3
Abi anye ẹa ke rọ dobẹ ri egbe mie, anye ke bie rọ shitọ obini ẹoli Atẹni.* Li zẹ Ika 17.15 Lọli o zẹ ni anye rọ ghie iTimoti inyọghuo anye ni ọ nu anye ẹ gbe akanya na Ẹshinẹgba, ikhi akanya itse-abọ usomhi onete oyi iKirisiti. Anye ghie ọli ghi ẹ ni ọ zese ẹ-a, ni ọ gbo kpaghiẹ irudunga oyẹẹ obọ, ini ọngẹẹ ọ khi nyenẹ egbe ukhokho irari ajilimhẹ enana. Ẹẹ oyẹẹ a lẹsẹ khi ajilimhẹ eghọghọ e li la emini e ghọle Ẹshinẹgba khi awa ya mẹ. Irari khi abi anye rọ nu ẹ la, anye kpẹ gue ọli yẹ ẹ shi ekẹ khi a ya mu okhọli vule shi anye ọ, a lẹsẹ khi ighọ o kie tsẹ. Lọli o zẹ ni mhi rọ ghie iTimoti. Itobọ khi mhi a ke dobẹ ri egbe mie, mhi rọ ghie ọli ọ bhale ya bino abi irudunga oyẹẹ o ke laọ shi. Eri udu o nasẹ mhẹ khi ọkphaghiẹ ọ dobẹ ya mu ẹ fẹ, o li abinẹ khi akanya ni anye gbe nya e ya mele afuẹ-a.
Emini o ri egbe ẹ mu ni iTimoti ọ guele
Mena, iTimoti ọ she jele ya gue usomhi onete oyi irudunga ali inono oyẹẹ yẹ anye. Ọ she gueyẹ anye abi a liẹ sa usamhi onete oyi anye ali abi o li ẹ ghọle ẹ ni a mẹ anye, abi anye liẹ nono ni anye li mẹ ẹ. Li zẹ Ika 18.5 Itobọ ona inyọghuo, irudunga oyẹẹ o she ri udu shi anye ọ, abi a riẹ mu okhọli vule shi anye ọ ni anye la osoli. Eri ayẹmhẹ oyanye o mhọli itije-odalo abi anye rọ suọ abi a li kie migha shi ikugbe ni ẹẹ ali Ọnọmhuẹ a kugbe. Mena sẹẹ anye liẹ dobẹ kphẹmhi na Ẹshinẹgba shi oghẹlẹ ni a rọ ghi anye? 10 Ni o gbe no bi anye rọ ri udu oyanye nya mhila li, ọ zẹ ni anye mẹ ẹ ẹloe ni anye ri emini e kpọ ẹ irudunga le na ẹ.
11 Ẹshinẹgba ọyawa ali Ita awa lọlighuo ali iJesu Ọnọmhuẹ e ka bẹ odẹ na anye ni anye rọ bhale deba ẹ. 12 Ọnọmhuẹ ọ ka zẹ ni inono ni a mhuẹ na egbe ẹ ali ẹgbọ kpa e ke fu shi ọ, ni o fu abi inono ni anye mhuẹ na ẹ. 13 Odẹ ona ọ te ya zese ẹ udu-a, ni a khi eni e gba pfo, ni e pfuasẹ shi odalo oyi Ẹshinẹgba ọyawa ali Ita awa, ini iJesu Ọnọmhuẹ ali eni e khi eyọli e bhale.

*3:1 Li zẹ Ika 17.15

3:6 Li zẹ Ika 18.5