10
Mgo Bohog
Nò mgo sulod, ogkoiniatan ku no ogdoromdomon ta ko nokoy ka nohimu to mgo kaap-apuan ta no nigluyud ki Moisis dongan. Tibo kandan noholongan to gapun no nig-al-alagad kandan. Woy tibo sikandan nakabayo to sikan no nabotak no dagat no nohimu on no dalan dan.* Ogkabasa to Exodo 13:21 woy 14:22. No ka sikan no pog-al-alagad to salagapun kandan woy ka poghipanow ran ka nigbayo sikandan to taliwaro to dagat no oghondio to doipag, ogkounawa pananglitan to duon ian mabautismui sikandan to sikan no gapun woy to dagat no igmaganangon to nigpasakup sikandan ki Moisis dongan. No to pogkabayo dan, tibo kandan nakakoon to sikan no impakoon to Magboboot kandan. Ka impakoon to Magboboot, ian dan hingarani no manato kinagian dan su ogkalituk to “Nokoy sikan?” Woy songo nokoinum sikandan tibo to woig no imbogoy to Magboboot kandan su duon woig no impalibuwas din to gatung. No ka sikan no gatung, ian igmaganangon to nigdumaruma si Kristu kandan. Ogkabasa to Exodo 17:6 woy Numeros 20:11. Dokad di to mohon–ing kandan, waro narago ka Magboboot to mgo batasan dan. Sikan ian to nigbobootan din sikandan no nammatoy on dio to sikan no tano to holholawan.§ Ogkabasa to Numeros 14:29.
Ka sikan no kamatayon, ian ka ogpakabohog kanta to oyow kono tad ogkoiniatan ka mgo maroot no batasan no ogkounawa to kandan no goinawa.* Ogkabasa to Numeros 11:4. Kono tad og-ampuan ka mgo inotow-otow no ogkounawa to sikan no batasan to pila buwa kandan su duon impasulat to Magboboot dongan. Kagi, “Naminpinnuu ka mgo otow no og-inum woy to ogkoon to sikan no ingkatubad dan to mgo inotow-otow. No, pogkaponga, nigmanasasindog on no nigmanasayow on.” Sikan ka ingkasulat. Ogkabasa to Exodo 32:6. Woy songo kono ki oghilabot to kono no asawa ta no ogkounawa to nohimu ran no kawaan woy tatolu no malan no otow ka nammatoy on to sagboka ro no allow su ligkat to salo dan. Ogkabasa to Numeros 25:1-9. Kono ta og-ol-ologan ka Lagboy no Igbuyag ta su niglogparan to Magboboot ka duma no otow no nig-ol-olog kandin no pinangagat on sikandan to mgo ulod no nammatoy on.§ Ogkabasa to Numeros 21:5. 10 Kono ki ogmugongmugong, su sikan dod ka batasan to pila buwa kandan no duon diwata rin no nigsugu din to oyow ogpohimatayan on sikandan.* Ogkabasa to Numeros 16:41. 11 Ian to noumaan ka sikan no mgo otow to sikan oyow ogkabohog ka duma ran. Di impasulat to Magboboot ka sikan no nangnangonon oyow duon igkaanad kanta to oyow kono ki og-iling kandan su magaan kid on ogkoumaan to mohuri no allow no ogkatuman on ka tibo no ingkanangon dongan. 12 Sikan ian, ka sikan no otow no nahan din no dakol ka pogtuu rin, og-awoson din to ogdoroyow oyow kono ogpakasalo sikandin. 13 Waro pog-ol-olog no mokouma kaniu no waro mabayoi to duma no mgo otow. Di ogkasaligan ta ka Magboboot to kono ogbogoy ko duon ogkabayaan ta no kono ta ogkaaguanta. Ian su, ko duon ogkabayaan ta no pog-ol-olog, ogbogayan ki to kanokalan ta oyow ogkaaguanta ta no ogbogayan ki to dalan to oyow kono kid ogpakasalo.
14 Sikan ian, mgo sulod, oglipasan tad ka mgo inotow-otow. 15 Nò, sikaniu no duon maroyow no ulu now, sumsumana now ka ignangon ku kaniu. 16 Sikanta no ogtuu, ko oglimudlimud ki no ogdoromdom to kamatayon ni Kristu, ogpasalamatan ta ka og-inumon ta no woig to bogas to bunal no igmaganangon to naawo ka salo ta su ligkat to langosa rin. Woy songo ogpasalamatan ta ka paan no ogpanlotibon ta no ogkoonon ta no ian igmaganangon to nasagboka kinow on kandin ligkat to lawa rin no namatoy dio to krus. 17 Nò, agad mohon-ing ki, ogkounawa to nasagboka kinow on no lawa su ligkat to nakakoon kinow on tibo to songo malison no paan. 18 Doromdoma now ka batasan to mgo pinanganak ni Israil. Tibo sikandan, ogkoon to sikan no ayam no insabuk dan to tubaranan no igbogoy ran to Magboboot. No ian igmaganangon to songo ogpakalagkos sikandan to duma no og-ampu to Magboboot. Ogkabasa to Levitico 7:6. 19 Di tongod to mgo inotow-otow atag, nokoy poron ka lituk to kagi ku ko duon buwa pulus to sikan no ayam no igtubad dan to mgo inotow-otow woy ko duon buwa pulus to sikan no inotow-otow? 20 Kono man. Di soini ka kalitukan to ignangon ku. Ka igpanubad to mgo otow no waro mataga to tu-tuu ian no Magboboot, igkasayo dan to mgo busow, kono no ka Magboboot. No kono a ogkoiniat ko ogparumdumooy kow to mgo busow. Ogkabasa to Deuteronomio 32:17. 21 Kono no litos ko og-inum ki to sikan no woig to bogas to bunal to pogdoromdom ta to langosa ni Hisus no ian Lagboy no Igbuyag ta woy songo og-inum ki to inumanon no igkasayo to mgo busow. Woy songo kono no litos ko ogkoon ki to sikan no paan oyow ogdoromdom ki to lawa to Lagboy no Igbuyag ta woy songo ogkoon ki to sikan no ingkatubad to mgo busow. 22 Nò, kono ta og-ol-ologan ka Magboboot to ogpanalikud kanta ko ogsayoon ta pad sikandin di pogkaponga, ogsoip ki no ogsayo to mgo busow. Bak dakoldakol ka kanokalan ta to kabogbogan to Magboboot!
23 Di ogkohimu kun to oghimu ki to agad nokoy ko waro sapari to Magboboot. Tu-tuu ian, di mohon-ing ka kono ogpakabulig. Agad ogkohimuan ta poron ka agad nokoy di mohon-ing ka kono ogpokohogot to pogtuu to duma ta. 24 Kono ta poron ogdoromdomon ko nokoy ka ogmaroyow to kanta ro no lawa di songo ogdoromdomon ta ko nokoy ka ogpakabulig to mgo duma ta. 25 Litos to ogkoon ki to sikan no ayam duon to palingki di kono ki ro og-inso ko ingkatubad pad to inotow-otow su songo kuwo buwa ko ogmasakit so goinawa ta ko ogkatagaan ta ko ingkatubad pad to inotow-otow. 26 Ian to oglitos to ogkakoon dod su duon kinagian to Magboboot no impasulat din dongan. Kagi, “Ka kalibutan woy ka tibo no duon to kalibutan, ian tagtuun ka Magboboot.”§ Ogkabasa to Salmo 24:1. Ian ka kagi rin. 27 Pananglitan, ko ogtugunan ka dio to baloy to songo otow no waro pad nigtuu, litos ko og-amut ka ko ogkoiniatan nu. No koon ka ro duon to agad nokoy no igpakoon dan. Di kono ka og-inso ko ingkatubad dan pad to inotow-otow su oyow waro igkamasakit to goinawa nu. 28-29 Di, ko duon otow no ognangon koykow to, “Ka soini no ayam, ingkatubad to mgo inotow-otow,” kono nu koona su ka sikan no nignangon koykow, ogmasakit buwa ka kandin no goinawa su nahan din buwa no ogpakasalo ka poron. Songo kuwo buwa ko duon otow no og-inso to, “Manio buwa to ogsaparan a ko goinawa to songo otow ka ogmasakit? 30 Ko ogpasalamat a to Magboboot to duon ka sikan no sapu, manio naan to ogmarooton a to songo otow to sikan no ngalap no impasalamat kud?” Ian ka inso din.
31 Soini ka igtabak ku. Agad nokoy ka oghimuon ta, ko og-inum ki woy ko ogkoon ki, og-awoson to ian ta ro oghimuon to oyow ogkasayo ta ka Magboboot to tibo. 32 Sikan ian, kono ki oghimu to agad nokoy no ogpakaatang to pogtuu to agad hontow, ko Hudiu, woy ko kono,* To kinagian dan, “Girigu,” no ogkalituk to kono no Hudiu. woy ko mgo duma ta no ogtuu no nigpasakup to Magboboot. 33 Iling kow ro kanak su ogpamangho a to dalan ku to oyow ko ogkohimu, ka tibo no mgo otow ogkarago to tibo no oghimuon ku. Kono ku ro ogdoromdomon ka ogpakabulig do kanak di lagboy ku ogdoromdomon ka ogpakabulig to tibo no mgo otow to oyow ogkapangabangan poron sikandan. To kinagian to Ginirigu, “ka ogpakabulig to tibo no mgo otow” songo ogkalituk to “ogpakabulig to mohon-ing no mgo otow.”

*10:1 Ogkabasa to Exodo 13:21 woy 14:22.

10:3 Ka impakoon to Magboboot, ian dan hingarani no manato kinagian dan su ogkalituk to “Nokoy sikan?”

10:4 Ogkabasa to Exodo 17:6 woy Numeros 20:11.

§10:5 Ogkabasa to Numeros 14:29.

*10:6 Ogkabasa to Numeros 11:4.

10:7 Ogkabasa to Exodo 32:6.

10:8 Ogkabasa to Numeros 25:1-9.

§10:9 Ogkabasa to Numeros 21:5.

*10:10 Ogkabasa to Numeros 16:41.

10:18 Ogkabasa to Levitico 7:6.

10:20 Ogkabasa to Deuteronomio 32:17.

§10:26 Ogkabasa to Salmo 24:1.

*10:32 To kinagian dan, “Girigu,” no ogkalituk to kono no Hudiu.

10:33 To kinagian to Ginirigu, “ka ogpakabulig to tibo no mgo otow” songo ogkalituk to “ogpakabulig to mohon-ing no mgo otow.”