2
Ọna ọkhọlọ
Inyọghuo, ingme ibhale oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa, ali abi awa li ya kuma li egbe,* Li zẹ 1 iTẹsa 4.15-17 a khi zẹ ni usamhi oyẹẹ o nyanya ghagha ku ni a yila. Ini ọgbọkhọghuo ọ ririẹ khi imekẹ lọli mẹ, okekhi usomhi ona kẹ ọ guele, okekhi eri ọọ khi ebe ni anye kẹkẹ ghi lọli luẹ rọte zẹ ọli khi ogbẹlẹ oyi Ọnọmhuẹ o she bhale, a khi zẹ ni ọgbọkhọghuo ọ te odẹ okhọghuo di ẹ. Irari khi oni ogbẹlẹ ọa ya bhale ini aa li mẹ ukpokpomhi imuokhuẹ-vule shi Ẹshinẹgba ọ ali ini ọna umhasuọ-esọ ni ọ khi ọgbọ ọbe ọa li feli lase gboo, ikhi ọni a mhẹsẹ owa erẹ na. Ọ ya mu okhọli vule shi emhikpa ni ẹgbọ ẹ lu Ẹshinẹgba, ilitsa ali emhikpa ni ẹgbọ ẹẹ ga ọ, ọ ri egbọli fu dọsẹ wẹ nya. Ọ gbo ga vu ya shitọ Owa oyi Ẹshinẹgba oyi Ẹshinẹgba ọọ liẹ khi lọli ke khi Ẹshinẹgba. Li zẹ iDan 11.36; Ezik 28.2
Aa ke sato khi mhi gue ingme ena nya yẹ ẹ abi mhi rọ nu ẹ la? Ẹẹ a lẹsẹ emini o zẹ khi aa rọli lasele khasẹ ne, ini ẹghẹghẹ oyi ọna ọkhọlọ ọna o da ramhi, a ya rọli lasele khasẹ. Ama eni ikhiakhiamhi ekpabọ ọkhọlọ ena e she bẹlẹ ẹ gbe ikanya eyẹwẹ, ama ọni ọ mu ọli gbaga. Ama ọni ọna ọkhọlọ ọa ya feli lasele ini ọni ọ mu ọli gbaga ọa li lase odẹ-a. Ẹghẹghẹ aghọ a ya ri ọna ọkhọlọ khasẹ, ọni iJesu Ọnọmhuẹ ọ ya ri ungmemhi ni o rọte ọli unu lasele pfuse-a. Ugẹmhi oyọli ini ọ nyenẹ egbe bhale o ya ga pfuse ọli-a nya. Li zẹ Aza 11.4 Ọna ọkhọlọ ọna, ọ ya ri ekpabọ oyi Ọkphaghiẹ bhale, ọọ gbe ọnyaloa ẹgbhuẹ ali ọshabọ ọdọda.§ Li zẹ iMat 24.24 10 Ọ ri udimhi ọdọda ni e khọlọ di ẹgbọ ni ẹẹ pfua. E ya pfua irari khi ẹa lama mie wẹkhi eri e nono igẹsikia, ni o kha mie wẹ pfuese. 11 Itobọ ighọ, Ẹshinẹgba ọ rọ ghie ayẹmhẹ ẹgbhọli ghi wẹ, ni ee rọ mie emini e khi ẹgbhọli suọ. 12 A ya pfa ẹzọ mu ọgbọ ni ọa da mie igẹsikia suọ ne, ni ọ da mhuẹ ọghuẹmhẹ shi olamhẹ.
A migha gbagbagba
13 Anye mema ya ke tsẹ Ẹshinẹgba uwegbe ẹghẹghẹ kpa na ẹ, inyọghuo ni Ọnọmhuẹ ọ nono. Irari khi ẹẹ Ẹshinẹgba ọ kpe zẹ ni a ya mie pfuese. Ayẹmhẹ oyọli o rẹẹ khi eni e pfuasẹ, ali eni e mie igẹsikia suọ. 14 Rọte usomhi onete oyanye, Ẹshinẹgba ọ te lu ẹ shi ona. Eri ọ lu ẹ ni a rọ mhuẹ okemhi shi ufumhi oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ oyawa. 15 Irarighọ, inyọghuo, a migha gbagbagba, a mu eni igẹsikia ni anye sẹsẹ ẹ mhuẹ abi anye rọte itsabọ ali elemhi ebe ni anye kẹkẹ gue ọli yẹ ẹ.
16 IJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa luẹghuo ali Ẹshinẹgba Itawa ni ọ nono ingme oyawa, ni ọ rọte okhale oyọli ri udu shi awa ọ, ni ọ gbo ri irudushi ni ọa ya nighise na awa, 17 e ka ri udu shi ẹ ọ, e gbo zese ẹ a shi ikanya ali ingmemhi enete.

*2:1 Li zẹ 1 iTẹsa 4.15-17

2:4 Li zẹ iDan 11.36; Ezik 28.2

2:8 Li zẹ Aza 11.4

§2:9 Li zẹ iMat 24.24