13
Ka Pogpadakdakoloy ta to goinawa
Pananglitan, agad ko ogpakakagi a to loinloin no mgo kinagian, ko kinagian to mgo otow woy ko kinagian to mgo diwata to Magboboot, di ko waro goinawa ku to mgo otow, ian ku ro ogkounawaan ka agung no ogbukbukon no ogmasamuk do, woy ko soob to kandiru no ogkatikon. Igkaruwa, ko duon kabogbogan ku to ognangon to kagi no ogligkat to Magboboot woy ko ogpakasabut a pa to tibo no maralom no pogdoromdom no igpohitaga rin kanak, woy ko ogkataga a pa to tibo no katagaanan no nigligkat dio to kandin, woy ko duon igkatimul to pogtuu ku ki Hisus oyow ogkahalin on ka songo bubungan, di ko waro goinawa ku to mgo otow, waro pulus ku. No ko igpambogoy ku ka tibo no kalaglagan ku dio to mgo ayuayu, woy ko igbogoy ku to ogpasilaban ka soini lawa ku su ligkat to pogtuu ku ki Hisus, di ko waro goinawa ku to mgo otow, songo waro pulus ku.
Ka sikan no otow no duon dakol no goinawa rin to mgo duma rin, ogmalayaton din ka goinawa rin kandan. Ogkohoy-uan din woy kono ogsilag, woy songo kono ogmarayandayan. Woy songo kono ogparakoldakol woy kono oghubaboon ka duma rin. Kono din oghunnoon ka kandin no igkoiniat. Kono ogmagaan ogkabolu, woy kono og-indanan ka igkamasakit to goinawa rin. Kono ogkarago ka sikan no otow ko duon maroot no oghimuon, di ogkarago to tibo no ogkohimu no maroyow. Woy ogbalagaron din ko duon igmasakit to goinawa rin. Ogsaligan din ka duma rin, woy layun og-iman-iman to maroyow no oghimuon to duma rin, woy ogpakapoponod to tibo no mgo igkabaybayari din.
Ka dakol no goinawa ta to duma ta, kono ogkataman. Di duon allow uromo no ogkaawo do duon ka kabogbogan to ognangon to kagi no ogligkat to Gimukud to Magboboot. Woy songo ogkaawo do ka kabogbogan to ogkagi to loinloin no mgo kinagian, woy ka sikan no katagaanan no igbogoy rin. Ian to ogkaawo su ka soini no katagaanan woy ka kabogbogan to ognangon to kinagian to Magboboot no igsabuk to goinawa ta, malintok pad kuntoon. 10 Di ko ogkatuman on ka kono ogkaalang-alang, ogkaawo do ka sikan no tigbal pad no ogtagooran no kabogbogan no ingkabogoy rin. 11 Pananglitan, nokani no bato a pad, ka kagi ku, ka pogdoromdom ku woy ka pogboot ku, tibo noiling to bato pad no kono pad no litos. Di kuntoon to buyag ad on, nig-ongkoran kud on ka batasan no binato. 12 Ogkounawa rod kanta su ko kai ki pad to soini no kalibutan, ogkaalang-alang pad ka pogkasabuti ta to Magboboot. No ian ogkounawaan ka alung to ispiu no putow su kono ta amana ogkamolmologan ka ogkitoon ta. Kuntoon, ogpakasabut ki to malintok tongod kandin. Di uromo no ogpakatangko kid on kandin, ogpakasabut kid on to tibo, no ogkounawa ro to kuntoon no ogkatagaan to Magboboot ka tibo no goinawa ta. 13 Tatolu soini no og-awoson ta no kono ogkaawo, ka pogtuu ta to Magboboot, ka pog-iman-iman ta kandin woy ka igdakoli ta to goinawa ka mgo duma ta. Di ian ta lagboy no og-awoson to igdakoli ta to goinawa ka mgo duma ta.