8
Ka Inso tongod to Ngalap no Ingkatubad to mgo inotow-otow
Kuntoon, ogtabak a to sikan no inso now ko litos ko ogkoon ki to ayam no ingkatubad to sikan no pig-ampuan dan no kono no tu-tuu no magboboot. Sikanta no nohogot on ka pogtuu ta, nataga kinow tongod to sikan no og-ampuan dan to kono ogpokoomonu kanta su kono no tu-tuu. Di og-awoson to kono ta igparakoldakol ka sikan no katagaanan ta su ian do atag ogpakabulig to pogtuu to duma ta ko dakol ka goinawa ta kandan. Ka sikan no otow no nahan din no dakol on ka katagaanan din, ogkaalang-alang pad to katagaan din to tu-tuu ian no nangnangonon. Di ka sikan no otow atag no dakol so goinawa rin to Magboboot, ian ka ogtokoron no sakup din.
No tongod to pogkoon ta to ayam no ingkatubad to mgo inotow-otow, nataga ki to kono no tu-tuu no magboboot sikandan. Woy nataga ki rod to sagboka ro ka tu-tuu no Magboboot, waro duma. Mohon-ing ka oghingaranan to mgo otow no magboboot no og-ugpo kun dio to tano woy ko dio kun to langit. No ka sikan, oghimuon to mgo otow no magboboot dan woy mgo igbuyag dan. Dokad di, sikantanow atag no nigtuu, sagboka ro ka tu-tuu ian no Magboboot no ian Amoy ta. Sikandin ka ogligkatan to tibo woy sikandin dod ka oghimuan ta to tibo no oghimuon ta. Woy sagboka ro ka Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu. Sikandin ka pinohimu to tibo woy ligkat dod kandin, nabogayan kinow to iam no pogkouyag ta. Dokad di, duon dod mgo duma ta no ogtuu ki Hisus no waro pad mataga to sikan no mgo inotow-otow to kono ogpokoomonu kanta. Natagaman dan dod ka tahan no batasan to mgo otow no ogsayo to sikan no mgo inotow–otow. No ko ogkoon sikandan to sikan no ingkatubad, nahan dan no songo ogpakasayo sikandan to sikan no mgo inotow-otow. No ligkat to sikan, ogkaligsoman on ka goinawa ran su moolmol pad ka pogkasabuti ran. Kono no ka ogkoonon ta no ngalap ka ogpakarani kanta to tangkaan to Magboboot. Ian su waro pulus din ko ogkoon ki to ngalap, woy ko kono ta ro ogkoonon. Di sikanta no nakasabut to sikan, og-awoson to og-ayad-ayad ki no ogdoromdomon ta ka sikan no ingkabogoy kanta no boot ta su songo kuwo buwa ko ligkat to kanta no hinimuan, ogkaatangan ka pogtuu to duma ta no moolmol pad ka pogkasabuti rin. 10 Ian su ko, ogkitoon ki rin to ogkoon ki dio to baloy no ogkougpaan to inotow-otow, songo kuwo buwa ko ogpakasumansuman on kandin no songo ogkoon to sikan no ingkatubad to inotow-otow. 11 Nò ligkat to sikan, ogkaraat on ka pogtuu to sikan no otow su ligkat to pog-unug din kanta no dakoldakol ka pogkasabuti. Di sikandin, duma ta rod to pogtuu no songo ingkatobus ni Kristu no namatoy on to krus. 12 Nò, ko ligkat to kanta no hinimuan, duon duma ta no ogpakasuwoy, ogpakasalo ki to sikan no sulod ta to pogtuu woy ogkohisakitan ta rod ka goinawa rin no moolmol pad no songo ogpakasalo ki rod ki Kristu. 13 Sikan ian, soini ka goinawa ku. Ko duon sulod ku to pogtuu no ogpakasalo on su ligkat to ogkitoon a rin to ogkoon a to ingkatubad to inotow-otow, kono ad on oghutuk no ogkoon to sikan su oyow kono a ogpakapasalo to duma ku no nigtuu.