Ebe onododẹ ni iPọlu ọ kẹkẹ ghi
ITimoti
1
Mhẹmhẹ iPọlu aghiusomhi na kẹẹ ọyi iJesu iKirisiti, rọte omhẹsẹ oyi Ẹshinẹgba ni ọ mie awa pfuese ali iJesu iKirisiti ni ọ khi irudushi ọyawa.
Mhẹmhẹ mhi kẹkẹ ebe ona ghi iTimoti, ni ọ khi egbegbi omimhẹ elemhi imiesuọ, okhale ali ilẹlemhi ali opfọmhẹ enayi Ẹshinẹgba e ka khi eyẹ.* Li zẹ Ika 16.1
Mhuẹ ẹgbhẹ shi ena osẹsẹ ẹgbhọli egbe
Mhia nono ni u la ẹoli Efesọsi abi mhi kie kpẹ gueyẹ abi mhi rọ lẹẹ iMasidonia, ni u mẹ asha gueyẹ ẹgbọ eghuo ni e la oobọ ọ sẹsẹ osẹsẹ ẹgbhọli e mu migha. Gueyẹ wẹ, e tsua okhẹ igbaekẹle oyi ẹgbọ enẹdẹ ali ida-ẹchẹ ku-a ni o khia khi ekhakọ o lẹsẹ rọọ bhale, ẹa ya kpaghiẹ akanya oyi Ẹshinẹgba ni o rọte irudunga bhale obọ. Emini o zẹ ni a rọ mhẹsẹ omhẹsẹ ona khi, ni a rọ guise inono, ni o rọte udu no pfuasẹ bhale le, ali oni o rọte udu-onete ni ọ gue ọgbọ ẹzọ ali egbegbi irudunga bhale. Ẹgbọ eghuo e she rọte enana lasele, nyenẹ egbe je ingmemhi afuẹ. Ẹẹ nono ni wẹwẹ e khi esẹsẹ Ishi eyi iMosisi eyi Ẹshinẹgba, ama ẹa lẹsẹ emini ẹ ngme wẹkhi eri e lẹsẹ emini e ri itoto gẹ ma gue gagaga.
Awa lẹsẹ khi ushi o ti ini awa guẹ deba li abi awa kha li. Awa lẹsẹ khi ọa khi itobọ ẹgbọ enete a rọ shi ushi, ama itobọ ẹgbọ ni ẹẹ gbe ushi-a ali ighiatọ ali eni ẹa mhuẹ ulishi Ẹshinẹgba ali ena olamhẹ, ali ẹgbọ ni ẹa lesẹ ugamhi, ni ẹa mu ekpẹ ẹ na emhi eyi Ẹshinẹgba, ali ẹgbọ ni ẹẹ gbe itawẹ ali inyẹwẹ-a, ali ẹgbọ ni ẹẹ gbe ugbeli. 10 A shi ushi na ẹgbọ okia ali eni nu emọse nabi wẹwẹ ali ikpotso nabi wẹwẹ ẹẹ gbhẹ, ali ẹgbọ ni e muno ẹgbọ ọ dẹ, ali ẹgbọ ni ẹ lo ẹgbhuẹ ali eni ẹẹ pfi ọtsẹlẹ ẹgbhuẹ, ali emhi elese ni ẹa de shi egbegbi osẹsẹ, 11 ni o khi osẹsẹ ni o de shi usomhi onete oni o mhọli ufumhi oyi Ẹshinẹgba, ni ọ mhọli ikhivọsẹ ni a rọ nga mhẹ obọ.
Ikphẹmhi shi ilẹlemhi oyi Ẹshinẹgba
12 Mhi kphẹmhi na iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa ni ọ ri itoto na mhẹ, ni ọ mẹ khi mhi tẹ ọ ni ọ rọ zẹ mhẹ shi akanya oyọli. 13 Abi o tseku khia khi ẹghẹghẹ ni o dọsẹ khi mhi pfi unu-a deba Ẹshinẹgba, ali ni mhi i jili ẹgbọ ni e miesuọ, ni mhi nu wẹ khọli, ọọ mhọli ilẹlemhi na mhẹ irari khi umhalẹsẹ ali umha miesuọ o rẹmhẹ li ghọ. Li zẹ Ika 8.3; 9.4-5 14 Ọnọmhuẹ ọyawa ọ ya tutu okhale ku mhẹ. Ọ ri irudunga ali inono na mhẹ ni e khi eyawa irari ikugbe ni awa ali iJesu iKirisiti awa kugbe.
15 Egbegbi ungmemhi na, ni awa kha mie shi nya, khi eri iJesu iKirisiti ọ bhale agbọ ya tsumhi ena olamhẹ, ni o khia khi mhẹmhẹ mhi ga khọlọ nẹ nya. 16 Ama eri Ẹshinẹgba ọ mhuẹ ilẹlemhi na mhẹmhẹ ni ọ khọlọ nẹ ena olamhẹ nya, ni a rọ bhale ya ẹ khi irabọmudu oniẹmhi ni iJesu ọ mhuẹ na mhẹ o khi irọkhọkhọ shi ẹgbọ ni e ke ya mie ọli suọ ọ, ali eni e ya mhuẹ agbọ na agbọagbọ. 17 Ekpẹ ali ufumhi o khi oyi Oghie na agbọagbọ, ni ọa ya ghu, ni aa ya mẹ, Ẹshinẹgba ni ọ khi ọghuo kpẹ, rọte agbọagbọ ya je agbọagbọ! Atsẹ.
18 Yẹyẹ iTimoti omimhẹ, ena e khi omhẹsẹ ni mhi rọ nẹ, ni e de shi abi a li mẹ ekẹ shi ẹ egbe ẹghẹghẹ ni o dọsẹ. Ke ri omhẹsẹ ena gbe akanya, irari khi itsua-okhuẹ e khi nẹ, ni u rọ dobẹ ya khọli okhọli onete, 19 kie mu irudunga oyẹ ali udu onete ni ọ gue ọgbọ ẹzọ oyẹ mhuẹ. Ẹgbọ eghuo ni ẹa kẹ riẹlẹ emini udu onete ni ọ gue ọgbọ ẹzọ oyẹwẹ o gueyẹ wẹ e riẹlẹ, eri irudunga oyẹwẹ o de guọghọ-a abi ọkọ-okẹ oniẹmhi. 20 Ẹgbọ enabi eghọghọ iManiusi ali Alẹzada e khi, ni mhi wolọ abọ na ọkphaghiẹ ni ọ sẹsẹ wẹ ingme, ini e khi ke ngme ungmemhi ipfiunu-a deba Ẹshinẹgba.

*1:2 Li zẹ Ika 16.1

1:13 Li zẹ Ika 8.3; 9.4-5