23
Yesuq Lé Mara Hun É Hkyô
Mht 27:1-2, 11-14; Mrk 15:1-5; Yhn 18:28-38
Haú hkûn, zup zîng tô é bang banshoq gi, htoq mù, Yesuq lé mauzau Pilat chyáng shuî wang ê luî, "Shí yuq gi, mingbyû wuì lé hkyô shuî nghoq é eq, hkoséng Kehtaq chyáng kang kat râ hkyô lé le hkûm to luî, Yhânggùng yhang gi, haû Hkrisduq nghû é hkohkâm nghut lhê ga luî, taî nyi é lé ngamoq myang ri." ga luî, Yhang lé mara hun akô.
Haú hkûn, Pilat gi, Yesuq lé, "Nàng gi, Yudaq byu pê é hkohkâm nghut lhê lhú?" ga myi jáng, Yesuq gi, "Nàng taî é eq rajung za nghut lhê." ga tû taî ri.
Pilat gi, "Shí yuq lé hûn râ mara ngò a myàng." ga luî, hkyangjong agyi pé eq shiwa byu pé lé taî ri.
Nghut kôlhang, haú bang gi, "Shí yuq gi, Yuda mau gón má yhang mhoqshit é dông mai, mingbyû wui é i-myit lé shuî gabyông ri. Haû gi, Galile mau mai ahkuî shî má jé shoq nghut bê nghut ri." ga zuq zuq taî bum akô.
Pilat gi, haû su ga kô é lé wó gyo jáng, Yesuq Galile byù nghut é, a nghut é hkyô lé myî wú ri. Yesuq gi, Herut up é mau mâ é byù nghut é lé Pilat sé jáng, haú u lé Yerusalem wà mó má nyi tô é Herut chyáng, ê dé kat nhang ri.
Herut gi, Yesuq lé myàng jáng, gyai yhang gabú pyâm ri. Hkâsu mù gâ le, Yhâng é hkyô lé wó gyô wú mù, Yhang laklaí kumlhá ralhum lhum kut shit râ lé, wó myâng shoq ga, myit myoqbyu nyi é nghut luî, Yhang lé myàng nau é gyai yhang myáng bê nghut ri. Haû mù, yhang gi, Yesuq lé dangmyi myo myô èq myî wú kôlhang, Yesuq gi, dang rahkun lháng a tû taí byi nghut ri. 10 Hkyangjong agyì pé eq tarâ sará pé gi, yap to mù, Yhang lé mara gyai yhang chôm hun akô. 11 Herut eq yhâng é gyezô pé gi, Yesuq lé rhoî jihkyoî kut mù, atam é dông taî hpoî kô luî, réng é mebu hut byi mù, Pilat chyáng dum taû dé nhang kat akô. 12 Haû nyí jáng, hí hpyang gyè dut lhûm é Herut eq Pilat gi, buinùm dut byuq bekô nghut ri.
Yesuq Lé Sat Râ Matú Doqdân É Hkyô
Mht 27:15-26; Mrk 15:6-15; Yhn 18:39—19:16
13 Haú hkûn, Pilat gi, hkyangjong agyi pé eq zau suwún wuî, mingbyû wuì lé wut tsîng to mù, 14 "Shí yuq gi, mingbyû wuì lé hkyô shuî nghoq ri ga, Yhang lé nungmoq ngá chyáng shuî lé lô bekô. Ahkuî, wú keq, nungmoq é hí má, Yhang lé ngò myî wú le, Yhang má nungmoq hun é mara lé ngò a myàng nghut ri. 15 Hau htoq agó, Herut le, hai mara le a myàng mû, shí yuq lé nga-nhûng chyáng dum dé kat byi bê nghut ri; haû mù luî, wú keq, shí yuq gi, shî gíng é mara haî le a kut shut nghut ri. 16 Haû mù, ngò, Yhang lé dam byi luî, nhang pyám râ." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
17 Nghut kôlhang, Lhoqlhai Poî hkangmó má, Pilat gi, mingbyû wuì lé htongbyû rayuq yuq nhang kat byi byi kut é yanmai, 18 yhangmoq banshoq bang gi, "Shí yuq lé gi, yu pyám aq; Barabaq lé kúm gi, nhang kat byi laq." ga luî, chôm wut garu bum akô. 19 Barabaq gi, wà htum má gumlau kut é eq byù sat é yanmai, htóng gyó nyî sû nghut ri.
20 Pilat gi, Yesuq lé nhang pyám nau é nghut mù luî, yhangmoq lé dum puq taî ri. 21 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, "Yhang lé tapzîng má jén tap pyám aq, jén tap pyám aq!" ga luî, wut taî garû nyi bum akô.
22 Haû mù luî, sum dâm nghû râ hkûn, Pilat dum taî é gi, "Haî mù luî lhú? Yhang gi, hai mara kut shut bê lhú? Yhang má shî gíng é mara lé ngò a myàng, haû mù, ngò, Yhang lé bat, nhuq, mhoqshit luî, nhang pyám râ." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
23 Yhangmoq gi, Yesuq lé tapzîng má wó jén sat pyám shoq ga, zuq zuq htê mó o mó èq dûng wut nyi akô nghut é yanmai, wó taî ung yù bekô nghut ri. 24 Haû mù luî, Pilat gi, yhangmoq dûng é eq rajung za myit hpyit doqdan byî ri. 25 Haû su mù, yhang gi, yhangmoq dûng é eq rajung za, wà htum má gumlau kut é eq byù sat é mai, htóng gyó nyî sû lé nhang kat byi luî; Yesuq lé gi, yhangmoq ô nau é dông ap byi kat bê nghut ri.
Yesuq Lé Tapzîng Htoq Má Jén Tap É Hkyô
Mht 27:31-44; Mrk 15:21-32; Yhn 19:17-27
26 Yhangmoq gi, Yesuq lé shuî htoq ló kô é hkûn, yosô wà mai lo é, Kuruni myuq byû nghut é Simun ga sû lé, chyup yû mù, tapzîng waq nhâng luî, Yesuq htâng má cháng nhang akô. 27 Byù rajùm rayò gi, Yhang htâng má châng e ló bum akô. Yhang é yanmai ngaubyi ngaù nhap eq iyon yôn é myiwe zo wuì le haú má bo tô ri. 28 Yesuq gi, yhangmoq shut lhîng wú luî, "Yerusalem byizo wuì ê, Ngá é yanmai hkâ-ngau nyì kó, nungmoq gi, yhumsing gùng eq yhumsing é zo dù wui é matú sheq ngau nyì keq. 29 Hkâsu mù gâ le, 'Zogûng a dut wú é eq naú a huq wú é baùdung myhí pé gi, hkungsô wó nyi ri.' ga luî, taî é buinyì gi, jé lô râ nghut lhê. 30 Haú buinyì má, byu pé gi, bùm pé lé,
'Ngamoq ahtoq má byoq nhé aq!'
ga luî le, kong pé lé,
'Ngamoq ahtoq má nghop aq!' Hos 10:8
ga luî le, wut taî bùm bekô râ nghut lhê. 31 Byu pé gi, sikgâm jûm tô ashî le isu kut kô é nghut le gi, màn jáng gi, hkâsu wá dut lò râ lhú?" ga taî ri.
32 Haú hkûn, damyaq í yuq lé le, sat pyám râ ga, Yesuq eq rahá shuî htoq ló akô. 33 Ahkuî, Ugyap nghu é kong má jé jáng, Yesuq lé tapzîng htoq má jén tap tô é hkûn, damyaq í yuq lé le, loqpai loqyò shut kut luî tapzîng má jén tap tô akô. 34 Haú hkûn, Yesuq gi, "Âwa ê, yhangmoq lé mara hkyut pyám byi laq; hkâsu mù gâ le, yhangmoq kut é hkyô lé yhangmoq a sé kó nghut ri." ga taî ri. Gyezô pé gi, Yhâng é mebu pé lé lháng, hkyîn shosé she é dông gam yu pyám byî akô.
35 Mingbyû wuì gi, yap to mù tu wú nyi akô. Zau suwún wuî Yhang lé nyhap é gi, "Yhang gi, byù góbang lé hkyi yu é sû nghut ri. Yhang gi, Garai Gasang hkyin yu é sû Hkrisduq nghut le gi; Yhânggùng yhang le hkyi yu wú sháng gaq." ga akô.
36 Gyezô pé le, huî ê mù, rhoî nyaú nyaú akô. Yhangmoq gi, chyîn wing lé yhun byi kôluî, 37 "Nàng gi, Yudaq byu pê é hkohkâm nghut é nghut le gi, Náng gûng yhang nàng, hkyi yu wú aq." ga Yhang lé taî akô.
38 Yhâng é ulhum ahtoq má le, (Grik dông le, Latin dông le, Hebre dông le) "SHÍ YUQ GI, YUDAQ BYU PÊ É HKOHKÂM." gâ é laiká kâ tap tô akô.
39 Tapzîng htoq má bat tap lhâng to huî é damyaq rayuq gi, "Nàng gi, Hkrisduq nghut lhê, a nghut lhú? Haû Náng gûng nàng le, ngá-nhik lé le, hkyi yù aq." ga luî, Yhang lé rhoî ri.
40 Damyaq góyuq sû kúm gi, "Nàng le shî yuq eq rajung za jén tô é hui luî nhîng, Garai Gasang lé a gyuq lhú? 41 Nga-nhik gi, yhumsîng kut shut é mara eq rajung za, jéyáng hui zo gíng é sû nhik nghut lhê; shí yuq kúm gi, hai mara lé kut shut wú sû a nghut." ga luî, haú yuq lé tân kat ri.
42 Hau htâng, yhang Yesuq lé taî é gi, "Yesuq ê, Nàng, Náng é mingdán má jé ló jáng, ngo lé myit bun laq ô." gâ ri.
43 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò, nang lé teng za taí lé, hkû-nyí yhang nàng Ngò eq rahá hparadisu* Hparadisu nghu é gi, mauhkûng mingdán lé taî ri. má nyì râ nghut lhê." ga luî, yhang lé tû taî kat ri.
Yesuq Soqkang Byit É Hkyô
Mht 27:45-56; Mrk 15:33-41; Yhn 19:28-30
44 Haú ahkyíng gi, nyí káng raxe í hkyíng nghut luî, myinhtâng sum hkyíng jé shoq ramau gón mauchut tuq dut byuq bê nghut ri; Nga-nhûng é nyí káng raxe í hkyíng gi, Yudaq byù pê é napkyó hkyuq hkyíng nghut lhê; yhangmoq é gau hkyíng gi, nga-nhûng é myinhtâng sum hkyíng nghut bê. 45 hkâsu mù gâ le, builoq shum byuq é yanmai nghut ri. Noqkuq yhûm mâ é pán-gyang le, í hkyam byáng dut byuq bê nghut ri. 46 Haú hkûn, Yesuq gi, "Âwa ê, Ngò, Ngá é woi-nyí náng é loq má ap byî lhê." ga htê mó èq garû kat ri. Haû su ga ban taí eq, Yhang kâng byit bê nghut ri.
47 Shô up gyezau hpó gi, haû su dut é lé myàng jáng, "Shí yuq gi, gè gè yhang, dingmán sû nghut ri." ga luî, Garai Gasang lé hkya-on kungton ri. 48 Haû hkyô lé wú râ ga, lé zîng tô é byù lhunglhâng bang le, haû su dut é hkyô pé lé myàng kôjáng, myit yón kôluî, wànggàng bat mù, dum taû ló byuq bekô. 49 Nghut kôlhang, Yhang lé sê é bang eq Galile mau mai Yhang htâng châng é myiwe wuì gi, we we má yap to mù, haú hkyô pé lé byu wú nyi akô.
Yesuq É Màng Lé Lup Hkaû Má Kat É Hkyô
Mht 27:57-61; Mrk 15:42-47; Yhn 19:38-42
50 Haú hkûn, Yuda mau Aramahti gâ é myuq má, Yosep gâ é sû rayuq nyi ri. Haú yuq gi, nhik bo é sû eq dingmán é sû nghut é htoq agó, Garai Gasâng é mingdán jé râ hkyô lé myit myoqbyu to sû le, nghut mù luî, 51 yhang gi, Yudaq uphkâng hpúng mâ é rayuq nghut kôlhang, hpyé lhûm é hkyô má le, zui saí é hkyô má le, myit a bo huî lom é sû nghut ri. 52 Yhang gi, Pilat chyáng wàng luî, Yesuq é gungsôm lé dûng yu ri. 53 Haû mù, gungsôm haú lé tapzîng mai hkyut hkyô yù luî, pán yúng èq htup yup mù, ó lé lháng a kat wú shî é, luqgok lé kyûng tô é luqgok lup hkaû má kat tô ri. 54 Haú nyí gi, Hên Lajang Buinyì nghut luî, Bánno buinyì jé râ za nghut bê.
55 Galile mau mai Yesuq eq rahá htoq lé lo é myiwe zo wuî le, Yosep htâng má châng ê luî, lup haú lé le, Yesuq é gungsôm lé le, hkâsu kut tô tô é lé, ê myang akô. 56 Hau htâng, yhangmoq gi, yhûm shut taû lò mù, Yesuq é gùng sôm lé but byi râ matú, namngón é jung eq mura xû lé hen tô akô. Bánno buinyì má kúm gi, tarâ joq é eq rajung za, yhangmoq yuban bân nyi bum akô nghut ri.

23:30 Hos 10:8

*23:43 Hparadisu nghu é gi, mauhkûng mingdán lé taî ri.

23:44 Nga-nhûng é nyí káng raxe í hkyíng gi, Yudaq byù pê é napkyó hkyuq hkyíng nghut lhê; yhangmoq é gau hkyíng gi, nga-nhûng é myinhtâng sum hkyíng nghut bê.