3
Eni ẹ mhẹsẹ elemhi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ.
Oni ungmemhi ona oo gbe akanya gba. Ini ọgbọ ọọ nono ni lọli khi ọni ọ ri ẹloe ẹ khu ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba, eminete lọ ni o ghọle ọli. Ọni ọ ri ẹloe a khu eni e miesuọ ọ mema ya khi ọgbọ ni ọ fu dọsẹ umhaguẹli, ọ khi ọdọ ọkpotso ọghuo, ọ mhuẹ ikuegbe-a, ọ mu ekpẹ shi egbọli egbe, ọ khi ọni a mu ekpẹ a na, ọ mema ya ke kpe abọ mie epfẹse lo apfẹ oyọli le, ọ mema ya dobẹ ke sẹsẹ osẹsẹ. Ọ khi khi ọdonyọ, wẹ ọgbọ okhọli, ama ọ pfọmhẹ, ọ khi khi ọgbọ uwola, ọ khi nono ingme ukpaghọ dọsẹ. Ọ mema khi ọni ọ guẹ ri ẹloe ẹ khu ọmhuẹ-apfẹ oyọli. Ọ khi ọni imiọli e mu ekpẹ ẹ na, ẹẹ suọ esọ na li egbegbọ. Itobọ khi ini ọgbọ ọa guẹ ri ẹloe ẹ khu ọmhuẹ-apfẹ oyọli, se ọli ya dobẹ ri ẹloe khu igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ? Ọ khi khi ọni ọ lẹsẹ miesuọ ni odẹ ọa nuẹ ne ini ititiegbe e khi vọ li egbe ni ọ tigbe ya de pfilo epfua nabi ọkphaghiẹ ọ de pfilo. Ọ mema khi ọgbọ ni ọ mhọli eva onete iteva oyi ena edato, ini ọ khi yẹghẹ-a ni ọ de ya pfilo igha ọkphaghiẹ.* Li zẹ iTatọ 1.6-9
Eni ẹẹ kpaghiẹ elemhi owa ugamhi, e khi ẹgbọ ni a mu ekpẹ ẹ na, e khi ẹgbọ ni a ri egbe ẹ nga. E khi khi eni e da onyọ ọ dọsẹ wẹkhi eni ẹẹ li oyamhi ukpaghọ. E ri udu-onete ni ọọ gue ọgbọ ẹzọ mu igẹsikia ni a rọkhasẹ ni e la irudunga mhuẹ. 10 A kpẹ mu wẹ fẹ bino, ini o khia khi e gue gbe, a tigbe zẹ wẹ obọ ọ gbe akanya ọni ọọ ga. 11 Ighuẹwẹ e mema ya mhuẹ ingeli enete. E khi khi eni ẹẹ le ẹgbọ itsa uruli kiakia, e mhọli ayẹmhẹ ni o pfọmhẹ, e khi eni a ri egbe ẹ nga shi emhikpa. 12 Ọmọse ọkpaghiobọ ọ mema ya khi ọni ọ rue ọkpotso ọghuo shi, ọ khi ọni ọ guẹ ẹ sẹsẹ eniyẹ eyọli odẹ, ọ gue ri ukpẹloe a khu ọmhuẹ-apfẹ oyọli. 13 Ekpaghiẹ-obọ eni e gue ga, e she rọli mie ashini o mu ẹloe, ali e dobẹ ri igbedu ẹ ngme ingme oyi irudunga oyi iJesu iKirisiti ni e mhuẹ.
Osheli ni o la irudunga oyawa
14 Aboriẹkhia khi mhi ririẹ mhọli ọli shi udu khi mhi ya kẹlẹ bhale ya binẹ, mhi rọ kie kẹkẹ eni omhẹsẹ ena ghi ẹ. Ẹghẹghẹ aghọ ni a bhale ya ẹ khi, 15 ini o khia khi mhi tẹsẹ dẹnẹ, ebe ona o ya sẹsẹ ẹ abi o ti ni ẹgbọ e li ke ngeli elemhi ọmhuẹ-apfẹ oyi Ẹshinẹgba, ni o khi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ oyi Ẹshinẹgba ni ọ la agbọ. Ikhi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ni o khi ọchẹ ali irọgbekẹ ni a ma igẹsikia nga. 16 Igẹsikia ni o la osheli oniẹmhi ni o la irudunga oyawa o fu dọsẹ oni ọgbọkhọghuo ọ mhuẹ ekhakọ ẹ shi.
IJesu ọ bhale agbọ abi ọgbọ,
Ayẹmhẹ ọ rọli khasẹ
khi ọ ghọle Ẹshinẹgba,
igẹni e mẹ ọli
A rọli tsẹ abọ gasẹ
ushishi nya,
ẹgbọ e mie ọli suọ
elemhi agbọ nya
a rue ọli nga iloghie.

*3:7 Li zẹ iTatọ 1.6-9