4
Angeli ni o ghọle Ẹshinẹgba
Ni mhi rọ gbe ọli ukhomhi inyọghuo, anye e sẹsẹ ẹ abi a li ya ke ngeli ni o ya ghọle Ẹshinẹgba. A she lighọ ọ ngeli. Mena anye ri eva oyi iJesu Ọnọmhuẹ gbo lema ẹ, a kie lina ke ngeli. A gbo khi ma ọ. Irari khi a lẹsẹ osẹsẹ ni anye sẹsẹ ẹ rọte afu ni iJesu Ọnọmhuẹ ọ rọ na anye.
Eri Ẹshinẹgba ọọ nono ni a rẹ ẹ khi eni a khuẹsẹ pfuasẹ ni a pfi angeli itsẹbọ shi ekẹ, khi ọmọse ọgbọgbọ ọ guẹ ri egbọli ke kia ọ gbo guẹ ngeli deba ughuẹ-ọli, odẹ ipfuasẹ ali ekpẹ. A khi mhọli ọghuẹmhẹ oyi efiala ona itsẹbọ deba egbe, abi eni ẹa lẹsẹ Ẹshinẹgba ẹẹ li. Emini a ngme ena khi, ọgbọkhọghuo ọ khi kia ọnuzava ọyọli ni e ga mie iKirisiti suọ okiẹngme. Ọ khi li ọli le irari khi ọọ da nẹ ọli. Anye she kpẹ gue ona yẹ ẹ anye rọli tse agua yẹ ẹ khi Ọnọmhuẹ ọ ya na ẹgbọ eghọghọ osue. Ẹshinẹgba ọa lu awa shi ikanya itsẹbọ, ama eri ọ lu awa ni awa khi eni e pfuasẹ. Itobọ ona, ọgbọ ni ọ da kie osẹsẹ ona ne, ọa khi osẹsẹ oyi ọgbọ ọ kie ama oyi Ẹshinẹgba ọ kie ni ọ ri Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ na awa.
Ọa khi oni anye ya gbo kẹkẹ ebe ghi ẹ, a nono ingme oyi eni e miesuọ enabi ẹẹ. Irari khi Ẹshinẹgba lọlighuo ọ she sẹsẹ ẹ abi a li ya nono ingme egbe ẹ. 10 Igẹsikia, ighọ a kie li ẹ ngeli deba inyọghuo ẹ ni e la ekẹ iMasidonia. Irarighọ, inyọghuo, anye lema ẹ a gbo khi ma oni angeli.
11 Rọshẹka la agbọ ni o pfọmhẹ. Ke mu alo shi akanya oyẹ, u ri abọ eyẹ ẹ gbe akanya, abi anye kie kpẹ gueyẹ ẹ. 12 Ini a da lina ne, o ya ri ekpẹ shi ẹ egbe odalo oyi ẹgbọ ni ẹa miesuọ. Ẹghẹghẹ aghọ wa ya ri egbe da ọgbọ shi emini e to ẹ.
Inyenegbe bhale oyi Ọnọmhuẹ
13 A ghe i inyọghuo, anye ẹ nono ni a lẹsẹ igẹsikia ni o la ingme oyi ẹgbọ ni e ghua, ini egbe e khi pfọ ẹ-a abi ẹgbọ ni ẹa mhuẹ irudushi 14 Irari khi ini awa miesuọ khi iJesu ọọ ghu-a ọ gbo guale. Awa li miesuọ khi ini Ẹshinẹgba ọ rue iJesu nyenẹ ẹ bhale, ọ ya li rue eni e mhọli irudunga shi iJesu ọ ramhi ni e rọ ghua, ma li egbe bhale. 15 Osẹsẹ ni anye ẹ sẹsẹ ẹ ena, osẹsẹ oyi Ọnọmhuẹ lọ. Awa ni awa la agbọ awa aa ya ralo na eni e ghu-a, ẹlẹ ni Ọnọmhuẹ ọ ya bhale. 16 A ya mhẹsẹ leghe, uruli oyi agẹni ni ọ kpeda nya o pfie leghe, a pfi akala oyi Ẹshinẹgba. Ọnọmhuẹ ọ ya rọte iloghie tiemhile irarogbe. Ẹgbọ ni e ri udu nga iKirisiti ramhi ni e rọ ghua, e kpẹ ya guale bhale agbọ. 17 Awa ni awa la agbọ oni ẹghẹghẹ, a tigbe rue awa nga idane vui, ya ma wẹ egbe deba Ọnọmhuẹ irarogbe elemhi otughunu. Ighọ awa ke liẹ nu Ọnọmhuẹ la agbọagbọ.* Li zẹ 1 iKọri 15.51-52 18 Irarighọ, a ri ingmemhi ena ke ri udu shi egbe ẹ ọ.

*4:17 Li zẹ 1 iKọri 15.51-52