4
Mgo suguanon ni Hisu Kristu
No sikanami no mgo talag-anad, ian now ro ogdoromdomon to suguanon koy ro ni Kristu. Nigsaligan koy to Magboboot to oyow ignangonnangon noy on ka sikan no waro din pad dongan impohitaga to mgo otow. No ko duon otow no ogkohimu no sinaligan, og-awoson to ogkasaligan sikandin to ogtuman to igsugu to igbuyag din. Di, kono a ogkasasow ko nokoy ka ogkagion now woy ko nokoy ka ogkagion to agad hontow tongod to pogtuman ku to igpohimu rin kanak, ko maroyow woy ko maroot. Agad ko kanak poron ka ogsumansuman to mgo hinimuan ku, kono ku ogkatagaan ko litos ka oghimuon ku. Maawang ka goinawa ku, di kono no sikan ka igpatokod to waro salo ku. Ian do ogkataga ka Lagboy no Igbuyag ta. Kono ta ogbootan ka agad hontow ko litos ka oghimuon din. Di og-awoson to ogtagad kinow to litos no allow no ian allow to poglibong to Lagboy no Igbuyag ta. Sikandin ka ogbatuk to tibo no ingkoholos no batasan ta woy igpohitaga rin on ka mgo tuud no nakatagu to goinawa ta. No ogkasayo on to Magboboot ka agad hontow ko litos ka nohimu rin.
Ka soini no innangon ku kaniu, mgo sulod, igpanag-ilingan ku ka lawa ku woy ki Apulus. No ian su oyow ligkat kanami, ogkaanad kow to litos no pog-ugpo now no ogpokounug kow to ingkasulat no kinagian to Magboboot. Ian su og-awoson to kono now ogdakolon ka ngaran to sagboka no talag-anad kaniu woy kono now ogdoisokon ka ngaran to dangob. Wa kow man bogayi to dakoldakol no ngaran to mgo duma now su ka tibo no katondanan ta, dio do ogligkat to Magboboot. No su sikandin ka nigbogoy kantanow to tibo no ogkagongonan ta, manio naan to ogmarayandayan kow su ka ogkatouan ta ingkabogoy ro man kanta?
Naan now buwa ko ka tibo no karoyawon to Magboboot, diad on to kaniu. No ogkoiling to nohimu kow no mgo datu no ogpakaalap to Pogsugu to Magboboot, di sikanami atag no mgo suguanon din, to waro koy poron makalagkos. Maroyow porom ko tu-tuu on ian no ogpakaalap kow to pogsugu din oyow songo ogpakabulig koy kaniu to pogkaalap now. No to pogdoromdom ku, sikanami no mgo suguanon ni Hisus, nigbogoy ka Magboboot to ogkaroisok ka mgo ngaran noy su ogtotongtongan koy to tibo no mgo otow woy to tibo no mgo diwata to Magboboot. No ian noy ogkounawaan ka mgo napirisu no nigbobootan on to pogkamatoy. 10 Sikanami, ogngisian koy to mgo otow su og-anad koy tongod ki Kristu. Di sikaniu, nahan now no maroyow atag so ulu now su ligkat to pogtuu now ki Kristu. Sikanami, nahan now buwa to malintok ka pogtuu noy kandin, di dakol atag ka kaniu no pogtuu. Sikaniu, ogkabantugan kow to mgo otow di sikanami atag, oglomotan koy. 11 Taman kuntoon, sikanami no suguanon ni Hisu Kristu, oggutasan koy woy ogkamaraan koy. Kulang ka manggad noy. Nigbarasan koy to mgo otow no waro nigtuu. Woy waro ogkougpaan noy; ogpakalougloug koy ro duon. 12 Nigpoomot koy to talabau noy oyow ogkabayaran noy ka ogkakoon noy. Agad ko oglomotan koy di ogbuyu koy atag to Magboboot to oyow ogkohoy-uan din sikandan. Ko duon otow no ogbayadbayad kanami, og-aguantoon noy ro duon. 13 Ko ogdooton koy, ian noy ro igtabak ka maroyow no kagi. No taman kuntoon, ogkoiling koy to mgo lagut no ogsonsonon to mgo otow no waro pad nigtuu.
14 Ka soini no igsulat ku kaniu, kono to oyow ogkasipod kow, di ian ku igsulat to oyow ogtalosonon ku sikaniu no nounawa to mgo anak ku to pogtuu ta no indakoli ku to goinawa. 15 Agad ko duon sampulu no malan no otow no og-anad kaniu to pog-unug ki Hisu Kristu, di kono no mohon-ing ka amoy now. Ian su sikanak do ka nohimu on no amoy now to ogtuu kandin su sikanak ka nignangonnangon kaniu nokani to Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisus no nigtuu kow on kandin. 16 Sikan ian, ogbuyu a kaniu to oyow og-unugan now ka batasan ku. 17 Sikan ian to nigsugu ku si Timoteo dio to kaniu oyow ogkounugan now ka batasan ku. Si Timoteo ka ogkasaligan ku woy indakoli ku to goinawa woy anak ku to pogtuu ta to Lagboy no Igbuyag ta. Sikandin ka ogparoromdom kaniu to batasan ku woy ka pog-ugpo ku no oglitos to oghimuon ta ko nigtuu kid on ki Hisu Kristu. Ogkounawa rod ka ig-anad ku dio to agad hondoi no ogpakalimudlimud ka mgo otow to og-ampu ki Hisus.
18 Duon otow dio to kaniu no ogparakoldakol su nahan dan no kono a ogpakapanumbaloy dio to kaniu. 19 Dokad di, ko igbogoy to Lagboy no Igbuyag ta, magaan a ro ogpakapanumbaloy dio to kaniu. No ko ogpokouma ad on, ogkatagaan ku ka kabogbogan to sikan no otow no ogparakoldakol ko tu-tuu ian woy ko tigbal do no kagi ran. 20 Ian su ka Pogsugu to Magboboot kanta, kono ogligkat to mgo kagi ro duon, di ogligkat to kabogbogan to Magboboot. 21 Nò, nokoy ka maroyow now, ko ogdatong a no ogpokoogot a kaniu? Madmaroyow ko ogbalbalawan now on ka mgo batasan now oyow ko ogpokouma ad on dio to kaniu, no igdakoli ku sikaniu to goinawa no ogkagian ku sikaniu to mohimulung no kagi.