Ebe onuzi-eva ni iPọlu ọ kẹkẹ ghi
ITimoti
1
Mhẹmhẹ iPọlu ni mhi khi aghiusomhi na kẹẹ ọyi iJesu iKirisiti abi o ghọle Ẹshinẹgba shi. Mhẹmhẹ mhi kẹkẹ ebe ona. Mhẹmhẹ ni ọ ghie mhi ka ri agbọ ni o la iJesu iKirisiti ni Ẹshinẹgba ọ rọ shobọ na awa tse abọ guele.
ITimoti mhi kẹkẹ ebe ona ghi. Okhale ali ilẹlemhi ali opfọmhẹ eyi Ẹshinẹgba ali eyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa e ka khi eyẹ.* Li zẹ Ika 16.1 Mhi tsẹ Ẹshinẹgba ni mhi ri udu no pfuasẹ ẹ ga abi eni e bia mhẹ e li ga. Eri mhi a tse Ẹshinẹgba uwegbe ini mhi la iromhi isọsọ sato ẹ egbe, ẹlẹ-iyọsẹ ali ẹlẹ ọguota. Mhi áá sato eviẹ oyẹ, mhi áá nono ni mhi mẹ ẹ, ẹghẹghẹ aghọ ni oghẹlẹ oyẹmhẹ o vọ. Mhi áá sato egbegbi irudunga ni u mhuẹ. Irudunga onabi inyinyẹ ọ mhuẹ ikhi iLoisi ali ni inyẹ iYunisi ọ li mhuẹ. Mhi mie shi ọ khi oni irudunga o li lẹ egbe. Li zẹ Ika 16.1 Irari ona, mhia ye ẹ ude u guise isomhopfa ni Ẹshinẹgba ọ rọ nẹ le ke gbe akanya egbegbọ, eni u mie abi mhi rọ ri abọ ngẹ ukhomhi. Irari khi Ẹshinẹgba ọa ri ayẹmhẹ ulishi na awa, ama ayẹmhẹ ekpabọ ali inono ali iguẹ ri egbe kia.
Itobọ ona, khi zẹ ni omama ọ muẹ ni u rọ pfi ọtsẹlẹ na Ọnọmhuẹ oyawa, wẹkhi omama mhẹ ni mhi khi oghumha itobọ iKirisiti. Ama kuma mhẹ ọ shi osoli imẹmẹ shi iri usomhi onete tsabọ, rọte ekpabọ oyi Ẹshinẹgba, ni ọ tsumhi awa, ọ lu awa ni awa nu ọli la agbọ ipfuasẹ ni o khia khi ọa khi irari emhikhọghuo ni awa riẹlẹ, ama abi ọ li gba li ali irari okhale oyọli. Eri a li oni okhale ona na awa rọte obọ oyi iJesu iKirisiti neni ẹghẹghẹ o gba ekẹ le. 10 Ama mena, a she rọli khasẹ awa rọte ibhale oyi Ọmiepfuese, iJesu iKirisiti ni ọ pfuẹchẹ eghuli-a, ali ni ọ ri agbọ bhale, ni ọ rọte usomhi onete ri agbọ ni ọa ya ghu khasẹ gboo. 11 Oni usomhi onete ona Ẹshinẹgba ọ zẹ mhẹ shi mhi ke guele abi aghiusomhi na kẹẹ ọyi iJesu, ali ọni ọọ sẹsẹ. Li zẹ 1 iTimo 2.7 12 Itobọ ona o zẹ ni mhi rọ mẹ osue abi mhi li ena. Abi o tseku li, omama ọa mu mhẹ irari khi mhi lẹsẹ ọni mhi miesuọ ali khi mhi mie shi ọ khi ọ dobẹ ya ri ẹloe khu emini mhi rọnga li obọ shi ogbe ni ẹlẹghọ.
13 Emini u rọte unu oyẹmhẹ suọ, mu wẹ mhọli ni e khi ẹtẹ-awẹ ni u rọ ya ke sẹsẹ osẹsẹ ni o dala. Gbo sato ke la elemhi irudunga ali inono ni u mhuẹ elemhi iJesu iKirisiti. 14 Ri ẹloe khu osẹsẹ onete ni a rọ nga ẹ obọ, rọte ikpaghiobọ oyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ni ọ nu awa la ini ọgbọ khi dobẹ pfi ọli ukhomhi kpọkẹ.
15 U lẹsẹ khi ẹgbọkpa ni e la ekẹ Esha e she mẹ mhẹ na, li shi iFigẹlusi ali Ẹmogẹnẹsi.
16 Ẹshinẹgba ọ ka mhuẹ ilẹlemhi na unuẹkpẹ oyi Onesiforọsi, irari khi eri ọ ri egbe e mu mhẹ ẹghẹghẹ kpa, ọa na omama iwẹghẹ ni a sọ mhẹ. 17 Ni mhi rọ ma ọ, abi ọ rọ bhale iRomu, ọ nono mhẹ ya ramhi ni ọ rọ mẹ mhẹ. 18 Ẹshinẹgba ọ ka zẹ ni ọ mẹ ilẹlemhi oyi Ẹshinẹgba ogbẹlẹ ẹlẹghọ. U ga lẹsẹ gboo abi ọ li kpaghiẹ mhẹ obọ abi mhi rọ la Efesọsi.

*1:2 Li zẹ Ika 16.1

1:5 Li zẹ Ika 16.1

1:11 Li zẹ 1 iTimo 2.7