Ebe ni iPọlu ọ kẹkẹ ghi ẹgbọ
IKolosha
Eni e miesuọ
1
Mhẹmhẹ iPọlu, aghiusomhi na kẹẹ ọyi iJesu iKirisiti ni Ẹshinẹgba ọ zẹ abi o ghọle ọli shi mhi khi, li shi inyọghuo awa iTimoti.
Mhẹmhẹ mhi kẹkẹ ebe ona ghi ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba ni e la ẹoli iKolose, ikhi inyọghuo awa ni e pfuasẹ ni a ri egbe ẹ nga elemhi iKirisiti.
Ẹshinẹgba Ita awa ọ ka li okhale na ẹ, ọ ri opfọmhẹ na ẹ.
Iromhi ali ikphẹmhi
Ẹghẹghẹ kpa anye rọ kphẹmhi na Ẹshinẹgba, Ita iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa, ini anye ẹ sọ iromhi na ẹ. Itobọ khi anye she suọ abi a migha shi irudunga oyi iJesu, ali abi a li nono ingme oyi ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba nya. Emini Ẹshinẹgba ọ rọ shi ekẹ ẹ khẹ ẹ obini iloghie, o rẹ ẹ mhọli irudunga ali inono ona, ikhi emini a she suọ elemhi ungmemhi igẹsikia, ikhi usomhi onete oyi iJesu iKirisiti ni a she gueyẹ ẹ. Oni usomhi onete ona o she ri umọmhi ẹ lasele, o gbolo fu ẹ shi ọ elemhi agbọ nya, abi o kie kpẹ ẹ li iteva oyẹẹ rọte ogbẹlẹ ni a te lẹsẹ igẹsikia ni o la ukpokpomhi okhale ni Ẹshinẹgba ọ li. Obọ oyi Epafurasi a te suọ oni okhale oyi Ẹshinẹgba, ọni ọ khi ọtuọghuo elemhi anye, ni ọọ gbe akanya oyi iKirisiti te odẹ igẹsikia ni ọ to ẹloli anye.* Li zẹ iKolo 4.12; iFilẹ 23 Lọli ọ gbo gueyẹ anye abi oni Ayẹmhẹ ọ li rẹ ẹ mhọli inono na ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba.
Abi anye te lina suọ esọ onete oyi angeli oyẹẹ, anye ẹ tigbe yẹmhẹ iromhi isọsọ-a, ni anye sọ ọ na ẹ. Anye ẹ sọ iromhi, Ẹshinẹgba ọ rọte ilẹsingme ali ilẹsẹ elemhi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ kpaghiẹ ẹ obọ, ni a lẹsẹ ọghuẹmhẹ oyọli, ni a riẹlẹ ọli. 10 Eri anye lina sọ iromhi na ẹ, ni a guẹ ke ngeli abi ẹgbọ eyi Ọnọmhuẹ ẹẹ li, ni a ri egbe ke mu ọli, a ri imọmhi eyi onete iriẹlẹ lasele, a gbolo ẹ lẹsẹ Ẹshinẹgba gbo shi ọ. 11 Anye gbolo ẹ lema li, ọ ri itoto na ẹ, ni a ke ri ekpabọ eyọli nya gbe akanya, ni a mhọli ukpokpomhi iregbemie ali irabọmudu ali oghẹlẹ. 12 Ni a ke kphẹmhi na Ẹshinẹgba Ita, ni ọ li rẹ ẹ fu tẹ eni e li mhọli okemhi shi ugu oyi ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba, eni e la ákpá, ni ọ rọọ khẹ ẹ. 13 Ẹshinẹgba ọ she rue awa obọ oyi ekpabọ alo ebili eyi ọkphaghiẹ lasele, o rue awa bhale iloghie oyi omi ọli ni ọ nono. 14 Obọ oyọli awa te mhọli ipfashekẹ, ni ọ ri olamhẹ topfa awa. Li zẹ Ẹfi 1.7
IKirisiti ọ fu nẹ nya
15 IKirisiti khi irọkhọkhọ ọyi Ẹshinẹgba ni ọgbọ aa ya mẹ ẹloe. Lọli ọ khi ọni ododẹ emini Ẹshinẹgba ọ ma nya. 16 Irari khi obọ oyọli a te ma emhikpa, ikhi emini e la ukhuli ali ekẹ, ghe eni a mẹ ali eni aa ya mẹ, okekhi ikpẹkhomhi eghiele o, o khi ekpabọ o, o khi ighie o, okekhi ena omhẹsẹ o, lọli ọ ma emhikpa, ọ ma wẹ na egbọli. 17 Ọ kpẹ la ọ neni a ma emhi nya, lọli ọ zẹ ni emhi nya e rọ kugbe khi oghuo. 18 Lọli ọ khi ukhomhi oyi idiegbe, ikhi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ. Lọli ọ khi igbaekẹle, itobọ khi lọli Ẹshinẹgba ọ kpẹ guise le, ni ọa ke gbo ya ghu ghue, ẹghẹghẹ aghọ ni lọlighuo ọ ri obọ nga emini e la agbọ nya ke mhẹsẹ shi. Li zẹ Ẹfi 1.22-23 19 Irari khi eri o ghọle Ẹshinẹgba ni emini ọ khi nya o la agbọ oyi Omi ọli. 20 Isheghọ ni ọ mẹ asha rọte obọ oyi ọni Omi ọli nu emhikpa mhuẹ irọ-riẹlẹ, o khi emhi na agbọ ona okekhi ena idane. Ọlia eyọli ni ọ ku abi ọ rọ ghu-a shi ukhomhi apfida ọ rọ riẹlẹ ona.§ Li zẹ Ẹfi 2.16
21 Ẹghẹghẹ ni o dọsẹ ni aa rọ kpẹ lẹsẹ Ẹshinẹgba, eri a nuata shi ọli ọ. A khi ebe ọli elemhi udu oyẹẹ, itobọ angeli obe ni a ngeli. 22 Ama Ẹshinẹgba ọ she rẹ ẹ nu egbọli rọ riẹlẹ. Eghuli oyi iKirisiti ọ rọ rẹ ẹ khi eni e pfuasẹ shi odalo oyọli, ni aa ke mhọli ichimhi, ni á pfue umhaguẹkia. 23 Ini a da kie la elemhi irudunga oyẹẹ, ni a rọ migha gbagbagba shi ọ, ni aa rọ zẹ ni irudushi ni a mhọli o nighise, ikhi oni a mhọli shi emini Ẹshinẹgba ọ rọ shobọ na ẹ elemhi usomhi onete oyọli. Oni usomhi onete ona ni a she rọ tse abọ khasẹ ọgbọkpa elemhi agbọ ona, lọli a zẹ mhẹ iPọlu shi abi aghiusomhi, mhi rọli ke tse abọ.
Ikanya ni iPọlu ọ gbe na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ
24 Memena, egbe ga a mu mhẹ shi osoli ni mhi mẹ ẹ na ẹ elemhi idiegbe oyẹmhẹ. Eri mhi ri oni osoli ona pfuse ikanya eni e kpọle gbe, abi iKirisiti ọọ mẹ osoli na idiegbe oyọli, ikhi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ. 25 Ẹshinẹgba ọ she rẹmhẹ khi ọni ọọ ga ọyi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ oyọli, ni mhi ya tse-abọ oni usomhi oyọli nya yẹ ẹ. 26 Ona o khi osheli ni ọ kpẹ rọ sheli na ẹgbọ rọte igbaekẹle ramhi ẹghẹghẹ ana. Ama, lọli ọ tigbe khueghie a khasẹ ẹgbọ eyọli ena. 27 Eri Ẹshinẹgba ọ riẹlẹ ona ni eni ẹgbọ eyọli e lẹsẹ ẹpfue oniẹmhi ni o la oni osheli ona. Oni osheli khi, iKirisiti ni ọ la agbọ oyẹ ẹ, ni ọ rẹ ẹ mhọli irudushọ khi, a ya nu ọli mhọli okemhi shi ufumhi oyi Ẹshinẹgba.
28 Lọli o zẹ ni anye rọ ri iKirisiti ẹ tse abọ khasẹ ọgbọkpa. Rọte ẹgbhali ni anye mhọli nya anye te ẹ tse agua ye ọgbọ, anye gbolo ẹ sẹsẹ wẹ ni anye rọ rue wẹ bhale odalo oyi Ẹshinẹgba abi ẹgbọ ni e mhuẹ iwomhẹloe, ni e toma iKirisiti ọ. 29 Ni a bhale ya ẹ khi ona o zẹ ukhomhi, eri mhi ri ekpabọ eyi iKirisiti nya ni e la mhẹ egbe rọshẹka gbe akanya.

*1:7 Li zẹ iKolo 4.12; iFilẹ 23

1:14 Li zẹ Ẹfi 1.7

1:18 Li zẹ Ẹfi 1.22-23

§1:20 Li zẹ Ẹfi 2.16