2
Ugamhi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ
Mhi gueyẹ ẹ, a kpẹ te ododẹ sọ iromhi na ẹgbọ kpa. Abi u liẹ gue emini e to ẹ le, lema Ẹshinẹgba shi ilẹlemhi na wẹ, u kphẹmhi na Ẹshinẹgba na wẹ. U li sọ iromhi na enighie ali eni ẹẹ mhẹsẹ ni awa, ni e rọ dobẹ ke la agbọ na tsukẹ ali opfọmhẹ, elemhi ekpẹ oyi Ẹshinẹgba rọte iguẹ-ngeli. Ona oo ti, o ma ri egbe a mu Ẹshinẹgba ọtsumhi ọyawa. Ni ọọ nono ni ọgbọkpa ọ mhọli imiepfuese, ni ọ gbo lẹsẹ igẹsikia. Irari khi Ẹshinẹgba ọghuo ọ laọ, ali ọmigha iteva ọgbọ ali Ẹshinẹgba ọghuo, ọmọse ni a lu iJesu iKirisiti. Ni ọ ri egbọli bhale shi ọtoẹloli, ni ọ rọ mie ẹgbọ nya pfuese. Ona o khi usomhi ni Ẹshinẹgba ọọ nono ni lọli gueyẹ ọgbọkpa ni o guẹ de shi ẹghẹghẹ oyọli. Ona o zẹ ni a rọ ghie mhẹ abi aghiusomhi na kẹẹ ni iKirisiti ọ zẹ ali ọsẹsẹ oyi iJẹta ni mhi rọ gue usomhi irudunga ali igẹsikia le. A khi ẹgbhuẹ mhia lo, igẹsikia mhia guele.* Li zẹ 2 iTimo 1.11
Ini a ye ugamhi, mhia nono ni emọse e tsua abọ ekẹ shi iromhi isọsọ ni ọa mhuẹ elemhi ibibi wẹkhi ekhakọ. Mhi lili ẹ nono ni eni ikpotso e guẹ ke sọ itsua ni e gbe akanya, a khi khuẹ akhuẹ abamẹmhẹ, wẹkhi iẹ-itsu dọlọdọlọ shi ukhomhi, wẹkhi iri-igolu khuẹ akhuẹ ali ifẹfẹ isọsọ wẹkhi itsua ni e lolo ghalẹ isọsọ. Li zẹ 1 iPit 3.3 10 Ama e ke gbe ikanya enete, ni o ye ni ikpotso ni ẹẹ khi wẹwẹ a ga Ẹshinẹgba ẹ gbe.
11 Ikpotso e ke ri iregbe-tiemhile ke ku esọ-a wẹna. 12 Mhi aa zẹ ọkpotso ni ọ sẹsẹ, wẹ khi eri ọ ya mhuẹ omhẹsẹ shi emọse ukhomhi. Ọ ke tsaghiẹ-a. 13 Itobọ khi Adamu a kpẹ ma neni a ma Ivu. Li zẹ Igbae 2.7,21-22 14 Ọa khi Adamu ọkphaghiẹ ọ di, ama ọkpotso a di ni ọ gbe ushi oyi Ẹshinẹgba-a.§ Li zẹ Igbae 3.1-6 15 Ama a ya tsumhi ọkpotso rọte eniyẹ ibiabia, ini ọ kiele ẹ deba irudunga ali inono ali ipfuasẹ, ni ọ rọ mu ekpẹ shi egbọli egbe.

*2:7 Li zẹ 2 iTimo 1.11

2:9 Li zẹ 1 iPit 3.3

2:13 Li zẹ Igbae 2.7,21-22

§2:14 Li zẹ Igbae 3.1-6