3
Ọnọmhuẹ ọ nyenẹ egbe ẹ bhale
Emọlemhẹ, ebe onuzi-eva ni mhi kẹkẹ ẹ ghi ẹ na, eri mhi ri ebe eva ena ya guise ẹ le ali ni a rọ mhọli isamhi eni e te odẹ. A sato ingmemhi ni emekẹguele ni e pfuasẹ e ngme ni o she tẹsẹ, ali omhẹsẹ ni Ọnọmhuẹ Ọmiepfuese ọyawa ọ mhẹsẹ rọte obọ ighiusomhi na kẹẹ eyawa.
Onododẹ, a lẹsẹ khi ogbẹlẹ ni e kpukhokho, ẹgbọ ni e ri ungmemhi oyi Ẹshinẹgba a li egia e ya lasele. Ẹẹ li egia ẹẹ riẹlẹ ọghuẹmhẹ idiegbe oyẹwẹ.* Li zẹ iJu 18 E ya ke liẹ, “Ighe ibhale ni ọ shobọ khi lọli ya bhale mena? Abi ititawa e te ghuloa, emhikpa e kiele ẹ je odalo abi e li rọte igbaekẹle agbọ la ọ.” Eri e famhi rọli shi iẹ-esọ-a, khi rọte ungmemhi oyi Ẹshinẹgba a te ma idane, ni a rọ gbo rọte amẹ ri amẹ ma ekẹ agbọ. Li zẹ Igbae 1.6-9 Ama, eni amẹ ena a gbo rọ ri ochikpho pfuse ẹgbọ na agbọ onodiọ-a. Li zẹ Igbae 7.11 Ama agbọ ali idane ni e kie laọ ogbe-namo, Eghiele oyi Ẹshinẹgba a rọ rẹwẹ migha rẹwẹ ẹ khẹ opfuse oyi erali. Eri a zẹ wẹ obọ ọ khẹ ogbẹlẹ iguẹzọ ni a rọ ya pfuse ẹgbọ ọkhọlọ-a.
Emọlemhẹ, a khi yele emhi oghuo-a khi, eri ogbẹlẹghuo o li abi ogbẹlẹ agbẹlẹ, ogbẹlẹ agbẹlẹ o li abi ogbẹlẹghuo ukpẹloe oyi Ẹshinẹgba.§ Emini a ri onana ngme khi Ẹshinẹgba ọa deba ẹghẹghẹ gbe akanya.* Li zẹ Iwolo 90.4 Ọa khi eri Ẹshinẹgba ọ ti egbe ẹ je ukhokho shi emini ọ rọ shobọ, abi ẹgbọ eghuo e liẹ sa khi ini emhi ọọ ti ekẹ eri o wu ekẹ-a eghọ. Eri ọ mema mhọli irabọmudu na ẹ, itobọ khi ọa nono ni ọgbọkhọghuo ọ pfua, ama ni ọgbọkpa ọ te agbọ olamhẹ mu nyenẹ.
10 Ama eri ogbẹlẹ oyi Ọnọmhuẹ o ya bhale abi ibhale oyi oghiatọ. Oni ogbẹlẹ, eri idane o ya ri okeke oniẹmhi kele-a udemhija. Erali oniẹmhi o daghiẹ emini e la idane nya kua. Ekẹ ali emhikpa ni e laọ e kala-a. Li zẹ iMat 24.43; iLuk 12.39; 1 iTẹsa 5.2; Irọ 16.15
11 Aborọkhia khi a ya lina pfuse emhi nya ena, uwali ẹgbọ enabisẹ a kha ke fẹ khi? A kha ke la agbọ ipfuasẹ ali agbọ Ẹshinẹgba, 12 abi a li ri ẹloe shi ekẹ ẹ khẹ ogbẹlẹ oyi Ẹshinẹgba, ni awa ke riẹlẹ emini o ya rọli bhale pia, ali ogbẹlẹ ni a ya ri erali pfuse idane-a erali oniẹmhi o daghiẹ emini e la idane-a nyaa. 13 Ama emini Ẹshinẹgba ọ rọ shobọ, awa migha a khẹ, ikhi iloghie ali ekẹ agbọ onogbọ, ni o khi apfẹ iguẹ-ngeli. Li zẹ Aza 65.17; 66.22; Irọ 21.1
14 Irarighọ, ẹẹ emọle mhẹ, abi a li ri ẹloe shi ekẹ ẹ khẹ oni ogbẹlẹ ena, a zẹ ni a bhale ya ẹ ẹ shi ingeli ni ẹa mhọli ichimhi ali umhaguẹkia, ali a la opfọmhẹ. 15 Ri ọli shi udu khi irabọmudu ni Ọnọmhuẹ ọ mhọli na awa, khi, ni ọ ba ri ẹghẹghẹ na awa mhọli imiepfuese lọ, ẹzẹzẹ abi inyọghuo awa iPọlu ọ kpe li kẹkẹ ọli shi ebe ghi ẹ abi Ẹshinẹgba ọ li ri oni ilẹsingme na li. 16 Ina ọ kie liẹ kẹkẹ ọli shi ebe, ini ọ da a ngme eni ingmemhi ena ne. Ebe ni ọ kẹkẹ e tsua ingme eghuo ni e lolo ẹ munu irọlo-ọgbọ-esọ, ni ẹgbọ ni ẹa mhọli ilẹsẹ ali igẹsikia e kholo ẹ manọ, abi e liẹ khi ma ingmemhi elese ni e la Ebe-no-pfuasẹ ni o ya ri epfua ghi wẹ.
17 Irarighọ, emọlemhẹ, abi a ke rọ lẹsẹ onana eghọ, a mu egbe ẹ ini a khi ya deba odẹ ẹgbhọli oyi ẹgbọ ena umhasuọ-esọ, ini a khi rọte iguẹmigha oyẹ ẹ de. 18 Ama mena awa ke fu shi okhale ali ilẹsẹ ni awa lẹsẹ Ọnọmhuẹ Ọmiepfuese ọyawa ikhi iJesu iKirisiti. Lọli a ri Ufumhi a na agbọagbọ. Atsẹ!

*3:3 Li zẹ iJu 18

3:5 Li zẹ Igbae 1.6-9

3:6 Li zẹ Igbae 7.11

§3:8 Emini a ri onana ngme khi Ẹshinẹgba ọa deba ẹghẹghẹ gbe akanya.

*3:8 Li zẹ Iwolo 90.4

3:10 Li zẹ iMat 24.43; iLuk 12.39; 1 iTẹsa 5.2; Irọ 16.15

3:13 Li zẹ Aza 65.17; 66.22; Irọ 21.1