3
Ka Alang-alang no Batasan
Mgo sulod, ko dio a pad to kaniu, mababow ro ka pog-anad ku kaniu. Waro a maka-anad kaniu to maralom no oglitos porom to mgo otow no ogpaagad-agad to Gimukud to Magboboot su noiling to bato pad ka pogtuu now ki Kristu su ogpaagad-agaran now rod ka mgo maroot no ogkoiniatan to lawa now. Ka pog-anad ku kaniu nokani, waro nounawa to makogal no koonon di nounawa ro to gatas no ogpoinum ta to mgo bato no malintok pad su kono kow pad ogpakasabut to maralom no ig-anad. Agad kuntoon, kono kow pad ogpakasabut to maralom no pog-anad su ogbootan kow pad to mgo maroot no koiniatan to goinawa now su duon dod mgo otow dio to kaniu no ogkoima woy ogpoog-ogotoy. No ka sikan, igpatokod to ogkabootan kow pad to mgo koiniatan now no ian batasan to mgo otow no waro nigtuu kai to soini no kalibutan. Ian su duon mgo otow dio to kaniu no oghonduon to sikanak no si Pablo ka igbuyag dan. Woy duon duma no oghonduon to ian igbuyag dan si Apulus. Ka sikan no batasan ka igpatokod to ogkounug now rod ka batasan to mgo otow no waro pad nigtuu.
Nokoy now si Apulus woy ko sikanak no si Pablo? Sikanami, mgo suguanon koy to Magboboot, no ligkat to pog-anad noy kaniu nigtuu kow on kandin. Di waro loin no oghimuon noy ko kono do no ka pogtuman noy to insugu din to tag sagboka kanami. Sikanak, ian ku ogkounawaan ka otow no nigpamula. No si Apulus, ian din ogkounawaan ka otow no ogpambus-ug to woig dio to pinamula. Di ka Magboboot atag ka nigpatulin to sikan no pinamula. Sikan ian, kono no ka ogpamula woy ka ogpambus-ug to pinamula ka ogsayoon. Di ian ta ogsayoon ka Magboboot no ogpatulin to impamula. Ka pulus to sikan no otow no ogpamula woy ka ogpambus-ug to pinamula, og-uunawa ro. Di tag sagboka kandan, ogbogayan to Magboboot to litos to kandin no poghimu. Ian su sikanak woy si Apulus, ogpabulbuligoy koy to igpohimu to Magboboot kanami. No sikaniu, ka ogkounawa to kamot din. No songo ogkounawa kow rod to Baloy to Magboboot no igpohimu rin. 10 No sikanak no si Pablo, ian ku ogkounawaan ka natou no talaghimu to sikan no baloy su nigbogayan a to katouanan ku to ogsabuk to batu no ogpounturan to sikan no baloy. No kuntoon, duon duma no og-anad kaniu no ian ogkounawaan ka otow no ig-untud ka suwoy, mgo ka igtangon. Di agad hontow no ogbulig no oghimu to sikan no Baloy to Magboboot, og-awoson no og-ay-ayaran din ka poghimu rin. 11 Ian su waro loin no ogkohimu no unturanan ko kono no sikan do no nohimu on no ogpounturan to pogtuu ta ko kono no si Hisu Kristu ro ian. 12 Nò, sagboka ro ka unturanan to pogtuu ta di mohon-ing ka ogkohimu no ighimu ta to lawa to baloy. Pananglitan, ko ian ta ighimu ka kono ogkasilaban unawa to bulawan, woy ko plata, woy ko mgo mahal no batu, woy ko ighimu ta atag ka ogkasilaban unawa to kayu, kalan woy ko mgo lagut. 13 No to poglibong ni Hisu Kristu kai to soi tano, no ogkool-ologan ka pighimu ta ko maroyow woy ko kono, ogkatagaan on ko nokoy ka inhimu ta to baloy su ogkool-ologan to hapuy. No ka waro pulus, ogkasilaban on, di ka maroyow, kono ogkasilaban. 14 No ko kono ogkasilaban ka pighimu to songo otow no in-untud din to sikan no unturanan, ogbogayan sikandin to igkasayo. 15 Di ko ogkasilaban on ka pighimu to songo otow, kono ogbogayan sikandin to igsayo. Di ogkapangabangan dod sikandin di ogkoiling to nasakomit no ligkat to hapuy oyow kono ogpakasugbuk.
16 Nataga kow man poron to sikanta no nigtuu ki Hisus, ian ka impananglitan to sikan no Baloy to Magboboot woy nataga kow rod poron to og-ugpo ka Gimukud din kai to kanta. 17 No ko duon otow no ogdaat to sikan no Baloy to Magboboot, songo ogdaaton to Magboboot sikandin su ogkannugunan to Magboboot ka og-ugpaan din, no sikanta ka sikan no baloy rin.
18 Kono kow ogpagawoy to goinawa now su ko duon sagboka kaniu no nahan din no dakol ka nasabutan din no ogligkat to katouanan to soini no kalibutan, maroyow ko og-iniugan din ka sikan no katouanan su oyow ogkapurut din on ka katouanan no ogligkat to Magboboot. 19 Ian su to doromdom to Magboboot, waro pulus ka katouanan no ogligkat to soini no kalibutan. No ka sikan, ogkounawa to impasulat to Magboboot dongan to,
“Ka moiria no mgo hinimuan to mgo otow no natouan, ian ogpakabohog to Magboboot kandan.”* Ogkabasa to Job 5:13.
20 Woy duon dangob no impasulat to Magboboot no kagi rin to,
“Nataga ka Magboboot to waro pulus ka sikan no pogdoromdom to mgo otow no natouan to soini no kalibutan.” Ogkabasa to Salmo 94:11.
21 Sikan ian to og-awoson to kono kid ogsayo-sayo ko hondoi longod no talag-anad ka ogkoiniatan ta, su sikanta no nigtuu, nohimu kinow on no talagtuun to tibo no imboot to Magboboot. 22 Imbogoy rin kaniu sikanak no si Pablo, si Apulus, woy si Pedro, no mgo talag-anad kaniu. Woy imbogoy rin dod ka soini no tano, woy ka goinawa ta, woy ka kamatayon ta woy ka tibo no ogkabayaan ta uromo lagkos ka kuntoon no ogkabayaan ta. Tibo din imbogoy kaniu oyow duon pulus now. 23 No sikaniu, abin kow ni Kristu, no si Kristu, abin dod to Magboboot.

*3:19 Ogkabasa to Job 5:13.

3:20 Ogkabasa to Salmo 94:11.