2
Ikanya eyi iPọlu elemhi ẹoli iTẹsalonika
Inyọghuo anye eni emọse ali eni ikpotso, ẹẹ a lẹsẹ khi ifẹli ni anye bhale ya fẹli ẹ, ọa khi afuẹ. A lẹsẹ abi anye li mẹ osoli ni a li tsue anye obini ekẹ iFilipi neni anye bhale deba ẹ ekẹ iTẹsalonika. Abi o tseku khia khi anye mẹ ukpokpomhi ọzuodẹ, Ẹshinẹgba ọyawa ọ ri igbedu na anye ni anye kiele rue usomhi onete ni o rọte obọ oyọli bhale ghi ẹ.* Li zẹ Ika 16.19-24; 17.1-9 Olema ni anye lema ẹ ọa khi odẹ ni ọa gbe akanya, wẹkhi rọte usamhi ni ọa ti, wẹkhi eri anye e nono ni anye di ẹ. Ochoghọ, eri anye a ngme abi Ẹshinẹgba ọọ anye li ngme. Irari khi ọ she bino anye shi ẹgbọ ni e nga obọ ni ọ ri oni usomhi onete ona a te obọ. Ọa khi eri anye rọshẹka ni anye ba ri egbe ke mu ẹgbọ, ama Ẹshinẹgba anye rọshẹka ri egbe a mu. Lọli ọ she bino isamhi udu eyi anye bie. Ẹẹ a lẹsẹ khi ọa khi ingmemhi udimhi anye rọ bhale deba ẹ, wẹkhi eri anye ri ingmemhi ikokoalo ẹ guese ukpọkọ. Ẹshinẹgba ọ khi ọtsẹlẹ ọyi anye. Ọa khi eri anye ẹ dua ni ẹẹ ukẹliẹ ọgbọẹse ọ kuẹghiẹ anye, ukẹliẹ khi eri anye nono ọli obọ oyẹẹ wẹ khi obọ oyi ẹgbọẹse.
Abi ighiusomhi na kẹẹ eyi iKirisiti, anye tẹ ọ ni anye kha mhila ẹ emhi obọ. Ama abi anye rọ nu ẹ la, eri anye ku egbe a abi inyọ ọ li ri ẹloe ẹ khu eniyẹ eyọli. Itobọ inono ni anye mhuẹ na ẹ, ọa khi usomhi onete oyi Ẹshinẹgba ona tsẹ anye lẹsẹ nono ni anye rọ ghi ẹ. Ama li shi agbọ oyi anye. Irari khi ingme oyẹ ẹ o mu anye egbe gba. Inyọghuo, a ga sato abi anye toto obọ gbe ikanya ali ọmunu ni anye mẹ. Eri anye e gbe ikanya ogbẹlẹ kpa, ini anye khi nasẹ ọngẹẹ abi anye li i gue usomhi onete oyi Ẹshinẹgba ye ẹ.
10 Ẹẹ ali Ẹshinẹgba a khi ọtsẹlẹ eyi anye, khi angeli oyi anye khi eri o pfuasẹ, o ti, ọa mhuẹ umhaguẹli abi anye rọ la ẹẹ eni e miesuọ iteva. 11 Anye riẹlẹ deba ọgbọgbọ abi ita ọ li riẹlẹ a deba ọmọ. 12 Anye ye ẹ ude, anye yẹsẹ ẹ, anye ri udu u shi ẹ ọ, ni a ke ngeli angeli ni o ri egbe a mu Ẹshinẹgba ni ọ lu ẹ, ni a mhuẹ okemhi shi eghiele ali ufumhi onayi ọli.
13 Emhi olese ni o gbo ri anye a kuẹghiẹ Ẹshinẹgba khi, abi anye rọ ri usomhi oyi Ẹshinẹgba bhale ghie ẹ, a suọ a kpe abọ mie ọli. Aa mie ọli abi usomhi ọgbọ ama eri a mie ọli abi usomhi oyi Ẹshinẹgba ni o khia khi ighọ o khi. Irari khi ungmemhi oyi Ẹshinẹgba o la ẹ ni a miesuọ egbe ẹ akanya. 14 Inyọghuo, eri a ga li abi igbaa nya eyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ eyi Ẹshinẹgba ni e la ekẹ iJudia, ni e khi ẹgbọ eyi iJesu iKirisiti. Abi e li mẹ ajilimhẹ obọ oyi ẹgbọ iJu eyẹwẹ, ighọ a li li mẹ ajilimhẹ obọ oyi ẹgbọ eyẹ ẹ. Li zẹ Ika 17.5 15 Eni ẹgbọ ena, e gbe iJesu Ọnọmhuẹ ali emekẹguele-a. E tigbe khu anye ya fiẹ. E ma ri elemhi a bi Ẹshinẹgba. E khi ọbe ọgbọkpa. Li zẹ Ika 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19; 17.5,13; 18.12 16 Eri e ga rọshẹka ni wẹwẹ e zu anye odẹ ini anye khi mẹ asha gue usomhi oyi Ẹshinẹgba ye ẹgbọ iJẹta, ikhi ungmemhi ni o ri imiesuọ ọ ghi wẹ. Odẹ ona e te buse olamhẹ ni ẹẹ lamhẹ-a. Mena, elemhi ibibi oyi Ẹshinẹgba o she tiemhile shi wẹ ọ.
IPọlu ọ nono ni ọ gbo ya bino ẹgbọ iTẹsalonika
17 Inyọghuo, abi a rọ vasẹ anye ali ẹẹ-a ukuku ẹghẹghẹ, (elemhi idiegbe ọa khi usamhi), eri ẹloli ẹ o nga anye. Anye dua ini anye gbo mẹ ẹ. 18 Anye nono ni anye gbo deba ẹ. Mhẹmhẹ oyẹmhẹ mhi dua ni mhi bhale iti-ingmi-ingmẹ, ama ọkphaghiẹ ọ zu anye odẹ. 19 Ini a bino ọ, ẹẹ a zẹ ni anye rọ mhọli irudushi ali oghẹlẹ, ni a gbo zẹ khi anye rọọ tono obọ udu shi imuọle ni anye ya mhuẹ odalo oyi iJesu, ini ọ bhale. 20 Igẹsikia, ẹẹ a khi ititiegbe ali oghẹlẹ ni anye mhọli.

*2:2 Li zẹ Ika 16.19-24; 17.1-9

2:14 Li zẹ Ika 17.5

2:15 Li zẹ Ika 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19; 17.5,13; 18.12