Ebe onododẹ ni
IJọni
Ọ kẹkẹ
1
Ungmemhi ni o mhọli agbọ
Anye kẹkẹ ungmemhi oyi ọni ọ ri agbọ ọ na ọgbọ ghi ẹ, ọni ọ rọte igbaekẹle la ọ. Anye she suọ ọli, anye ri alo eyi anye mẹ ọli, anye bino ọli, anye gbo ri abọ eyi anye ti ọli.* Li zẹ iJọn 1.1 Abi ọni ọ ri agbọ ọ na ọgbọ ọna ọ rọ feli lasele, anye mẹ ọli, anye gbo li pfi ọtsẹlẹ shi ọni agbọ na agbọagbọ ọna. Lọli ọ nu Ita la, ni a rọkhasẹ anye. Li zẹ iJọn 1.14 Emini anye mẹ ni anye suọ, anye gbo liẹ gueyẹ ẹ, isheghọ ni awa kugbe nu Ita ali Omi ọli iJesu iKirisiti la. Eri anye kẹkẹ ona ni oghẹlẹ oyawa o gba pfo.
Okiali elemhi ákpá
Onana khi usomhi ni anye rọte obọ oyi Omi ọli suọ, ni anye gue ẹ yẹ ẹ khi, Ẹshinẹgba khi ákpá, obili okhọghuo ọa fẹ la li egbe kpa. Awa kha guele khi awa nu ọli la kugbe ni awa rọ kie la elemhi alo ebili ẹ kia, ẹgbhọli awa lo, awa aa la agbọ igẹsikia. Ama ini awa la elemhi ákpá a kia, abi lọli ọli la elemhi ákpá, ona o rọkhasẹ khi awa nu ọli la kugbe, isheghọ ọlia eyi iJesu Omi ọli, e khuẹsẹ awa olamhẹ-a pfuasẹ. Ini awa guele khi awa aa mhọli olamhẹ, egbawa awa a di, awa aa mhọli igẹsikia. Ama ini awa zọnọ olamhẹ eyawa ye Ẹshinẹgba ni ọ ri igẹsikia riẹlẹ emhikpa; ọni ọọ riẹlẹ emini o te odẹ ọ khi, ọ ya ri olamhẹ eyawa topfa awa, ọ khuẹsẹ awa umha-pfuasẹ egbe-a nya. 10 Ini awa ẹ khi awa aa lamhẹ, eri awa ri Ẹshinẹgba mele ọlo-ẹgbhọli-a. Ungmemhi oyọli ọa la agbọ oyawa.

*1:1 Li zẹ iJọn 1.1

1:2 Li zẹ iJọn 1.14