2
Ka Pognangonnangon ni Pablo to Pogkamatoy ni Hisu Kristu dio to krus
Ka poghondio ku to kaniu, mgo sulod, no og-anad to soini no kinagian to Magboboot, waro a nigkagi to maralom no kinagian woy songo waro a nig-iling to songo otow no duon dakol no ogkatouan din. Ian su nigboot a to waro loin no ignangonnangon ku kaniu ko kono no si Hisu Kristu ro woy ka pogkamatoy rin dio to krus. No ko dio a to kaniu, noupul a no nigkolkolon so diralom ku su nahallok a ko kono a ogpakatuman to igpohimu to Magboboot kanak. No to pog-anad ku, waro maralom no kinagian ku no ig-imuimu kaniu. Di ka Gimukud to Magboboot woy ka kabogbogan din ka impamalogot to innangonnangon ku. Ian su og-awoson to ian ogligkatan to pogtuu now ka pogsalig now to kabogbogan to Magboboot no kono ogligkat to katouanan to mgo otow ro duon.
Ka Katouanan to Magboboot
Dokad di, duon dakol no katouanan no igpasabut ku to mgo otow no masalig ka pogtuu ran. Di ka sikan no katouanan, loin to sikan no katouanan no ogligkat to soini no kalibutan, woy songo kono ogligkat to sikan no mgo otow no og-alap-alap to katondanan to soini no kalibutan. Di ogkaawo do ka sikan no katouanan. Di ka soini no dakol no katouanan no ig-anad ku kaniu, ian ka dakol no katouanan to Magboboot, di dongan inholos din pad dio to mgo otow. Di agad to waro pad nohimu ka soini no tano, tahan din on tuuri to oyow ligkat to sikan no katouanan din, ogkapangabangan kinow to mgo salo ta oyow uromo ogkabogayan kinow on to karoyawon din. Di ka mgo igbuyag kai to kalibutan, waro dan matagoi ka pighimu to Magboboot. Ian su ko natagaan dan pa, waro dan porom pohimatayi dio to krus ka Lagboy no Igbuyag ta no niglabow to tibo. Di ka sikan no nohimu, naayun to kagi no impasulat to Magboboot dongan to kagi rin to,
“Waro pad makakita woy waro pad makarinog, woy songo waro pad makaroromdom ka mgo otow to sikan no intagad to Magboboot to mgo otow no indakoli sikandin to goinawa ran.”* Ogkabasa to Isaias 64:4.
10 Di atag, ka soini no dakol no katouanan to Magboboot, impohitaga rin on kantanow ligkat to Gimukud din su ka Gimukud din, nataga to tibo, lagkos to maralom no tuud to Magboboot no nokoholos. 11 Waro otow no ogkataga to pogdoromdom to dangob no otow su ian din do ogkatagaan ka kandin no goinawa. Songo ogkounawa rod ka Magboboot. Ka Gimukud din do ka ogpakasabut to tibo no pogdoromdom din. 12 No sikanta no ogtuu ki Hisu Kristu, waro ki mabogayi to katouanan no ogligkat to mgo otow to soini no kalibutan, di nigbogayan kinow atag to Gimukud to Magboboot oyow ogpakasabut kinow on to tibo no igbogoy to Magboboot kanta. 13 Ka ig-anad noy, kono ogligkat to katouanan to mgo otow, di ogligkat to igpasabut to Gimukud to Magboboot kanta, no songo igpasabut noy to mgo otow no ogbootan to Gimukud din. 14 Di ka otow no waro tagui ka goinawa rin to Gimukud to Magboboot, kono ogkoiniat to sikan no ogligkat to Gimukud din su nahan dan no waro pulus. Woy kono ogpakasabut sikandan su ka Gimukud do to Magboboot ka ogpakapasabut kanta to sikan. 15 Di ka mgo otow no nataguan on to Gimukud to Magboboot, ogkataga sikandan ko nokoy ka pulus to agad nokoy. Di, ka mgo otow no waro nigtuu, kono ogpakasabut to mgo doromdom to mgo otow no nigtuu. 16 Ian su duon ingkasulat to kinagian to Magboboot to,
“Waro otow no ogpakasabut ko nokoy ka pogdoromdom to Magboboot, woy waro otow no ogpakatambag kandin.” Ogkabasa to Isaias 40:13.
Dokad di, sikanta no nigtuu on, nigpohitagaan kid on ni Kristu to kandin no pogdoromdom.

*2:9 Ogkabasa to Isaias 64:4.

2:16 Ogkabasa to Isaias 40:13.