14
Tongod dod to mgo Kabogbogan no ogligkat to Gimukud to Magboboot
Tuuri now to oyow dakol so goinawa now to mgo duma now. Woy songo koiniati now on ian ka mgo kabogbogan no ogligkat to Gimukud to Magboboot. Di lagboy now koiniati ka kabogbogan to oyow ogpakanangon kow to kagi no ogligkat to Gimukud to Magboboot. Ka sikan no otow no ogpakakagi to loin no kinagian no ogligkat to Gimukud to Magboboot, ian din ogkagian ka Magboboot. Kono din ogkagian ka mgo otow su kono ogpakasabut sikandan. Di duon igpanangonnangon to Gimukud to Magboboot kandin di ka lituk, ogpokoholos. Dokad di ka sikan no otow atag no ogpakanangon to sikan no kagi no ogligkat to Gimukud to Magboboot to kanta no kinagian, ogkakagian din ka mgo duma rin. Ian su oyow ogkohogot ka pogtuu ran woy ogkoudlingan sikandan, woy to oyow ogkabuligan ka goinawa ran no ogmasakit. Ka otow no ogkagi to sikan no loinloin no mgo kinagian, ogkohogot din ka kandin no pogtuu. Di atag, ka sikan no otow no ognangon to kanta no kinagian ka insabuk to Gimukud to Magboboot to goinawa rin, ogkohogot din ka pogtuu to tibo no mgo nigtuu. Ogkoiniatan ku poron ko tibo kow ogpakakagi to sikan no loinloin no mgo kinagian no ogligkat to Gimukud to Magboboot. Di ka lagboy ku no ogkoiniatan, ko ogpakakagi kow tibo to sikan no igpanangon to Gimukud to Magboboot to kanta no kinagian. Dakoldakol ka pulus to sikan no otow no ogpakakagi to sikan no igpanangon to Gimukud to Magboboot no ogkasabutan to sikan no otow no ogpakakagi to loinloin no mgo kinagian no kono ogkasabutan. Di ko duon otow no ogbogayan to lituk, songo ogkapulusan su ogkohogot ka pogtuu to tibo no mgo nigtuu.
Sikan ian, mgo sulod, ko ogpokouma ad dio to kaniu, nokoy ka pulus now ko ogkagian ku sikaniu to sikan no loinloin no mgo kinagian no kono now ogkasabutan? Woy duon pulus now ko duon igkanangon ku kaniu to impasabut to Magboboot kanak, woy ko duon katagaanan no igpohitaga rin kaniu, woy ko ogpakanangon a to kagi rin no insabuk din to goinawa ku, woy ko duon igpaanad din kaniu. Pananglitan, agad ka mgo pulondag woy ka mgo kuglung no waro goinawa ran, ko kono ogkalituk, songo kono ta man ogkasabutan. Woy ko duon oghiupon oyow ogpakapanagana poron ka mgo sundalu, di ko kono ogkalituk, waro ogpakasagman no ogsasindog ko duon poron ogkatangko dan. Ogkounawa kaniu, su ko ogkagi kow ro to kinagian no kono ogkasabutan, ogmonuon to mgo otow to ogkataga ko nokoy ka ignangonnangon now? Ogkoiling do to kalamag no ogligad do. 10 Ka pila buwa no mgo kinagian kai to soini no kalibutan no ka tibo duon lituk. 11 Di ko waro a makasabut to kinagian to songo otow, kono koy ogpakarumaruma su kono koy ogpokogsabut. 12 Nò, ogkounawa rod kaniu. Su lagboy kow ogkoiniat to duon mgo kabogbogan now no igkabogoy to Gimukud to Magboboot, tuuri now to oyow ogkohogot ka pogtuu to mgo otow no nigtuu ki Hisus. 13 Sikan ian, ka otow no duon kabogbogan oyow ogpakakagi to loinloin no mgo kinagian, maroyow ko ogbuyu to Magboboot oyow songo ogbogayan sikandin to kabogbogan to oglituk to sikan no mgo kinagian. 14 Ian su ko og-ampu a to sikan no loinloin no mgo kinagian, ian ogpakaampu ka goinawa ku. Di kono ogpakalagkos ka pogkasabuti ku. 15 Nokoy ka litos no oghimuon ku? Og-ampu a rod to sikan no loinloin no mgo kinagian no insabuk to Gimukud to Magboboot to goinawa ku woy songo og-ampu a to soini no kinagian no ogkasabutan ta. Ogkanta a to sikan no loinloin no mgo kinagian woy songo ogkanta a to kanta no kinagian. 16 Ian to og–awoson to sikan ka oghonduonon now su ko kono nu pad ogkalituk to sikan no ignangonnangon nu, no ko duon otow no ogpakaamut kaniu to og-ampu di kono ogpakasabut, ogmonuon din to oghoohoo to igsayo nu to Magboboot? 17 Agad ko maroyow ka pogsayo nu to Magboboot, di kono ogkohogot ka pogtuu to sikan no duma ta su kono ogpakasabut. 18 Ogpakapasalamat a to Magboboot to nabogayan a to ogkagi to sikan no loinloin no mgo kinagian no subla pad kaniu tibo. 19 Di atag, ko duon ki no oglimudlimud no og-ampu, madmaroyow ku ko ogpakakagi a to agad lalimma ro no kinagian no ogkasabutan oyow ogkaanad ku ka mgo otow. Madmaroyow porom ka sikan ko duon pa sampulu no malan no kagi to sikan no loinloin no mgo kinagian no kono ogkasabutan.
20 Nò mgo sulod, kono kow og-iling to mgo bato no maagkap so goinawa ran to ogboboot. Di tongod to mgo maroot no batasan, iling kow ro to mgo bato pad no kono pad amana ogpakadoromdom to maroot. Di tongod to pogboot now, mabogata now ka goinawa now. 21 Ian su duon impasulat to Magboboot dongan. Kagi rin to,
“Duon mgo otow no ogsuguon ku kaniu no kono no duma now no Hudiu su ogpakakagi kaniu to loinloin no mgo kinagian. No ian to oyow ogkanangonan kow ran to igpanangon ku. Di agad naan, kono kow rod ogpamminog, kagi to Lagboy no Igbuyag ta.”* Ogkabasa to Isaias 28:11.
22 Nò, ka sikan, igpohitaga kanta to, ka sikan no kabogbogan to ogkagi to mgo loinloin no kinagian, kono to oyow igpatuu to mgo otow no nigtuu on tahan, di igpatuu poron to mgo otow no waro pad nigtuu. Di ka sikan no kabogbogan to ognangon to kanta no kinagian ka kagi no ogligkat to Magboboot, ian igkabogoy su oyow ogkabuligan atag ka mgo otow no nigtuu on kandin.
23 Sikan ian, ko pananglitan oglimudlimud to og-ampu ka tibo no mgo otow no ogtuu ki Hisus, no ka tibo ogkakagi ro duon to sikan no mgo loinloin no kinagian, mangkuwan duon buwa oglopow no duma no mgo otow no waro pad maanad to sikan no batasan, woy ko ka waro nigtuu. Ko ian dan do ogdinogon ka sikan no mgo loinloin no mgo kinagian, ogpakanangon buwa to nallangog kow ro duon. 24 Di ko pananglitan ogsoipsoip kow on tibo to ognangon to sikan no igtagu to Gimukud to Magboboot to kaniu no goinawa to kanta no kinagian, no ko duon otow no oglopow no waro pad nigtuu woy ko waro pad matagam to sikan no batasan now, ko ogpakarinog to ignangonnangon now, ogpokogsondit ka goinawa rin su ka tibo no ogpakakagi, ogpakatuon to salo din. 25 Ogkasandigan to sikan no igkanangon su ogkatuon ka maroot no ingkoholos dio to goinawa rin. Nò, ogpakaluhud on sikandin no og-ampu to tangkaan to Magboboot no ogpakasayo on kandin woy ogpakanangon sikandin to “Tu-tuu ian to duon kai ka Magboboot to kaniu.”
Ka litos no batasan ta ko oglimudlimud ki to og-ampu
26 Mgo sulod, nokoy ka litos no oghimuon ta ko oglimudlimud ki to og-ampu? Ian litos ko duon songo otow no ogkanta to igsayo to Magboboot. Songo otow, duon ig-anad din. No ka dangob, duon ignangon din no impatokod to Magboboot kandin. Duon pad dangob no ogkagi to sikan no loin no kinagian no insabuk to Gimukud to Magboboot to kandin no goinawa. Woy duon otow no oglituk to sikan no loin no kinagian. Nò, to poghimu ta to tibo soini, og-awoson no ogkohogot ka pogtuu to mgo otow. 27 Ko duon otow no ogkagi to sikan no loin no kinagian, og-awoson to daruwa woy ko tatolu ro ka ogkagi no ogmasoipsoipoy. No songo og-awoson to duon pad ka oglituk to sikan no kagi ran. 28 Di ko waro otow no duon kabogbogan din to oglituk, og-awoson to kono do og-uwang dio to nalimud no mgo otow ka ogkagi poron to sikan no loin no kinagian. Di litos no igkagi dio to goinawa rin no ogkagian din ka Magboboot. 29 Ka mgo talagnangon to kagi to Magboboot no igkasabuk din to goinawa ran, songo ogkohimu no ogkagi ka daruwa woy ko tatolu. No ka duma, ogpamminog, no ogsumsumanon dan ko litos ka sikan no nigkagi to duma ran. 30 Ko ogkagi pad ka songo talagnangon, di duon on isabuk to Magboboot to goinawa to dangob, magaan do ogpakahagtong ka nokohun-a oyow ogpakakagi on ka duma rin. 31 Ogkohimu ko tibo kow ogmasosoipoy no ogkagi ko duon igsabuk to Magboboot to goinawa now oyow tibo ogkaanad to kagi rin woy to oyow ogkohogot ka pogtuu to tibo. 32 Ian su ka mgo talagnangon to kagi to Magboboot, ogkohimu ran to ogkagongonan dan ka kandan no ogkagion oyow woy ogkagi ko oghagtong on ka dangob no ogkagi. 33 Ian su ka Magboboot, kono ogbogoy to masamuk ki, di sikandin ka ogligkatan to pogtapid to oghimuon ta.
Nò, tongod to mgo boi, ilinga now ka batasan to tibo no ogtuu no oglimudlimud no og-ampu dio to duma no mgo lunsud, 34 su kono ogbogayan ka mgo boi to ogkakagi ko ogkalimudlimud kow to og-ampu. Og-awoson to ogpamminog sikandan su sikan dod ka ingkasulat to dongan no Balaod to Magboboot. 35 Ko duon inso dan poron, og-awoson to ogtagad no dio to baloy og-inso to asawa ran. Ogkasipod ki ko ogkagi ka mgo boi ko oglimudlimud ka mgo otow to og-ampu. 36 Naan now buwa ko sikaniu ka ogligkatan to kinagian to Magboboot. Bak ko sikaniu ro ka noumaan to kagi rin. Ian ka kagi ni Pablo to mgo nigtuu no mgo taga Kurintu su inat to ogkabalowbalawan dan ka tahan no batasan dan to mgo boi.
37 Ko duon otow no nahan din no talagnangon sikandin to kagi no ogligkat to Magboboot, woy ko nahan din no duon kabogbogan din no ogligkat to Gimukud to Magboboot, og-awoson to ogtokoron din no sugu to Lagboy to Igbuyag ta ka soini no insulat ku kaniu. 38 Di ko duon otow no kono ogpaagad-agad to soini no insugu ku, songo kono now ogpamminogon. 39 Nò mgo sulod, koiniati now on ian to oyow ogpakanangonnangon kow to kagi no igsabuk to Magboboot dio to goinawa now. Di do kow ogsapari ka mgo otow no ogkagi to loinloin no mgo kinagian no songo igsabuk to Gimukud to Magboboot to goinawa ran. 40 Di og-awoson now to og-ay-ayaran ka tibo no oghimuon now ko oglimudlimud kow to og-ampu oyow maroyow woy oyow ogkatapid on.

*14:21 Ogkabasa to Isaias 28:11.

14:36 Ian ka kagi ni Pablo to mgo nigtuu no mgo taga Kurintu su inat to ogkabalowbalawan dan ka tahan no batasan dan to mgo boi.