má Garai Gasang nhikmó-yô é jé lô râ nghut lhê. 24 Yhangmoq gi, shâm lhâm èq sat pyám hui lhê eq, ming hkang ming mó má chyup shuî ló é le hui kó râ nghut lhê. Tûngbaù pé lé byî tô é buinyì ahkyíng htáng shoq, Yerusalem wà mó gi, tûngbaù pê èq nâng zik tô é hui râ nghut lhê.
25 Haú hkûn, buì, kyî, lhamó pé má, kumlhá htoq shit râ nghut lhê. Wuishuq lung-aû mâ é wuìlhêng pê é mying é htê mó é yanmai, myigùng htoq má, byù myû chângjup gi, hkâsu kut râ a sé loshoq maú é eq myit wui myit hkê é hui bekô râ nghut lhê. 26 Byu pé gi, mingkan htoq má dut lò râ é hkyô pé lé, a jé shi mai myit gyuq kô é yanmai, moq byuq ló bûm kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, mauhkûng mâ é wum-o a-tsam pé gi, lhoq nhûn é huî bùm kô râ nghut lhê. 27 Haú hkûn, haû Byu Yhangzo gi, mhut ji mù, hpungwup a-tsam mó eq le, hpungwup shingkang mó eq le, gyó lé lo é lé, yhangmoq byu-myàng kó râ nghut lhê. 28 Haú hkyô pé dut hi lò jáng, ulhum tû mù wú kat keq, hkâsu mù gâ le, nungmoq lé hkyi yù râ buinyì gi, chyâng lò bê nghut ri." gâ ri.
29 Yhang, yhangmoq lé dangtú dông xoq taî é gi, "Maihpáng gâm eq sikgâm banshoq lé wú wú keq. 30 Sikbu nyún lo é lé myàng jáng, buì nyé nám chyâng lò bê ga luî, nungmoq yhang dat wú sê akô. 31 Haû eq rajung za, haú hkyô pé dut nyi é lé, nungmoq myàng kôjáng, Garai Gasâng é mingdán gi, chyáng bê nghut é hkyô lé, nungmoq sé lo keq.
32 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, shí pyat mâ é byu pé a ban shi byuq shimá, haú hkyô pé banshoq dut byuq râ nghut lhê. 33 Mauhkûng eq myigùng gi, a joq lo dut byuq râ nghut lhê; nghut kôlhang, Ngá é dang gi, ru joq nyî râ nghut lhê.
34 "Nghut kôlhang, zo myo shuq myô é, î shuq wut é, mingkan htoq mâ é myit wui myit hkê é pê èq, nungmoq é i-myit wò laî nyì luî, haû ngò jé lé é buinyì gi, lhaí bik lo é su, nungmoq ahtoq má byodàn tung a jé lò sháng gaq, sidiq nyì keq. 35 Hkâsu mù gâ le, buinyì haû gi, mingkan htoq má nyi é byù banshoq bâng é ahtoq má, haû su jé lô râ nghut lhê. 36 Haû mù luî, haû dut lò râ hkyô banshoq mai, nungmoq wó lut lai mù, haû Byu Yhangzô é hí má, wó yap gîng é bang dut sháng gaq, hkâ-nhám le kyûdung luî, ahkyíng hkangmó má machya nyì keq." gâ ri.
37 Yesuq gi, nyí wuî noqkuq yhûm má mhoqshit nyî luî, myìn wuî Tsanlun Bùm gâ é bùm shut htoq ê mù, ê nyi to to kut ri. 38 Byù banshoq bang gi, Yhang mhoqshit é dang gyo râ ga, napsûn noq noq mai noqkuq yhûm má jé lé bum akô nghut ri.

*21:18 Shí má gi, asak woi-nyí a shî râ hkyô lé taî é nghut lhê.