12
Ka kabogbogan no ogligkat to Gimukud to Magboboot
Nò mgo sulod. Ogkoiniat a no oghitagoon kow to soini no mgo kabogbogan no igkabogoy to Gimukud to Magboboot kanta. Nataga kow, ka waro kow pad nigtokod to Magboboot, duon pad nigpounug kaniu to og-ampu to mgo inotow-otow no kono ogpakatabak. Woy nakapaagad-agad kow pad to sikan no nig-unugan now. Sikan ian to ogkoiniatan ku to oghitagoon sikaniu to, ka otow no nigbogayan to Gimukud to Magboboot, kono ogpakapanungayow ki Hisus. Woy songo waro otow no ogpakanangon to si Hisus do ian ka Lagboy no Igbuyag ta ko songo kono no ka Gimukud to Magboboot ka ogligkatan.
Ka mgo kabogbogan no igbogoy to Gimukud to Magboboot, ogloinloin. Di sagboka ro sikandin no talagpambogoy.* Ogkabasa to Ruma 12:6. Songo ogloinloin dod ka katondanan no igkabogoy kanta. Di songo sagboka ro ian ka Lagboy no Igbuyag ta no ogbogoy to sikan no mgo katondanan ta. Songo ogloinloin ka pogtuman ta to sikan no mgo katondanan. Di sagboka ro ka Magboboot no ogbulig to tag sagboka no nigtuu to tibo no igpatuman din. Nò, ogkaloglogoban kinow tibo to sikan no kabogbogan no igpatokod to nigdumaan ki to Gimukud to Magboboot su oyow ogpakabulig ki to tibo no ogtuu ki Hisus. Ka Gimukud to Magboboot ka ogbogoy to sagboka no otow to kabogbogan to oyow ogpakanangon sikandin ko nokoy ka impasabut din kandin. No ka dangob, ogbogayan to oyow ogpakanangon to impohitaga rin kandin. Ka Gimukud to Magboboot dod ka ogbogoy to sagboka no otow to dakol no pogtuu rin. No to dangob, ogbogayan din to mgo kabogbogan to ogpaawo to mgo daralu. 10 Ka Gimukud to Magboboot dod ka ogbogoy to songo otow to kabogbogan din to oghimu to mgo kabolongbolongan. No to dangob, ogbogoy to oyow igkanangon din ka kagi no ogligkat to Magboboot no insabuk din to goinawa to sikan no otow. Woy ogbogayan din ka dangob to oyow ogkatokod din ko hondoi ogligkat ka kabogbogan, ko dio to Magboboot woy ko dio to loin. No to duma no otow, ogbogayan din oyow ogpakakagi to loinloin no mgo kinagian no waro maanari. No to dangob, ogbogayan to oyow ogkalituk din ka ingkanangonnangon to sikan no mgo kinagian. 11 Ka Gimukud to Magboboot do ian ka ogbogoy to tibo no sikan no mgo kabogbogan. No ko igpanlogob din kanta, sikandin dod ka ogboot ko hontow ka ogbogayan din woy ko nokoy no kabogbogan ka igbogoy rin.
Sagboka ro ka lawa ta di mohon-ing ka sumpul din
12 Ka lawa ta, sagboka ro di mohon-ing ka sumpul din. Ogkounawa rod ki Hisus. Songo sagboka ro ka lawa rin di mohon-ing ki ka nigtuu no nohimu on no sumpul to lawa rin. 13 Ian su tibo kinow, ko Hudiu ki woy ko kono ki no Hudiu, ko uripon ki woy ko kono ki no uripon, nohimu kinow on no sagboka ro no lawa su nigbautismuan kinow to Gimukud to Magboboot woy su sikan dod no Gimukud din ka impasolod to goinawa ta to oyow ogkohimu kinow on no sagboka ro no lawa. Songo igkalituk din to nigsalupungan kinow to Gimukud to Magboboot no sikandin dod ka oggogoinawoon ta.
14 Pananglitan, ka lawa ta, mohon-ing ka igsumpul; kono no sagboka ro. 15 Di ko ogpakakagi pa ka paa ta to, “Kono a no igsumpul to soi lawa su nokoy naan to kono ad no bolad,” igsumpul dod man ian to lawa ta ka paa ta. 16 Woy ko ogpakakagi pa ka talinga ta to, “Kono ad no igsumpul to soi lawa su nokoy naan to kono ad no mata,” igsumpul dod man to lawa ta ka talinga ta. 17 Nò, ko olin-olin no mata ka lawa ta no waro talinga ta, ogmonuon ta to oyow ogpakarinog ki? Woy ko olin-olin no talinga ka lawa ta no waro irung ta, ogmonuon ta oyow ogpakangarog ki? 18 Dokad di, to poghimu to Magboboot to lawa ta, nigtapid din ka mgo igsumpul ko nokoy ka goinawa rin to nighimu. 19 Ko sagboka ro ka igsumpul to lawa ta, kono ogkohimu no lawa. 20 Di ka lawa ta, waro noiling to sikan su mohon-ing man ka igsumpul din di sagboka ro ian no lawa. 21 Di ko ogpakakagi pa ka mata ta, kono ogkohimu ko ognangonan din ka bolad to, “Kono ku og-awoson sikoykow.” Woy ko ogpakakagi pa ka ulu ta, kono songo ogkohimu ko ognangonan din ka paa to, “Kono ku og-awoson sikaniu.” 22 Dokad di, ka sikan no mgo igsumpul to lawa ta no nahan ta no malintok do so dayagang dan, sikan ian ka og-awoson tad lagboy. 23 No ka sikan no igsumpul to lawa ta no nahan ta no malintok ka pulus, sikan ka ogdoyroyawon ta no oghihimasad. No ka sikan no igsumpul to lawa ta no igkasipod ta ko ogkitoon, og-ay-ayaron ta to og-ilisan. 24 Di ka sikan no igsumpul no maroyow to ogpitow, kono amana og-awoson to og-ay-ayaran. Di ka Magboboot ka nigtapid no oghimu to lawa ta oyow ogkasagman ka sikan no mgo igsumpul no inat to malintok ka pulus. 25 Ian to oyow kono ogsilag ka mgo igsumpul to lawa ta di ogmabulbuligoy ro. 26 Ko duon masakit to sagboka no igsumpul to lawa ta, songo ogkabaybayaran ka tibo no lawa. No ko ogkasayo ka sagboka no igsumpul to lawa ta, songo ogdalong no ogkarago ka tibo no lawa ta.
27 Nò, sikanta tibo no nigtuu ka igpanag-iling to lawa ni Kristu. No tag sagboka kanta, nohimu ki no sumpul to sikan no lawa rin. 28 An-anayan, duon ka nighimu rin no mgo suguanon ni Hisu Kristu. Igkaruwa, duon nohimu rin no talagnangon to kagi no ogligkat dio to kandin. Igkatolu, duon imbogoy rin no mgo talag-anad to kinagian din. Woy duon kabogbogan no imbogoy rin to duma no otow to oyow ogpokohimu to mgo kabolongbolonganan. Woy duon dod duma no ogbogayan din to kabogbogan to ogbawi. No to duma, nigbogayan to katondanan to ogbulig to mgo nigtuu. Woy duon duma no nigbogayan to oyow ogkatou no og-alap to katondanan. Woy duon ka nigbogayan din to oyow ogpakakagi to loinloin no mgo kinagian no waro dan maanari. 29 Di, kono no suguanon ni Hisus ka tibo no nigtuu. Woy songo kono no talagnangon to kagi rin ka tibo. Woy kono no talag-anad to kagi rin ka tibo. Songo kono ogbogayan ka tibo to kabogbogan to oyow ogpokohimu sikandan to mgo kabolongbolonganan. 30 Waro man bogayi ka tibo to kabogbogan to ogbawi. Woy songo waro bogayi ka tibo to kabogbogan to ogkagi to mgo loinloin no kinagian no waro dan anari. Songo waro man mabogayi ka tibo to kabogbogan to oglituk to sikan no mgo kinagian. 31 Di buyu kow to sikan no kabogbogan no ogligkat to Gimukud to Magboboot no dakoldakol ka pulus to mgo otow ko oghimuon ta.
Di duon ignangon ku kaniu no dalan no madmaroyow to poghimu.

*12:4 Ogkabasa to Ruma 12:6.

12:13 Songo igkalituk din to nigsalupungan kinow to Gimukud to Magboboot no sikandin dod ka oggogoinawoon ta.