15
Ka Pogkouyag ni Hisu Kristu ligkat to Kamatayon din
Kuntoon, mgo sulod, ogparoromdomon ku sikaniu to sikan no Maroyow no Nangnangonon no in-anad ku kaniu nokani woy nigtuuan now no intagu now dio to goinawa now tongod ki Hisu Kristu. No kuntoon, ka sikan, nohimu on no dalig to pogtuu now. Woy sikan dod ka igkapangabang kaniu ko og-ungoron now oggongoni. Ko kono, ogkohimu no waro pulus ka pogtuu now.
Nignangonan kud sikaniu to sikan no ingkanangon kanak to lagboy no og-awoson ka pogkamatoy ni Hisu Kristu oyow ogkaawo din on ka mgo salo ta. No ka sikan, nounawa to impasulat to Magboboot dongan.* Ogkabasa to Isaias 53:5. Woy songo nignangonan kud sikaniu to insabal on si Hisus di to igkatatolu on no allow ligkat to pogkamatoy rin, nigbootan do to Magboboot to oyow ogkouyag on. Ka sikan, songo nounawa to impasulat din dongan. Nignangon a rod to an-anayan, nigpakita si Hisus ki Pedro woy nohutukan makitoi to duma to sikan no sampulu woy daruwa no mgo suguanon din. Woy nighutuk man do makitoi to lalimma no gatus no mgo nigtuu no niglimudlimud. No to sikan no nakakita ki Hisus, manalingboka ro ka namatoy, mohon-ing dod ka waro namatoy no insulat ka soini. Nighutuk nigpakita si Hisus ki Santiago no hari rin. Woy hutuk man do nigpakita to tibo no suguanon din. Bali naan no songo nigpapitow kanak. No ka pogtuu ku, ian nounawaan ka bato no mananoy niglosut. Ian su mohuri a nohimu no suguanon ni Hisus. Ogkaalang-alang ka goinawa ku to oghingaranan a to suguanon a rin su woy a nigtuu kandin, no nigbaybayaran ku pad ka mgo nigpasakup to Magboboot. 10 Dokad di, ko nokoy ad on kuntoon, nigligkat to pogkohoy-u to Magboboot. No waro maraat ka sikan no ingkohoy-u rin kanak. Sikan ian, dakoldakol pad ka kanak no talabau to sikan no talabau to mgo duma ku no mgo suguanon. Di atag, ka sikan no talabau ku, waro nigligkat to kanak no dayagang di nigligkat to pogkohoy-u to Magboboot no layun igkabogoy kanak. 11 Nò, agad ko mgo duma ku no suguanon ka ognangonnangon woy ko sikanak, og-unawoon noy rod ka tahan no ingkanangonnangon noy kaniu tongod ki Hisus. No sikaniu, nigtuuan now ka sikan no innangonnangon noy.
Tongod to pogkouyag ta ligkat to kamatayon
12 Nò, to pog-anad noy kaniu, innangonnangon noy ka pogkouyag ni Hisu Kristu ligkat to kamatayon din. No su malogot sikan, manio naan to duon mgo otow dio to kaniu no ognangon to kono ogkouyag ka mgo nammatoy uromo. 13 Nò, ko tu-tuu pa to kono ogkouyag ka mgo nammatoy, songo kono poron no tu-tuu to nouyag on si Hisu Kristu ligkat to kandin no kamatayon. 14 Ko waro mootawi sikandin, songo waro poron pulus ka ignangonnangon noy woy songo waro pulus to pogtuu now. 15 Kono no sikan do, di ogkoubatan noy poron sikaniu tongod to Magboboot su nignangonan noy sikaniu to nigbobootan to Magboboot si Hisus oyow ogkouyag on ligkat to kamatayon din. Dokad di, ko kono no tu-tuu to duon pogkouyag to mgo nammatoy, waro din nanaan mootawi sikandin. 16 Ian su ko tu-tuu pa to kono ogkouyag ka mgo nammatoy, songo waro mootawi si Hisu Kristu. 17 No ko waro mootawi si Hisu Kristu, songo waro pulus to pogtuu ta woy waro poron naawo ka mgo salo ta. 18 No ka sikan no mgo nigtuu on ki Hisu Kristu no nighun-a nammatoy, warad poron mapangabangi sikandan to kamatayon to waro katamanan. 19 Ko kono pa ian ogpakatood to ogkouyag on ka mgo nammatoy, di kai ro nanaan ogkataman to soini no kalibutan ka pog-iman-iman ta ki Kristu, kanta ian porom ka mokohoy-uhoy-u.
20 Di tu-tuu ian to nouyag on man si Hisu Kristu ligkat to kamatayon din. Sikandin ka nohun-a mootawi no igpatuu to songo ogkouyag dod ka mgo nammatoy no nigtuu ki Hisus. Duon otow unawa ki Lasaru no nouyag on ligkat to kamatayon di waro dan pad mabogayi to iam no lawa ran. Pogkalugoy, namatoy ro sikandan nighutuk. 21 Ian su, ka pogkamatoy ta, nigligkat to salo to sagboka no otow no si Adan. No ogkounawa rod, su ka pogkouyag ta ligkat to kamatayon ta, songo ogligkat to sagboka no otow no si Hisus. 22 Ian su tibo kinow ogkamatoy su kapunganan kinow ro ni Adan. Di ligkat to ogsalupung kinow ki Kristu, ogkouyag kinow on ian. 23 Di ogpakasoip kinow ro su nighunnaan on nigpootawi si Hisu Kristu. No sikanta no nigtuu, mohurian kid ogpootawi to poglibong din on kai to soi tano to og-angoy to mgo nigtuu. 24 Ko ogpakatood on, ogkoumaan kid on to mohuri no allow kai to soini no kalibutan. No ogdoogon ni Hisus ka tibo no mgo talagsugu, ko otow woy ko busow, woy ko bantoy. Pogkaponga, igbogoy rin on dio to Magboboot no ian Amoy rin ka tibo no katondanan din to pog-alap to Pandatuan. 25 Ian su og-awoson to si Hisu Kristu ka og-alap to katondanan to pogsugu taman to ogkaroog din on ka tibo no mgo usig din. 26 No ian mohuri no ogkaroog din no usig ka pogkamatoy to mgo otow. 27 Ian su duon impasulat to Magboboot to tibo din imparoog ki Hisu Kristu. Di ko nigkagi to, “Tibo nigparoog,” ogkasabutan ta to waro ilagkos ka Magboboot no ogparoog. Basa ka to Salmo 8:6 woy 110:1. 28 Ko ogpakatood no ka tibo, ogpakapariralom on ki Hisus no ian Anak to Magboboot, songo ogpariralom on si Hisus to Amoy rin no nigparoog kandin to tibo, oyow tibo ogpakapaagad-agad on to Magboboot. 29 Dokad di, ko tu-tuu pa to kono ogkouyag on ka mgo nammatoy, nokoy naan ka tuud to sikan no mgo otow no ogpabautismu no igtobus poron to duma ran no namatoy su ko kono nanaan ogkouyag ka mgo nammatoy, manio to ogpabautismu sikandan.§ Duon kun batasan dan dongan dio to kandan ko duon otow no nigtuu ki Hisus di namatoy on to waro pad nigpabautismuan. Ko sikan, duon otow no nigpabautismuan kun no igtobus to sikan no duma ran. Ka ignangon ni Pablo, ka sikan no batasan dan, ogpakapatuu porom kandan to duon ian pogkouyag ta su waro pulus ka sikan no batasan dan ko kono ogkouyag on ka mgo nammatoy. 30 No sikanami no mgo suguanon, manio to ogbalagaron noy ko malasi koy poron ogkohimatayan tongod to soini no nangnangonon ko kono koy ogkouyag uromo? 31 Nò, mgo sulod, to dakol no igkarago ku tongod to pogtuu now ki Hisu Kristu no Lagboy no Igbuyag ta, og-indanan ku sikaniu to waro allow no ogligad no ogpakadoromdom a ko kon-u a buwa ogkamatoy. 32 Ko dio a to lunsud to Episu, nigbaybayaran a to mabulut no mgo otow no ian nounawa to mabulut no magintalunon no ogpamood to mgo otow. Nò, ko tu-tuu pa no waro pogkouyag to mgo nammatoy, nokoy pulus ko ogkohonduon a? Su ko kai ro to kalibutan ka pulus to pog-ugpo ta, balagad buwa ko og-iling ki to sikan no kinagian to mgo otow no ogkagi to, “Inum kinow woy hinalantoy ki su asolom, ogkamatoy ki ro duon.”* Ogkabasa to Isaias 22:13. 33 Di kono ki ogpamminog to sikan oyow kono ki ogkoubatan. Ian su tu-tuu ian ka soini no kinagian: “Ko ogdumaruma ki to mgo otow no maroot so batasan, mangkuwan, songo ogkounug ta.” 34 Nò, doromdoma now ro ka maroyow no goinawa now, no kono now on oghutukon ka salo now. Ogkagian ku sikaniu to soini su oyow ogkasipod kow su duon kun mgo otow dio to kaniu no waro nigtokod to tu-tuu no Magboboot.
Ka Lawa ta dio to Langit
35 Nò, tongod to mgo nammatoy, songo kuwo buwa ko duon otow no og-inso ko ogkoomonu on ko ogkouyag sikandan woy nokoy ka ogkohimuan to lawa ran ko ogkouyag on? 36 Ka ku kow kaniu su ogkoiling to boni no igpamula ta. No ko ogtubu on, ogkoongkoran woy ogkamolu on ka tahan no lawa rin. 37 No ka igpamula ta, ka boni do no trigu woy to duma pad no bogas. Kono no ka lawa ka igpamula ta. 38 Di igbogoy to Magboboot ka boni to sikan no lawa no og-alamon din. No to tag sagboka no lupogas no boni, igbogoy rin ka litos no lawa to sikan ian no boni.
39 Igkaruwa, kono no un-unawa ka tibo no mgo lawa. Songo loin ka lawa to otow. Songo loin ka lawa to mgo ulod-ulod. Songo loin ka lawa to mgo manukmanuk. Woy songo loin man do ka lawa to mgo ngalap to woig.
40 Duon lawa to mgo og-ugpo dio to langit woy songo duon loin no lawa to mgo og-ugpo kai to soini no kalibutan. Ka tibo, nabogayan to karoyawi ran, di loin ka karoyawi to sikan no og-ugpo dio to langit, woy songo loin man do ka karoyawi to sikan no og-ugpo kai to soini no kalibutan. 41 Duon dod ka karoyawi to layag to allow. Woy songo loin ka karoyawi to layag to bulan. Woy songo loin man do ka karoyawi to layag to mgo bituon. Agad ka mgo bituon, songo ogloinloin ka kandan no karoyawi.
42 Nò, ka pogkouyag to mgo nammatoy, ogkoiling dod to sikan no boni no igpamula ta. Ka lawa ta no ingkalobong to tano, ogkamolu on. Di ko ogkouyag on, ogloin on su konad on ogkamolu. 43 Ko igkalobong ka soi mgo lawa ta, maroot ko ogpitawon woy warad on pulus ta. Di ko ogkouyag on, dakol on ka karoyawi rin woy ogmanokal on. 44 Ko igkalobong on ka soini no lawa ta, ogkoiling dod to lawa to soini no kalibutan. Di ko ogkouyag on, songo loin on no litos to og-ugpo dio to ugpaan to Magboboot no konad on ogkamatoy. No su duon lawa ta no litos to og-ugpo kai to tano, songo duon dod uromo no lawa ta no litos to og-ugpo dio to ugpaan to Magboboot. 45 Ian su duon impasulat to Magboboot dongan. Kagi rin to, “Ka an-anayan no otow no si Adan, nohimu on no pinagogoinawa to kandin no lawa.” Ogkabasa to Genesis 2:7. Si Hisu Kristu no oghingaranan to mohuri no Adan ka ogpakabogoy kanta to kouyagan no waro katamanan. 46 Di kono ki pad ogbogayan to lawa no oglitos to og-ugpo dio to Magboboot su ogpokohun-a pad ka soini no tahan no lawa ta no oglitos to pog-ugpo ta kai to tano. Soup pad no allow ogbogayan ki to sikan no igliwan to lawa ta. 47 Ka an-anayan no otow no si Adan, tano ka nigligkatan din. Ka mohuri no Adan no si Hisus, nigligkat to Langit. 48 No sikanta no pinanganak ni Adan, tano dod ka inhimu to lawa ta su ian dod ka inhimu to lawa ni Adan. No sikanta no nigpasakup ki Hisus no nigligkat to langit, songo ogkounawa rod ka lawa ta to kandin no lawa ko dio kid on to langit uromo. 49 Nò, su to ogkoiling ka lawa ta to lawa to sikan no an-anayan no otow no nigligkat to tano, songo ogkounawa rod uromo no ogkaliwanan ka lawa ta to lawa no ogkoiling on to lawa to sikan no nigligkat to Langit no si Hisu Kristu. 50 Ian ku ignangon kaniu, mgo sulod, ka soi lawa ta no nohimu no sapu woy langosa, kono ogpakaamut uromo to pandatuan to Magboboot dio to Langit. Ian su kono ogkohimu no ka lawa ta no ogkamolu, ogkabogayan to kouyagan no waro katamanan.
51 Di pamminog kow. Duon ignangon ku kaniu no nokani ingkoholos di kuntoon igpasabut to Magboboot to kono kinow pad ogkamatoy tibo ka nigtuu ki Hisus ko oglibong sikandin kai to soi kalibutan, di tibo kinow ogkaliwanan to lawa ta. 52 Ko ogdaging ka bungag no ogligkat dio to Magboboot no igmaganangon to soini ka mohuri no allow ta kai to soi kalibutan, magaan do ogkaliwani ka lawa ta. Ogkounawa to songo pogpolo-polo do bag to mata ta, su ko ogdaging ka bungag, ogkouyag on ka mgo nammatoy no nigtuu no ogkaliwanan on ka lawa ran to sikan no kono ogkamatoy no lawa. No sikanta no waro pad nammatoy, songo ogkaliwanan ka lawa ta to ogkounawa ro kandan. 53 Ian su soini no lawa ta no ogkamatoy woy ogkamolu, ogkaliwanan on to lawa no kono ogkamolu woy songo kono ogkamatoy. 54 Ko ogpakatood on ka sikan, no ka soi lawa ta no ogkamatoy woy ogkamolu, ogkaliwanan on to lawa ta no kono ogkamolu woy songo kono ogkamatoy, ogpakatuman on ka kinagian to Magboboot no ingkasulat dongan. Kagi rin to,
“Warad on ka kamatayon to otow su nakaroog ka Magboboot to tibo no igkamatoy to waro katamanan.” 55 “Hondoid on ka kamatayon ta? Woy hondoid on ka alas no ogpakasugat to goinawa ta no ogligkat to kamatayon? Warad on.” Ian ka nasulat. Ogkabasa to Isaias 25:8.
56 Ian to duon alas no ogpakasugat to goinawa ta no ogligkat to kamatayon su ka mgo salo ta. Woy ian to ogkaroog ki to sikan no mgo salo ta su waro ki nigpaagad-agad to Balaod to Magboboot. 57 Di ogsayoon ta ka Magboboot su ligkat to nighimu ni Hisu Kristu no Lagboy no Igbuyag ta, ogpakaroog ki ro to mgo salo ta woy to kamatayon ta.
58 Nò mgo sulod no igdakoli ku to goinawa, su duon soini no og-im-imanan ta, hogota now ka pogsalig now ki Hisus oyow kono oglimanglimang ka goinawa now to pogtuu now. Ungod now poomoti to ogtuman to igpohimu to Lagboy no Igbuyag ta kaniu su nataga kow man to, ka tibo no oghimuon ta to igsugu din, duon pulus ta.

*15:3 Ogkabasa to Isaias 53:5.

15:20 Duon otow unawa ki Lasaru no nouyag on ligkat to kamatayon di waro dan pad mabogayi to iam no lawa ran. Pogkalugoy, namatoy ro sikandan nighutuk.

15:27 Basa ka to Salmo 8:6 woy 110:1.

§15:29 Duon kun batasan dan dongan dio to kandan ko duon otow no nigtuu ki Hisus di namatoy on to waro pad nigpabautismuan. Ko sikan, duon otow no nigpabautismuan kun no igtobus to sikan no duma ran. Ka ignangon ni Pablo, ka sikan no batasan dan, ogpakapatuu porom kandan to duon ian pogkouyag ta su waro pulus ka sikan no batasan dan ko kono ogkouyag on ka mgo nammatoy.

*15:32 Ogkabasa to Isaias 22:13.

15:45 Ogkabasa to Genesis 2:7.

15:55 Ogkabasa to Isaias 25:8.