5
A mu egbe khẹ ibhale oyi Ọnọmhuẹ
Inyọghuo, ọa khi oni a ke gbolo ẹ kẹkẹ ebe ghi ẹ shi ingme ẹghẹghẹ ali oni ogbẹlẹ ni a ya mẹ ingme enana nya. Irari khi ẹẹ ọyẹẹ a ga lẹsẹ egbegbọ khi ogbẹlẹ iguẹzọ oyi Ọnọmhuẹ eri o ya li abi oghiatọ ọ liẹ bhale ẹliyọsẹ.* Li zẹ iMat 24.43; iLuk 12.39; 2 iPit 3.10 Ini ẹgbọ e da liẹ. “Emhikpa o she pfọmhẹ, ingme okhọghuo ọa ke la ọ ne.” Ẹghẹghẹ aghọ opfuse o rọ ya de rughu wẹ. Eri o ya bhale udemhija abi oku o liẹ to ọkpotso. Ẹgbọ ẹa ya pfue oni iguẹzọ.
Ama ẹẹ inyọghuo aa la alo ebili nabi oni ogbẹlẹ o ya bhale guo shi ọ abi oghiatọ. Irari khi ẹẹ nya ẹgbọ ni e khi eyi ákpá a khi. Eyi ẹlẹ ọguota a khi. Awa a khi ẹgbọ na ẹliyọsẹ wẹkhi ẹgbọ alo ebili. Itobọ ighọ awa khi ke lesẹa abi ẹgbọẹse, a bino angeli bie ke ngeli, àà ke tọkpẹ. Ẹliyọsẹ ẹgbọ e rọ lesẹ, ẹliyọsẹ onyọ o rọọ gbe ẹgbọ. Aborọkhia khi ẹgbọ ena ẹlẹ ọguota awa khi eghọ, awa bino angeli bie ke ngeli. Awa mema ya ri irudunga ali inono sọ abi awulu akhuli ni ọkhọli-okhuẹ ọ rọọ mu aye, awa ri irudushi oyi imiepfuese rughu abi arula akhuli ni ọkhọli-okhuẹ ọ rọ rughu. Li zẹ Aza 59.17; Ẹfi 6.13-17 Irari khi Ẹshinẹgba ọa zẹ awa shi eni a ya pfuse-a, ama eni iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọ ya mie pfuese. 10 Eri ọ ghu-a na awa, ni awa nu ọli la, awa la agbọ o, okekhi ini awa ghua. 11 Itobọ ona, awa ri udu shi egbe awa ọ, awa a kpaghiẹ egbe awa obọ, abi a kiele ẹ li ena.
Ungmemhi ali otsẹ ni e kpukhokho
12 A ghe ii, anye lema ẹ inyọghuo, a zẹ ni a ke mu ekpẹ na eni e totobọ ọ gbe akanya egbegbọ ifuabọ oyẹẹ, ni ẹẹ sẹsẹ ẹ odẹ ni a te ya khi eni e miesuọ. 13 A ga ri ekpẹ ali inono onofunẹ ke na wẹ, itobọ akanya ni ẹẹ gbe. A nu egbe ẹ ẹ ngeli angeli opfọmhẹ. 14 Anye gbo lema ẹ inyọghuo, a ke tse agua ye ẹgbọ ọlẹmhẹ. Àá ye eni ulishi ọọ mu ude. Àá kpaghiẹ eni ẹa mhuẹ ekpabọ obọ. Á mhuẹ irabọmudu ke deba ọgbọkpa. 15 A khi zẹ ni ọgbọ ọ ri onobe fata onobe, ama ẹghẹghẹ kpa a zẹ ni a rọshẹka ke riẹlẹ onete na egbe ẹ ali ọgbọkpa.
16 Egbe e ke mu ẹ ẹghẹghẹ kpa. 17 Aa sọ iromhi ẹghẹghẹ kpa. 18 A ke tsẹ uwegbe shi emiemini a mẹ kpa. Ona o khi emini Ẹshinẹgba ọọ nono obọ oyẹẹ, abi yẹyẹ ali iJesu iKirisiti a rọ ga kugbe eghọ.
19 Khi ke pfuse erali Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ a. 20 A khi ri ẹloe gbe ungmemhi imekẹguele. 21 A ke mu emhikpa fẹ bino, à rue onete ni o laọ. 22 Ti egbe emhi obe nya le.
23 Ẹshinẹgba lọlighuo ni ọ khi Ẹshinẹgba ọna opfọmhẹ, ọ ka rẹ khi ọni ọ pfuasẹ odẹ khi odẹ. Ọ ri yẹyẹ nya, ghe ayẹmhẹ ali agbọ ali idiegbe eyẹ khi eni e gba pfo ni ẹa mhọli umha-guẹkia, ya ramhi ẹghẹghẹ ni iJesu iKirisiti ọyawa ọ rọ ya bhale. 24 Lọli ni ọ lu ẹ, ọ ya riẹlẹ ọli, irari khi ọni ọ zẹ ri egbe ẹ nga ọ khi.
25 A ke sọ iromhi na anye inyọghuo. 26 A ke tsẹ ẹgbọ ni e miesuọ egbegbi otsẹ, a ghẹlẹ ẹ mu wẹ. 27 Mhi ri afu ni mhi mhuẹ obọ oyi Ọnọmhuẹ lema ẹ, a zẹ oni ebe ona khasẹ ẹgbọ ni e miesuọ nya.
28 Okhale oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa o ka nu ẹ la.

*5:2 Li zẹ iMat 24.43; iLuk 12.39; 2 iPit 3.10

5:8 Li zẹ Aza 59.17; Ẹfi 6.13-17