2
Ena Osẹsẹ ẹgbhọli ali epfua oyẹwẹ
Abi emekẹguele eyi ẹgbhọli e ke li la iteva eyi ẹgbọ iZirẹni, ighọ esẹsẹ ẹgbhọli e ya li la ẹ iteva. E ya tsua osẹsẹ ẹgbhọli ni ọọ yese ẹgbọ-a lasele ke sẹsẹ ẹgbọ, e ga kie Ọnọmhuẹ ni ọ dẹ wẹ, e ya ri epfua ni o kẹlẹ ghi egbewẹ. Ighọ ebubu ẹ e li ya deba odẹ omama eyi itsẹbọ eyẹwẹ, e ri omama shishi oni odẹ igẹsikia oyi iKirisiti-a. E ya ri emhi ituegbe rue okhẹ ẹgbhọli lasele gueyẹ ẹ, ni e rọ mẹ asha di ẹ mie ikpaghọ. Ẹshinẹgba ọ she sọ wẹ ẹzọ se agbọagbọ, epfua oyẹwẹ o migha khẹ wẹ odẹ.
Irari khi ini Ẹshinẹgba ọa kẹsẹ igẹni le abi e rọ lamhẹ deba Ẹshinẹgba, ama ọ ku wẹ lo ilimhi iriẹriẹ, ọ ri iwẹghẹ gẹ wẹ abọ pfino kulo alo ebili migha khẹ ogbẹlẹ isọ-ẹzọ. Ini Ẹshinẹgba ọa pfuese agbọ onodiọ, ama ọ ri ochikpho oniẹmhi pfuse oni agbọ olamhẹ-a, sẹ ni iNoa ni ọọ tse abọ iguẹ ngeli ali apfọli oshilua.* Li zẹ Igbae 6.1--7.24 Ini Ẹshinẹgba ọ pfa ẹzọ mu iSodomu ali iGomora, khi ọ ri erali tosẹ wẹ ni e de emuẹ-a, ni ọ rẹwẹ riẹlẹ irọkhọkhọ abi o ya li ẹgbọ ni ẹa mhọli Ẹshinẹgba egbe, Li zẹ Igbae 19.24 ni ọ rọ pfuese iLọti, ọmọse ni ọ guẹ ngeli, ni ẹgbọ ena umhasuọ-esọ e ri ingeli ebe nasẹ ayẹmhẹ. Li zẹ Igbae 19.1-16 Eri ọni ọmọse ọna ipfuasẹ ọnana ọ viẹ oya elemhi ayẹmhẹ oyọli ẹghẹghẹ kpa shi ingeli ọkhọlọ ni ọọ mẹ ali ni ọọ gbolo suọ. Ini o khi ighọ, Ọnọmhuẹ ọ lẹsẹ abi ọ liẹ tsumhi ẹgbọ eyọli elemhi imhẹsẹbino, ali ọ gbo li lẹsẹ abi ọ li ya pfi ẹgbọ ọkhọlọ lo anasẹmhẹ ramhi ogbẹlẹ isọ ẹzọ. 10 Tete ẹgbọ ni e deba ọghuẹmhẹ idiegbe oyẹwẹ ni e ri ukpẹloe gbe omhẹsẹ oyi Ẹshinẹgba.
E mhọli igbedu obe ali ititiegbe. Ulishi ọa ya mu wẹ ni e rọ ri unu ghi igẹni rọ yese wẹ-a. 11 Ama abotseku khia khi eni igẹni ena e mhọli ekpabọ dọsẹ eni esẹsẹ ẹgbhọli ena, ẹa ya yese wẹ-a khasẹ Ọnọmhuẹ. 12 Eri eni ẹgbọ ena ẹẹ pfi unu-a shi emini ẹa lẹsẹ udi ọli. Eri e li abi elamhakọ ni ẹa mhọli ẹgbhali ni a bia, ni a mu ẹ gbolo le tsẹ. Ighọ e li ya pfua abi elamhakọ. 13 Opfuse a rọ ya fali wẹ ota shi odẹ opfuse ni wẹwẹghuo e bẹ na egbewẹ. Idobiẹ ẹlẹ ọguota gboo, ẹẹ bino khi o khi agbọ ilili, ni o ya khuese idiegbe oyẹwẹ. Ẹgbọ ebe e khi itobọ khi ini e nu ẹ le eminale inono kugbe eghọ, eri e kiele ẹ ngeli angeli efiala. 14 Alo efiala eyi okia, e zẹ shi ukhomhi, ikpotso ni e ya yemhẹ shi wẹ ọ, e kia bino alo. Okiamhi olamhẹ ni ọọ gbe wẹ ọa tigbe ẹ mhọli ukpẹsẹ. Ẹgbọ ni udu oyẹwẹ ọa sheshe ẹẹ di kulo igha olamhẹ. E she wẹna emhi ituegbe shi udu. Elemhi itsẹ eyi Ẹshinẹgba e la kia. 15 E she da egbegbọ odẹ lase, e wasẹ odẹ oyẹwẹ-a. E she deba odẹ oyi iBelamu omi iBeọ vu ni ọ mhọli ukpọkọ shi ukpaghọ ni ọ ya mie shi onobe ilili. 16 Ni akphẹrẹ ọ dese shi angeli olamhẹ. Akphẹrẹ ni o khia khi ọa kpẹ mhọli ungmemhi ọgbọ shi unu, ni ọ ri uruli ọgbọ nu iBelamu ngme shi angeli ujili.§ Li zẹ iNọba 22.4-35
17 Eri ẹgbọ ena e li abi okẹ ni o khakha-a, ali uza ni o bi abi amẹ ni akpekpeli o pfiolo irarogbe kua. Ẹshinẹgba ọ she riẹlẹ ilimhi iriẹriẹ shi ekẹ ẹ khẹ wẹ ni e la mẹ osoli. 18 Eri ẹẹ ngme ingmemhi itono obọ udu, ali ingmemhi ni e viọlọ, rọ rẹ ẹgbọ sato ọghuẹmhẹ idiegbe oyẹwẹ, ni e ba di wẹ nyenẹ egbe je olamhẹ. Ikhi ẹgbọ ni e lẹsẹ rọte ifuabọ eyi ẹgbọ ni e la agbọ ẹgbhọli pfue. 19 E shobọ ẹpfua na wẹ, ama wẹwẹ ni e shi oni obọ onana, e khi ighumha angeli epfua. Irari khi oghumha ọgbọ ọ khi shi emini o da mhẹsẹ na ayẹmhẹ oyọli. 20 Irari khi, ini ẹgbọ e she da rọte oyese ni o la agbọ pfue ne itobọ khi e lẹsẹ iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ, ni e rọ gbo ri egbewẹ na emhi agbọ gẹnọ ne, ikpukhokho oyẹwẹ o kẹ khọlọ dọsẹ igbaekẹle oyẹwẹ. 21 O kha tinẹ ini ẹa bie kpẹ lẹsẹ odẹ ipfuasẹ oyi Ẹshinẹgba lọ, khi e lẹsẹ ọli se, e tigbe sọ ukhokho gbe ode ipfuasẹ oyi Ẹshinẹgba ni a rọ na wẹ. 22 Emini ọ li wẹ o rọkhasẹ khi ekpita ona khi igẹsikia lọ, ni ọọ,
“Áwá ọ mu egbe nyenẹ
gbo ya le ekpa
ni ọ kpa shi ekẹ.
Agulu ni a kpe khuẹsẹ-a se,
ọ gbo mu egbe nyenẹ
je igbọlọ ya pfuẹ.”* Li zẹ Ekpi 26.11

*2:5 Li zẹ Igbae 6.1--7.24

2:6 Li zẹ Igbae 19.24

2:7 Li zẹ Igbae 19.1-16

§2:16 Li zẹ iNọba 22.4-35

*2:22 Li zẹ Ekpi 26.11