2
Abi a liẹ khi Ọkhọli-okhuẹ ọyi iJesu iKirisiti
ITimoti omimhẹ, zẹ ni u toto shi okhale ni o rọte obọ oyi iJesu iKirisiti bhale. Emini u suọ khi mhi ngme ukpẹloe ọtsẹlẹ ebubu, rẹwẹ nga ẹgbọ ni a dobẹ ri egbe ẹ nga obọ, ni e ya dobẹ sẹsẹ ẹgbọẹse. Nu mhẹ ri egbe mie osoli abi ọkhọli-okhuẹ ọnete ọyi iJesu iKirisiti. Ọgbọ ni ọọ gbe akanya ọkhọli-okhuẹ, ọa ya ku abọ lo emhi agbọ, irari khi ọga ọyọli ọọ ke dua ni lọli ri egbe ke mu. Ighọ o li khi, ini ọgbọ ọ kuma eni e ya na, aa ya rughu ọli arula oghie khi ọ lo owa, ini ọa li deba ushi ni o la unamhi. O ti ni ọghiale ni ọ toto obọ gbe akanya, ọ kpẹ khi ọnododẹ ni ọ le emhi ẹkọmhi ni ọ gua. Sa shi emini mhi ngme ena irari khi Ọnọmhuẹ ọ ya rẹ lẹsẹ udi emhi ena nya.
Sato iJesu egbe ni a rọte eghuli guise le, ni ọ khi unuẹkpẹ oyi iDefidi. Onana o khi usomhi onete ni mhi rọ a tse abọ, ni o rẹ mhẹ a mẹ osoli ramhi ni a rọ ri igha shi mhẹ abọ abi ọgbọ usuesọ-akhuẹ. Ama, ungmemhi oyi Ẹshinẹgba ọa zẹ ẹ sọ igha. 10 Irarighọ, mhi rọ ri egbe mie emhikpa irari ẹgbọ ni Ẹshinẹgba ọ zẹ ni wẹwẹ e li mie imiepfuese ni o te obọ oyi iJesu IKirisiti bhale, li shi ufumhi na agbọagbọ.
11 Egbegbi ungmemhi ni a ri egbe a da na.
Ini awa nu ọli ghua,
awa gbo li ya nu ọli la agbọ.
12 Ini awa ri egbe mie,
awa ya nu ọli ke mhẹsẹ.
Ini awa kie ọli,
Ọ ya kie awa.* Li zẹ iMat 10.33; iLuk 12.9
13 Ini awa a ya gbe akanya
te odẹ igẹsikia,
Ọna igẹsikia ọ kiele khi.
Irari khi ọa ya kie egbọli.
Ọgbakanya ni ọ ghọle Ẹshinẹgba
14 Ke yele ẹgbọ eyẹ enana le. U gbo tse agua ye wẹ ukpẹloe Ẹshinẹgba, e khi wola shi ingmemhi, ni ọa mhọli eleli, eri o lẹsẹ ẹ yese eni e suọ ọli-a. 15 Rọshẹka ni u ri egbeẹ na Ẹshinẹgba abi, ọgbakanya ni ọ mie ni omama ọa ya mu, ni ọ guẹ ẹ sẹsẹ ungmemhi igẹsikia. 16 Nuata shi ingme afuẹ ni ẹa mhọli eleli, irari khi ẹgbọ ni ẹ sọ egbe ingme eghọghọ, eri ẹ ri ẹgbọ nuata shi Ẹshinẹgba ọ. 17 Osẹsẹ oyẹwẹ, o ya ke gẹ abi ugboko. Ẹgbọ eghọghọ khi Amẹneusi ali iFilẹtusi. 18 E she zobẹ odẹ igẹsikia obọ. Ẹ khi irọte eghuli guale o she bhale ya dọsẹ, e yese irudunga oyi ẹgbọ eghuo-a. 19 Abi bi o tseku li, irọgbekẹ ni Ẹshinẹgba ọ rọ gbe eri o migha gbaa, ni a kẹkẹ ena rọ shi ọli ọlẹlẹ khi: “Ọnọmhuẹ ọ lẹsẹ ẹgbọ ni e khi eyọli.” Ali, “Ọnini ọ da guele khi ọyi Ọnọmhuẹ lọli khi ne, ọ mema ya ti egbe ọkhọlọ iriẹlẹ le.” Li zẹ iNọba 16.5
20 Ukpokpomhi owa ọa lẹsẹ mhuẹ itasa igolu ali eyi ẹlomho tsẹ, ama o li mhọli eyi ẹẹra ali ẹmẹ, eghuo, e khi eni e mu ẹloe, eghuo, e khi eni ẹa mu ẹloe. 21 Ini ọgbọ khuẹsẹ egbọli-a pfuasẹ lase emhi ebe le, a ya rọli riẹlẹ egbegbi emhi. A rọli pfuasẹ, ọga ọyọli ọ rọli li emhi, ali khi ọ ya riẹlẹ ọli shi oni a rọ ke gbe ikanya enete.
22 Mẹ ọghuẹmhẹ ebe oyi ozele na, ke na khu iguẹ-ngeli ali irudunga, ali inono ali opfọmhẹ. Kuma ẹgbọ ni e ri udu ni o pfuasẹ ẹ lu eva oyi Ọnọmhuẹ ọ. 23 Khi mhọli emini u ri ekhakọ ọyẹghẹ ali umhalẹsẹ li, irari khi u lẹsẹ khi uwola ẹ pfi. 24 Ọni ọọ ga Ẹshinẹgba ọa gbudu wola. Ọ mema khi ọni ọọ riẹlẹ isomhelemhi deba ọgbọkpa, ọ khi ọsẹsẹ ọnete ni ọ ri abọ ọ mudu. 25 O ri ọfiẹ sẹsẹ eni ẹ nu ọli khakọ. Ọ mhọli ọli shi udu khi Ẹshinẹgba ọ ya khueghie odẹ-a na wẹ rọ mu pfi ni o ya rẹwẹ bhale ya lẹsẹ igẹsikia, 26 ali khi ẹgbhali oyẹwẹ o ya tiemhile, e na pfue igha ni ọkphaghiẹ ọ kpẹ khẹ wẹ. Ọni ọ she mu wẹ ighumha e ke riẹlẹ ọghuẹmhẹ oyọli.

*2:12 Li zẹ iMat 10.33; iLuk 12.9

2:19 Li zẹ iNọba 16.5