22
Yesuq Lé, Yudaq Èq Ung Zô É Hkyô
Mht 26:1-5,14,16; Mrk 14:1-2, 10-11; Yhn 11:45-53
Ahkuî, Lhoqlhai Poî gâ é Azuma (múnchi a kat é Muk Zo Poî) jé râ chyâng lò bê. Haû mù, hkyangjong agyi pé eq tarâ sará pé gi, Yesuq lé hkâsu kut wó sat pyám râ hkyô, ho nyi akô; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, mingbyû wuì lé gyuq bùm kô é yanmai nghut ri. Haú hkûn, lagyo raxe í yuq má bo é Iskarut gâ é Yudaq chyáng Tsadán wàng mù luî, yhang gi, htoq ê mù Yesuq lé hkâsu kut ap pyám râ hkyô lé hkyangjong agyi pé, noqkuq yhûm zúng é gyezau pé eq, ê hpyê ri. Haû mù, yhangmoq gi, gyô nguì luî, Yudaq lé ngùn byi râ hkyô myit hui bekô. Yudaq le hap yù luî, byù hpúng má a nghut é hkûn, Yesuq lé ap pyám râ hkyô ho nyì bê nghut ri.
Lhoqlhai Poî Lé Món É Hkyô
Mht 26:17-30; Mrk 14:12-26; Yhn 13:21-30
Ahkuî, haû Lhoqlhai Poî mâ é sauzo shigu hkungga sat nhông byi râ é Azuma buinyì jé bê. Haú hkûn, Yesuq gi, Petruq eq Yohan lé, "Nga-nhúng zo râ matú Lhoqlhai Poî ê món láng keq." ga luî, nhang kat ri.
Haú nhik gi, "Hkâmá ê món to nhâng nau ri lhú?" ga luî, Yhang lé myî akô.
10 Haú hkûn, Yesuq gi, "Nungnhik, myuq hkaû shut wang e ló le wuì yambú waq é byù rayuq lhom hui râ nghut lhê; haú yuq chyáng châng ló luî, yhang wang ló é yhûm má châng wàng mù, 11 yhumsîng lé, 'Ngò Ngá é chángzô pé eq rahá, Lhoqlhai Poî zo râ bíng wap hkâmá nghut lhê lhú ga, Sará myí nhang kat ri.' nghû taí keq. 12 Haú hkûn, hen tô é ahtoq mâ é wap mó lé, nungnhik lé lhom tûn shit râ nghut lhê; wap haú má ê món to keq." ga taî kat ri.
13 Haû chángzo nhik htoq e ló le, Yesuq taí kat é eq roq za ê myâng kômù, Lhoqlhai Poî lé món to bekô nghut ri.
Yhumsing É Myinzang
14 Ahkuî, ahkyíng jé jáng, Yesuq eq Yhâng é chángzô pé rahá za zohpoq má zung tô akô. 15 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò wuîhke jamjau hpuzô é a hui shi má, Lhoqlhai Poî shî lé nungmoq eq rahá zo râ lé, Ngò gyai ô nau nyi lhê. 16 Hkâsu mù gâ le, ngò, nungmoq lé taí kôlé, Garai Gasâng é mingdán má poî shî a ló dik dik gi, ngò haû lé dum zo râ a nghut ló." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
17 Hau htâng, Yesuq gi, góm lé yù mù jeju ban hkya-on jáng, "Góm shî lé yù luî, nungmoq yhangchang gàm shuq lhum keq. 18 Ngò, nungmoq lé taí kôlé, ahkuî mai gi, Ngò, Garai Gasâng é mingdán a jé jé tsibyiq wing lé dum shuq râ a nghut lo." ga taî ri.
19 Hau htâng, Yhang gi, muk lé yù mù, jeju hkya-on luî, muk lé myhik hpé mù, yhangmoq lé byi uchyang, "Shî gi, nungmoq é matú byî pyâm é, Ngá é gungdu nghut lhê; Ngo lé bûn nyì râ matú, shî su kut nyî keq." ga taî ri.
20 Haû eq rajung za, myinzang ban zo jáng, góm lé le yù mù, "Góm shî gi, nungmoq é matú htoq pyâm é, Ngá é sui má xuq tô é dangshikaq asik nghut lhê. 21 Nghut kôlhang, wú keq, Ngo lé ap pyám râ sû gi, zang bó shî má ngò eq rahá nyi tô ri. 22 Haû Byu Yhangzo gi, hkyin to huî é eq rajung za shî râ nghut lhê; nghut kôlhang, Yhang lé ap pyâm é sû gi, dingnyé wó ri." ga taî ri. 23 Haû su ga jáng, lagyô pé gi, yhangmoq má shí hkyô kut râ sû gi, hká yuq nghut râ lhú ga, rayuq eq rayuq myî lhum bum akô.
24 Haû htoq agó, yhangmoq mâ é hká yuq sheq je kô lhê lhú ga le, rayuq eq rayuq taî htîng lhûm bum akô. 25 Haû mù luî, Yesuq gi, "Tûngbaù pê é hkohkam pé gi, yhangmoq byù myû pê é ahtoq má up zô nyì kô é nghut luî, byu pé gi, ahkáng ayá wó é bang lé jeju yhumsing pé ga luî, taî hkungga nyi bum akô. 26 Nungmoq kúm gi, haû su hkâkut kó. Nungmoq má je ko sû gi, asak je tiq é sû su, up é sû le, dui-nhâng zoshâng su nghut nyì sháng gaq. 27 Hká yuq sheq je kô lhê lhú? Zô zung nyì sû lhú? Haû a nghut jáng, saí tsô é sû lhú? Zô zung nyi é sû sheq nghut ri. Nghut kôlhang, ngò gi, nungmoq mâ é saí tso sû su za nghut nyi lhê. 28 Nungmoq kúm gi, Ngò jamjau huî nyi le, Ngò eq rahá nyi nyi é bang nghut nyi akô. 29 Haû su mù, Ngá wa gi, Ngo lé, mingdán ap byî é su, Ngò le, nungmoq lé mingdán ap byi râ nghut lhê. 30 Haû mù, Ngá é mingdán mâ é, Ngá é zangbó má, nungmoq wó zo kó râ nghut lhê; nungmoq le hkohkâm-tanghkuq má zung to mù, Israelaq amyû raxe í hú lé jéyáng kó râ nghut lhê.
Yesuq Lé, Petruq (Simun) He-ngik Pyâm Râ Hkyô
Mht 26:31-35; Mrk 14:27-31; Yhn 13:36-38
31 Simun, Simun ê, wú aq, sungsô cham lé shaî é su, nungmoq lé wó shaí shoq ga, Tsadán wá gi, ahkáng dung bê. 32 Nghut kôlhang, náng é lumjíng myit a hten sháng gaq nghû, Ngò, náng é matú kyûdung byi bê; nàng dum lhing bûn lò jáng, nung gu nung mâng pé lé wum-o lhoq ging byi aq." ga taî ri.
33 Haú hkûn, Simun gi, "Yhumsîng ê, htóng wâng kôlhang, shî kôlhang, ngò gi, nàng eq rahá cháng râ matú myit hpyit to bê." ga tû taî ri.
34 Yesuq gi, "Petruq ê, nang lé Ngò taí lé, hkû-nyí* Yudaq byu pê é ra-nyí gi, myinhtâng buì wang é mai, htang nyí buì wang é jé shoq nghut lhê. Shî mâ é hkû-nyi gi, nga-nhûng é matú myín âng ri. lháng woq a tûn shi má, nàng, Ngo lé a sé ga luî sum dâm he-ngik pyám râ nghut lhê." ga taî ri.
35 Hau htâng, Yesuq, yhangmoq lé taî é gi, "Ngò, nungmoq lé ngunhtûng, jihtûng, hkyî-tsung a wùn a chûng nhang é za, nhang kat é nghut hkûn, nungmoq chyáng haî ra akô lhú?" ga myi jáng, yhangmoq gi, "Haî le a ra lo." ga taî akô.
36 Haú hkûn, Yhang gi, "Ahkuî kúm gi, ngunhtûng wó sû gi, yù wun sháng gaq, jihtûng wó sû le, yù wùn sháng gaq, shâm a wó sû gi, bumó ung luî wuì sháng gaq. 37 Hkâsu mù gâ le, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, Ngò eq séng luî Chyúmdang má kâ tô é gi, dut lò berâ nghut lhê; 'Haú yuq gi, yubak mara wó bang má nghap lhôm to bê.' Esai 53:12 ga kâ tô é dang gi, Ngá chyáng dik lò râ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
38 Haû mù, lagyô pé gi, "Yhumsîng ê, wú aq, shí má shâm í hkyam joq tô ri." ga taí kôjáng, Yesuq gi, "Gé bê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
Tsanlun Bùm Má Yesuq Kyûdûng É Hkyô
Mht 26:36-46; Mrk 14:32-42
39 Ahkuî, Yesuq gi, htoq luî, gó hkun é eq rajung za, Tsanlun Bùm shut htoq e ló bê nghut ri; Yhâng é chángzô pé le Yhang htâng châng e ló akô. 40 Haú jowò má jé jáng, Yhang gi, "Nungmoq, gunglaú é a hui sháng gaq, kyûdûng nyì keq." ga luî, yhangmoq lé taî to mù, 41 chángzô pé nyi é mai luqgok radú we kô gâng e ló luî, hkyihput htuq mù, 42 "Âwa ê, Náng ô nau é nghut le gi, góm góm gâ é gi, Yesuq jamjau hui râ hkyô eq shî râ hkyô lé, taí nau é nghut lhê. shî lé Ngá chyáng mai lhaî pyám byi laq. Nghut kôlhang, Ngò ô nau é dông a nghut, Nàng ô é dông sheq nghut sháng gaq." ga kyûdûng ri. 43 Haú hkûn, mauhkûng mai maumang lagyo rayuq htoq lé luî, Yhang lé i-myit nhik lé taî tîng ri. 44 I-myit hkaû má dik shoq hkâm zo wuî é yanmai, Yhang je riyhang kyûdung wum kat nyi ri; Yhâng é buibù le, sui hkyí sui pat su myigùng má yui gyó ri.
45 Haû mù, kyû ban dung jáng, Yhang toq luî, chángzô pê chyáng ló wú le, yhangmoq gi, myit yón mù luî, yhup myhî to kô é lé ló myâng mù, 46 "Haî mù yhup nyi akô lhú? Toq keq! Gunglaú é a hui sháng gaq, kyûdûng nyì keq." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
Yesuq Lé Chyup É Hkyô
Mht 26:47-56; Mrk 14:43-50; Yhn 18:3-11
47 Haû su ga, ru taî nyi ashî le, wú keq, haû chángzo raxe í yuq má bo é Yudaq gi, hkyô hí mù byù rajùm rayò lé shuî lé lô luî, yhang gi, Yesuq lé bopuq puq râ ga huî lé lo ri. 48 Haû mù luî, Yesuq gi, "Yudaq ê, nàng gi, haû Byu Yhangzo lé bopuq puq é èq gyè pê chyáng ap pyâm lhê lhú?" ga luî, yhang lé lhom myî ri.
49 Haú hkûn, Yesuq htâng cháng bang gi, haî dut lò râ lé bûn sé kô é yanmai, "Yhumsîng ê, ngamoq gi, sham èq zân le, gè râ lhú?" ga myî akô. 50 Yhangmoq chyáng mâ é rayuq gi, hkyangjong mó é dui-nhâng zoshâng lé zân kat luî, yhâng é loqyo nohkyap byit byuq bê nghut ri.
51 Yesuq kúm gi, "Gé bê. Yhangmoq ô nau é su nghut kó sháng gaq." ga tû taí mù, haú yuq é nohkyap lé ê záng luî lhoq gê byî ri.
52 Yesuq gi, Yhang lé chyup râ ga jé lé é hkyangjong agyi pé, noqkuq yhûm zúng é zau pé eq agyì suwún wuî lé, "Nungmoq gi, damyaq rayuq lé chyup é su, shâm, dumbáng eq kut luî, lé lo akô lhú? 53 Ngò gi, nyí wuî, noqkuq yhûm má nungmoq eq rahá nyì kôlhang, nungmoq Ngo lé chyup yû râ ga a hen wú kó; ahkuî gi, mauchut èq up Mauchut èq up gâ é gi, Tsadán èq up é lé gâ ri. nyi bê yanmai, nungmoq é ahkyíng nghut nyi ri." ga taî ri.
Yesuq Lé, Petruq Èq He-ngik Pyâm É Hkyô
Mht 26:57-58, 67-75; Mrk 14:53-54, 66-72; Yhn 18:12-18, 25-27
54 Haú hkûn, yhangmoq gi, Yhang lé chyup yû mù she ló luî, hkyangjong mó é yhûm shut shuî wang ló akô. Petruq le we we mai châng tô ri. 55 Ahkuî, yhangmoq gi, wàng hkaû má myi mut yû luî zung tô bum é hkûn, Petruq le yhangmoq é ahkaû má bo tô ri. 56 Langchyáng myhí rayuq gi, myihkyom yâm má Petruq zung tô é lé, myang kat mù, yhang lé rago wú tsuq to luî, "Shí yuq le Yesuq eq rahá nyì sû nghut ri." ga taî ri.
57 Haú hkûn, Petruq gi, "Myiwe myhí ê, nàng taî é sû lé, ngò a sé." ga he pyâm ri.
58 Hau htâng hkâ-myháng a myáng má, byù rayuq gi, yhang lé dum myàng luî, "Nàng le yhangmoq chyáng bo nyì sû nghut ri." ga taí kat jáng, Petruq gi, "Byù hpó ê, ngò a nghut." ga tû taî ri.
59 Hkyíng hkum rahkum kô myáng jáng, rayuq le, "Gè gè yhang, shí yuq gi, Yhang eq rahá nyi wún sû nghut ri; haî mù gâ le, yhang gi, Galile byù le nghut ri." ga zuq zuq taî ri.
60 Petruq gi, "Byù hpó ê, nàng taî nyi é hkyô lé, ngò a sé." ga tû taî ri. Haû su ga ru taî nyi ashî le, woq tûn bê nghut ri. 61 Haú hkûn, Yesuq gi, lhîng luî, Petruq lé wú kat ri. Haû mù, Petruq gi, "Hkû-nyí lháng, woq a tûn shi má, nàng Ngo lé sum dâm he pyám râ nghut lhê." ga luî, Yhumsîng yhang lé taî é dang lé bûn kat ri. 62 Haû mù, yhang gi, shinggan shut htoq ê luî, gyai yhang ê ngau nyi ri.
Gyezô Pé Yesuq Lé Rhoî É Hkyô
63 Yesuq lé zúng nyi é bang gi, Yhang lé rhoî luî nghap myíng nghap htê mu nyi akô. 64 Yhangmoq gi, Yhâng é myoqdong nghop pyám byi luî, "Nang lé bat sû gi, ó yuq nghut ri lhú? Myiqhtoi htoî wú aq." ga myî akô. 65 Yhangmoq gi, Yhang lé nyhap é dang ajung jung dông taî rhoi nyi akô.
Suwún Wui É Hí Má Yesuq Jé Nyi É Hkyô
Mht 26:59-66; Mrk 14:55-64; Yhn 18:19-24
66 Napkyó myoqmyàng jáng, mingbyû wui é suwún hpúng bang eq rahá, hkyangjong agyi pé, tarâ sará pé, zup hpong kut nyi é má, Yesuq lé shuî ê mù, 67 "Nàng Hkrisduq nghut é têng le gi, ngamoq lé taî kyo laq." gâ akô.
Yesuq gi, "Ngò gi, Hkrisduq nghut lhê nghû taí kôlhang, nungmoq jíng kó râ a nghut. 68 Ngò, nungmoq lé myi kôlhang, nungmoq gi, tû taí kó râ a nghut. 69 Nghut kôlhang, ahkuî mai haû Byu Yhangzo gi, a-tsam bo dik é Garai Gasâng é loqyò hkyam má wó zung nyì berâ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
70 Haú hkûn, yhangmoq banshoq bang gi, "Haû nghut le gi, Nàng, Garai Gasâng é Yhangzo nghut lhê lhú?" ga myî akô.
Yesuq gi, "Nungmoq taî é eq rajung za Ngò nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé tû taî ri.
71 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Nga-nhúng haí jung saksé wá râ nyi ashî lhú? Yhâng é nhut mai yhang, taî htoq kat é dang lé, nga-nhúng wó gyo bê nghut lhê." ga akô.

*22:34 Yudaq byu pê é ra-nyí gi, myinhtâng buì wang é mai, htang nyí buì wang é jé shoq nghut lhê. Shî mâ é hkû-nyi gi, nga-nhûng é matú myín âng ri.

22:37 Esai 53:12

22:42 góm gâ é gi, Yesuq jamjau hui râ hkyô eq shî râ hkyô lé, taí nau é nghut lhê.

22:53 Mauchut èq up gâ é gi, Tsadán èq up é lé gâ ri.