9
Igpananglitan ni Pablo Ka katondanan to mgo Suguanon ni Hisu Kristu
Ko sikanak, litos porom no ogpakaboot a to oghimuon ku su suguanon a man ni Hisus woy nakakita a kandin no ian Lagboy no Igbuyag ta woy su nigtuu kow on kandin su ligkat to innangonnangon ku kaniu.* Ko niglibuwas si Hisus ki Pablo no oghondio sikandin to lunsud to Damasku, tahan on nouyag si Hisus to kamatayon din. No ka sikan no nangnangonon, duon to Hinimuan kapitulu 9. No sikaniu ka igpapitow ku to nigtuman kud on ka insugu to Lagboy no Igbuyag ta kanak. Agad ko duon duma no mgo otow no kono ogtuu to suguanon a ni Kristu, di sikaniu, nataga kow atag to suguanon a rin su ka pogtuu now kandin no ian Lagboy no Igbuyag ta ka igmalogot to sikan. Sikan ian ka igtabak ku ko og-insaan a ko tu-tuu ian to suguanon a rin. Nò, ogkohimu poron ko ka mgo nigtuu ki Hisus ka ogbogoy kanak to ogkakoon noy. Woy songo ogkohimu rod poron ko duon asawa ku no songo ogtuu no ogdumoon ku no ogkounawa ki Pedro woy ka duma no mgo suguanon woy ka mgo hari to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisus. Nò, og-inso a ko si Birnabi woy sikanak do duon ka ogpakatalabau oyow duon igbayad noy to ogkakoon noy? Pananglitan ka sundalu, waro agad hontow kandan no ogpakabayad to kandin no lawa ko gobirnu ka ogsugu kandin. Woy waro man otow no ogpamula to boni din no kono ogpakakoon to bogas ko ogkoinug on. Woy songo waro tagtuun to kambing dio to kaniu no kono ogpoko-inum to gatas to mgo kambing din. Ka sikan no mgo pananglitan, kono ogligkat do duon to kanami no doromdom su songo duon dod to Balaod ta. Ian su duon ingkasulat to Balaod dongan to, “Kono now ogkinawowi ka mgo bo-bo to baka no ogpapandiokan now ka nagaani now.” Di og-inso a ko mgo baka ro ka nigdoromdom to Magboboot ko impasulat din ka soini no Balaod Ogkabasa to Deuteronomio 25:4. Batasan dan dongan no nigpapandiokan dan to baka ka sikan no igkagaani oyow ogkalipogas on. Songo kuwo ko duon mabogat no kayu no ogkaganoy to ayam oyow magaan ogkalipogas. 10 woy ko tongod kanami no mgo suguanon din ka lagboy rin ipasulat? Hoo ian, tongod kanami ka ingkasulat din. Ian su ian noy ogkounawaan ka sikan no ogdararu woy ka sikan no oggaani no litos ko ogpokoiman-iman koy to duon igkatalad kanami. 11 Nò, ka lituk to kagi ku, insabuk noy ka nangnangonon to Magboboot to goinawa now no ogkounawa to igpamula to otow ka boni dio to tano. No su sikan ian, kono buwa no maroot ko ogbogayan koy nikaniu to igkouyag noy. 12 Nò, su ogkohimu to ogpokoiman ka duma no mgo talag-anad now to ogbogayan to pog-ugpo dan, dakoldakol pa man no ogkohimu poron no ogkoimanan noy ko duon ogligkat to kaniu.
Agad to ogkoiman noy poron ko duon ogligkat to kaniu, dokad di to waro koy man nigbuyu. Di og-aguantoon noy ro duon atag to agad nokoy su og-awoson noy to kono ogkaatangan ka Maroyow no Nangnangonon tongod ki Kristu. 13 Nataga kow man poron to, ka mgo talagbulig woy ka sikan no mgo talagpanubad dio to dakol no baloy no ampuanan to Magboboot, ogbogayan sikandan to ogkakoon dan ligkat to sikan no inhandug to mgo otow woy to sikan no mgo ayam no impanubad dan dio to sikan ian no baloy. Ogkabasa to Deuteronomio 18:1. 14 Songo ogkounawa rod to mgo otow no og-alap-alap to soini no Maroyow no Nangnangonon. Nigsugu ka Lagboy no Igbuyag ta to oyow ka mgo otow no ogpamminog to sikan no Nangnangonon, ogpakabogoy to pog-ugpo to mgo otow no og-anad kandan. 15 Di agad to ogkohimu poron kanak to ogbogayan a now to pogkouyag ku no dio ad, di waro a man nigbuyu. Agad to soini no sulat ku kuntoon, kono no tuud ku to oyow duon igbogoy now kanak. Agad ko ogkamatoy a to gutas, madmaroyow poron ko ogkaawo pa ka igkasayo-sayo ku to kono a ogpabayad to pog-anad ku kaniu. 16 Ian su kono ad ogpakasayo-sayo ko ognangonnangon a to Maroyow no Nangnangonon su kono no sikanak ka ogboot; nigsugu ad to Magboboot. Umba man sikanak ko kono a ogpannangonnangon to soini no Maroyow no Nangnangonon. 17 Ko kanak pa ka nigboboot to ognangonnangon a, ogkohimu porom ko duon igsayo kanak. Di su nigsugu a to Magboboot to oghimuon ku, og-awoson to ogtumanon ku ro duon ka soini no insalig din kanak. 18 Nokoy naan ka igmaroyow ku? Agad to litos poron ko ogbuyu a to pog-ugpo ku su ka pog-anad ku to Maroyow no Nangnangonon di ian ku igkarago su ogkohimu a no ognangonnangon kaniu to sikan no Maroyow no Nangnangonon to kono a now og-awoson no ogbayaran. 19 Agad to kono ad ogpasugu to agad hontow di nigboboot ad to oyow ogkohimu a no talagbulig to tibo no otow. Ian su oyow ogkabaghotan ku sikandan oyow mohon-ing ka ogtuu oyow ogkapangabangan ni Hisu Kristu. 20 Sikan ian, ko dio a to mgo Hudiu, nig-iling a to kandan no mgo batasan. Agad to kono ad on no sakup to Balaod ni Moisis di ogpaagad-agaran ku rod oyow sikandan no ogsakup dod to Balaod ni Moisis, ogkabaghotan ku oyow ogtuu on ki Hisus. 21 No ko dio a to mgo otow no kono no Hudiu, ogkoiling a to mgo otow no kono no Hudiu oyow ogkabaghotan ku sikandan oyow songo ogtuu ki Hisus. Di waro ku ongkori ka Balaod to Magboboot su ogpaagad-agad a rod to mgo insugu ni Kristu. 22 No ko dio a to sikan no mgo otow no ogtuu on di waro amana makasabut, songo nig-iling a kandan su og-awoson ku to ogkohogot ku ka pogtuu ran. No to tibo no otow, nig-iling a to batasan dan su ogpamangho a to dalan ku to oyow ogkabaghotan ku ka tibo poron to oyow duon ka ogtuu on ki Hisus oyow ogkapangabangan din.§ Di ogkasabutan ta to kono din do og-ilingan ka batasan dan ko ogpakasalo on sikandin to Magboboot. 23 Sikan ian ka oghimuon ku oyow mohon-ing on ka ogtuu to sikan no Maroyow no Nangnangonon tongod ki Hisus woy to oyow songo ogkatalaran a to karoyawon no ogligkat to sikan ian no nangnangonon.
24 Sikaniu no nigtuu on, ian now ogkounawaan ka mgo otow no ogpaag-agapoy. Di nataga kow to, agad tibo ogpallaguy di sagboka ro ka ogpakaroog no ian do ogkabogayan to igdasag. Sikan ian, songo poomoti now ka pogtuman now ki Hisus oyow songo ogpakapurut kow to igdasag kaniu. 25 Ka tibo no mgo ogpaag-agapoy, ogponoron dan ka lawa ran to tibo no oghimuon dan. No ian su oyow ogpakapurut porom to kogos no igtangkulu no nohimu ro duon no mgo dohun no magaan do ogkaraat. Di sikanta atag, ian to ogpoomotan ta ka pogtuman to ogkoiniatan ni Hisus su oyow ogkabogayan ki to igdasag kanta no kono ogkaawo to waro katamanan. 26 Sikan ian to pog-anad ku, og-iling a to sikan no ogpaag-agapoy no kono ogsuwoy di ogparagasdagas on dio to katamanan din. Woy songo og-iling a rod to otow no masunsuntukoy no ogpakasugat to pogsuntuk din. 27 Ogpohirapan ku ka lawa ku woy ogponoron ku oyow ogkaanad. Ian su kakuwo a ko ogkapongaan kud ka pog-anad ku to duma no mgo otow di mangkuwan ko ogpakasalo ad no kono ad on ogkabogayan to igsayo.

*9:1 Ko niglibuwas si Hisus ki Pablo no oghondio sikandin to lunsud to Damasku, tahan on nouyag si Hisus to kamatayon din. No ka sikan no nangnangonon, duon to Hinimuan kapitulu 9.

9:9 Ogkabasa to Deuteronomio 25:4. Batasan dan dongan no nigpapandiokan dan to baka ka sikan no igkagaani oyow ogkalipogas on. Songo kuwo ko duon mabogat no kayu no ogkaganoy to ayam oyow magaan ogkalipogas.

9:13 Ogkabasa to Deuteronomio 18:1.

§9:22 Di ogkasabutan ta to kono din do og-ilingan ka batasan dan ko ogpakasalo on sikandin to Magboboot.