3
IPọlu ọọ, a sọ iromhi na wẹwẹ
Ni mhi rọ gbe ọli ukhomhi inyọghuo, a ke sọ iromhi na anye. A sọ iromhi ni ungmemhi oyi Ọnọmhuẹ o nyanya ke ga asha kpa, ni ẹgbọ e gbo mie ọli, ni e ri ufumhi ke ghi Ẹshinẹgba, abi a li mie ọli abi o rọ la ẹ iteva. A gbo ke sọ iromhi Ẹshinẹgba ọ rue anye obọ oyi ẹgbọ ebe ali ena ọkhọlọ lasele, irari khi ọa khi ọgbọkpa ọ miesuọ.
Ama ọni a ri egbe ẹ nga Ọnọmhuẹ ọ khi. Ọ ya ri itoto na ẹ ọ khukhu ẹ obọ oyi ọna ọkhọlọ. Anye regbenga Ọnọmhuẹ khi a riẹlẹ ali khi a kiele ẹ ke riẹlẹ emini anye sẹsẹ ẹ. Mhi lema, Ọnọmhuẹ ọ ka udu oyẹẹ lẹsẹ inono ni o funẹ ni Ẹshinẹgba ọ mhuẹ ali ni iKirisiti ọ rẹẹ migha egbegbọ.
Ọgbọgbọ ọ ke gbe akanya
Inyọghuo, anye ri eva oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa mhẹsẹ na ẹ, a ti kia na inyọghuo ọkhọghuo ni ọ la agbọ ọwaza ni ọa ya deba osẹsẹ ni anye ẹ sẹsẹ ẹ. Ẹẹ ọyẹẹ a lẹsẹ khi o ti ni a ke li abi anye ẹ li. Anye ẹa li ọwaza abi anye rọ nu ẹ la, wẹkhi eri anye mie ọgbọkhọghuo emhi le ni anye a fali ota shi. Eri anye ri ochoghọ gbe akanya, ọpfọ o ta anye ghe ẹlẹ ọguota ali ẹlẹ iyọsẹ, ini anye khi ya khi itsua na ọngẹẹ tsua. Ọa khi itobọ khi anye ẹa tẹ eni ẹ mhila ẹ ikpaghiobọ, anye rọ lighọ ngeli. Eri anye lighọ, ni anye khi irọkhọkhọ ni áá ke deba. 10 Abi anye rọ nu ẹ la, anye gueyẹ ẹ khi, “Ọgbọ ni ọa lama gbe akanya ọ khi le eminale.”
11 Eri anye ngme ona itobọ khi anye suọ khi ẹgbọ eghuo e la ẹ iteva ni ẹa lama gbe akanya, ni ẹa ya li emhikhọghuo ama ikanya eyi ẹgbọ elese ẹẹ sọnọ unu ke pfuẹchẹ-a. 12 Anye ri eva oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ mhẹsẹ na ẹgbọ eghọghọ, anye gbo tse agua yẹwẹ e ke ngeli angeli ni o te odẹ. E ke gbe akanya ni e te mẹ emhi ya ke le. 13 Ama ẹẹ inyọghuo a khi zẹ ni onete iriẹlẹ o susu ẹ.
14 Ini ọgbọkhọghuo ọ la ọ ni ọa ya ri omhẹsẹ ni a kẹkẹ shi ebe ona gbe akanya, a lolo tọ ọgbọ ọghọghọ ọkpẹ. A khi kugbe ọgbọ ọghọghọ ọ, ni omama o mu ọli. 15 Ama a khi ngeli deba li abi ọbe ẹ, ama a ri ochoghọ tse agua ye ọli abi inyọghuo.
Ingmemhi ni e kpe ukhokho
16 Ọnọmhuẹ luẹghuo ni ọ khi odẹ opfọmhẹ oyawa ọ ka ri opfọmhẹ na ẹ ẹghẹghẹ kpa ali odẹ khi odẹ. Ọnọmhuẹ ọ ka nu ẹ la.
17 Mhẹmhẹ iPọlu mhi ri obọ oyẹmhẹ kẹkẹ ebe ona ghi ẹ. Mhi tsẹ ẹ. Ina mhi liẹ kẹkẹ eva oyẹmhẹ shi ebe ni mhi kẹkẹ kpa. Ina mhi liẹ kẹkẹ ebe.
18 Okhale oyi iJesu iKirisiti ọyawa o ka nu ẹ la nya.